...


Przydatne informacje organizacyjne dla osób rozpoczynających studia

 1. Sekretariat ds. studenckich (dziekanat)

Sekretariat ds. studenckich (dziekanat) kierunku ekonomia I i II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych znajduje się na V piętrze w budynku Collegium Jana Pawła II, w pokoju C-542.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godz. 9.00-13.00 oraz 13.30-15.00 (rekomenduje się wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną (kontakt) gdyż na czas stanu pandemii wprowadzone zostały zmiany funkcjonowania Uniwersytetu i poszczególnych jednostek zgodnie zarządzeniami Rektora KUL. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Władz Uczelni na stronie głównej Uniwersytetu).

 

 1. PLAN STUDIÓW, ROZKŁAD ZAJĘĆ, GRUPY

Plan studiów i rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe na rok 2020/2021 znajduje się na platformie e-KUL., zaś regulamin studiów - w BIP.

Zajęcia i szczegółowe informacje z wychowania fizycznego zostaną Państwu przekazane na pierwszych zajęciach, które odbędą się zgodnie z planem (obecność obowiązkowa). Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz obiekty sportowe zlokalizowane są w Kampusie Poczekajka przy ul. Konstantynów 1.

Informacje odnośnie lektoratów zostaną Państwu przekazane na stronach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

 1. LEGITYMACJE

Legitymacja przysługuje na I-kierunku studiów oraz na II-kierunku dla osób, które realizują II kierunek poza KUL. Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Wstawiona zostanie na indywidualne konto studenta e-KUL (w zakładce Płatności). Płatność przelewem do dnia 25.10.2020 r.

 

Każdy student pierwszych lat studiów zgłosi się indywidualnie do Sekretariatu Wydziału według ustalonych harmonogramów po odbiór legitymacji i złoży na piśmie ślubowanie oraz dopełni pozostałych niezbędnych formalności administracyjnych m. in. okazanie oryginału świadectwa dojrzałości (rekrutacja I stopień) czy odpisu dyplomu i suplementu z I stopnia (rekrutacja na II stopień). Prosimy o zachowanie i przestrzeganie rygorów sanitarnych: obowiązku zasłonięcia ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi przed sekretariatem.

W Sekretariacie można także uzyskać m.in. zaświadczenie o studiowaniu.

 

 1. KONTO STUDENT

Każdy student powinien założyć indywidualne konto na platformie e-KUL (nie mylić z kontem założonym w procesie rekrutacyjnym). Do założenia konta potrzebny będzie nr albumu, który widoczny jest na legitymacji. Na koncie e-KUL Studenta można:

- pobrać druki opłat za zobowiązania m. in. opłatę za legitymację i ubezpieczenie od NNW - w zakładce Płatności

- poprzez platformę e-KUL uzyskacie Państwo dostęp do wszystkich bieżących informacji zamieszczonych na e-kul, np. plan studiów, rozkład zajęć, podział na grupy ćwiczeniowe, odwołanie zajęć.

- w najbliższym czasie odbędzie się poprzez platformę e-KUL kodowanie zajęć, czyli student podaje informacje o zajęciach: z zakresu do wyboru oraz o przynależności do grup. Trzeba będzie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na e-kul i zakodować zajęcia, ale o tym zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie.

 

Na platformie e-KUL można będzie uzyskać dostęp do indeksu elektronicznego i sprawdzić przed sesją czy wszystkie zajęcia są umieszczone zgodnie z kodowaniem zajęć, nr grup ćwiczeniowych itp. a także będzie znajdował się tam harmonogram sesji egzaminacyjnej.

 

 1. UBEZPIECZENIE

Studenci mogą (opłata nieobowiązkowa) ubezpieczyć się od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na KUL-u. Osoby zainteresowane powinny zgłosić chęć ubezpieczenia w Sekretariacie przy odbiorze legitymacji. Składka na ubezpieczenie NNW obowiązujące w roku akademickim 2020/2021, tj. od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. - wynosi 50 zł i jest płatna do 25.10.2020 r.

 

 1. STAROSTA

Do kontaktu z Sekretariatem, jako przedstawiciel grupy studentów potrzebny jest starosta roku dla każdej specjalności. Starostowie zostaną wybrani na spotkaniach z Opiekunami Roku. Po wyborze prosimy starostę roku o zgłoszenie się do Sekretariatu.

 

 1. SZKOLENIA

W dniach 1-7 października 2020 trwa Tydzień adaptacyjny. Studenci realizują zajęcia zgodnie z planem od 1 października. Zajęcia w ramach Tygodnia adaptacyjnego odbywać się będą on-line. Materiały dla studentów pierwszych lat studiów dostępne będą na platformie internetowej KUL w dowolnym czasie. W związku z tym nie będzie w tym roku dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny.

Celem Tygodnia adaptacyjnego jest zapoznanie studentów z Wydziałem i Uniwersytetem, odbycie zajęć obowiązkowych z praw i obowiązków studenta, z BHP, z tzw. przysposobienia bibliotecznego, możliwość poznania Uniwersytetu, a także zapoznania się z ofertą kół i organizacji studenckich.

 

 1. INFORMACJA O SALACH

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada w Lublinie dwa kampusy: Główny i Poczekajka.

 

Kampus Główny znajduje się przy Al. Racławickich 14, w jego skład wchodzi:

 • Gmach Główny (GG) - tam znajduje się m.in. Studium Praktycznej Języków Obcych,
 • Collegium Norwidianum (CN) - tam znajduje się m.in. Dział Studenckich Spraw Socjalnych,
 • Centrum Transferu Wiedzy (CTW) – tu znajdują się m.in. duże sale wykładowe.
 • Collegium Jana Pawła II (C) - wysoki gmach, tam znajduje się Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów C-542, sale ćwiczeniowe.

Kampus Poczekajka zlokalizowany przy ul. Konstantynów 1. Na terenie kampusu znajduje się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, obiekty sportowe oraz akademiki.

 

Mogą Państwo korzystać z Poradni Zdrowia KUL, która znajduje się na parterze w Collegium Jana Pawła II.

 


Obsługa studentów I roku na początku roku akademickiego 2020/2021

Osoby, które podczas procesu rekrutacji nie przedstawiły do wglądu oryginału świadectwa dojrzałości (I stopień) lub odpisu dyplomu i suplementu (II stopień), proszone są o zabranie ze sobą dokumentów i dopełnienie tego obowiązku podczas odbioru legitymacji w dziekanacie (C-542 w Gmachu Collegium Jana Pawła II) w poniższych terminach:

- czwartek, 1 października 2020 r.

      - godz. 11.00-14.00

- piątek, 2 października 2020 r.:

      - godz. 9.00-12.30 - I rok I stopnia, gr. 3 (MAD-SAG)

      - godz. 15.00-17.00 - I rok I stopnia, gr. 4 (SAŁA-Ż)

- środa, 7 października 2020 r.,

      - godz. 9.00-12.00 - I rok II stopnia

- piątek, 9 października 2020 r.:

      - godz. 9.00-12.30 - I rok I stopnia, gr. 1 (AB-GN)

      - godz. 13.30-15.00 - I rok I stopnia, gr. 2 (GR-MACH)

 


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkań Władz Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Ekonomii i Finansów dla studentów I roku I i II stopnia na kierunku ekonomia.

 

Studenci I roku ekonomii I stopnia
piątek, 2 października 2020 r. - sala CTW 203 (w budynku Centrum Transferu Wiedzy):
- gr. 3 (nazwiska od MAD do SAG) - godz. 9.10 - 12.30
- gr. 4 (nazwiska od SAŁA do Ż) - godz. 13.20 - 16.40

 

piątek, 9 października 2020 r. - sala CTW 203 (w budynku Centrum Transferu Wiedzy):

- gr. 1 (nazwiska od AB do GN) - godz. 9.10 - 12.30

- gr. 2 (nazwiska od GR do MACH) - godz. 13.20 - 16.40

 

Studenci I roku ekonomii II stopnia

środa, 7 października 2020 r. - godz. 9.10 - 11.00 - aula CTW 114 (w budynku Centrum Transferu Wiedzy)

 

Opiekunowie lat:

I rok I stopnia: dr Jarosław Kuśpit, mgr Anna Krawczyk-Sawicka

I rok II stopnia: dr Maria Paździor, dr Maria Zuba-Ciszewska

 

Podział na grupy dla studentów I roku studiów I i II stopnia dostępny jest tutaj


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza kolejną edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

 

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt liczonych do ewaluacji dla dyscypliny dla minimum 1 rezultatu.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie WNS C-546 lub przesłać w wersji elektronicznej (skan z podpisem) na adres agnieszka.pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 14.10.2020 r. Kwota pozostała do dyspozycji dyscypliny na rok 2020 to 6 820,50 zł. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza kolejną edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie WNS C-546 lub przesłać w wersji elektronicznej (skan z podpisem) na adres agnieszka.pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 25.09.2020 r. Kwota pozostała do dyspozycji dyscypliny na rok 2020 to 6 820,50 zł. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Konkursy do Katedr w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL

Uprzejmie informujemy, iż trwa obecnie nabór na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego do dwóch Katedr wchodzących w skład Instytutu Ekonomii i Finansów:

- do Katedry Ekonomii Międzynarodowej (ogłoszenie o konkursie w BIP), przy czym termin składania dokumentów upływa 28 sierpnia 2020 roku;

- do Katedry Ekonometrii i Statystyki (ogłoszenie o konkursie w BIP), przy czym termin składania dokumentów upływa 10 września 2020 roku.

 

Zachęcamy do aplikowania wszystkie zainteresowane osoby!

 


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza szóstą edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres agnieszka.pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 10.09.2020 r. Kwota pozostała do dyspozycji dyscypliny na rok 2020 to 6 820,50 zł. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Wyniki wyborów przedstawicieli Instytutu Ekonomii i Finansów
na kadencję 2020-2024

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2020 r. wybrano przedstawicieli Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję 2020-2024:


1. przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse do Senatu KUL:

- dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL


2. członek Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

- dr Jarosław Kuśpit.

 


Konkurs NBP na najlepszą pracę magisterską

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy oraz uczelnie. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. Dla laureatów i osób wyróżnionych przewidziano nagrody pieniężne. Szczegóły można znaleźć na tej stronie.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza piątą edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres agnieszka.pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 2.07.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Wybory przedstawiciela dyscypliny do Senatu KUL
oraz przedstawiciela Instytutu do Komisji dyscyplinarnej ds. pracowników

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów zwołuje w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 8.00 zdalną Radę Instytutu Ekonomii i Finansów, na której przeprowadzone zostaną wybory przedstawiciela dyscypliny ekonomia i finanse do Senatu KUL oraz przedstawiciela Instytutu do Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników.

 

Ogłoszenie wyborcze -- Regulamin wyborczy KUL -- Statut KUL (§31 ust. 2 i §65 ust. 2)

 


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza czwartą edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 4.06.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Konkurs Ministerstwa Finansów "Podatkowi Liderzy"

Ministerstwo Finansów serdecznie zaprasza Studentów i Absolwentów ekonomii KUL do udziału w siódmej edycji konkursu „Podatkowi Liderzy". Nagrodą w Konkursie jest płatny staż (wynagrodzenie 3 000 zł) w Ministerstwie Finansów. Zadaniem stażystów będzie wspieranie zespołu pracującego nad ustawami uszczelniającymi polskie prawo podatkowe.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo do niedzieli, 24 maja 2020 r., na adres praktyki@mf.gov.pl, w załączniku przesyłając:

1. Pracę konkursową pt. „Partnerstwo biznesu z fiskusem" (nie więcej niż 2 strony, czcionka 12 pkt)

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie
3. CV, z wyszczególnieniem:
·  realizowanych przedmiotów podatkowych i ekonomicznych
·  umiejętności językowych, szkół prawa obcego, lektoratów języka zawodowego
4. Kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status studenta lub absolwenta (zaświadczenie lub dyplom)

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo w ogłoszeniu Ministerstwa i na stronie.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

 


List Kolegium Dziekańskiego WNS do Studentów

Zachęcamy do zapoznania się z listem, skierowanym w dniu 17 marca 2020 r. do studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL (dostępny tutaj).

 


Odwołanie zajęć dydaktycznych i spotkań na terenie KUL

Zgodnie z zarządzeniem Rektora KUL z dnia 11 marca 2020 r. ze skutkiem natychmiastowym aż do odwołania odwołuje się:

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
 • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
 • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

 • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
 • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Szczegóły: tekst Zarządzenia


Wielkanoc 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Koledzy i Koleżanki,

 

zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych, które w tym roku będziemy obchodzić w wyjątkowych okolicznościach.

 

Pamiętajmy, że Wielkanoc niesie z sobą orędzie życia wyzwolonego i ocalonego od śmierci. Dla Chrześcijan jest to oczywiste zwycięstwo nad każdą obawą przed śmiercią.

 

W tym wyjątkowym czasie życzę Wszystkim Państwu i Państwa Bliskim, by Chrystus Zmartwychwstały dodawał nam nadziei i siły, by pomagał odkrywać to, co w życiu najważniejsze.

 

Życzę, aby w naszych domach zapanowała atmosfera pogodnych, dobrych świątecznych dni, a w sercach Wielkanocna radość.

 

Do zobaczenia, Bartosz Jóźwik

 


Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza drugą edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 21.04.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Wewnętrzny konkurs grantowy - dyscyplina ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSWRezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW,
- monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć max. jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy, przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia grantu już realizowanego.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
- w wersji papierowej w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-546 i
- w wersji elektronicznej na adres pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 19.02.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


51. edycja konkursu SKwP na najlepsze prace z rachunkowości

Rada Naukowa SKwP ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości obronione w 2019 r.

Prace należy zgłaszać do 15 lutego 2020 r.
Tutaj znajdziesz: szczegóły konkursu oraz formularze do pobrania.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Konkurs BFG na najlepsze prace licencjackie i magisterskie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza konkurs na najlepsze prace z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej - napisane w języku polskim i obronione w 2019 r. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla autorów zwycięskich prac w poszczególnych kategoriach. Prace należy zgłaszać do 31 stycznia 2020 r.
Tutaj znajdziesz: szczegóły konkursu i formularze do pobrania.

 

Zachęcamy do udziału!

 


 

Score Hunter – platforma edukacyjna dla Studentów i Wykładowców

 

Czy bycie rzetelnym i godnym zaufania nie jest przypadkiem przereklamowane? Czy wiarygodność finansowa może się do czegoś przydać? Czy to jak zachowujemy się dziś ma jakikolwiek wpływ na nasze finanse w przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się na platformie Score Hunter.

 

Zachęcamy do zapoznania się platformą i wzięcia udziału w Konkursie.

 

Score Hunter przenosi użytkownika w świat tematów niełatwych, lecz opowiedzianych w przystępny sposób, z lekkim przymrużeniem oka. Wystarczy zarejestrować się na platformie i włączyć do gry. Całość podzielona jest na kilka sekcji tematycznych: wiarygodność kredytowa, scoring, kradzież tożsamości. Wszystkim tematom towarzyszy sekcja video. Za wykonanie prostych zadań i quizów oraz prawidłowe odpowiedzi, przyznawane są punkty, które można wymienić na nagrody, o ile jest się szybszym niż inni gracze. Dla kreatywnych i spragnionych rywalizacji użytkowników opracowano tzw. wyzwania, czyli specjalny typ zadań, dzięki którym zdobywa się dodatkowe punkty. W każdej chwili, na własnym koncie, można sprawdzić statystyki, liczbę zdobytych punktów oraz swoją pozycję na tle innych graczy.

 

Score Hunter - kolejna edycja rywalizacji i konkursu na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej Score Hunter.

Konkurs trwa od 16.09.2019 r. do 31.01.2020r. do godz. 12.00. Poprzez rozgrywkę, w przystępny sposób, można pokazywać jak kształtować swoją wiarygodność finansową i chronić tożsamość.
Score Hunter jest grą online, w której można rywalizować indywidualnie bądź grupowo. Każdy ma szansę na wygraną, a do wygrania są karty prezentowe Allegro i Empik, Pakiety i Alerty BIK oraz dla najwytrwalszych i najbardziej aktywnych smartwatch-e.

Szczegółowy opis zasad konkursu i nagród znajduje się w
Regulaminie.

 


Zaproszenie do udziału studentów w projekcie FERIE Z EKONOMIĄ 3

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do współprowadzenia zajęć w projekcie edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 3”, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski, a zajęcia prowadzi nauczyciel wspólnie ze studentem. Do prowadzenia zajęć w ramach projektu zapraszamy studentów kierunku ekonomicznych lub pokrewnych, studiujących na II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich, studiów doktoranckich, a w sytuacjach szczególnych również absolwentów uczelni, którzy prowadzili zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią” w I lub/i w II edycji.

W ramach współpracy Fundacja zapewnia:
- szkolenie merytoryczne (obowiązkowe!), które odbędzie się w Warszawie w dniach 3-5 stycznia 2020 roku w Warszawie wraz z pokryciem kosztów dojazdu (dla studentów studiujących poza Warszawą), zakwaterowania i wyżywienia;
- koszty dojazdu i zakwaterowania na zajęcia w danej szkole;
- wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia w wysokości 1200,00 zł brutto (za 5 dni pracy w okresie ferii zimowych).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz w wersji podpisanej i zeskanowanej (wymóg konieczny) na adres mailowy Fundacji: fze@efrwp.com.pl.

Rekrutacja do projektu trwa od 27 listopada do 9 grudnia 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 w dniu 1 października 2019 r. zostanie zainaugurowane uroczystą Eucharystią w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku według harmonogramu:

 • Instytut Ekonomii i Finansów
  Ekonomia I i II stopnia (studia stacjonarne)
  godz. 10.30, sala CTW–302 w budynku Centrum Transferu Wiedzy
 • Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
  Zarządzanie I i II stopnia (studia stacjonarne)
  godz. 10.30, sala CTW–304 w budynku Centrum Transferu Wiedzy

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Nagrody Studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

 • Pani Mileny Chebdowskiej (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013 - 2016
 • Pana Mateusza Gesek (absolwentka kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013- - 2016
 • Pani Partycji Harasim (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013 - 2016.

Wszystkie powyższe prace napisane zostały pod kierunkiem dr Marii Zuby - Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Pracownik Instytutu wyróżniony w konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji) Pan dr Grzegorz Wesołowski otrzymał wyróżnienie Jury Konkursu oraz specjalne wyróżnienie Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym za pracę doktorską pt. "Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów".

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Nagrody Pracowników i Absolwentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

 • Pani Marty Cichockiej (absolwentki kierunku ekonomia) - praca magisterska pt.: Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz napisana pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
 • Pani dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL) - prace naukowe: The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship oraz The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland otrzymały wyróżnienie w kategorii prac badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 19:40 - Joanna Nucińska