Dział Studenckich Spraw Socjalnych

AL. RACŁAWICKIE 14

20-950 LUBLIN

  parter Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14, 

 

Wnioski o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a-b Regulaminu świadczeń KUL, wraz z obowiązującymi załącznikami na kolejny rok akademicki należy składać do:
a) 15 września – studenci od II roku studiów oraz przyjęci na studia do 31 sierpnia;
b) 30 września – studenci przyjęci na studia po 31 sierpnia;
c) 5 marca – studenci przyjęci na studia po 31 stycznia.

 

Wniosek o stypendium rektora na kolejny rok akademicki należy składać do:
a) 30 września;
b) 28 lutego – w przypadku studentów kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni

 

W miarę posiadanych środków, uprawnione organy mogą rozpatrzyć wnioski o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, złożone po terminach określonych w § 2 ust. 4. Wnioski, wraz z obowiązującymi załącznikami, należy składać w terminie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem okresu od lipca do października. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia stała się ostateczna.

 
 
 Przyjęcia interesantów:

 

poniedziałek, wtorek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

środa: 11.15 - 13.15

czwartek, piątek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

 

 pokoje CN-001, CN-001A, CN-001B, 002A

(zgodnie z kierunkami studiów)

 

002 Kierownik

 

numery telefonów

 

 

 

WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ MOŻNA SKŁADAĆ W DZIALE STUDENCKICH SPRAW

 

SOCJALNYCH np: OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO.

 

 

        Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania

pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 11:29 - Małgorzata Stróżyńska