Konferencja podsumowująca badania podejmowane w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej  oraz praktyczny wymiar współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Zakładami Karnymi

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL od wielu lat współpracuje z Zakładami Karnymi w Białej Podlaskiej, Opolu Lubelskim oraz Aresztem Śledczym w Lublinie. Na terenie placówek odbywają się praktyczne zajęcia dla studentów psychologii naszej uczelni.

 

W ramach podsumowania wieloletniej współpracy, 19 maja w Dworku Staropolskim KUL, odbyło się spotkanie studentów III, IV, V roku uczestniczących w Seminariach w Katedrze Psychoprofilaktyki, pracowników Katedry wraz z przedstawicielami Zakładu Karnego. Obecni byli m.in.: z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim: ppłk. Leszek Wojciechowski – Dyrektor;  por. Krzysztof Głowiński – kierownik działu penitencjarnego;  por. Łukasz Pruchniak  –  z-ca kierownika działu penitencjarnego oraz wychowawcy: por. Agnieszka Garbacz, por. Beata Fronczek. Obecni byli także: mjr Sławomir Miroński- kierownik działu penitencjarnego w Białej Podlaskiej oraz por. Jakub Jańczuk  –  psycholog.

 

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłych wspólnych projektów. Był to także czas planowania projektów na kolejne lata wzajemnej współpracy, a dla studentów jedno z pierwszych publicznych wystąpień przy prezentacji swoich rezultatów badawczych.

 

Postery z konferencji 19.05.2017 r. (autorzy: studenci V roku psychologii)

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INKLUZJA SPOŁECZNA 20.05.2016 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Konferencja INKLUZJA SPOŁECZNA – ANALIZA WIELOWYMIAROWA odbyła się 20 maja 2016 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym. Konferencja podzielona była na trzy sesje: sesje studencką, sesję doktorancką, sesje profesorsko-doktorską. W trakcie pierwszej sesji studenci prezentowali swoje postery, obrazujące wyniki badań realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych.
 
W czasie sesji doktoranckiej prelegenci prezentowali swoje pomysły na rozprawy doktorskie związane z analizą interdyscyplinarną inkluzji społecznej. Prezentowali się m.in. przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
W czasie sesji profesorko-doktorskiej dzielono się doświadczeniami międzynarodowymi, przede wszystkim na terenie Polski i Ukrainy, w związku z obecnością licznej grupy przedstawicieli Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa.
 
 

 

 

Postery z sesji posterowej:

 

 

 

------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa  „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem” 22 maja 2015 roku Zakład Karny w Białej Podlaskiej

 

Komitet Organizacyjny:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Preszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zakład Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im.  Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zakład Karny w Białej Podlaskiej

 

Komitet Naukowy:

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. UMCS

prof. dr hab. Kamil Kardis

ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

dr Monika Badowska-Hodyr

dr Dorota Tomczyszyn

dr Wiesław Romanowicz

 

 

 

Ramowy Program konferencji:

10.00

Powitanie uczestników – ppłk Leszek Wojciechowski, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

10.15-10.45

 

dr Monika Badowska-Hodyr (Uniwersytet Rzeszowski) - Wykład wstępny Innowacyjność wsparcia i pomocy człowiekowi z perspektywy sprawiedliwości naprawczej

 

10.45-12.00

 

Panel dyskusyjny:

Moderator: ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

dr Dorota Tomczyszyn (Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - Charakterystyka środowiska rodzinnego osób odbywających karę pozbawienia wolności (wprowadzenie do dyskusji)

dr Wiesław Romanowicz (Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - O religijności osób odbywających karę pozbawienia wolności (wprowadzenie do dyskusji)

ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Nowoczesne metody zapobiegania agresji wśród młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze (wprowadzenie dyskusji)

dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Sposoby pracy z młodzieżą przejawiającą wybrane zachowania ryzykowne (wprowadzenie do dyskusji)

Wioletta Chwesiuk-Szczygielska (Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej)

Dorota Sorbian-Przybysz (Ochotnicze Hufce Pracy w Białej Podlaskiej)

Ewa Borkowska (Zastępca Dyrektora Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej)

Jakub Jańczuk (psycholog w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej)

Kamil Węgliński (Starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej)

 

 

12.00-12.20

 

Przerwa kawowa12.20-14.20

Sesja posterowa

 

SESJA I: Moderator – dr Joanna Chwaszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

Płatności bezgotówkowe - innowacja sprzyjająca czy zapobiegająca wykluczeniu społecznemu? – mgr Katarzyna Jędrych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Polityka zrównoważonego rozwoju jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – ks. mgr Łukasz Marczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Siecioholizm - Bartłomiej Kubacki, Anna Dubisz, Klaudia Zarucka, Patrycja Wośko, Paulina Frączek, Damian Meksuła, Małgorzata Łygan, Katarzyna Flis

Zagrożenie pracoholizmem - Aneta Mamczura, Agnieszka Maciąg, Patrycja Twardzik, Aleksandra Hoffman, Natalia Piasecka, Aneta Jankowska, Dagmara Barańska, Dominika Wójcik, Sylwia Boksa

 

SESJA II: Moderator – dr Weronika Augustynowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

Straty zasobów w zawodach szczególnie narażonych na stres na przykładzie lekarzy i żołnierzy. Poszukiwanie sposobów zapobiegania temu zjawisku– Kamil Chibowski, Igor Burdalski

Praca nad zasobami jako czynnik ochraniający przed mobbingiem szkolnym – Karolina Kos

Czynniki ochraniające przed sponsoringiem: wysokie nasilenie poczucia jakości życia i relacji interpersonalnych ­– Karolina Balawender, Janina Modzelewska

Znaczenie czynników psychologicznych w kształtowaniu konstruktywnych postaw młodzieży wobec używania substancji psychoaktywnych ­– Patrycja Sławska, ks. Krzysztof Kuśmider

Czynniki ochraniające przed negatywnymi skutkami funkcjonowania w organizacjach: niskie nasilenie wypalenia zawodowego, redukowanie pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, wzmacnianie poczucia jakości życia oraz satysfakcji zawodowej – Agata Witkiewicz, Agnieszka Majka, Kamil Koluch, Justyna Sałamaj

Czynniki ochraniające przed doświadczaniem negatywnych skutków syndromu Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców – Ewa Jakimowicz

 

SESJA III: Moderator – mgr Agnieszka Palacz-Chrisidis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-14.30

Zasoby jako czynnik ochraniający przed nawrotem u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – Adam Lenart

Style wychowawcze jako czynnik ochraniający przed zaburzeniami zachowania młodzieży – Magdalena Łojek

Czynniki ryzyka transmisji międzypokoleniowej bezradności – Katarzyna Kokot

Dystrybucja zasobów a poczucie jakości życia u osób objętych programem terapii substytucyjnej – Aleksandra Domagała

Zasoby jako czynnik ochraniający narkomanów przed nawrotami we wczesnej fazie zdrowienia – Maria Klimek

Doświadczanie kryzysu wartościowania jako czynnik wzmacniający pozytywną zmianę u więźniów – Renata Tyrka

Poczucie wsparcia jako czynnik wzmacniający abstynencję w paleniu – Natalia Jachowicz

Osobowościowe predyktory preferowania strategii radzenia sobie w grupie hazardzistów – Izabela Łącka

Strategie zaradcze jako czynnik wzmacniający przystosowanie u hazardzistów – Paulina Pietras

Zasoby jako czynnik ochraniający przed negatywnymi skutkami doświadczania przemocy – Karolina Bilewska

 

 

Zakończenie konferencji

14.30

Więzienny bigos

Sesja posterowa:

nasilenie_kryzysu_wartościowania_a_preferencja_strategii_zaradczych_u_osób_odbywających_karę_pozbawienia_wolnosci_-_Renata_Tyrka

style_wychowawcze_jako_czynnik_ochronny_przed_zaburzeniami_zachowania_u_modzieży_-Magdalena_Łojek

Ogólnopolskie Seminarium 

„Działanie czynników ochraniających i redukcja czynników ryzyka”

 

 16 maja 2014 roku 

Organizatorzy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Preszowski

Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej Św. Elżbiety w Bratysławie

Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

 

Sesja posterowa:

 

Poczucie wlasnej skutecznosci a przystosowanie osobiste u wiezniow przygotowujacych sie do opuszczenia zakladu karnego - Ewelina Cholost

Obraz siebie a doswiadczanie sytuacji trudnych u osob naduzywajacych cwiczen fizycznych - Beata Kaminska

Doswiadczanie wsparcia spolecznego a typy relacji interpersonalnych u mlodziezy uzywajacej substancji psychoaktywnych - Malgorzata Tompolska

Dystrbucja zasobow adaptacyjnych a doswiadczanie wsparcia spolecznego przez bylych wiezniow - Magda Lukaszewska

Osobowosciowe korelaty strategii radzenia sobie ze stresem przez Anonimowych Alkoholikow - Anna Chmielewska

Poczucie wlasnej skutecznosci a preferencja strategii zaradczych u mlodziezy uzywajacej alkoholu - Monika Jermacz

Sposoby radzenia sobie ze stresem a zapotrzebowanie na wsparcie u mlodziezy samookaleczajacej sie - Natalia Kopis

 

 

 

 


Program Sympozjum do pobrania  

 

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017, godz. 17:24 - Marta Szaro