ECTS

W Instytucie Socjologii KUL stosowany jest system punktów kredytowych, zgodny z Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System - ECTS). Zgodnie z tym systemem punkty (kredyty) mają być miernikiem nakładu pracy, jaką student musi włożyć, aby zaliczyć poszczególne lata i ukończyć studia.

Jako podstawę systemu punktowego przyjęto zasadę, że zaliczenie jednego roku odpowiada 60 punktom ECTS. Podczas pięciu lat studiów student musi zaliczyć zajęcia za minimum 300 punktów kredytowych, w tym: 180 punktów na studiach zawodowych I stopnia i 120 punktów na studiach uzupełniających II stopnia.
Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2008, godz. 21:15 - Magdalena Waniewska-Bobin