Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje wydane w 2010 roku "pod patronatem" bądź przy współpracy naszej Katedry:

 

Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych”. Książka pod redakcją naukową dr hab. Iwony Niewiadomskiej prof. KUL i ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego. Recenzenci: prof. dr hab. J. Michalski UMK, prof. dr hab. K. Wojaczek UO. W książce zdefiniowany został profilaktyczny kapitał społeczny, wyznaczone zostały społeczne i indywidualne cele oddziaływań profilaktycznych, przedstawione wspólnoty (zasoby społeczne) realizujące cele profilaktyczne. Książka przygotowana na bazie najnowszych koncepcji profilaktycznych i kapitału społecznego przy współudziale studentów zaangażowanych w badania i działania aplikacyjne przeprowadzane w ramach Katedry (magistrantów i doktorantów oraz członków Wolontariatu). Skierowana jest do osób i instytucji zajmujących się działalnością profilaktyczną i readaptacyjną, duchowieństwa oraz studentów psychologii, pracy socjalnej, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji.

Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, ss. 435; ISBN 9788373639980

 

Paths to the person. Community assignments in achieving individual prevention goals”. Książka pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego i dr hab. Iwony Niewiadomskiej prof. KUL. Recenzowana przez prof. dr hab. R. Maciejewskiego UM w Lublinie. Powstała przy współpracy The Pontifical Counsil for Health Care Workers w Rzymie. Poświęcona jest znaczeniu zasobów społecznych w kształtowaniu indywidualnych celów profilaktycznych. Książka skierowana do wszystkich osób/instytucji zajmujących się wsparciem zdrowia i rozwoju człowieka oraz studentów kierunków humanistycznych i społecznych.

Lublin – Rome 2010, Wydawnictwo KUL i The Pontifical Council for Health Care Workers, ss. 399; ISBN 9788377021279

 

 

Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną”. Pozycja pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego i dr hab. Iwony Niewiadomskiej prof. KUL. Recenzowana przez prof. dr hab. K. Wojaczka UO. Powstała przy współpracy CARITAS POLSKA i CARITAS EUROPA. W książce przedstawione zostały wyniki badań empirycznych dotyczące potencjału adaptacyjnego 12 grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz propozycje działań readaptacyjnych. Książka skierowana jest zarówno do teoretyków w dziedzinie readaptacji jak i praktyków świadczących wsparcie osobom marginalizowanym w życiu społecznym i zawodowym.

Lublin 2010, Wydawnictwo KUL i Caritas Polska, ss. 619; ISBN 9788377021132

 

 


Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań”. Przygotowany przez: dr hab. Iwonę Niewiadomską prof. KUL, dr Joannę Chwaszcz i mgr Weronikę Augustynowicz. Raport przedstawia wyniki badań i rekomendacje do oddziaływań readaptacyjnych w stosunku do osób wchodzących w konflikt z prawem. Jest on efektem badań empirycznych kompletem 11 kwestionariuszy psychologicznych 719 osób naruszających normy prawa karnego. Badania te zrealizowane zostały w ramach projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Służbą Kuratorską z Lublina. Raport dostępny jest na stronie www.psychoprofilaktyka.pl.

Lublin 2010, Drukarnia Tekst, ss. 100

 

Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?” Monografia przygotowana przez dr hab. Iwonę Niewiadomską prof. KUL i dr Joannę Chwaszcz, w ramach realizowanego projektu „Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem”. Recenzowana przez: dr hab. M. Makarę - Studzińską i dr hab. E. Rudnicką - Drożak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W książce przedstawione zostały zasoby podmiotowe znaczące dla procesu pozytywnej readaptacji społecznej osób naruszających normy prawa karnego (więźniów i nieletnich). Pozycja stanowi rodzaj podręcznika dla kuratorów sądowych, społecznych i służby więziennej. Może także pogłębiać wiedzę i umiejętności studentów kierunków związanych z patologiami społecznymi oraz tych wszystkich, którzy pracują w obszarze wsparcia osób marginalizowanych, zwłaszcza osób po konflikcie z prawem karnym. Książka dostępna jest w wersji PDF na stronie www.psychoprofilaktyka.pl.

Lublin 2010, Drukarnia Tekst, ss. 198, ISBN 9788393130214

 

Białe plamy w psychologii sądowej” ksiązka pod redakcją dr hab. Iwony Niewiadomskiej, prof. KUL, dr Bożeny Gulli i dr Małgorzaty Wysockiej – Pleczyk. „Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru zagadnień podejmowanych przez współczesną psychologię. Zastosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce sądowniczej jest obszarem szczególnym. Oczekiwania społeczne dotyczą możliwości psychologa w tym zakresie są bardzo duże (…). Wykorzystanie wiedzy psychologicznej znacznie podnosi jakość pracy wymiaru sprawiedliwości i sprawia, że można z optymizmem patrzeć na możliwości wcielenia w życie idei resocjalizacji” Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Sękowskiego.

Lublin 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 296, ISBN 9788323329770


Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2011, godz. 13:54 - Karol Goral