[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1992

ADAMIAK Elżbieta, Ku jedności Ludu Bożego [Sprawozdania], 2-3(18-19), s. 324-327.

AULEYTNER Julian, Przejście od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej, 2-3(18-19), s. 158-165.

BARTNIK Czesław ks., Szatan społeczny, 1(17), s. 19-28.

BIELECKI Czesław, Siedem prawd o rządzeniu, 2-3(18-19), s. 103-107.

BRZOZOWSKI Mieczysław ks., Być we wspólnocie, 2-3(18-19), s. 279-282.

BUJNOWSKI Józef, Jeden z kanonów poetyki Cypriana Norwida [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 139-142.

CASINI Carlo, Obrona życia w dzisiejszej Europie (tłum. Krystyna Borowczyk, Karol Klauza), 2-3(18-19), s. 50-60.

CHLEBOWSKI Piotr, Poeta prawdy o człowieku [Ankieta "Ethosu"], 4(20),s. 136-137.

CHLEWIŃSKI Zdzisław ks., Ingracjacja, czyli "dobrowolny przymus". Szkic psychologiczno-etyczny, 2-3(18-19), s. 203-214.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Noty o autorach, 1(17), s. 259-263;

- Noty o autorach, 2-3(18-19), s. 358-366;
- Noty o autorach, 4(20), s. 241-243.

CHUDY Wojciech [W.Ch.], Tadeusz Styczeń [T.S.], Zło z korzenia nieprawdy [Od Redakcji], 1(17), s. 3-9;

- Kłamstwo jako korupcja antropologiczna, 1(17), s. 88-96;
- Metafizyka a metafizyki. Ku diagnozie filozofii współczesnej [Sprawozdania], 1(17), s. 224-227;
- oraz Tadeusz Styczeń [T.S.], "O co właściwie chodzi?", czyli w sprawie przedwiośnia po raz wtóry [Od Redakcji], 2-3(18-19), s. 3-8.

CIECHOWICZ Jan, Norwid (nie-)teatralny [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 168-170.

CZYŻ Antoni, Pisarz i Papież: "słowo dojrzewa w gest" [Omówienia i recenzje], 4(20), s. 202-208.

DICKINSON Sara, Aktualność "Do obywatela Johna Brown" (tłum. Leszek S. Kolek) [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 162-165.

DOBRZYŃSKA Teresa, Norwid w badaniach leksykologów warszawskich [Sprawozdania], 4(20), s. 224-228.

DOKURNO Zygmunt, Poeta krzyża [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 128-130.

DUNAJSKI Antoni ks., Grzech pierworodny w literackiej aluzji Norwida,4(20), s. 51-56;

- Czy rzeczywiście wciąż "współczesny"? [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 156-158.

DYSKUSJA redakcyjna o strukturach zła (oprać. Karol Klauza), 1(17), s. 179-184: ks. Andrzej Bronk, s. 179, 180, 182; Krystyna Stawecka, s. 179-180; ks. Marian Radwan, s. 180, 182, 183; Adam Rodziński, 180, 181; Wojciech Chudy, s. 180-181, 183-184; ks. Leon Dyczewski, 181; Stefan Sawicki, s. 181; Tomasz Strzembosz, s. 181-182; Andrzej Szóstek MIC, s. 182-183; Karol Klauza, 183; Tadeusz Styczeń SDS, s. 184.

FERT Józef, Poezja sumienia. W kręgu "Vade-mecum", 4(20), s. 68-88;

- Norwid - osobisty i uniwersalny - dziś [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 126-127.

FIEGUTH Rolf, Norwid dziś - za granicą [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 170-171.

FILEK Jacek, Ponura twarz Kaina, czyli podstawowa struktura zła, 1(17), s. 54-65.

FILIPIAK Maria, Trzynasty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Pontyfikat w oczach świata], 1(17), s. 238-248;

- Jan Paweł II na temat człowieka w sytuacji zła [Bibliografia], 1(17), s. 249-257;
- Warunki życia społeczno-politycznego godnego osoby [Bibliografia], 2-3(18-19), s. 349-357.

GLAESER Zygfryd ks., Wezwani do jedności [Sprawozdania], 2-3(18-19), s. 328-332.

GŁOWIŃSKI Michał, Mowa i zło, 1(17), s. 97-104.

GÖMÖRI George, Aktualność Norwida w Europie 1992 (tłum. Leszek Kolek) [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 161-162.

GRYGIEL Stanisław, "Pola... i sioła... to jej stopy" [Myśląc Ojczyzna], 4(20), s. 176-188.

GRZESIUK Ewa, Pojednanie i przebaczenie. O liryce Christy Peikert-Flaspöh-ler [Omówienia i recenzje], 2-3(18-19), s. 316-319.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej na tle międzynarodowych aktów praw człowieka, 1(17), s. 109-131.

GWIAZDA Andrzej, Potrzeba radykalnej naprawy [Z Andrzejem Gwiazdą rozmawia Wojciech Chudy], 2-3(18-19), s. 264-275.

HANKOWSKA Romualda, Zło i krzyż [Sprawozdania], 1(17), s. 219-223.

HEMPEREK Piotr bp, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w dniu pogrzebu ks. Rektora Mieczysława Brzozowskiego, 2-3(18-19), s. 283-287.

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw, List C. K. Norwida do emigracji polskiej, 2-3(18-19), s. 89-91.

IŁOWIECKI Maciej, Ukryci deprawatorzy, 2-3(18-19), s. 228-236.

INGLOT Mieczysław, Etapy i aspekty recepcji Norwida [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 165-167.

JAN PAWEŁ II, Przywrócić wartości Europie, 1(17), s. 13-15;

- Grzech społeczny, 1(17), s. 51-53;
- Egzamin z naszej wolności, 2-3(18-19), s. 11-13;
- Aktualność Norwidowskiej triady, 4(20), s. 19-22.

JEŻOWSKI Marian, Norwid chrześcijański i wielokulturowy [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 160-161.

JURAS Bernadetta, W dramacie dobra i zła [Omówienia i recenzje], 4(20), s. 209-213.

KALINOWSKA Maria, Ciemność znakiem ładu czy rozbicia? [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 137-139.

KĄKOLEWSKI Krzysztof, Nie-poznanie jako źródło zła, 1(17), s. 35-48.

KLAUZA Karol, "Kościół potrzebuje słowa", 2-3(18-19), s. 237-244.

KOBYLSKA Zofia, Pożegnania, 2-3(18-19), s. 290-291.

KONDZIELA Joachim ks., Moralne podstawy demokratycznego ładu społecznego w świetle katolickiej nauki społecznej, 2-3(18-19), s. 149-157.

KOPCZYŃSKI Krzysztof, "Studia Norwidiana" [Omówienia i recenzje], 4(20), s. 189-196.

KOSS Agata, Czy literatura może pomóc w rozumieniu rzeczywistości? [Sprawozdania], 1(17), s. 233-237.

KRASUSKI Piotr, Kondycja zdrowotna społeczeństwa polskiego i drogi jej poprawy, 2-3(18-19), s. 120-128.

KRUKOWSKI Józef ks., Kościół a państwo demokratyczne [Sprawozdania], 2-3(18-19), s. 320-323.

KRUPSKI Janusz, Być chrześcijaninem w społeczeństwie i państwie [Z Januszem Krupskim rozmawia Wojciech Chudy], 2-3(18-19), s. 247-263.

KRYCZKA Piotr, Dylematy świadomości politycznej Polaków, 2-3(18-19), s. 92-102.

KRYSZEWSKA Julia, Pytania o aktualność Norwida [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 142-144.

KSIĘŻOPOLSKI Mirosław, Perspektywy rozwoju polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 2-3(18-19), s. 108-119.

LEOCIAK Jacek, Norwidowska etyka mowy, 4(20), s. 89-106;

- Papież, Norwid i Polska [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 133-135;
- Norwidowska całość i sumienność [Sprawozdania], 4(20), s. 229-233.

LEPA Adam bp, Manipulowanie człowiekiem jako problem współczesnej pedagogii, 1(17), s. 77-87.

MARTWICKI Krzysztof ks., ks. Janusz Nawrocki, Miłość - płciowość - celibat [Sprawozdania], 4(20), s. 236-240.

MAZURKIEWICZ Jacek, Niestety... polityka [Omówienia i recenzje], 2-3(18-19), s. 303-308.

MERDAS Alina RSCJ, "Tylko już świeci...", 4(20), s. 34-50;

- Norwidowskie "sentire cum Ecclesia" [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 130-133.

MICHAŁOWSKI Jerzy, Quo vadis polska gospodarko?, 2-3(18-19), s. 166-181.

MISINIEC Stefan ks., Radykalizm i samotność [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 123-126.

NAWROCKI Janusz ks., ks. Krzysztof Martwicki, Miłość - płciowość - celibat [Sprawozdania], 4(20), s. 236-240.

NITECKI Piotr, Kościół na progu postkomunizmu, 2-3(18-19), s. 61-67.

NOWAK Antoni J. OFM, Antropologiczno-teologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa, 2-3(18-19), s. 191-199.

NOWAK Zbigniew J., Poeta pilnie potrzebuje nadziei [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 150-151.

PIECHOWIAK Marek, Na bezdrożach filozofii postępu [Omówienia i recenzje], 1(17), s. 204-208.

PIEPER Josef, "Kto jest bez winy..." (tłum. ks. Alfred Wierzbicki), 1(17), s. 132-134.

PIETRKIEWICZ Jerzy, Norwid [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 159-160.

PIWOWARSKI Władysław ks., Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w tworzącej się demokracji, 2-3(18-19), s. 68-78.

PLISIECKI Janusz, Kino rzeczywistości ludzkiego wnętrza [Omówienia i recenzje], 1(17), s. 214-218.

PODREZ Ewa, Czy wciąż jeszcze ethos lewicy...? [Omówienia i recenzje], 1(17), s. 209-213;

- "Zorganizowanie patriotyzmu". Między myślą Norwida a filozofią Karola Wojtyły, 4(20), s. 107-118.

POLESZUK Zbigniew, Trzy zakłady - jedna norwidystyka [Sprawozdania], 4(20), s. 219-223.

POPIEŁUSZKO Jerzy ks., Zło dobrem zwyciężać, 1(17), s. 107-108.

POROWSKI Michał, Ludzkie prawa więźniów, 1(17), s. 164-178;

- Jaskółka nowego prawa karnego [Omówienia i recenzje], 2-3(18-19),s. 299-302.

PRZECISZEWSKI Tadeusz, Chrześcijańskie formacje polityczne Polski przed przełomem. Spojrzenie świadka i współuczestnika, 2-3(18-19), s. 129-145.

PUZYNINA Jadwiga, Dorota Zdunkiewicz, Co język mówi o wartościach współczesnych Polaków?, 2-3(18-19), s. 215-227;

PUZYNINA Jadwiga, Językowy obraz prawdy w twórczości Norwida, 4(20),s. 59-67.

RITTER Cezary, Dekalog i demokracja [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(18-19), s. 333-341.

RODZIŃSKI Adam, Zła wolność, 1(17), s. 29-34;

- Pluralizm, ale jaki?, 2-3(18-19), s. 36-43.

RUDNICKA Jadwiga, O ethos inteligencji polskiej [Ankieta "Ethosu"], 4(20),s. 151-153.

RYNIO Alina, Pożegnania, 2-3(18-19), s. 289-290.

SAKOWICZ Eugeniusz, Być w pełni chrześcijaninem i w pełni Afrykaninem. Jana Pawła II ewangelizacja Afryki [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(18-19), s. 342-348.

SALIJ Jacek OP, Syndrom papugi, 2-3(18-19), s. 29-35.

SAWICKI Stefan, Współczesność Norwida [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 121-123;

- Sacrum i kultura [Z profesorem Stefanem Sawickim rozmawia Tomasz Soldenhoff], 4(20), s. 172-175.

SKRZYDLEWSKI Władysław OP, Wpływ katolickiej nauki społecznej na przemiany społeczne i polityczne w Polsce i w innych krajach bloku komunistycznego, 2-3(18-19), s. 182-190.

SŁAWIŃSKA Irena, My i oni w polskiej literaturze lagrowej [Omówienia i recenzje], 1(17), s. 191-196;

- Europa przeciw-chrześcijańska i bękarcia (w teatrze Norwida), 4(20), s. 25-33.

SOLDENHOFF Tomasz, Marka Hłaski niesienie krzyża..., 1(17), s. 153-163.

SPAEMANN Robert, Patrząc w przyszłość wiary i Kościoła (tłum. ks. Alfred Wierzbicki) [Z Robertem Spaemannem rozmawia Tommaso Ricci], 2-3(18-19), s. 79-85.

STRZEMBOSZ Tomasz, O Rzecz Pospolitą sprawiedliwą i ideową, 2-3(18-19), s. 44-49.

STYCZEŃ Tadeusz SDS [T.S.], Wojciech Chudy [W.Ch.], Zło z korzenia nieprawdy [Od Redakcji], 1(17), s. 3-9;

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Rodzina źródłem i szkołą życia, 1(17), s. 135-144;

- oraz Wojciech Chudy [W.Ch.], " O co właściwie chodzi?", czyli w sprawie przedwiośnia po raz wtóry [Od Redakcji], 2-3(18-19), s. 3-8;
- "Nie niewola ni wolność..." [Od Redakcji], 4(20), s. 5-15.

SULIKOWSKI Andrzej, Bronię Mickiewicza [Omówienia i recenzje], 4(20),s. 197-201.

SZCZEPAŃSKI Jan, Człowiek w strukturach zła, 1(17), s. 66-76.

SZKOŁUT Tadeusz, Idea rosyjska w świetle wizji mesjanistyczno-eschatologicznej [Omówienia i recenzje], 2-3(18-19), s. 309-315.

SZOSTEK Andrzej MIC, Prawda a zasada pluralizmu w dialogu społecznymi organizacji państwa, 2-3(18-19), s. 17-28.

SZYMIK Jerzy ks., Czy warto chodzić do kina? [Omówienia i recenzje], 4(20),s. 214-218.

TATARA Marian, Norwid a młodzież [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 153-156.

TORUŃ Włodzimierz, Norwidowe wyzwania [Ankieta "Ethosu"], 4(20),s. 144-147.

TRYBUŚ Krzysztof, Aby nie był tylko księgą cytatów [Ankieta "Ethosu"],4(20), s. 158.

URBAŃSKI Jacek, Norwid w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL [Sprawozdania], 4(20), s. 234-235.

WAWRO Franciszka W., Dostrzec w umierającym człowieka [Omówienia i recenzje], 1(17), s. 197-203.

WIERZBICKI Alfred ks., Doświadczalny punkt wyjścia filozofii wyzwolenia, 1(17), s. 145-152.

WOJTYSIAK Jacek, Zrozumieć politykę [Sprawozdania], 1(17), s. 228-232.

WORONOWSKI Julian bp, Pożegnania (tłum. Małgorzata Nikodemowicz), 2-3(18-19), s. 288.

ZAJĄCZKOWSKI Ryszard, Głos z wnętrza kryzysu [Ankieta "Ethosu"], 4(20), s. 147-150.

ZDUNKIEWICZ Dorota, Jadwiga Puzynina, Co język mówi o wartościach współczesnych Polaków?, 2-3(18-19), s. 215-227.

ŻAKIEWICZ Zbigniew, Polska jest wciąż kresami [Myśląc Ojczyzna], 2-3(18-19), s. 293-297.

ŻYCIŃSKI Józef bp, Narcyz a Ojczyzna. O ostrożnym użytkowaniu alternatywy [Myśląc Ojczyzna], 1(17), s. 185-190.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:26 - Anna Swęda