Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 20 kwietnia pracownicy DPM (CTW-9, CTW-10) będą uczestniczyli w szkoleniu w godz. 9.00-12.00. W sprawach pilnych, proszę o kontakt z pracownikami Działu Komercjalizacji Wiedzy (CTW-15), tel. 81 454 56 87.

2018-04-20

NCN: międzynarodowe projekty badawcze - zapowiedzi konkursów

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosi jeszcze w 2018 r. dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze: polsko-chińskie i polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

 

Nowy konkurs we współpracy z Chinami

Narodowe Centrum Nauki podpisało 28 marca 2018 r. w Pekinie porozumienie z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Jego efektem będzie bilateralny konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

Wsparcie będą mogły otrzymać polsko-chińskie projekty z zakresu nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu bieżącego roku.

 

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

5 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki podpisało w Wiedniu porozumienie z Austrian Science Fund (FWF). Efektem współpracy będzie bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

W ramach nowego konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu planowane jest na ostatni kwartał 2018 r. W konkursie ocenę merytoryczną wniosków prowadzić będzie FWF.

2018-05-14

Nabory wniosków w ramach PO WER z komponentem ponadnarodowym

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi (z kraju członkowskiego Unii Europejskiej) w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Termin składania wniosków: od 25 maja do 29 czerwca 2018 r. (godz. 14.00).

 

Ogólna pula środków: 45 000 000 PLN

 

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych. Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

 1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.
 2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

Więcej informacji: tutaj

2018-04-05

Fundusze Norweskie i EOG: Fundusz Współpracy Regionalnej

 

Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ponadnarodowych w ramach nowego funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Termin składania wniosków koncepcyjnych upływa 1 lipca 2018 r. W ramach pierwszego naboru wniosków dostępne jest 15 mln EUR.

 

Priorytety Funduszu

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i Funduszy Norweskich na lata 2014-2021:

 • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
 • Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
 • Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka;
 • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności;
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

 

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech krajach

 

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Dodatkowo, w projekcie mogą brać udział podmioty pochodzące z następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja oraz Ukraina.

 

Więcej informacji: tutaj

2018-02-22

Nabory wniosków w ramach PO WER z komponentem ponadnarodowym

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi (z kraju członkowskiego Unii Europejskiej) w tematach, w których organizowany jest konkurs.

 

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r.

 

Ogólna pula środków: 20 000 000 PLN

 

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych. Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

 1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów,
 2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
 3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,
 4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,
 5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,
 6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

 

Więcej informacji: tutaj

2018-02-22

Informacja organizacyjna

Z dniem 15 lutego 2018 r., w wyniku reorganizacji Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, został utworzony m.in. Dział Projektów Międzynarodowych, który przejął zakres, działania i kompetencje Sekcji Projektów Międzynarodowych.

2018-02-23

Nabór wniosków w konkursach DPWS i IVF

1 lutego br. upływa termin składania wniosków w uproszczonym konkursie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS) oraz konkursach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund – IVF): Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants.

 

logo_dpws_cmyk_300dpilogo_ivf

2018-01-09 Czytaj dalej...

Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujmy, iż biuro SPM będzie nieczynne dla interesantów od 27 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

2017-12-28

Informacja organizacyjna - czas pracy biura SPM w dn. 28.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 28.11.2017 r. biuro SPM będzie nieczynne dla interesantów. W sprawach pilnych, prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii (budynek CTW, p.6).

2017-11-27

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa otwarty

Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa.

Znalezione obrazy dla zapytania Interreg Europa Środkowa

Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie:

1) Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności,

2) Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych,

3) Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu.


Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym i warunkach trzeciego naboru zawarte są w ogłoszeniu o naborze.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

opisem zakresu tematycznego 3. naboru projektów Interreg Europa Środkowa (w języku polskim)

pakietem aplikacyjnym (w którym znajduje się podręcznik wnioskodawcy). 

2017-11-15