Skład osobowy Katedry

 

pracownicy etatowi

 

  • dr hab. Dorota Kornas - Biela, Prof. KUL - Kierownik Katedry 

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

dr hab. Dorota Kornas-Biela, Prof. KUL w towarzystwie swoich doktorantek

 

  doktoranci :

 

 

Powstanie Katedry

·       Katedra Pedagogiki Rodziny powstała w roku akademickim 1996/97.

Katedra Pedagogiki Rodziny mieście się w budynku Collegium Jana Pawła II na trzecim piętrze w pokoju C - 328.

·       Założycielem i pierwszym kierownikiem katedry do września 2003 roku był ks. prof. Józef Wilk (1937-2003).

Badania naukowe księdza prof. J. Wilka były ukierunkowane na pedagogiczną problematykę rodziny. Dotyczyły głównie wychowania religijnego (Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987), wychowania patriotycznego i wychowania do miłości, do wolności, do poszanowania przyrody. Ksiądz prof. Wilk sformułował naukowe i dydaktyczne założenia i wskazania istotne dla dalszej pracy katedry oraz określił merytoryczny kierunek refleksji nad wychowaniem w rodzinie głównym przedmiotem poznania czyniąc funkcję wychowawczą rodziny i jej uwarunkowania.

·       Po śmierci księdza prof. J. Wilka funkcję kuratora katedry pełnił ksiądz dr hab. Marian Nowak, prof. KUL oraz dr hab. Alina Rynio, prof. KUL. Obecnie funkcję kierownika katedry pełni dr hab. Dorota Kornas-Biela, Prof. KUL.

 

Profil Katedry
Aktualne badania pracowników katedry

  • Praca katedry wpisuje się w ożywioną w ostatnich latach ogólnopolską dyskusję nad subdyscyplinarnym charakterem pedagogiki rodziny oraz w pedagogiczny dyskurs humanistyczny nad wychowaniem dziecka w rodzinie.
  • Poszukiwania poznawcze pracowników dotyczą:  filozoficznych podstaw małżeństwa, rodziny i wychowania; personalistycznych podstaw wychowania w rodzinie; katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; współczesnych kierunków wychowania (personalizm, postmodernizm, antypedagogika); metodologicznych zagadnień pedagogiki rodziny jako subdyscypliny pedagogiki; źródeł i funkcji regulacyjnej poznawczych reprezentacji małżeństwa i rodziny; psychopedagogicznych korelatów wychowania w rodzinie i aspektów integracji i dezintegracji rodziny; mediów i ich roli w życiu rodziny; projektów edukacyjnych w zakresie szans i zagrożeń rozwojowych; problematyki sieroctwa i rodzicielstwa zastępczego (organizacja i funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka); wychowania młodzieży poprzez zaangażowanie w pracę wolontarystyczą; roli wolontariuszy w zaspakajaniu potrzeb rodziny.
  • Przy Katedrze istnieje specjalizacja z pedagogiki rodziny.

 

Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla specjalizacji pedagogika rodziny i w ramach programu Instytutu Pedagogiki (studia dzienne, eksternistyczne i zaoczne), INOR, PSPP, MSR.

 

Osiągnięcia Katedry

W ramach działalności naukowo-badawczej pracownicy katedry zorganizowali następujące konferencje:

  • Sympozjum z okazji stulecia działalności Salezjanów w Polsce: Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko. 16-17.IV.2000.
  • Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczne: Dziecko w XX wieku Rozrachunek ze „Stulecia dziecka". 25-27.X.2000.
  • Sesja Naukowa poświęcona Ks. Piotrowi Porębie - założycielowi Katedry Pedagogiki Rodziny na WT KUL. 8.XII.2001.
  • Ogólnopolska Sesja Naukowa: Ksiądz Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów pedagogiki rodziny. 26.X.2004.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Szkoła Rodziców" - aktualny stan i perspektywy Lublin, 23-24 X 2006.

 

Publikacje zwarte

Pracownicy katedry są autorami licznych artykułów z zakresu pedagogiki rodziny, a także autorami i współredaktorami publikacji książkowych, m. in.:

 

img_0586_400

img_0598_400

img_0597_400

img_0596_400

Wilk J., Pedagogika rodziny.

Zagadnienia wybrane, Lublin 2002

Wilk J., (red.), W służbie dziecku,

t. I-III, Lublin 2003.

t. I, Stulecie dziecka - blaski i cienie

t. II, Rodzina XX wieku

wobec dobra dziecka

t. III, Społeczna troska

o dziecko w XX wieku

 

img_0594_400

img_0595_400

img_0587_400

 

Opozda D., Integracja rodziny

a wiedza o małżeństwie

u młodzieży, Lublin 2001

Opozda D., (red.) Rodzicielstwo.

Wybrane zagadnienia kontekstów

edukacyjnych, Lublin 2007

Kiereś B., Nowak M., Opozda D. (red.)

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki

pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora 

Józefa  Wilka SDB (1937-2003), Lublin 2006

 Parzyszek, M., Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012
       

 Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu,  Lublin 2009. Kornas-Biela D., Wokół początków życia ludzkiego, Warszawa 1993.  Kornas-Biela D., Oblicza dzieciństwa, Lublin  2001.  Kornas-Biela D.,  Oblicza ojcostwa, Lublin 2001. Kornas-Biela D., Rodzina: źródło życia i miłości, Lublin 2000.
         

img_0592_400

img_0591_400

img_0590_400 004_400

Kiereś B., Prawda o małżeństwie,

Lublin 2005

Kiereś B., Chodzi o miłość,

Lublin 2006

Kiereś B., Tylko rodzina!,

Lublin 2006

Kiereś B., Jak wychowywać?,

2006

 

 

jw_400_01

img_0593_400

001_400

Bieleń R., (red.) W służbie rodziny,

Warszawa 2000

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych

i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008

Kiereś B., O personalizm w pedagogice.

Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009

 

Plany Katedry

·  Projekty naukowe na przyszłość w Katedry Pedagogiki Rodziny związane są z realizacją indywidualnych zainteresowań naukowo-badawczych pracowników oraz z pracami redakcyjnymi nad publikacjami dotyczącymi edukacji rodziców, środków społecznego przekazu i stylami życia dziecka, deprywacji potrzeb dzieci z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych, krytycznej analizy antropologicznych tez antypedagogiki.

 

Kontakt z Katedrą

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Pedagogiki Rodziny

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel.             +48 81 445 33 28     

e-mail: rodzina@kul.lublin.pl 

 

Autor: Andrzej Łuczyński
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2012, godz. 17:12 - Jan Dzionek