Witamy na stronie Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów

 

 

Od 1 października 2019 r. nastąpiła zmiana kierownika i nazwy Katedry.

 

Zagadnienia badawcze realizowane w katedrze dotyczą następujących aspektów:

 

 • Analizy strukturalnej i taksonomicznej organizmów endofitycznych zasiedlających różne odmiany i gatunki pszenicy ozimej uprawianych w glebie i w warunkach in vitro wraz z określeniem przydatności izolatów do promowania wzrostu i rozwoju pszenicy. Ponadto w ramach tego zagadnienia tworzony będzie biopreparat oparty o endofityczne szczepy mikroorganizmów wyizolowane z różnych odmian pszenicy ozimej a także wytypowane zostaną grupy markerów metabolomicznych charakterystyczne w relacjach troficznych endofit – roślina.
 • Rozpoznania wpływu systemu uprawy oraz różnych odmian pszenic na bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych obecnych w ryzosferze pszenic.
 • Procesu bioremediacji metali przez mikroorganizmy oraz rośliny (paproć wodna Azolla filiculoides L., Azolla caroliniania Willd.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ endosymbiotyczny roślina-mikroorganizmy, wraz z opisem taksonomicznym i funkcjonalnym rozpoznanych mikrobiomów. Zagadnienie to obejmuje również identyfikację swoistej grupy białek nadających tolerancję wybranych izolatów na metale ciężkie, a także mapowanie metali ciężkich w biomasie izolatów i tkankach rośliny.
 • Interdyscyplinarnych badań nad społecznościami mikroorganizmów występującymi w środowiskach glebowych i geologicznych, szczególnie związanych ze złożami węgla brunatnego. Tematyka ta obejmuje analizę aktywności i składu taksonomicznego współczesnej mikroflory oraz rekonstrukcję procesów paleośrodowiskowych w oparciu o biomarkery lipidowe.
 • Procesów zachodzących w warunkach zanieczyszczenia środowiska glebowego substancjami ropopochodnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kontaminacji na bilans gazów szklarniowych.
 • Mikrobiologicznych przemian metanu w zachodzących w środowiskach ekstremalnie zasolonych wraz z charakterystyką i określeniem potencjału biotechnologicznego wyizolowanych z nich mikroorganizmów.
 • Monitoringu fizykochemicznego, biologicznego i taksonomicznego gleb rolniczych
 • Oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych stosowanych do hodowli ryb

 

Współpraca

Wspomniane zagadnienia badawcze realizowane są we współpracy z następującymi jednostkami naukowymi:

 • Fundacja Potulicka w Wojnowie
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 • Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie 
 • Uniwersytet Warszawski (Instytut Geologii)
 • State Key Laboratory of Continental Dynamics, Department of Geology, Northwest University, Chiny
 • Ivan Franko National University in Lviv, Department of Plant Physiology and Ecology, Ukraina
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Wyposażenie laboratorium katedry stanowią m. in.:

 • analizator form węgla  (TC, TOC i IC) i azotu całkowitego (TN) (TOC-VCSH) (Shimadzu)
 • analizator przepływowy form biogennych (AA3, Bran&Luebbe)
 • mikroskop fluorescencyjny (Nikon Eclipse 80i)
 • spektrometr absorpcji atomowej AAS (ZA3300, Hitachi)
 • spektrofotometry UV-VIS (UV-1600, Shimadzu) i UV-VIS-NIR (UV-3600, Shimadzu)
 • spektrofotometr NanoDrop (BioSpectrometer, Eppendorf)
 • chromatografy gazowe  (GC 8890, Agilent; CP-3800, Varian;  GC2010, Shimadzu)
 • chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym (GCMS-QP2010 Plus, Shimadzu)
 • bioreaktory (Biostat A plus, Sartorius)
 • chromatograf cieczowy HPLC (Pro-Star, Varian)
 • termocyklery (Bio-Rad, Biometria, Sensoquest)
 • zestawy do elektroforezy (Bio-Rad, Cleaver)
 • aparat do elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego DGGE (Bio-Rad)
 • wirówki (Micro 120, Hettich; 3-18R, Sigma)
 • koncentrator próżniowy (RVC 2-18, Christ)
 • inkubator z wytrząsaniem (Innova 42R, New Brunshiwck Scientiffic)
 • inkubatory (Memmert, Hereaus, Termaks, Pol-Eko)
 • komory laminarne (Esco)
 • komora do pracy w warunkach anaerobowych (Labcomco)
 • stacja do produkcji ultraczystej wody (Milli-Q, Millipore)
 • mineralizator mikrofalowy (Ethos One, Milestone)
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2022, godz. 12:52 - Artur Banach