Zarządzenie
Komisarza Wyborczego

Uczelnianego Samorządu Studentów KUL
z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie wyborów
do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

 

            Na podstawie § 8 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

 

§1

Wyznacza się wybory w dniach 13-14 grudnia 2017 roku w godzinach 10:00-15:00.

 

§2

Określa się terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych wymienionych
w kalendarzu wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Określa się czas i miejsce pracy Komisji Wyborczej, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00 w biurze Uczelnianego Samorządu Studentów KUL (CN-231).

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY
WYBORÓW DO PARLAMENTU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW KUL
Terminy

Czynność wyborcza

Podstawa prawna

22.11.2017

Zarządzenie wyborów


§ 8 ust. 1
Wybory zarządza Komisarz Wyborczy
w porozumieniu z Przewodniczącym
nie później niż na 21 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

do 29.11.2017


Zawiadomienie o utworzeniu
komitetu wyborczego


§ 11 ust. 3
Pełnomocnik wyborczy zawiadamia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego nie później niż 7 dni po zarządzeniu wyborów.

do 05.12.2017

Zgłaszanie kandydatów na posłów


§ 13 ust. 1
Kandydaci mogą być zgłaszani przez komitety wyborcze w formie listy kandydatów lub samodzielnie jako kandydaci niezrzeszeni.

§ 13 ust. 3
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się
w terminie nie później niż na 7 dni
przed dniem wyborów.

do 06.12.2017

Sporządzenie przez Komisję Wyborczą wykazu wszystkich kandydatów na posłów i podanie go do publicznej wiadomości


§ 20
Komisja Wyborcza sporządza wykaz wszystkich kandydatów na posłów oraz podaje go do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po upływie terminu zgłaszania kandydatów.

do 07.12.2017


Podanie przez Komisję Wyborczą
do publicznej wiadomości informacji
o miejscach do głosowania
w poszczególnych okręgach wyborczych

§ 10 ust. 2
Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscach do

głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych nie później niż na 5 dni przed

dniem wyborów.

do 08.12.2017

Sporządzenie przez Komisję Wyborczą spisów wyborców


§ 9 ust. 2
Spisy wyborców sporządza Komisja Wyborcza, na podstawie danych przekazanych przez odpowiednie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, najpóźniej
na 3 dni przed wyborami.

do 12.12.2017

Zgłaszanie mężów zaufania


§ 22 ust. 4
Mężów zaufania zgłasza się na piśmie
do Komisji Wyborczej najpóźniej w dzień poprzedzający dzień głosowania.


do 12.12.2017


Kampania wyborcza


§ 23 ust. 1
Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Komisarza Wyborczego i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyborów.


13.12.2015

PIERWSZY DZIEŃ GŁOSOWANIA
§ 26 ust. 1
Głosowanie odbywa się w ciągu jednego
lub dwóch następujących po sobie dni
w miejscach podanych do publicznej wiadomości przez Komisję Wyborczą.

 


14.12.2017

DRUGI DZIEŃ GŁOSOWANIA

do 15.12.2017

Ustalenie wyników głosowania


§ 36
Niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

do 18.12.2017

Ogłoszenie wyników głosowania


§ 41
Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po ich ustaleniu, poprzez wywieszenie protokołu wyborczego
w siedzibie Samorządu w sposób umożliwiający każdemu studentowi zapoznanie się z jego treścią. Do protokołu załącza się informacje o trybie i terminie wnoszenia protestów wyborczych.

 

 

 

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017, godz. 16:41 - Tomasz Zarębski