• П. Биздра-Куш, Музейні заклади Люблінського католицького університету Івана Павла II вчора і сьогодні, w: Проблеми регіоналістики та музеології. Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті А.В. Шамрая, м. Краматорськ 7-8 листопада 2019 р., Краматорськ 2020, ред. О.А. Довбня, s. 75–78.

 

 • P. Byzdra-Kusz, Między wizją a rzeczywistością. Sto lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki" 2019, z. 2, s. 49-72.

 

 • G. Misiura, Prace naukowe napisane pod kierownictwem Ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski, w: Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska 1933-2009. Pasjonista, historyk Kościoła i dydaktyk, red. W.W. Żurek, Lublin 2020, s. 175-184.

 

 

 

 • G. Misiura, Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992, Lublin 2019.

 

 • I. Wodzianowska, Deo et Patriae. Rektor Idzi Radziszewski (1918-1922) – uczony i dzieło, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1918-2018, t. I. 1918-1944, red. G. Bujak, Lublin 2019, s. 21-71.

 

 • І. Водзяновська, Роль університеmcьких музеїв у розвитку історичного
  краєзнавства на прикладі Люблінського Католицького Університету, в:
  Донеччина: природа, люди, культура-2019, Краматорськ 2019, s. 16-20.

 

 • И. Водзяновска, Педагогический коллектив Духовной Академии и Семинарии в Санкт-Петербурге (1842-1918), w: Могилевская римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783-1939. Международная конференция в Санкт-Петербурге 6-9.12.2018. Доклады и архивные материалы, гл. ред. о. Х. Пожарский, Санкт-Петербург 2019, s. 159-167.

 

 • I. Wodzianowska, Ksiądz Idzi Radziszewski w służbie Bogu i Ojczyźnie, „Summarium”, 47 (67) 2018, s. 21-40.

 

 • I. Wodzianowska, Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Sankt Petersburgu w dobie rewolucyjnych wstrząsów w Rosji (1905-1918), w: O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa – między wiarą i rewolucją, red. U. Cierniak, N. Morawiec, Częstochowa 2018, s. 221-233.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020, godz. 13:07 - Grzegorz Misiura