Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje wydane "pod patronatem" bądź przy współpracy naszej Katedry:


SERIA: UZALEŻNIENIA. FAKTY I MITY

Pragniemy być blisko naszych Czytelników. Wiele osób przeżywa dramaty związane z różnymi uzależnieniami: czy to od substancji chemicznych, czy od różnego typu czynności. Wokół tych zagadnień narosły mity, które pogłębiają problem, a nie pomagają w jego rozwiązaniu. Chcemy je obalać i wskazywać drogi wyjścia. Takie zadanie stawia przed sobą seria: „Uzależnienia. Fakty i Mity", która powstała z inicjatywy naszej Katedry. W tej serii ukazały się nastepujące tytuły:

 


mediaMedia
red. Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, ks. Dariusz Sikorski SDS

(...) Środki masowego przekazu stanowią współcześnie istotny czynnik kształtujący kulturę społeczną i postawy ludzi. Stają się także przedmiotem badań i dyskusji na gruncie wielu dziedzin nauki. Mass media budzą również zainteresowanie psychologii. Głównym obszarem badań jest wpływ treści medialnych na człowieka. Stwierdzono różnorakie formy oddziaływania mediów na odbiorcę, zarówno pozytywne, jak i negatywne (...).Lublin 2005, ss. 190
Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-234-4
Gaudium ISBN 83-89659-12-3


jedzenieJedzenie
Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk


(...) Z różnorodności funkcji spełnianych przez jedzenie wynikają również nieprawidłowości w zakresie odżywiania. Jeśli chodzi o jedzenie, trudno wyznaczyć ostre granice między normą a patologią. Można jednak stwierdzić, że wymienione zaburzenia nie stanowią jednorodnej grupy, a do chwili obecnej zaledwie kilka z nich poznano na tyle dobrze, że wyznaczono kryteria ich diagnozowania. Analizując problemy występujące w anoreksji, bulimii, otyłości czy zespole gwałtownego objadania się, można wysunąć wniosek, że występują w nich cechy spełniające kryteria uzależnienia o charakterze czynnościowym, szczególnie dysfunkcje w zakresie okresowej lub stałej kontroli zachowań (...).

Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 280
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-18-2
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-250-6


pracaPraca
ks. Mirosław Kalinowski, Iwona Czuma, Małgorzata Kuć, Agnieszka Kulik

(...) Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno - w ciągu ostatnich 15 lat intensywnego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego. W okresie komunizmu i gospodarki nakazowo-rozdzielczej następowała raczej degradacja wartości pracy, a zaangażowanie w aktywność zawodową nie przekładało się na wymierne pożytki. Powszechny brak powiązania między efektywnością wykonywanej pracy, uzyskiwanym wynagrodzeniem i możliwościami konsumpcyjnymi stanowił czynnik powstrzymujący przed angażowaniem się w działalność zawodową. Wraz z przemianami gospodarczymi w naszym kraju wzrosła wartość pracy w wymiarze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym. Na znaczeniu zyskało samo posiadanie zatrudnienia, jak też jakość wykonywanej pracy. Bezrobocie z jednej strony, a z drugiej - obfitość dóbr konsumpcyjnych, które można nabyć za pieniądze uzyskiwane z działalności zawodowej, powodują, iż praca jest wartością cenioną przez ludzi. (...)

Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 208
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-28-X
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-262-X


kulty_publicznosciKulty publiczności
Iwona Niewiadomska, ks. Mirosław Kalinowski, ks. Dariusz Sikorski

(...) Wśród różnego typu zastępczych form religijności można wyodrębnić kulty publiczności, które charakteryzują się powszechnością (duża grupa odbiorców), niską specyficznością (duża zmienność klientów; brak stałych członków) oraz różnorodnością ofert służących zaspokojeniu sfrustrowanych potrzeb nabywców. Ze względu na przedstawione kryteria do kultów szerokiego zasięgu można zaliczyć zabobony, stosowanie amuletów, astrologię, wróżbiarstwo, ezoterykę, okultyzm, magię czy medycynę niekonwencjonalną. (...)Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 208
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-32-8
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-271-9


hazardHazard
Iwona Niewiadomska, Małgorzata Brzezińska, Bernadeta Lelonek

(...) Państwo zawsze odzyskuje pieniądze zainwestowane w gry i zawsze przewyższają one sumę wygranych przez indywidualnych hazardzistów. Tak naprawdę jedynym sposobem wygranej jest... nie grać. Istnieje tylko jeden dobry powód, żeby oddawać się grom hazardowym - jest to przekonanie o tym, że płacimy za mało podatków na państwo i w związku z tym chcemy to nadrobić. Gry losowe są "podatkami w przebraniu", które wypełniają kasy państwa, a czasem - organizacji kryminalnych. (...)Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 240
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-31-X
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-266-2


seksSEKS
Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz, Blandyna Kołodziej, Bożena Śpila

(...) Ze zjawiska płciowości człowieka wynika zdolność rozpoznawania i reagowania na dwojakiego rodzaju bodźce seksualne. Pierwszy - stanowią bodźce rozpoznawane zmysłami, a drugi - wyobrażenia, pojęcia i wartości, którymi osoba kieruje się w życiu. Z tego względu znacznie rozszerza się zakres sytuacji, które u człowieka wywołują pragnienie podjęcia czynności erotycznych. W przeciwieństwie do innych popędów, określenie bodźca seksualnego nie jest łatwe. Nigdy nie wiadomo z całą pewnością, co wyzwoli napięcie seksualne, a co je zahamuje (...).


Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 234
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-14-X
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-241-7


tytonTytoń
ks. Czesław Cekiera

(...) M. Russell, lekarz z Wielkiej Brytanii, który przez wiele lat zajmował się problemem przedwczesnej umieralności wynikającej z palenia, stwierdził, że w „dziejach ludzkości żaden inny, biologicznie niepotrzebny czynnik nie znaczył tak wiele dla tak wielu ludzi, którzy po tak niewielu doświadczeniach wstępnych potrzebują go tak często, tak regularnie i przez tak wiele lat, mimo że tak bardzo starają się bez niego obejść" (...).Lublin 2005, oprawa miękka, format 115x185, s. 234
Wydawnictwo Gaudium ISBN 83-89659-22-0
Wydawnictwo KUL ISBN 83-7363-252-2


Wśród wielu zagdnień podejmowanych w ramach prac badawczych przez Katedrę podejmowane są zagadnienia dotyczące nieprzystosowania społecznego, czyli szeroko rozumianej przestępczości. Przy aktywnym udziale naszej Katedry ukazały się publikacje podejmujące tę problematykę:

 


osobowosc

OSOBOWOŚĆ PRZESTĘPCY A PROCES RESOCJALIZACJI

red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska


Publikacja jest próbą znalezienia odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: Czym charakteryzuje się osobowość sprawcy przestępstwa? Czym różni się ona od osobowości nieprzestępcy? Jaki jest związek pomiędzy osobowością przestępcy a jego resocjalizacją? W jakim zakresie cechy osobowości przestępcy wpływają na skuteczność działań resocjalizacyjnych?
Praca dotyczy szczególnego rodzaju zachowania, tj. zachowania łamiącego normy prawa karnego. Każde takie zachowanie rodzi pytania o jego przyczyny, o to, czy istnieją sposoby, które pozwoliłyby mu zapobiec. Odpowiedź na kryminologicznie istotne pytanie, dlaczego jednostka wchodzi w konflikt z prawem karnym, wynika z analizy roli osobowości w regulacji zachowań człowieka. Równolegle w publikacji prowadzone są rozważania o osobowościowym podłożu oddziaływań resocjalizacyjnych, badanych w aspekcie ich skuteczności.
Znaczna część książki poświęcona jest opisowi uwarunkowań dynamizmu przestępczotwórczego, co pozwoliło dojść do ustaleń z zakresu etiologii czynu naruszającego normy prawa karnego. Niewątpliwa rola przypada tu - jak stwierdzono - sferze warunków wewnętrznych (podmiotowych, endogennych, osobowościowo-charakterologicznych). Przedmiotem kilku prezentowanych artykułów jest efektywność procesu resocjalizacji w zależności od cech osobowości przestępcy. Aby proces ten przyniósł pożądane rezultaty, konieczna jest zgoda zainteresowanego na podjęcie oddziaływań korygujących.
Książka, będąca rezultatem współpracy środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze Służbą Więzienną, jest adresowana zarówno do przedstawicieli różnych specjalizacji, zajmujących się osobowością przestępcy oraz jej wpływem na skuteczność resocjalizacji, jak i do funkcjonariuszy zakładów penitencjarnych. Wiele skorzystać z niej mogą także studenci prawa, psychologii, pedagogiki i socjologii, zainteresowani poruszaną problematyką i nieobojętni na ważną kwestię społeczną, jaką jest resocjalizacja przestępców.

 

Lublin 2005, TN KUL, format B5, ss. 264; ISBN 83-7306-239-4


rola

Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji

red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska


Prezentowana publikacja jest interdyscyplinarną próbą znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące roli wartości moralnych zarówno w procesie socjalizacji, jak i w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Pytania tego typu są wielokrotnie stawiane w kontekście różnego rodzajów patologii społecznej, w tym również zachowań o charakterze przestępczym. Bezpośrednią inspiracją do powstania niniejszego opracowania było sympozjum naukowe pt. „Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji", które odbyło się 13 listopada 2004 roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu osób reprezentujących Katedrę Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie oraz Zakład Karny w Zamościu. Publikacja jest adresowana do wszystkich osób, które są zainteresowane zagadnieniami związanymi z wielowymiarową problematyką socjalizacji i resocjalizacji. Szczególną grupę adresatów stanowią osoby odpowiedzialne zawodowo za proces dostosowania podopiecznych do obowiązujących norm społecznych, dla których omawiane zagadnienia nie stanowią jedynie przedmiotu teoretycznych rozważań, ale również są związane z ich praktyczną realizacją - przede wszystkim nauczyciele, sędziowie czy kadra zatrudniona w instytucjach penitencjarnych.

Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, format B5, ss. 262; ISBN 83-7363-300-6

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 21:57 - Weronika Augustynowicz