O Ośrodku


Ośrodek Badań nad Dziejami KUL powstał na mocy zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 8 grudnia 2018 r.

 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 

• prowadzenie systematycznych, pogłębionych badań nad wszelkiego rodzaju aspektami dziejów KUL, w tym nad znaczeniem Uczelni dla rozwoju kultury narodowej, jej wkładu w życie naukowe, społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne;

• promocja dorobku środowiska KUL;

• opracowywanie biografii pracowników naukowych KUL oraz prowadzenie badań nad ich spuściznami naukowymi;

• poszerzenie bazy źródłowej do badań nad dziejami KUL;

• redagowanie lub współredagowanie publikacji z zakresu historii KUL, prowadzenie prac edytorskich w zakresie edycji źródeł historycznych;

• opracowywanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej dokumentującej życie akademickie;

• wspomaganie procesu sporządzania przez studentów prac dyplomowych poświęconych dziejom KUL.

W celu wypełnienia tych zadań realizowane są także projekty finansowane w ramach wewnętrznego systemu grantowego Uczelni. Promocji całego środowiska KUL mają służyć także teksty popularnonaukowe umieszczone w zakładce „Z dziejów Uniwersytetu”.
WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona