Kamiński Stanisław, ks. (1919-1986)

Urodził się 24 października 1919 w rodzinie Jana i Heleny z d. Gmur w Radzyniu Podlaskim. Po ukończeniu Prywatnego Męskiego Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach (1933-1938) i uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim i Siedlcach. W 1946 przyjął święcenia kapłańskie, nominowany na wikariusza w parafii Kosów, jesienią tr. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Od 1947 r. został zatrudniony w KUL na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, a potem na Wydziale Filozofii. Prowadził zajęcia z logiki, metodologii nauki, kryteriologii, prawa rzymskiego na wydziałach: Filozofii, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych, Teologicznym. Uzyskał magisterium na podstawie pracy Pojęcia i podział supozycji terminów u Piotra Hiszpana, jego komentatorów, nominalistów XIV w. i eklektyków późniejszego średniowiecza (26 czerwca 1948), rok później (30 czerwca 1949) doktorat z filozofii na podstawie pracy: Fregego dwuwartościowy system aksjomatyczny zmiennych zdaniowych w świetle współczesnej metodologii nauk dedukcyjnych, pisanej pod kierunkiem ks. prof. A. Korcika.

Od 1950 r. był adiunktem w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii. Prowadził także zajęcia na innych wydziałach, m.in. wykłady z teorii poznania i logiki na Wydziale Nauk Humanistycznych (od 1952). Od 1957 r. był kierownikiem Katedry Metodologii Nauk, utworzonej w 1952 r. przez J. Iwanickiego pierwszej Polsce katedry metodologii nauk (1956-1986). W tym też okresie kierował Zakładem Logiki i Teorii Poznania. Od 1958 r. docent, w 1965 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1970 r. profesora zwyczajnego. Wyjeżdżał kilkakrotnie na stypendia naukowe, głównie do Republiki Federalnej Niemiec i Francji. W 1970-1971 dodatkowo podjął wykłady na ATK.

Ks. Kamiński obok dydaktyki pełnił szereg funkcji uniwersyteckich. W latach 1970-1975, 1977-1979 oraz 1981-1986 był dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz prodziekanem Wydziału (1979-1981). Przewodniczył Senackiej Komisji Finansowo-Gospodarczej, był kuratorem PTTK (1980-1983). Powołał Pracownię Słownika Terminów Metodologicznych przy Zakładzie Leksykograficznym KUL. Był również jednym z redaktorów Encyklopedii Katolickiej, a w latach 1982-1985 redaktorem naczelnym. Współredagował zeszyt 2 „Roczników Filozoficznych” wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Był współtwórcą lubelskiej szkoły filozofii klasycznej. Do kręgów jego zainteresował należały: logika, historia nauki, semiotyka, metodologia nauk oraz filozofia nauki. Prowadził badania nad podstawami teologii i nauk o religii, etyki, antropologii filozoficznej, filozofii dziejów i nauk humanistycznych. Dorobek naukowy ks. prof. Kamińskiego obejmuje ponad 330 pozycji (pełna bibliografia: https://www.kul.pl/files/57/wydzial/kaminski/kaminski_bibliografia.pdf), w tym książki Georgeonne’a teoria definicji (Lublin 1958), kilkakrotnie wznawianą Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk (Lublin 1998, wyd. 5) oraz Z teorii o metodologii metafizyki (z M.A. Krąpcem; Lublin 1962, 1994, wyd. 2). Pośmiertnie Towarzystwo Naukowe KUL wydało kilka tomów „Pism Wybranych” ks. Kamińskiego (t. 1: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, red. T. Szubka; Lublin 1989; t. 2: Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, red. J. Herbut, Lublin 1993; t. 3: Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, red. U. Żegleń, Lublin 1994; t. 4: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. A. Bronk, Lublin 1992 wyd. 4 poprawione); t. 5: Światopogląd, religia, teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne, red. M. Walczak i A. Bronk, Lublin 1998).

Ks. Kamiński był członkiem wielu towarzystw naukowych, jak Towarzystwa Naukowego KUL (w latach 1959-1963 był sekretarzem generalnym, a w 1964 r. został członkiem Zarządu), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Przewodniczył sekcji filozoficznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki. Był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (1981-1985). Współpracował z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN i Komitetem Naukoznawstwa PAN.

Wybitny naukowiec zmarł 21 marca 1986 r. we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Od 2001 Wydział Filozofii organizuje Wykłady im. ks. S. Kamińskiego (https://www.kul.pl/2019-2020-prof-steve-fuller,19546.html), prowadzone przez wybitnych filozofów zagranicznych.

 

Bibliografia: AU KUL, Wydział Filozofii, Akta osobowe studentów, F 7881; Akta personalne pracowników, A 377; A. Bronk, S. Majdański, A. Stępień, Kamiński Stanisław, Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 508-511; ciż, Kamiński Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 454-455; S. Majdański, A. Lekka-Kowalik, Kamiński Stanisław, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 457-462 (http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/kaminskis.pdf) (bibliografia); S. Kamiński, S. Kamiński – autobiogram, w: Ruch Filozoficzny, 42 (1985) nr 1-2 s. 106-112; Nauka i mądrość. Księga ku czci księdza profesora Stanisława Kamińskiego, Roczniki Filozoficzne, 35 (1987), z. 1, s. 5-388; A. Bronk, S. Majdański, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986), w: S. Kamiński, Pisma wybrane, t. 1, Lublin 1989, s.  I-VIII.

 

https://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-stanislaw-kaminski,art_28981.html

https://www.kul.pl/kim-jest-ks-prof-stanislaw-kaminski,17775.html

 

 

Irena Wodzianowska


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona