Asia.jpg

 

dr Joanna Chwaszcz

 

kontakt: chwaszcz@kul.pl 

 

Doktor nauk  humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie  Psychologii. Jej zainteresowania naukowe pozostają ściśle związane z realnymi problemami społecznymi. Koncentrują się one głównie na dwóch dziedzinach: 1) profilaktyce rozumianej jako polepszanie standardów życia człowieka, stymulacja jego rozwoju i przeciwdziałanie zagrożeniom rozwojowym (m. in. uzależnieniom psychoaktywnym i czynnościowym) oraz 2) wykluczeniu społecznym i zawodowym osób o niskim potencjale adaptacyjnym w aspekcie przyczyn społecznych i indywidualnych zjawiska, czynników sprzyjających i utrudniających pozytywną  readaptację społeczną oraz powrót osób marginalizowanych na rynek pracy.

 

 

Urodzona 

30.04.1976 r. w Krakowie  

 

Wykształcenie 

1995-2000 studia magisterskie w Instytucie Psychologii KUL, w 2000 roku obrona z oceną bardzo dobrą pracy magisterskiej pt. „Psychospołeczne uwarunkowania odbioru pornografii przez mężczyzn” przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery w ramach seminarium magisterskiego w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej.

2000-2005 studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL, w 2005 roku obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. „Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn” przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery, recenzowanej przez dr hab. Stanisławę Steuden prof. KUL oraz prof. dr hab. Brunona Hołysta.

 

Doświadczenie zawodowe 

Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL. Prowadzi ćwiczenia z psychoprofilaktyki patologii społecznej, ćwiczenia z patologii społecznej oraz proseminarium magisterskie z psychoprofilaktyki patologii społecznej.

Od 2005 roku wykładowca Studiów Podyplomowych z Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków połączonych ze szkoleniem certyfikowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, KUL. Prowadzi warsztaty z procedur i badań diagnostycznych, programów profilaktycznych oraz konstruowania autorskich programów profilaktycznych.

Od 2005 roku wykładowca Studiów Podyplomowych z Psychoterapii dla Duchowieństwa, KUL. Prowadzi wykład i warsztaty z psychologii uzależnień.

Od 2009 roku pełni funkcję biegłej sądowej na potrzeby IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Lublinie.

Od 2009 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego przez Ministra Zdrowia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Od 2009 roku pełni funkcję specjalisty ds. badań w projekcie „Więzi społeczne zamiast więzień”, Fundacja Rozwoju KUL.

W 2009 roku prowadziła wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin.

W latach 2006-2008 Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego "Na Rogatce", Lublin.

W latach 2005-2007 zatrudniona była w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w IP KUL na stanowisku asystenta.

W latach 2005-2006 pełniła funkcję kierownika Studiów Podyplomowych z Profilaktyki i terapii Uzależnienia od Narkotyków połączonych ze szkoleniem certyfikowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, KUL.

W latach 2002-2004 prowadziła wykłady i ćwiczenia z elementów psychopatologii w Policealnym Studium Mediacji i Służb Wspomagania Rodziny w Lublinie.

W latach 2002-2003 prowadziła ćwiczenia z: rozwoju intelektualnego i twórczego, struktur doradztwa zawodowego i psychologii stresu zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

W roku 2003 prowadziła szkolenia dla bezrobotnych z zakresu Public Relations i psychologii reklamy, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.

W roku 2002 prowadziła zajęcia psychoedukacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

W latach 2001-2002 prowadziła konwersatorium z psychologii rozwoju człowieka ku dojrzałości, Wyższe Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie. 

 

Publikacje książkowe

Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D. (2005). Media. Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo Gaudium i KUL.

Niewiadomska I., Chwaszcz J., Kołodziej B., Śpila B. (2005). Seks. Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo Gaudium i KUL.

Janowski K., Chwaszcz J., Czajka I., Gałkowska-Jakubik M., Wiechetek M., Wiechetek M. (2006). Stop przemocy w szkole. Podręcznik programu profilaktycznego. Lublin

Chwaszcz J. (2008). Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn. Lublin: TN KUL

Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami. Lublin

Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej? Lublin.

 

Artykuły

Chwaszcz J.(2002). Deformacja wartości poprzez pornografię. W: Ocalić w Człowieku Obraz i Podobieństwo Boże. Materiały z trzeciego Kongresu Trzeźwości w Ludźmierzu. Wydawca: Związek Podhalan Oddział Ludźmierz.

Chwaszcz J. (2002). Jak zapobiegać pornografii. W: Problemy Alkoholizmu 1/2002

Chwaszcz J. (2003). Uwarunkowania odbioru pornografii. W: Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 40-41

Chwaszcz J. (2003). Religijne uwarunkowania zachowań seksualnych. W: Forum Psychologiczne nr 4

Chwaszcz J. (2004). Zagrożenia. Widz bierny i aktywny. W: Caritas. Nr 1

Chwaszcz J. (2004). Bezdomność. Próba opisu statystycznego. W: Caritas. Nr 3

Chwaszcz J. (2005). Sprawozdanie z konferencji „Uzależnienie szczęście czy zagrożenie – seks”, Przegląd Uniwersytecki, KUL.

Chwaszcz J. (2005). Wielowymiarowe skutki bezdomności byłych skazanych wyzwaniem dla oddziaływań resocjalizacyjnych. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska. (red.). Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chwaszcz J. (2005). Osobowościowe wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych – karanych i niekaranych. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

Chwaszcz J. (2006). Uwarunkowania odbioru pornografii. Wychowawca nr 5.

Chwaszcz J. (2006). Wielowymiarowe skutki bezdomności wyzwaniem dla oddziaływań duszpasterskich. Ateneum Kapłańskie. Zeszyt 2(585), 2006

Chwaszcz J. (2006). Szkodliwe mass media. Wychowawca nr 9

Chwaszcz J. (2009). Nikotynizm, aspekt psychologiczny – hasło w Encyklopedii Katolickiej

Chwaszcz J., Gałkowska-Jakubik M. (2009). Osobowość mężczyzn bezdomnych. W: S. Steuden, K. Janowski (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. Lublin: WN KUL

Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2010). Rodzina. Naturalny system wsparcia. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). Wezwanie do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin: WN KUL.

Chwaszcz J. (2010). Afirmacja życia. W: Niewiadomska I., Kalinowski M. (red). Wezwanie do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin: WN KUL.

Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Zasoby adaptacyjne sierot społecznych. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) Skazani na wykluczenie!? Lublin: Wydawnictwo KUL

Chwaszcz J., Jaskot A. (2010). Zasoby adaptacyjne nieletnich. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) Skazani na wykluczenie!? Lublin: Wydawnictwo KUL

Chwaszcz J. (2010). Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) Skazani na wykluczenie!? Lublin: Wydawnictwo KUL

Chwaszcz J., Augustynowicz (2010). W: Zasoby adaptacyjne osób uprawiających prostytucję. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) Skazani na wykluczenie!? Lublin: Wydawnictwo KUL

Chwaszcz J. (2010). Afirmation of existence. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. Paths to the person. Community assignments in achieving individual prevention goals. The Pontifical Counsil for Health Care Workers. Lublin – Rzym.

Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2010). Family. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. Paths to the person. Community assignments in achieving individual prevention goals. The Pontifical Counsil for Health Care Workers. Lublin – Rzym.

Chwaszcz J. (2010). Narastające zjawisko marginalizacji społecznej ubogich i bezdomnych istotnym problemem społecznym państwa demokratycznego. W: D. Giżycka (red.). Współczesne oblicza demokracji.Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

Konferencje i audycje 

Referat na III Kongresie Trzeźwości pt. „Deformacja wartości poprzez pornografię” 31.05 – 02.06.2002 r. Ludźmierz.

Referat pt. „Psychospołeczne skutki bezdomności u mężczyzn” na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przejawy patologii społecznej i sposoby ich przezwyciężania”

27 -28.04.2004 r. Lublin.

Referat pt. „Uwarunkowania powstawania narkomanii w trójczynnikowym modelu uzależnień” na konferencji naukowej pt. „Rodzina i szkoła wobec narkomanii i agresji” 16.06.2004 r. Kalisz.

Aktywny udział w przygotowaniu cyklu konferencji poświęconych uzależnieniom „Uzależnienie – szczęście czy zagrożenie?” odbywających się w KUL w roku akademickim 2004/2005.

Prezentacja książki pt. „Media” z cyklu „Uzależnienia: fakty i mity” na konferencji „Media – szczęście czy zagrożenie?”, 2005 rok, KUL.

Prezentacja książki pt. „Seks” z cyklu „Uzależnienia: fakty i mity” na konferencji „Seks – szczęście czy zagrożenie?”, 2005 rok, KUL.

Audycja „Uzależnienie od alkoholu” – Radio Maryja, Rozmowy Niedokończone, 2005, Toruń 

Referat pt. „Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu? – alternatywy wobec uzależnień” w ramach Dni Promocji Zdrowia, 2005 rok, Tomaszów Lubelski.

Organizacja konferencji naukowej „Alkohol Przemoc...i co dalej?”, KUL 2006

Referat „Konstruowanie programów profilaktycznych” na konferencji „Pokonać lęk” w ramach światowego dnia HIV/AIDS, UW Lublin 03.12.2007

Audycja pt. „Uwarunkowania agresywnych zachowań seksualnych” – radio ER, 2007, Lublin

Referat „Narastające zjawisko marginalizacji społecznej ubogich i bezdomnych istotnym problemem społecznym państwa demokratycznego”. Na Konferencji międzynarodowej „Wolność i demokracja: uniwersalne wartości czy polityczna poprawność” Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, KUL w Lublinie, 21-22 maj 2009 r.

Zorganizowanie seminarium naukowego "Zasoby readaptacyjne osób naruszających normy prawa karnego w warunkach więziennych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 22.09.2010 r.

Przeprowadzenie warsztatów dla służb więziennych z województwa lubelskiego z zakresu diagnozy zasobów readaptacyjnych na seminarium naukowym "Zasoby readaptacyjne osób naruszających normy prawa karnego w warunkach więziennych", Lublin, 22.09.2010 r.

Zorganizowanie seminarium naukowego "Zasoby readaptacyjne osób naruszających normy prawa karnego w warunkach wolnościowych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 23.09.2010 r.

Przeprowadzenie warsztatów dla kuratorów sądowych z województwa lubelskiego z zakresu diagnozy zasobów readaptacyjnych na seminarium naukowym "Zasoby readaptacyjne osób naruszających normy prawa karnego w warunkach wolnościowych", Lublin, 23.09.2010 r.

Prezentacja publikacji „Skazani na wykluczenie!?” na konferencji zorganizowanej z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Senacie RP, 08.10.2010 r.

Referat „Psychosocial resources in positive readaptation of the homeless” na konferencji "Teoria zachowania zasobów S. Hobfolla – polskie doświadczenia", zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej. Łódź 26.10.2010 r.

Referat „Dlaczego przemoc?” na konferencji „Razem przeciwko przemocy” organizowanej przez UM w Lublinie, 17.11.2010 r.

Zorganizowanie konferencji "Znaczenie kapitału readaptacyjnego w polityce kryminalnej" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 02.12.2010 r.

Przeprowadzenie sesji „dobre praktyki” na konferencji "Znaczenie kapitału readaptacyjnego w polityce kryminalnej" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 02.12.2010 r.

Zorganizowanie seminarium naukowego "Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny aktualnych i byłych więźniów - opracowanie autorskich programów resocjalizacyjnych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 31.01.2011 r.

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu konstruowania autorskich programów resocjalizacyjnych dla służby więziennej z województwa lubelskiego na seminarium "Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny aktualnych i byłych więźniów - opracowanie autorskich programów resocjalizacyjnych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 31.01.2011 r.

Zorganizowanie seminarium "Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny nieletnich - opracowanie autorskich programów resocjalizacyjnych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 01.02.2011 r.

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu konstruowania autorskich programów resocjalizacyjnych dla służby kuratorskiej z województwa lubelskiego na seminarium "Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny nieletnich - opracowanie autorskich programów resocjalizacyjnych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 01.02.2011 r.

Referat „Zastosowanie modelu NIDA do przygotowania części merytorycznej projektu badawczo-aplikacyjnego w zakresie readaptacji nieletnich” na seminarium "Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny nieletnich - opracowanie autorskich programów resocjalizacyjnych" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 01.02.2011 r.

Zorganizowanie konferencji "Znaczenie wsparcia społecznego w zapobieganiu karierze przestępczej" w ramach projektu badawczego współfinansowanego z EFS, Lublin, 03.03.2011 r.

Referat „Wolontariat Hospicyjny – założenia projektu badawczego” na konferencji międzynarodowej „W służbie nadziei – Wolontariat Hospicyjny” zorganizowanej w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu, Lublin, Katolicki Uniwersytet lubelski Jana Pawła II, 08.04.2011 r.

Zorganizowanie konferencji naukowej „Strategie przeciwdziałania wykluczeniu grup zagrożonych marginalizacją społeczną”, Kazimierz Dolny, 14.05.2011 r.

 

Recenzje

Recenzuje artykułów do następujących czasopism: „Roczniki Psychologiczne”, „Studia z Psychologii w KUL”, „Roczniki Teologiczne”.

Recenzje licznych prac magisterskich.

Recenzje analiz przypadków, przygotowywanych przez kandydatów na specjalistów/instruktorów terapii uzależnień, na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Projekty

Przeprowadzenie projektu „Realizacja programu (przedsięwzięcia) profilaktycznego promującego trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów” złożonego w ramach otwartego konkursu na wspieranie realizacji w 2006 roku zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Lublin.

Przeprowadzenie projektu „Organizacja konferencji dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy uwzględniającej współpracę służb i instytucji zajmujących się tymi problemami” złożonego w ramach otwartego konkursu
na wspieranie realizacji w 2006 roku zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Lublin

Przeprowadzenie projektu „Punkt Informacyjno-Konultacyjny w zakresie narkomanii dla studentów KUL” w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, realizacja luty-grudzień 2007.

Przeprowadzenie programu „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Lublina” z funduszy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, realizacja luty-grudzień 2007.

Przeprowadzenie projektu „Realizacja programu (przedsięwzięcia) profilaktycznego promującego trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów” w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja maj-listopad 2007.

Realizacja programu profilaktycznego Studencko-Policyjnego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, wśród uczniów 18 gimnazjów z województwa lubelskiego w latach 2007-2008.

Realizacja projektu w ramach grantu badawczego wewnętrznego (2007/2008) „Ocena skuteczności oddziaływań profilaktycznych rówieśniczych – badania wśród młodzieży gimnazjalnej”.

Realizacja projektu badawczego (2009-2011) „Więzi społeczne zamiast więzień - wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem.” Nr umowy POKL.07.02.01-06-058/09-00. 

 

Szkolenia 

2009 r. Szkolenie „Zarządzanie projektem w ramach Europejskiego funduszu Społecznego” zorganizowane przez Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie.

2010 r. Szkolenie z zakresu projektów innowacyjnych z komponentem międzynarodowym, ROEFS Lublin.

 

Działalność społeczna

Członek Zespołu ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Prezes Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie.

Koordynator Wolontariatu Studentów Psychologii KUL.

 

Nagrody i wyróżnienia

2008 Nagroda Rektora KUL

2010 Złoty Medal Caritas Polska

Autor: Joanna Chwaszcz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2022, godz. 18:32 - Stanisław Mamcarz