logo

 

AKTUALNOŚCI 

 

listopad 2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem mgr Marty Szaro pt. "Wychowanie do przedsiębiorczości na podstawie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo" opublikowanym w czasopiśmie 'Problemy opiekuńczo-wychowawcze'. LINK

 

październik 2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Iwony Niewiadomskiej oraz dr Weroniki Augustynowicz: "Uzależnienie od Internetu jako efekt korzystania z nowych technologii cyfrowych"  opublikowanym w serii wydawniczej 'Edukacja. Teologia i dialog'. LINK. Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące publikacji powstałych we współpracy z Katedrą Psychoprofilaktyki Społecznej znajdują się w zakładce "Publikacje".

 

 

maj 2018

 

 

Twórcza praca wymaga twórczego podejścia - tworzenie autorskich programów profilaktycznych przez studentów na ćwiczeniach z Profilaktyki zachowań dewiacjnych w środowisku pracy.

 

20180510_144842_1

 

 

 

 

 

kwiecień 2018

Studenci III roku w ramach ćwiczeń z Profilaktyki zachowań dewiacyjnych w miejscu pracy poznają m.in. zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zapraszamy do zapoznania się z ich pomysłami:

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2018 rok

 

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w poprzednim semestrze ponownie mieli szanse odbyć zajęcia w terenie. Realizacja założeń przedmiotu Patologie społeczne, w murach uczelni bez realnego spotkania z osadzonymi, nie byłaby możliwa. Przedstawienie studentom jedynie wiedzy teoretycznej, nie dałoby studentom pełnego obrazu pracy w tymże miejscu. Spotkanie z kadrą Zakładu Karnego pozwoliło na zetknięcie teorii z praktyką, studenci mogli zadać pracownikom interesujące ich pytania i otrzymać cenne wskazówki przydatne w pracy zawodowej. Zobaczenie warunków, w jakich codziennie żyją osadzeni, pozwoliło na lepsze zrozumienie ich funkcjonowania. Studenci nigdy wcześniej nie mieli możliwości obecności w Zakładzie Karnym, nie wiedzieli jak sobie poradzą z zadaniami psychologa, nie potrafili stosować narzędzi badawczych w praktyce, nie potrafili prowadzić wywiadu diagnostycznego. Jak pokazuje ewaluacja przedmiotu Patologie Społeczne doświadczenie to było niezwykle cenne. Przedmiot zyskał duże znaczenie, ponieważ był przedmiotem kształcenia realizowanym w sposób praktyczny. Studenci mogli pokonać swój lęk, zmierzyć się ze stereotypami i zobaczyć, że za murami Zakładu Karnego są ludzie, którym przy profesjonalnie i odpowiedzialnie wykonywanej pracy można realnie pomóc. Przygotowywanie ekspertyz po spotkaniu z osadzonymi, diagnoza konkretnych osób, pozwoliła na pełne zmierzenie się z zadaniami psychologa. Prowadzenie warsztatów natomiast szczególnie przyczyniło się do polepszenia umiejętności pracy z grupą i pokazało studentom, jak pracować z określonymi typami grup.

 

 

 

 

 

 

styczeń 2018 rok

 

Studenci przedmiotu "Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy" z mgr Patrycją Wośko na zajęciach mieli okazję spotkać się z gościem - Eweliną Cisło, która jest psychologiem i pracuje w HR w jednej z lubelskich firm. Opowiedziała studentom jak wygląda praca psychologa w HR, na jakie zagrożenia patologiczne należy zwracać uwagę w firmie oraz przedstawiła w jaki sposób radzić sobie z trudnościami, przejawami patologii w organizacjach (jak w ich firmie sobie radzą z tym). Dodatkowo studenci mieli możliwość w praktyczny sposób (poprzez odegranie ról) sprawdzić się w roli psychologa pracującego w HR w konkretnych sytuacjach problemowych.

 

 

 

 

grudzień 2017 rok

 

Kreatywny sposób na zajęcia z mgr Patrycją Wośko. Omówienie zagadnień, które stanowią obszary problemowe w organizacji jaką jest szkoła: zakłócenia komunikacji, zachowania ryzykowne związane z uzależnieniami, strategie radzenia sobie. W czasie tych zajęć studenci na podstawie przeczytanych artykułów, w grupach mieli stworzyć plakaty przedstawiające przeczytaną tematykę i zawrzeć na nich najważniejsze informacje o konkretnej patologii występującej w szkole. Następnie każda z grup prezentowała swoją pracę.

 

 

 

DSC_0005

 

 

 

 

 

listopad 2017 rok

 

 

18 listopada studenci III roku psychologii w ramach wykładu Modele resocjalizacji i readaptacji z dr Weroniką Augustynowicz odbyli w OZ w Zabłociu warsztat dotyczący pracy psychologa więziennego. Dziękujemy Dyrekcji Zakładu za tą możliwość, a kpt. Jakubowi Jańczukowi za podzielenie się swoim cennym doświadczeniem zawodowym.

 

 

 

 

 

 

październik 2017 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej życzy wszystkim studentom i pracownikom owocnego roku akademickiego. Już niedługo będziemy Państwa na bieżąco informować o działaniach podejmowanych przez naszą katedrę. Serdecznie zapraszamy do zakładki "Publikacje" gdzie znajdują się nasze najnowsze prace.

 

maj 2017 rok

 

Konferencja podsumowująca badania podejmowane w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej  oraz praktyczny wymiar współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Zakładami Karnymi

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL od wielu lat współpracuje z Zakładami Karnymi w Białej Podlaskiej, Opolu Lubelskim oraz Aresztem Śledczym w Lublinie. Na terenie placówek odbywają się praktyczne zajęcia dla studentów psychologii naszej uczelni.

 

W ramach podsumowania wieloletniej współpracy, 19 maja w Dworku Staropolskim KUL, odbyło się spotkanie studentów III, IV, V roku uczestniczących w Seminariach w Katedrze Psychoprofilaktyki, pracowników Katedry wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego. Obecni byli m.in.: z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: ppłk. Leszek Wojciechowski – Dyrektor;  por. Krzysztof Głowiński – kierownik działu penitencjarnego;  por. Łukasz Pruchniak  –  z-ca kierownika działu penitencjarnego oraz wychowawcy: por. Agnieszka Garbacz, por. Beata Fronczek. Obecni byli także: mjr Sławomir Miroński- kierownik działu penitencjarnego w Białej Podlaskiej oraz por. Jakub Jańczuk  –  psycholog.

 

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych wspólnych projektów. Był to także czas planowania projektów na kolejne lata wzajemnej współpracy, a dla studentów jedno z pierwszych publicznych wystąpień przy prezentacji swoich rezultatów badawczych.

 

Realizacja celów kształcenia przedmiotów realizowanych w ramach Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej, w murach uczelni, bez realnego spotkania z osadzonymi w Zakładach Karnych, nie byłaby możliwa. Ewaluacja efektywności realizowanych zajęć pokazuje, że niezwykle wysoko są oceniane przedmioty kształcenia realizowane w sposób praktyczny. Studenci mogą pokonywać swój lęk, zmierzyć się ze stereotypami i zobaczyć, że za murami Zakładu Karnego są ludzie, którym przy profesjonalnie i odpowiedzialnie wykonywanej pracy można realnie pomóc.

 

Na ręce Dyrekcji Zakładów Karnych składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

 

W zakładce: „Konferencje, szkolenia” znajdują się postery przygotowane przez studentów III, IV, V roku psychologii.

  

 

 

 

 

 

 

 

 (zdjęcia dzięki uprzejmości Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-kul

 

styczeń 2017 rok

 

Podziękowanie od Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski a szczególnie Katedra Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej od wielu lat współpracuje ze Służbą Więzienną i prowadzi działania na rzecz resocjalizacji i readaptacji osób osadzonych. Misją i celem naszej katedry jest kształcenie kadry i przygotowywanie jak najlepszych narzędzi przydatnych do pracy ze skazanymi.

 

Jedną z placówek z którymi stale współpracujemy jest Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu. Dziękujemy za wyróżnienie i liczymy na dalsze lata współpracy.

 

sw

 

 

Zajęcia warsztatowe dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Zabłociu

 

W ramach zajęć z przedmiotu Patologie Społeczne studenci III roku Psychologii wspierania jakości życia przez cały semestr przygotowywali się do diagnozy i oceny funkcjonowania osadzonych. W czasie zajęć wyjazdowych w listopadzie i grudniu odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Zabłociu Zakładu Karnego Biała Podlaska.

 

Studenci przeprowadzali badania oraz wywiady z mężczyznami odbywającymi kary pozbawienia wolności. Następnie zadaniem studentów było przygotowanie ekspertyzy, tj. określenie analizy przejawów oraz uwarunkowań zachowań dewiacyjnych, przedstawienie prognozy pozytywnej oraz negatywnej oraz zaproponowanie odpowiednich oddziaływań resocjalizacyjnych. Na podstawie przygotowanych ekspertyz studenci określili główne obszary funkcjonowania, które można wesprzeć w czasie zajęć warsztatowych. W czasie zajęć studenci przygotowywali warsztaty, które następnie w styczniu 2017 roku pod okiem prowadzących mgr Marty Szaro i mgr Katarzyny Surowiec przeprowadzili dla osadzonych. Zajęcia dotyczyły m.in. zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami, komunikacji czy też identyfikowania mocnych i słabych stron.

 

Jak wspominają studenci po wyjeździe: „dobrze, że uczelnia daje możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych, dzięki temu można w pełni zrozumieć na czym polega praca psychologa.”

 
img_20170216_205826

 

 

listopad- grudzień 2016 rok

 

Wyjazdowe zajęcia w ramach przedmiotu Modele resocjalizacji i readaptacji

 

W ramach zajęć prowadzonych przez Pracowników Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej studenci mogą poznać realizować przedmioty nauczania w sposób praktyczny.

 

19 listopada 2016 roku studenci III roku psychologii wraz z dr Weroniką Augustynowicz wyjechali do Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu. Wyjazd odbył się w ramach zajęć Modele resocjalizacji i readaptacji. Głównym celem wyjazdu było poznanie roli i zadań psychologa więziennego. Na miejscu studenci brali udział w warsztacie prowadzonym przez Pana Jakuba Jańczuka - psychologa pracującego w ZK w Białej Podlaskiej. Mieli też możliwość spotkać się i porozmawiać z osadzonymi.  Składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi ZK Biała Podlaska ppłk Leszkowi Wojciechowskiemu za możliwość przyjazdu oraz Panu Jakubowi Jańczukowi za ciekawe i cenne zajęcia.

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2016 rok

 

Projekt "Aktywny student - aktywny absolwent"

 

Celem projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” jest podniesienie kompetencji studentów oczekiwanych na rynku pracy. Projek realizowany w ramach Priorytetu: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Więcej informacji pod linkiem: Aktywny student- Aktywny obywatel

 

 

KONFERENCJA INKLUZJA SPOŁECZNA

 

Konferencja INKLUZJA SPOŁECZNA – ANALIZA WIELOWYMIAROWA odbyła się 20 maja 2016 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. Konferencja podzielona była na trzy sesje: sesje studencką, sesję doktorancką, sesje profesorsko-doktorską. W trakcie pierwszej sesji studenci prezentowali swoje postery, obrazujące wyniki badań realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych.
 
W czasie sesji doktoranckiej prelegenci prezentowali swoje pomysły na rozprawy doktorskie związane z analizą interdyscyplinarną inkluzji społecznej. Prezentowali się m.in. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
W czasie sesji profesorko-doktorskiej dzielono się doświadczeniami międzynarodowymi, przede wszystkim na terenie Polski i Ukrainy, w związku z obecnością licznej grupy przedstawicieli Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa.
 
 
 
 
Więcej informacji w zakładce: KONFERENCJE
 
Link do pełnej galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/8YSrmYbnYD1ddXVs6

 

Program konferencjikonferencja_20.05.2016

 

 

 

2015 rok

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje w okresie 01.09.2015 – 31.12.2015 projekt badawczy pt. "Podmiotowe i środowiskowe czynniki rozwoju siecioholizmu u młodzieży" w ramach umowy nr 93/HM/2015 z dn. 03.08.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2018, godz. 17:11 - Marta Szaro