Kazimierz Górski (1944-2009)

Urodził się 25 marca 1944 r. w Rakowie. Muzycznie kształcił się w Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu, a następnie w szkole muzycznej w Kielcach. Studiował w Instytucie Muzykologii Kościelnej w KUL-u (magisterium na podstawie pracy Twórczość litanijna wokalno-instrumentalna Jana Wańskiego u ks. prof. Karola Mrowca w 1974) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu (pod kierunkiem Stefana Stuligrosza).

Prowadził zajęcia w Instytucie Muzykologii Kościelnej na Wydziale Teologii w KUL-u (1975-1998 – dyrygentura chóralna, chór, emisja głosu, czytanie partytur; 1979 – nauczyciel przedmiotu, 1980 – wykładowca, 1982 – starszy wykładowca, 1987 – docent, 1993 – profesor sztuk muzycznych), w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym w UMCS-ie (1980-2009 – kierownik Zakładu Dyrygentury Wokalno-Instrumentalnej w latach 1992-1994, Zakładu Chóralistyki w latach 1994-1996 oraz Zakładu Teorii Muzyki w latach 2000-2009). Został mianowany docentem (1987) oraz uzyskał tytuł profesora zwyczajnego (1993). Pełnił funkcję dyrygenta Chóru Akademickiego KUL (1971-1998). Osiągał z nim znaczne sukcesy w kraju i za granicą, a także dokonywał wielu nagrań koncertów na płyty, kasety, dla radia czy telewizji. Koncertował też z Chórem dla papieża Jana Pawła II (np. 1982, 1986). Reaktywował Chór UMCS (1969) oraz założył i prowadził zespół wokalno-instrumentalny Camerata Lubelska na Wydziale Artystycznym UMCS (2001-2009). Zorganizował również Festiwal Muzyki Oratoryjno-Kantatowej Rakowskie Divertimento (2007-2008). Na potrzeby prowadzonych zespołów wokalnych komponował muzykę oraz wyszukiwał i opracowywał dzieła dawnych mistrzów (np. litania J. Wańskiego, Stabat Mater i litania J. Zeidlera) lub też współczesnych kompozytorów (np. R. Calmela, F. Martina, A. Nikodemowicza, J. Świdra, S. Zanchettiego).

Był członkiem Rady Ekspertów do spraw Chórów i Zespołów Instrumentalnych przy Ministerstwie Kultury oraz Komitetu Nagrody im. św. Brata Alberta. Został odznaczony nagrodą im. św. Brata Alberta, dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych RP, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrnym Krzyżem Zasługi, nagrodą Ministra Kultury RP, nagrodą Prezydenta Miasta Lublina, nagrodą Wojewody Lubelskiego, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, Srebrną Honorową Odznaką „Zasłużony dla Lublina”, Honorową Odznaką Akademii Medycznej w Lublinie, Medalem „Za Zasługi dla KUL”, dyplomem uznania od Senatu Kanady „Za wyjątkowe osiągnięcia i wkład w promocję muzyki chóralnej, sakralnej i ludowej”, złotą odznaką z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zmarł 30 kwietnia 2009 r. w Lublinie i został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.

 

Bibliografia: Biogramy pracowników naukowo-dydaktycznych, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 385; Z. Cieszkowski, Kazimierz Górski – Dyrygent – Arystokrata Ducha, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 2009, nr 5, s. 10-14; T. Jasiński, Mistrz. Epitafium dla Profesora Kazimierza Górskiego, „Wiadomości Uniwersyteckie” Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 19(2009), nr 5, s. 32-33; M. Dudek, Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzny 1918-2010, s. 98-100; Profesor Kazimierz Górski we wspomnieniach, red. A. Kusto, Lublin 2010; A. Kusto, Górski Kazimierz, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 284-285.

 

 

Grzegorz Misiura


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona