[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1989

BAJDA Jerzy, Moralność wbrew zasadom?, 2-3(6-7), s. 271-276.

BAJER Magdalena, Trwać we wspólnocie, 4(8), s. 91-93.

BARTMIŃSKI Jerzy, Jak biegną drogi Ojczyzny? [Myśląc Ojczyzna], 1(5),s. 165-171.

BEDNAREK Antoni, Właściwe rzeczy nadać słowo [Omówienia i recenzje],4(8), s. 311-314.

BERNATOWICZ Adam, Jarosław Pawlak, Społeczeństwo polskie końca lat osiemdziesiątych [Sprawozdania], 1(5), s. 172-176.

BOROWCZYK Krystyna, Maria Filipiak, Twórcy i twórczość [Bibliografia], 4(8), s. 359-365.

BORTNOWSKA Halina, Ethos skutecznego współczucia, 2-3(6-7), s. 136-148.

CHMIELOWSKI Albert b., "Za wszystko, nawet za najcięższe utrapienia dziękować" (Fragmenty tekstów) (wybór i oprać. Wojciech Chudy), 2-3(6-7), s. 15-21.

CHRAPEK Jan CSMA, Kościół wobec środków społecznego komunikowania, 4(8), s. 230-245.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Noty o autorach, 1(5), s. 239-242;

- [M.Ch.], Noty o autorach, 2-3(6-7), s. 365-370;
- [M.Ch.], Noty o autorach, 4(8), s. 366-373.

CHUDY Wojciech [W. Ch.], Droga życia [Od Redakcji], 1(5), s. 3-9;

- Przeciwko karze śmierci. Argumenty filozoficzne, 1(5), s. 147-152;
- Cierpliwość i poezja [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 313-315;
- Dar życia ludzkiego w małżeństwie i rodzinie [Z życia Instytutu Jana Pawła II KUL], 2-3(6-7), s. 339-345;
- [W.Ch.], Działalność Instytutu Jana Pawła II KUL w roku 1988 [Z życia Instytutu Jana Pawła II KUL], 2-3(6-7), s. 346-349;
- [W.Ch.], Transcendencja i codzienność sztuki [Od Redakcji], 4(8), s. 3-6;
- Krótka historia filozofowania marksistowskiego w Polsce, 4(8), s. 259-277;
- Filmowy "Dekalog" [Omówienia i recenzje], 4(8), s. 338-342;
- [W.Ch.], Działalność Instytutu Jana Pawła II KUL [Z życia Instytutu Jana Pawła II KUL], 4(8), s. 356-358.

CZACHOROWSKI Marek, Małżeństwo na straży miłości [Recenzje], 1(5), s. 194-198.

DEKLARACJA Kolońska przeciw ubezwłasnowolnieniu za katolicyzmem otwartym, 4(8), s. 285-289.

DEKLARACJA zasad postępowania dziennikarzy, 4(8), s. 229.

"DEKLARACJI Kolońskiej" ciąg dalszy?, 4(8), s. 283-284.

DIALOG z niewierzącymi. Fragmenty projektu instrukcji: "Niewierzący w parafii", 2-3(6-7), s. 181-184.

DYBCIAK Krzysztof, Rewolucja czy wybór większej wolności? Antropologiczno-społeczne podstawy "Brata naszego Boga", 2-3(6-7), s. 43-52.

ELIOT Thomas S., Chóry z "Opoki" (Fragmenty), 4(8), s. 33-38.

EMIGRACJA młodych Polaków. Fragmenty opracowania Prymasowskiej Rady Społecznej, 2-3(6-7), s. 160-166.

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz, Odpowiedzialność za miłość i życie w kontekście ekologii, 1(5), s. 85-94.

FILEK Jacek, Etyka a obecność zła, 2-3(6-7), s. 91-100.

FILIPIAK Maria, Karol Klauza, Życie ludzkie [Bibliografia], 1(5), s. 229-235;

- oraz Karol Klauza, Cierpiący i ubogi [Bibliografia], 2-3(6-7), s. 350-363;
- oraz Krystyna Borowczyk, Twórcy i twórczość [Bibliografia], 4(8), s. 359-365.

GANCARZ Mirosław, Pierwsze reakcje na encyklikę "Sollicitudo rei socialis" [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(6-7), s. 332-338.

GAWRYSZCZAK Piotr, Piotr Niwiński, Wartości kulturowe w trakcie przemian społecznych w Polsce [Sprawozdania], 2-3(6-7), s. 277-282.

GOŁASZEWSKA Maria, Malarstwo na drodze przemian duchowych, 4(8), s. 190-197.

GÓRAL Jerzy, Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu, 4(8), s. 246-258.

GRZEGORCZYK Andrzej, Dźwiganie utrapień życia, 2-3(6-7), s. 77-80.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Problemy kary śmierci w powojennym prawie karnym w Polsce, 1(5), s. 153-164.

GUBAŁA Wacław ks., Aby pomóc zagrożonej miłości [Recenzje], 1(5), s. 204-207.

HANZLIK Janusz, List do Redakcji "Ethosu", 1(5), s. 236-237.

HERBERT Zbigniew, Potęga smaku, 4(8), s. 107-108.

HOLOUBEK Gustaw, Słowo do Papieża, 4(8), s. 17.

JABŁONKA Krzysztof, Armenia - Kościół Hiobowy, 2-3(6-7), s. 117-135.

JAN PAWEŁ II, O wartości życia, 1(5), s. 13-14;

- Bogactwo ubóstwa, 2-3(6-7), s. 9-11;
- Do twórców kultury i sztuki, 4(8), s. 9-13;
- Podziękowanie (22 lipca 1985 r.), 4(8), s. 18-19;
- Ethos dala a dzielą kultury artystycznej, 4(8), s. 175-184.

JAWORSKI Marian bp, Sens cierpienia w ujęciu Jana Pawia II. Analiza filozoficzno-religijna, 2-3(6- 7), s. 33-42.

KARCZ Andrzej, W poszukiwaniu straconego języka [Omówienia i recenzje],4(8), s. 321-324.

KIRK Russell, Eliot i kultura chrześcijańska (tłum. Leszek S. Kolek), 4(8),s. 73-90.

KLAUZA Karol, Rodzina źródłem życia i światła [Sprawozdania], 1(5), s. 181-189;

- Życie z miłości [Recenzje], 1(5), s. 190-193;
- oraz Maria Filipiak, Życie ludzkie [Bibliografia], 1(5), s. 229-235;
- oraz Maria Filipiak, Cierpiący i ubogi [Bibliografia], 2-3(6-7), s. 350-363;
- Między dobrem a pięknem [Omówienia i recenzje], 4(8), s. 328-331.

KOSTKIEWICZOWA Teresa, Poetyckie adresy do wrogów, 4(8), s. 158-171.

KOSZYK Jolanta, Dariusz Krieger, Dzieci świata [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 296-299.

KRIEGER Dariusz, Jolanta Koszyk, Dzieci świata [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 296-299.

KRUKOWSKA Elżbieta, Stephen Hawking: fizyka teoretyczna i wózek inwalidzki, 2-3(6-7), s. 205-208;

- Człowiek i trąd. O Ruth Pfau - niemieckiej lekarce i zakonnicy pracującej wśród trędowatych w Pakistanie, 2-3(6-7), s. 209-213.

KRUPSKA Joanna, Przesłanie Ewy, 2-3(6-7), s. 201-204.

KUKOŁOWICZ Teresa, Jan Paweł II wobec "patologii" małżeństwa i rodziny,1(5), s. 95-104.

KWIATKOWSKI Maciej J., Ocalić od zapomnienia, 4(8), s. 318-320.

LASOCIK Zbigniew, Praktyki religijne więźniów w prawie polskim, 2-3(6-7), s. 167-180.

LAUN Andreas OSFS, "Deklaracja Kolońska teologów". Konflikt między wiarą a teologią? (tłum. Hubert Ordon SDS), 4(8), s. 290-306.

LEWANDOWSKI Grzegorz ks., Dialog za murem. (Z doświadczeń duszpasterza więziennego), 2-3(6-7), s. 214-218.

LIBERA Antoni, Samuel Beckett: pisarz, człowiek, dzieło, 4(8), s. 116-129.

LIST Senatu Akademickiego KUL do Marszałka Sejmu PRL, 2-3(6-7), s. 229.

ŁAPICKI Andrzej, Powitanie Jana Pawła II w kościele św. Krzyża (13 VI1987 r.), 4(8), s. 20.

ŁASZKIEWICZ Hubert, Ewolucja postawy wobec ubogich. Od średniowiecza po nasze czasy [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 287-291.

ŁOPUSZAŃSKI Jan, O niektórych okolicznościach wprowadzenia ustawy o przerywaniu ciąży, 1(5), s. 105-116.

MAJDAŃSKI Kazimierz bp, Cywilizacja życia. Przyczynek do syntezy, 1(5),s. 25-37.

MAŁACHOWSKI Aleksander, Kościół najuboższych, 2-3(6-7), s. 81-87.

MAŁKOWSKI Stanisław ks., Ubodzy w prawdę i miłosierdzie. Uwagi praktyka broniącego życia, 2-3(6-7), s. 195-200.

MARITANO Livio bp, Uprzywilejowana pozycja "ostatnich", 2-3(6-7), s. 65-76.

MARYNIARCZYK Andrzej ks., Filozofia naukowa czy kolejny zabobon? [Omówienia i recenzje], 4(8), s. 332-337.

MATKA TERESA, Dzielić radość, miłość i życie (tłum. Andrzej Szostek MIC), 1(5), s. 59-65.

MAZURKIEWICZ Jacek, Zło w prawniczych rękawiczkach [Recenzje], 1(5), s. 208-214.

MEDYCKA Krystyna, Żyć z cierpieniem [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 309-312.

MICKIEWICZ Tomasz, Ameryka Łacińska a problem wyzwolenia [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 292-295.

MODLITWA [Anonimowy tekst wyryty na tablicy w instytucie rehabilitacyjnym w Nowym Jorku], 2-3(6-7), s. 187.

MONIUSZKO Antoni, Wyjść z jaskini. Próba przezwyciężenia Platońskiej koncepcji aktu twórczego, 4(8), s. 185-189.

MRUKLIK Barbara, Gdy morderca staje się ofiarą [Recenzje], 1(5), s. 215-218.

NAGY Stanisław ks., Ubóstwo bogactwem Kościoła [Z księdzem profesorem dr. hab. Stanisławem Nagym rozmawia red. Karol Klauza], 2-3(6-7), s. 103-111;

- Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej, 4(8), s. 307-310.

NEWMAN John H., Chrześcijaństwo i kultura humanistyczna (tłum. Przemysław Mroczkowski), 4(8), s. 50-62.

NIEMIEC Henryk ks., Poprzez niepełnosprawność do osoby [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 305-308.

NIEWĘGŁOWSKI Wiesław ks., Jan Paweł II w gościnie u polskich twórców, 4(8), s. 21-24;

- Wyzwanie, 4(8), s. 315-317. NIWIŃSKI Piotr, Piotr Gawryszczak, Wartości kulturowe w trakcie przemian społecznych w Polsce [Sprawozdania], 2-3(6-7), s. 277-282.

NOTA REDAKCYJNA, 2-3(6-7), s. 256-257.

OCHELSKA Gabriela, Poetycka koncepcja Boga, człowieka i wiary w poezji ks. Jana Twardowskiego, 4(8), s. 144-157.

OLSZEWSKA-KOZIARSKA Urszula, Wartość osoby niepełnosprawnej we wspólnocie [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 316-322.

OSZAJCA Wacław ks., Ojczyzna, gdzież jej nie ma? [Myśląc Ojczyzna], 4(8), s. 278-282.

PAWLAK Jarosław, Adam Bernatowicz, Społeczeństwo polskie końca lat osiemdziesiątych [Sprawozdania], 1(5), s. 172-176.

PENDERECKI Krzysztof, Twórcza droga kultury chrześcijańskiej, 4(8), s. 63-67.

POCIEJ Bohdan, Muzyka - sztuka szlachetna, 4(8), s. 201-208.

POSŁANIE Synodalne do Ludu Bożego, 1987: "Żyjmy naszym powołaniem do świętości", 2-3(6-7), s. 115-116.

PÓŁTAWSKA Wanda, Lekarz wobec wartości życia ludzkiego (Rozważania w nawiązaniu do  encykliki "Humanae vitae"), 1(5), s. 69-84.

PRZECISZEWSKI Marcin, "Cienie i Światło" - pismo rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 323-327.

RATZINGER Joseph kard., Życie - fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka (tłum. Tadeusz Styczeń SDS), 1(5), s. 17-24.

RAYZACHER Maciej, Wyjść poza grę [Z Maciejem Rayzacherem rozmawia Wojciech Chudy], 4(8), s. 219-226.

REAGAN Ronald, Proklamacja Narodowego Dnia Świętości Życia Ludzkiego, 1(5), s. 66-68.

RUSECKI Marian ks., Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-slowiańskie [Sprawozdania], 4(8), s. 343-347.

SAWICKI Stefan, Czym jest poezja?, 4(8), s. 109-115.

SCHWEITZER Albert, Poszanowanie życia, 1(5), s. 135-136.

SEWERYNIAK Henryk ks., "Sollicitudo rei socialis". Wyzwanie i pierwsze odpowiedzi [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(6-7), s. 328-331.

SŁAWIŃSKA Irena, "Kiedyż na ziemiach moich zaprowadzę lad?" (O ethosie poety i poezji według T. S. Eliota), 4(8), s. 94-104.

STRASZEWICZ Marzenna, Aby sztuka służyła ludziom [Omówienia i recenzje], 4(8), s. 325-327.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Żyć to dziękować, 1(5), s. 38-56;

- [T.S.], Sprawiedliwy z ubogiego żyje [Od Redakcji], 2-3(6-7), s. 3-6;
- Nienarodzony - miarą demokracji, 2-3(6-7), s. 241-255;
- O metodę współmierną do rozwiązywanego problemu. W związku z proponowanym - nie tylko - przez ojca Bernarda Häringa sposobem rozstrzygnięcia doniosłego sporu we współczesnej teologii moralnej, 2-3(6-7), s. 258-270;
- "Daj nam się dźwignąć samym, i przez siebie" (Z pozycji świadka), 4(8), s. 25-29.

SZCZOT Jacek, Alkoholizm w Polsce i jego konteksty [Sprawozdania], 1(5), s. 177-180;

- Duchowy testament księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego [Sprawozdania], 4(8), s. 348-351. SZOSTEK Andrzej MIC, "Nie będziesz zabijał!" (Wj 20, 13), 1(5), s. 137-146;
- List do Aleksandra Małachowskiego, 2-3(6-7), s. 88-90;
- Sumienie i źródła jego wiążącej mocy, 2-3(6-7), s. 230-240.

SZPAKOWSKI Bogusław SAC, Aby urzeczywistnić człowieka w rodzinie [Recenzje], 1(5), s. 199-203.

ŚWIĘCH Jerzy, Ethos twórczości - ethos pracy, 4(8), s. 68-72.

ŚWIĘTOCHOWSKA Maria, Między ubóstwem a nędzą. Problem definicji ubóstwa, 2-3(6-7), s. 149-159.

TOCHMAN Urszula, Nauki o życiu na rozdrożu [Pontyfikat w oczach świata], 1(5), s. 219-228.

TRUSKOLASKA Anna, Ethos wyższych uczelni i jego zagrożenia [Sprawozdania], 2-3(6-7), s. 283-286.

VANIER Jean, Ubodzy źródłem życia dla Kościoła (tłum. Andrzej Jaroszyński), 2-3(6-7), s. 53-64.

WIERZCHOSŁAWSKI Rafał, Nauka i społeczeństwo w perspektywie ethosowej [Sprawozdania], 4(8), s. 352-355.

WIŁKOMIRSKI Kazimierz, O autobiografiach, twórczości artystycznej i modlitwie [Z Kazimierzem Wiłkomirskim rozmawia Kinga Strzelecka OSU], 4(8), s. 209-216.

WOJTYŁA Karol kard., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis, 4(8), s. 39-49.

WRZECIONKOWSKI Zbigniew, AIDS a problemy społeczne i moralne [Omówienia i recenzje], 2-3(6-7), s. 300-304.

ZALESKI-ISAKOWICZ Tadeusz ks., Skarby i skarbnicy Kościoła, 2-3(6-7), s. 188-194.

ZANUSSI Krzysztof, Ubóstwo polskiej sztuki audiowizualnej. (Uwagi w perspektywie przyszłości), 4(8), s. 198-200.

Z ARCHIWUM debaty w Sejmie PRL 27 IV 1956 r. (oprać. Wojciech Chudy), 1(5), s. 117-131.

ZGORZELSKI Czesław, "Litwo! Ojczyzno moja!..." [Myśląc Ojczyzna], 2-3(6-7), s. 219-227;

- Mickiewicz o powołaniu poezji i poety, 4(8), s. 130-143.

ZUBERBIER Andrzej ks., Kościół ubogich, 2-3(6-7), s. 22-32.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:19 - Anna Swęda