Logo KPS   

 

 

 

KATEDRA PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ     

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej powstała z inicjatywy ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery w maju 1987 roku. Jej powstanie było odpowiedzią na potrzeby społeczne tego czasu.

 

Główne nurty badawcze, które były realizowane w Katedrze po jej założeniu to: problematyka uzależnień, nieprzystosowanie społeczne czyli szeroko rozumiana przestępczość, tendencje suicydalne, dewiacje seksualne, zagadnienie grup nieformalnych. Katedra działalność swoją koncentrowała na badaniach empirycznych, opracowywaniu metod diagnostycznych oraz programów zapobiegających patologiom społecznym z promocją szeroko rozumianego zdrowia fizycznego, psychicznego oraz moralnego.
 

 

Obecnie w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej długoterminowo realizowane są następujące tematy badawcze: analiza uwarunkowań psychicznych, społecznych i kulturowych dynamiki i przejawów patologii społecznych, uzależnienia psychoaktywne, uzależnienia czynnościowe, destrukcyjne grupy kultowe, opracowywanie metod służących do diagnozy psychoprofilaktycznej, opracowanie programów profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych w społeczności lokalnej.

 

W Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej realizuje się następujące cele statutowe:

 

1. Poszukiwanie czynników podmiotowych i społecznych zachowań patologicznych

2. Badanie dynamiki procesów patologicznych w wymiarze jednostki i społeczeństwa

3. Konstruowanie metod diagnostycznych z zakresu profilaktyki i patologii społecznej

4. Poszukiwanie zasobów podmiotowych i społecznych znaczących w pozytywnej readaptacji
    społecznej i zawodowej osób/grup zagrożonych marginalizacją społeczną

5. Konstruowanie i wdrażanie autorskich programów profilaktycznych i readaptacyjnych

6. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki i readaptacji w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń naukowych oraz podnoszenia jakości usług świadczonych przez podmioty integracji społecznej.

 

Katedra współpracuje przy realizacji działań statutowych m. in. z:

 

• Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii

• Centralnym Zarządem Służby Więziennej

• Służbą Kuratorską 

• Fundacją Rozwoju KUL

• Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie

Autor: Paweł Polakiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 21:38 - Marta Szaro