Kronika

2022 rok

8 grudnia

W grudniu bieżącego roku przypada 100 rocznica istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL. Główne uroczystości jubileuszowe, jakie odbyły się 8 grudnia, zgromadziły władze Uniwersytetu oraz licznych gości honorowych. Przybyli również przedstawiciele sześciu wciąż działających oddziałów terenowych, a także dawni i aktualni pracownicy Biura Zarządu.

Podczas uroczystości zasłużonym osobom i instytucjom wręczono jubileuszowe dyplomy. Jeden z nich trafił do Ośrodka Badań nad Dziejami KUL. Dyplom w imieniu Pani Dyrektor dr hab. Ireny Wodzianowskiej, odebrał Edward Gigilewicz, Wygłosił on także krótki wykład poświęcony historii tego Zasłużonego Stowarzyszenia. Zauważył m.in. że zgodnie ze Statutem przyjętym w 1934 roku, Towarzystwo miało realizować 3 podstawowe zadania: 1) szerzenie idei katolickich szkół wyższych; 2) pomoc Uniwersytetowi przez organizowanie odczytów, koncertów, wydawanie czasopism, książek; 3) kwestowanie na potrzeby Uczelni. Następnie wykazał, że TP KUL określone cele skutecznie potrafiło realizować przez wszystkie lata swojego istnienia, umiejętnie dostosowując się do zmieniających się warunków ekonomicznych i kontekstów społeczno-politycznych. W konsekwencji przed wojną skupiło się na pozyskiwaniu członków instytucjonalnych (jak np. słynna fabryka ołówków z Pruszkowa). W czasach PRL-u, mimo licznych trudności ze strony władz państwowych i lokalnych, rozwijało działalność oddziałów terenowych. Ponadto w tym czasie, wobec likwidacji licznych organizacji i stowarzyszeń religijnych, podejmowało liczne działania charakterystyczne dla bractw religijnych. Natomiast współcześnie swój mecenat wobec Uczelni realizuje przez wspieranie wielu ważnych inicjatyw wydawniczych, jak np. 2-tomowa Encyklopedia 100-lecia KUL, organizowanie wydarzeń kulturalnych (KULowskie spotkania literackie, Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką), a zwłaszcza prowadzenie programów stypendialnych dla młodzieży akademickiej (m.in.: „Startuj z TP KUL”, „Działaj z TP KUL”).

Ten ostatni kierunek działalności został dostrzeżony przez kapitułę nagrody: „Lubelski Akant Przedsiębiorczości”, która podczas IX Gali Sukcesu, jak odbyła się 9 grudnia br. uhonorowała TP KUL nagrodą specjalną za całokształt działalności.

 

14 września

Odbyła się konferencja "Prymas Wyszyński a Lublin i diecezja lubelska", w której uczestniczył zespół Ośrodka. Spotkanie obfite w interesujące treści wzbogacił swoim wystąpieniem pt. "Prymas Wyszyński a Encyklopedia katolicka" dr Edward Gigilewicz, pracownik naszej jednostki a także p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie.

 

22 sierpnia

22 sierpnia br. Radio Lublin wyemitowało reportaż Moniki Malec pt. „Święty Idzi wszystko widzi”, realizowany we współpracy z kierownikiem Ośrodka dr hab. I. Wodzianowską. Reportaż poświęcony jest postaci Założyciela naszej uczelni – ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego. Przedstawia zarówno sylwetkę Rektora jak i wystawę poświęconą Twórcy KUL, którą można oglądać jeszcze w Muzeum Uniwersyteckim (https://muzeum.kul.pl) do 7 października.

Zapraszamy do wysłuchania:

https://radio.lublin.pl/2022/08/22-08-2022-monika-malec-swiety-idzi-wszystko-widzi/

 

1 lipca

Wakacyjne wyjazdy sprzyjają odwiedzinom, także profesorów KUL na emeryturze. 1 lipca Paulina Byzdra-Kusz złożyła wizytę Ojcu Profesorowi Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu, mieszkającemu od 2013 r. w Infirmerii klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) w Niepokalanowie. Ojciec z dumą podkreślał dużą liczebność braci w swym klasztorze i wspominał budowę bazyliki w latach 1948–1954, w której – w początkowej fazie – uczestniczył jeszcze jako młodzieniec. Pracownica Ośrodka miała okazję zobaczyć nie tylko bazylikę i kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z przepiękną figurą Matki Boskiej, ale także wnętrze drewnianego kościółka z 1927 r., gdzie msze sprawował i miał swą celę św. Maksymilian Kolbe. Odwiedziny zakończył miły poczęstunek w pokoju gościnnym i przekazanie sobie wzajemnych upominków.

 

29 czerwca

Odbyła na KUL  konferencja pt. Misja i rola współczesnego uniwersytetu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, organizowana przez Uczelniany Samorząd Uniwersytecki z kilkoma partnerami. Wśród prelegentów była również kierownik Ośrodka, dr hab. Irena Wodzianowska. W panelu „Autorytety moralne drogowskazem dla młodych” I. Wodzianowska przedstawiła myśl ks. Idziego Radziszewskiego.

 

23 czerwca

23 czerwca br. odbyło się drugie Sympozjum ku pamięci założyciela KUL-u, ks. Idziego Radziszewskiego. W tym roku pracownicy OBnD KUL zaprosili do tego przedsięwzięcia Komisję Historyczną Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL i podjęli rozważania dotyczące nie tylko Pierwszego Rektora KUL-u, lecz także jego dzieła. Tematy referatów dotyczyły więc początków Uniwersytetu oraz dziejów Towarzystwa Przyjaciół KUL – instytucji będącej zamysłem ks. Radziszewskiego, która została utworzona już za kadencji o. rektora Jacka Woronieckiego. Sympozjum otworzył Jego Magnificencja ks. Rektor Mirosław Kalinowski, podkreślając wagę postaci Założyciela i korzeni Uniwersytetu. Następnie prezes Towarzystwa Naukowego KUL, ks. prof. Augustyn Eckmann, uzupełnił te słowa refleksją, że tak samo jak chwila obecna i przyszłość, istotna jest przeszłość, którą badamy. W epokę narodzin KUL-u przeniosła nas Kierownik Ośrodka, dr hab. Irena Wodzianowska, moderator pierwszej sesji, po czym oddała głos dr. Edwardowi Gigilewiczowi, który dowiódł, że w godle KUL-u znajduje się motyw Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z interesującego referatu pt. Godło KUL – motyw Serca Jezusowego w heraldyce i emblematyce kościelnej, opatrzonego licznymi przykładami ikonograficznymi, mogliśmy dowiedzieć się o historii tegoż motywu i jego egzemplifikacji w naszym uczelnianym atrybucie. Następnie dr hab. Ewa Ziółek wygłosiła referat pt. Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego. To wyróżnienie,  przyznawane od prawie pół wieku, jest realnym przykładem pamięci o Pierwszym Rektorze wśród kulowskiej społeczności. Po przerwie kawowej, na rozpoczęcie drugiej sesji, dr Grzegorz Misiura opowiedział o bliskich współpracownikach ks. Idziego Radziszewskiego w ujęciu prozopograficznym. Następnie na temat Towarzystwa Przyjaciół KUL, w największej mierze za granicą i w świetle katolickiej nauki społecznej, mówił ks. dr Filip Krauze, dyrektor tej jednostki. Jako ostatnia wystąpiła dr Paulina Byzdra-Kusz z referatem pt. Działalność TP KUL w kraju, przedstawiając dzieło krajowych ośrodków Towarzystwa, z których jako przykłady wybrała Warszawę i Lublin. Oba ostatnie referaty zamykała refleksja o potrzebie badania historii tej stuletniej organizacji wspomagającej KUL. Po zakończeniu drugiej sesji nastąpiła ciekawa dyskusja, w której skupiono się na przyczynach zamykania oddziałów TP KUL. Sympozjum interesująco podsumował dr Edward Gigilewicz, moderator sesji popołudniowej.

 

plakat_3

 

9 czerwca

Z okazji 35. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Lublinie - mieście w którym prowadził działalność naukową przed wyborem na Stolicę Piotrową - ukazał się tekst dr. Edwarda Gigilewicza opowiadającego o tamtych wydarzeniach.

35. rocznica wizyty Jana Pawła II w Lublinie

 

8 czerwca

W Muzeum KUL odbył się wernisaż pt. Karol Jaroszyński (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”. Ekspozycja poświęcona została współzałożycielowi naszego uniwersytetu – Karolowi Jaroszyńskiemu. Finansista i filantrop pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej, zamieszkałej na Podolu. Urodził się w Kijowie, a dorastał w rodzinnym majątku w Babinie. Posiadał rozległe dobra, był właścicielem lub współwłaścicielem kilkudziesięciu cukrowni i kilkunastu banków, kilku fabryk przemysłu metalowego i maszynowego, szeregu kopalni, stalowni, towarzystw żeglugowych na Dnieprze, kolejowych, naftowych itp.

Karol Jaroszyński hojnie wspierał działalność organizacji oświatowych oraz filantropijnych. Wśród wielu aktywności na tym polu należy podkreślić zakup i wyposażenie bursy dla polskich studentów – dom studencki „Zgoda” w Petersburgu. „Zgoda” wkrótce po otwarciu stała się miejscem spotkań wielu organizacji polonijnych. Jaroszyński był też głównym, obok Franciszka Skąpskiego, fundatorem Uniwersytetu w Lublinie. W lutym 1918 roku obaj fundatorzy weszli w skład Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Katolickiego. K. Jaroszyński zobowiązał się przez rok wesprzeć materialnie młodą uczelnię oraz sfinansować budowę biblioteki i miasteczka akademickiego. Pomimo utraty znacznej części majątku wskutek przewrotu bolszewickiego, wspierał uniwersytet do końca życia. Na wystawie zaprezentowano unikatowe dokumenty, listy i zdjęcia pochodzące ze zbiorów rodzinnych oraz Archiwum Uniwersyteckiego KUL. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających do 7 października 2022.

Inauguracji ekspozycji towarzyszyła także prezentacja książki autorstwa ks. prof. Antoniego Dębińskiego oraz prof. Magdaleny Pyter pt. „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”. Jak podkreślił w swym wystąpieniu dyrektor Instytutu De Republika, dr hab. Bogumił Szmulik, Karol Jaroszyński „należał do szczególnego pokolenia, które miało nie tylko ułożony i jasny system wartości, ale także było obdarzone misją odbudowy Rzeczypospolitej”.

20220608_180453

 

3 czerwca 2022 – 23 marca 2023

W piątek 3 czerwca 2022 r. o 17:00 w Muzeum KUL odbył się wernisaż eskpozycji „Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego”, zorganizowanej we współpracy Ośrodka Badań nad Dziejami KUL, Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz Muzeum KUL. Wystawę uroczyście otworzyła Siostra Rektor dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL, wskazując na ogromne znaczenie postaci Pierwszego Rektora naszej Uczelni oraz jego nieustannie rozwijające się dzieło. Następnie słowo zabrał Dyrektor Muzeum KUL, dr Krzysztof Przylicki przedstawiając krótko koncepcję ekspozycji. Wystawa podzielona jest na dwie części: oryginalne dokumenty, fotografie i pamiątki związane z postacią Pierwszego Rektora oraz początków Uniwersytetu umieszczone są w Muzeum, natomiast na pierwszym piętrze Gmachu Głównego obok Auli im. Kard. Wyszyńskiego wyeksponowane są eksponaty przedstawiające 100-letnie funkcjonowanie TP KUL. Zgromadzeni na miejscu Goście wysłuchali także listu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. Na koniec głos zabrali kuratorzy wystawy, Pani Kierownik naszego Ośrodka, dr hab. Irena Wodzianowska oraz Dyrektor Zarządu Głównego TP KUL, ks. dr Filip Krauze. Pani Profesor krótko przypomniała, jak ważną dla Lublina postacią był ks. Idzi Radziszewski, a wyeksponowanie jego osoby w stulecie śmierci, a przy tym w miesiącu czerwcu, w którym szczególnym nabożeństwem wiernych otoczone jest Serce Jezusowe, tak czczone przez Pierwszego Rektora, ma szczególne znaczenie. Podkreślony także został wkład, jaki w prace nad ekspozycją włożyli pracownicy Muzeum, Biblioteki Uniwersyteckiej, Archiwum oraz Akademii Nowoczesnych Mediów, a w szczególności dyrektor Anna Kowalczyk. O 17:45 obecni na wernisażu goście przenieśli się do Gmachu Głównego, by przy poczęstunku zorganizowanym przez TP KUL zagłębić się w historię tej instytucji.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy. Wejście na ekspozycję jest nieodpłatne.

 

 

 

22 lutego

Ośrodek Badań nad Dziejami KUL zaprasza Państwa na wystawę poświęconą osobie ks. Idziego Radziszewskiego. Jest to jeden z wielu projektów, które towarzyszą uczczeniu 100-lecia śmierci Założyciela i pierwszego Rektora KUL. Z cenną inicjatywą organizacji wystawy poświęconej ks. Idziemu Radziszewskiemu wystąpiło Muzeum KUL, a tekst przewodni opracowała Kierownik Ośrodka, dr hab. Irena Wodzianowska. Na wystawie wyeksponowano przede wszystkim przedmioty należące do ks. Idziego Radziszewskiego z zasobów Muzeum KUL, m.in. obrus i łyżeczka z Jego monogramami przekazane przez Ośrodek do Muzeum oraz pasy i brewiarz, z których korzystał.

Wystawę można obejrzeć na I piętrze holu Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

22 stycznia - 22 lutego

Dzień 1 (22 stycznia)

Miesiąc z Założycielem


2021 rok

25 listopada

Kierownik Ośrodka dr hab. Irena Wodzianowska oraz przewodniczący jego Rady Naukowej prof. Tomasz Nowicki odwiedzili we Włocławku rodzinę Założyciela i pierwszego Rektora KUL – ks. Idziego Radziszewskiego. Pani Grażyna Kapuścińska, wnuczka Jego młodszej siostry, Elżbiety Kajrunaitys, podzieliła się z nami przekazami rodzinnymi o ks. Idzim, a także podarowała Uniwersytetowi Jego rzeczy osobiste. Obrus i łyżeczka z monogramami Rektora już zostały przekazane Muzeum KUL. Poniżej prezentujemy część pozyskanych zdjęć i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której wkrótce ukaże się wywiad z panią Kapuścińską.

Zdjęcia:

Zdjęcie Elżbiety Radziszewskiej

Ks. Idzi Radziszewski z kolegami

 

21 października

W Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego autorstwa prof. Magdaleny Pyter i ks. prof. Antoniego Dębińskiego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z promocji:

https://www.youtube.com/watch?v=eP3qod07v_0

 

15-17 września

W dniach 15-17 września pracownicy Ośrodka – dr P. Byzdra-Kusz, dr E. Gigilewicz, dr hab. I. Wodzianowska, wzięli udział w konferencji pt. „Arystokracja i ziemiaństwo wobec odzyskania niepodległości i budowy zrębów II Rzeczypospolitej (do 1921 r.)", zorganizowanej w Muzeum-Zamku w Łańcucie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Program konferencji:

 

10 czerwca

OBnD KUL wspólnie z Katedrą Historii Kościoła zorganizował sympozjum "Ks. Idzi Radziszewski - nasz Założyciel w 150-lecie urodzin". Zaproszeni przez nas goście wygłosili referaty przybliżające osobę i działalność ks. Rektora Idziego Radziszewskiego w środowisku piotrogrodzkim, włocławskim i lubelskim. Uczestników wydarzenia w tematykę wprowadził dr hab. Mieczysław Ryba, nakreślając źródła tożsamości naszej Almae Matris. Następnie Pani Kierownik Ośrodka, dr hab. Irena Wodzianowska omówiła społeczną działalność ks. Radziszewskiego w Petersburgu, a ks. lic. Kajetan Jakubowski - Jego naukową działalność we Włocławku. Postać naszego Założyciela jako Czciciela Serca Jezusowego przedstawił ks. dr hab. Włodzimierz Biela, zaś prof. Adama Biela wygłosił referat "Ks. Idzi Radziszewski - charyzmatyczny psycholog". W trakcie obrad zaprezentowano także prezentację multimedialną o postaci Rektora-Założyciela stworzoną przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

12 maja

W dniu 12 maja minęło 75 lat odkąd sakrę biskupią na Jasnej Górze przyjął ks. Stefan Wyszyński. Na tej uroczystości byli obecni również studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Biskup lubelski Stefan Wyszyński z młodzieżą akademicką, Jasna Góra, 12 V 1946 r. (R. Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Warszawa 2019, s. 133)

 

Nowy ordynariusz lubelski swój ingres do katedry odbył kilkanaście dni później, 26 maja. Z racji pełnionego urzędu stał się jednocześnie Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zanim udał się do katedry, najpierw przybył z wizytą na Uczelnię.

Wizyta Wielskiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bp. Stefana Wyszyńskiego na KUL-u, 26 V 1946 r. (tamże, s. 142)

 

Kilka dni później gościł w akademiku na Poczekajce.

 

Biskup Stefan Wyszyński wśród wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w domu akademickim na Poczekajce. Od lewej: ks. Antoni Słomkowski (rektor; siedzi tyłem), ks. Józef Pastuszka (dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych), prof. Stanisław Łoś, bp Stefan Wyszyński, prof. Zdzisław Papierkowski (prorektor), NN, prof. Ignacy Czuma (prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych), NN, ks. Franciszek Trochonowicz (dyrektor Caritas), Lublin, 30 V 1946 r. (tamże, s. 142)

 

Z okazji rocznicy tych wydarzeń zapraszamy do lektury artykułów autorstwa dr. Grzegorza Misiury, poruszających mało znane fakty z życia przyszłego Prymasa. Urodził się on w rodzinie parafialnego organisty – jego ojciec Stanisław pracował w kościołach na Mazowszu.

 

Stefan Wyszyński z ojcem, Zuzela, 1906 r. (tamże, s. 65)

Nowy biskup lubelski jak mało kto znał więc i rozumiał potrzeby pracowników kościelnych, w tym szczególnie bliskich mu organistów. Dlatego też bywał na ich corocznych zjazdach diecezjalnych oraz stale interesował się prowadzonymi przez nich działaniami. Szczególny wyraz znalazło to m.in. w nowych przepisach dotyczących uposażenia służby kościelnej w diecezji lubelskiej, wydanych w 1947 roku. Zarządzenie to obowiązywało przez następne dziesięciolecia, aż do nowych przepisów z 1982 roku. Całość relacji z organistami w diecezji za czasów jego posługi biskupiej omawia kolejny tekst.

 

30 marca

Zainaugurowaliśmy wydawanie serii pt.: Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL. W ramach serii będą ukazywać się dzieła dotyczące różnych aspektów historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Będą to nie tylko monografie dotyczące dziejów Uczelni, ale także edycje prac już gotowych, lecz dotychczas niepublikowanych, edycje materiałów źródłowych z bogatego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz Archiwum KUL, inwentarze spuścizn po pracownikach naukowych Naszej Uczelni, a także albumy fotograficzne i inne źródła o charakterze ikonograficznym.

 

2020 rok

9 listopada

W dniach 5–6 listopada odbyła się XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religie w Ukrainie” zorganizowana przez Instytut Religioznawstwa – filię Muzeum Historii Religii we Lwowie, oddziały Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Ze względu na pandemię koronawirusa formuła konferencji, która miała odbyć się, jak co roku, w maju we Lwowie, została zmieniona. Pracownicy Ośrodka aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu w sieci. Pani Kierownik dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła po ukraińsku referat „Studia nad historią Kościoła greckokatolickiego prowadzone na KUL w dwudziestoleciu międzywojennym” („Дослідження історії Греко-католицької Церкви в Люблінському Kатолицькому Університеті в міжвоєнний період”), dr Paulina Byzdra-Kusz zaprezentowała temat „Kontakty polskiego dyplomaty Jana Stanisława Łosia z hierarchami Kościoła greckokatolickiego”, natomiast dr Grzegorz Misiura przedstawił referat pt. "Wyznania chrześcijańskie w badaniach historyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".

 

 

3 listopada

Do zespołu Ośrodka dołączył dr Edward Gigilewicz.

 

29 października

Zespół Ośrodka złożył wniosek grantowy w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.  Przewodnik po zasobach archiwalnych i bibliotecznych na temat dziejów KUL w formie otwartej bazy danych on-line.

 

28 października

W TVP3 Lublin zaprezentowano kilkuminutowy film o naszym Ośrodku. Program „Login-Nauka” zrealizowano w lutym 2020 r. Prezentację Ośrodka można obejrzeć od 7. minuty 35. sekundy.

Dostęp pod linkiem:

https://lublin.tvp.pl/50527909/27-pazdziernika-2020

 

4 czerwca

Na 7 czerwca br. przewidziane były uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przez ponad trzydzieści lat był Opiekunem KUL, najpierw jako Wielki Kanclerz KUL, którym jest każdy z lubelskich biskupów, a następnie jako Prymas Polski. Ks. Stefan Wyszyński był też absolwentem naszej Uczelni – w latach 1925–1927 studiował na KUL na Wydziale Prawa Kanonicznego, uczęszczając również na wykłady głoszone przez ks. prof. Antoniego Szymańskiego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. Swą wiedzę pogłębiał na zajęciach m.in. o. Jacka Woronieckiego, Ignacego Czumy, Ludwika Górskiego. W tym okresie ogromny wpływ na osobę przyszłego Prymasa wywarł ks. Władysław Korniłowicz, wykładowca KUL i dyrektor Konwiktu Księży Studentów (na Starym Mieście). W czasie studiów ks. Wyszyński działał w licznych organizacjach studenckich (m.in. Bratniej Pomocy, Sodalicji Mariańskiej, Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”). W 1927 r. otrzymał licencjat z prawa kanonicznego i w tym samym roku został wicedyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL. Dwa lata później pod kierunkiem ks. prof. Jana Wiślickiego uzyskał doktorat.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze zbiorów Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z podobizną ks. Wyszyńskiego sprzed drugiej wojny światowej:

 

Na zdjęciu - Komisja Biskupia ds. KUL. Ks. S. Wyszyński stoi pierwszy z lewej w drugim rzędzie od góry. W pierwszym rzędzie od dołu od lewej: o. Jacek Woroniecki OP, ks. bp. Marian Fulman, kard. Aleksander Kakowski, kard. August Hlond, bp Henryk Przeździecki, ks. rektor Józef Kruszyński, ks. prałat Władysław Korniłowicz (1927).

 

Drugie jest fotografią mentora i ucznia, wielkich przyjaciół – ks. W. Korniłowicza i ks. W. Wyszyńskiego (1938)

 

10 kwietnia

Z okazji 100. rocznicy urodzin kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II zapraszamy do lektury tekstu o Jego pracy dydaktycznej na naszym Uniwersytecie.

 

1 marca

Na stronie Ośrodka pojawił się nowy dział, w którym prezentujemy biogramy absolwentów naszej Almae Matris. Obok biogramu zamieszczamy zdjęcia i wspomnienia o osobach studiujących na KUL, zaś w zakładce "Wspomnienia Absolwentów"- zdigitalizowane teksty na temat studiów na naszej uczelni.

 

19 lutego

Gościliśmy w Ośrodku wieloletnią badaczkę dziejów naszego Uniwersytetu – dr hab. Grażynę Karolewicz.

 

31 stycznia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym podziałem zakładki "Z dziejów Uniwersytetu": Osoby, Wydarzenia, Miejsca, Recenzje i omówienia.

 

13 stycznia

Uruchomiliśmy bibliografię publikacji o KUL w formie systematycznie uzupełnianej bazy danych.

 

2019 rok

17 grudnia

Miało miejsce spotkanie Rady Naukowej Ośrodka.

Fotorelacja

 

5 grudnia

Na mocy zarządzenia Rektora KUL jednostka przyjęła nazwę: Ośrodek Badań nad Dziejami KUL i poszerzona została jego Rada Naukowa.

 

7-8 listopada

Dr hab. Irena Wodzianowska i dr Paulina Byzdra-Kusz wzięły udział w I Ogólnoukraińskiej Naukowo-Praktycznej Konferencji z Udziałem Międzynarodowym, która odbyłą się w Kramatorsku, na temat "Problemy Regionalistyki i Muzeologii". Organizowana była przez Donieckie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala oraz Doniecki Uniwersytet Narodowy im. W. Stusa i Narodowe Towarzystwo Krajoznawców Ukrainy. Zaprezentowano tam następujące tematy: "Rola muzeów uniwersyteckich w rozwoju krajoznawstwa na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" ("Роль університетських музеїв у розвитку історичного краєзнавства на прикладі Люблінського католицького університету" - dr hab. I. Wodzianowska) oraz "Placówki muzealne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wczoraj i dziś" ("Музейні заклади Люблінського католицького університету Івана Павла II вчора і сьогодні" - dr Paulina Byzdra-Kusz).

 

13-15 października

W Poznaniu odbył się I Zjazd Historyków Wychowania pod hasłem "Polskie tradycje akademickie". Pracownicy naszej jednostki wygłosili na nim referaty: Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w jego stuletniej historii (dr P. Byzdra-Kusz) oraz Profesor Stanisław Ptaszycki jako dydaktyk Uniwersytetu Lubelskiego (dr G. Misiura).

 

img_9838 p1070087

 

1 lipca

Uzyskaliśmy finansowanie trzech grantów misyjnych i dwóch dyscyplinarnych.

 

1 czerwca

Do zespołu Pracowni dołączyła dr Paulina Byzdra-Kusz.

 

20 maja

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła referat pt. Powstanie i rozwój Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie na konferencji „Zrodzone z Niepodległości. Nowe Uniwersytety w Europie Środkowej (1915-1939)” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM.

 

15 kwietnia

Dr hab. Irena Wodzianowska wygłosiła prelekcję o powstaniu i roli KUL na uroczystości prezentacji monet „100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.

Fotorelacja

 

1 kwietnia

W dniu urodzin Ks. Rektora Idziego Radziszewskiego Pracownia rozpoczęła swą działalność w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej; zatrudniony został dr Grzegorz Misiura.

 

19 lutego

Pierwsze Posiedzenie Rady Naukowej i ustalenie programu działań Pracowni.

Fotorelacja

 

21 stycznia

Wręczenie powołań na stanowisko Kierownika oraz do składu Rady Naukowej Pracowni Badań nad Dziejami KUL.

Fotorelacja

 

2018 rok

13 grudnia

Zatwierdzenie Regulaminu Pracowni na mocy uchwały Senatu KUL.

 

8 grudnia

Powołanie Pracowni Badań nad Dziejami KUL na mocy Zarządzenia Rektora KUL.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona