1. Wygłoszenie referatu pt. Poczucie osamotnienia jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności na Konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, Olsztyn 14-15.10.2005r.

2. Wygłoszenie referatu pt. Projekt i realizacja programu „Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień" na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Ministra Zdrowia RP, Ministra Zdrowia Federalnej Republiki Niemiec i Krajowe Biuro ds. Narkomanii w ramach Projektu PHARE 2003 pt. „Wybrane kierunki współpracy administracji publicznej z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii", Rynia 17-18.10.2005 r.

3. Współorganizacja z Katedrą Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim oraz z Okręgowym Zarządem Służb Więziennych w Lublinie konferencji naukowej pt. „Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji", Kule 14-17.11. 2005 r.

4. Wygłoszenie referatu pt. Cechy osobowości pogranicznej (borderline) zwiększające ryzyko agresywnych czynów karalnych u młodzieży na Konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL, Katedrę Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim i Okręgowy Zarząd Służb Więziennych w Lublinie pt. „Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji", Kule 14-17.11. 2005 r.

5. Referat pt. Zintegrowany system bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako przykład wielostronnej współpracy Policji i uczelni w zakresie kształtowania bezpieczeństwa lokalnego na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez KWP w Lublinie pt. „Bezpieczeństwo lokalne wyrazem wielostronnej współpracy", Lublin, 7-8.12.2005

6. Referat Pt. Założenia i realizacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako przykład urzeczywistniania idei porządku i bezpieczeństwa w środowiskach akademickich na Konferencji organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim pt. „Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego", Tomaszów Lubelski 10.12.2005 r.

7. Prowadzenie panelu dyskusyjnego na konferencji organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE" i Lubelski Urząd Wojewódzki „Pokonać lęk..." z okazji Światowego Dnia AIDS, Lublin 01.12.2005.

Referaty wygłoszone na konferencjach w roku 2002:


Kościół wobec człowieka osamotnionego
. XXXIV Tydzień Eklezjologiczny, Lublin, KUL, 11-15 marzec 2002.


Reakcje na stres alkoholików pijących i alkoholików we wczesnej fazie abstynencji
. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Profilaktyka, terapia i resocjalizacja uzależnień zorganizowana przez Stowarzyszenie SPES VITAE, Radom, 22-23 marzec 2002.


Poczucie godności u młodocianych przestępców.
Sympozjum „Refleksja nad godnością człowieka", Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „IGNATIANUM", Kraków, 11-12 kwiecień 2002.


Przynależność do subkultur jako przejaw zjawiska osamotnienia młodzieży
. Duszpasterskie Wykłady Akademickie KUL: Środowiska specjalnej troski. Wspólnie możemy im pomóc, Lublin, 29-30 sierpnia 2002.


Przejawy psychologicznego syndromu agresji u nieletnich z zespołem pogranicznym.
XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8 wrzesień 2002.


Możliwości rozwoju młodzieży bez sięgania po substancje psychoaktywne.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Uzależnienia a rozwój człowieka. Zakroczym, 29 październik 2002.


Czynniki osobowościowe zwiększające ryzyko zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży
. VI Międzynarodowa Konferencja Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego TANATOS, Karpacz, 7-8 listopad 2002.


Rola wsparcia w procesie zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.
II Kongres Trzeźwości: Od uzależnienia w kierunku rozwoju duchowego. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Łomża, 8-9 listopad 2002.


Konferencje naukowe w roku 2003:


Przewodniczenie dyskusji panelowej Nieletniość - przyczyny, specyfika postępowania i sposoby resocjalizacji na X Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2003 zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Psychologii KUL, Lublin, 25 marzec 2003.


Wygłoszenie referatu pt. Znaczenie kary pozbawienia wolności w opiniach skazanych na konferencji organizowanej przez Katedrę Kryminologii I Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tomaszów Lubelski, 31 maja 2003.


Wygłoszenie referatu pt. Znaczenie kary pozbawienia wolności w opiniach skazanych na konferencji naukowej pt. „Kara jako środek odwetu i wychowania" zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii I Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tomaszów Lubelski, 31 maja 2003.


Prowadzenie sesji naukowej na konferencji pt. „Kara jako środek odwetu i wychowania" zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii I Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tomaszów Lubelski, 31 maja 2003.


Wygłoszenie referatu pt. Znaczenie grup nieformalnych w kształtowaniu zachowań dewiacyjnych młodzieży na konferencji naukowej pt. „Harcerstwo w latach 1944- 1956. Współczesne zadania harcerstwa" zorganizowanej przez Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej Instytutu Psychologii KUL I Katedrę Ruchów Społeczno-Politycznych Instytutu Historii KUL, Lublin, 19 wrzesień 2003.


Wygłoszenie referatu pt. Wielowymiarowe skutki niskiego poczucia osamotnienia u młodzieży (Multidimensional results of low sense of coherence in the adolescent) na międzynarodowym sympozjum naukowym International Research Symposium Days of Social Medicine and Public Health " Between Preventive and Clinical Medicine", Poznań, 25-27 wrzesień 2003.


Przewodniczenie panelowi: Zdrowie psychiczne: zachowania samobójcze, agresja i przemoc na International Research Symposium Days of Social Medicine and Public Health " Between Preventive and Clinical Medicine", Poznań, 25-27 wrzesień 2003.


Przewodniczenie panelowi: Zdrowie psychiczne: alkohol, narkotyki, stres na Konferencji International Research Symposium Days of Social Medicine and Public Health " Between Preventive and Clinical Medicine", Poznań, 25-27 wrzesień 2003.


Wygłoszenie wykładu pt. Wielowymiarowe przyczyny używania substancji psychoaktywnych przez młodzież na Konferencji Naukowej skierowanej do nauczycieli szkół ponadpodstawowych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Promocja Edukacji, Leżajsk, 8 marzec 2003.


Konferencje naukowe w roku 2004:


Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Przejawy patologii społecznej i sposoby ich przezwyciężania w krajach Europy Środkowowschodniej. Organizatorzy konferencji: Katedra Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin, 26-27 04. 2004.


Wygłoszenie referatu: Sposoby zapobiegania objawom demoralizacji i czynom karalnym nieletnich w Polsce na międzynarodowej konferencji: Przejawy patologii społecznej i sposoby ich przezwyciężania w krajach Europy Środkowowschodniej. Organizatorzy konferencji: Katedra Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin KUL, 26-27. 04. 2004.


Wygłoszenie referatu: Pomoc postpenitencjarna jako strategia zapobiegania powrotności do przestępstwa na międzynarodowej konferencji: Przejawy patologii społecznej i sposoby ich przezwyciężania w krajach Europy Środkowowschodniej. Organizatorzy konferencji: Katedra Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin, KUL, 26-27 04. 2004.


Organizacja konferencji naukowej: O autorytet i godność służb penitencjarnych. Organizatorzy konferencji - Katedra Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Zakład Karny w Zamościu, Zamość, 25-26 05.2004.


Wygłoszenie referatu: Czynniki ryzyka stresu zawodowego u pracowników służb penitencjarnych na konferencji naukowej: O autorytet i godność służb penitencjarnych. Organizatorzy konferencji - Katedra Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa KUL, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Zakład Karny w Zamościu, Zamość, 25-26. 05.2004.


Organizacja Konferencji Naukowej: Sekty: Szczęście czy zagrożenie? Organizatorzy konferencji: Instytut Nauk o Rodzinie, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin, 22. 06. 2004.


Wygłoszenie referatu: Na czym polega specyfika działania sekt? na konferencji naukowej: Sekty: Szczęście czy zagrożenie? zorganizowanej przez Instytut Nauk o Rodzinie, Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin, 22. 06. 2004.


Wygłoszenie referatu: Wspieranie osób w procesie socjalizacji na konferencji naukowej: Ja-człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu zorganizowanej przez KUL i Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże, 23. 09. 2004.


Wygłoszenie referatu: Wspieranie osób w procesie resocjalizacji na konferencji naukowej: Ja-człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu zorganizowanej przez KUL i Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże, 23. 09. 2004.


Organizacja konferencji naukowej: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Organizatorzy Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie, Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Zakład Karny w Zamościu, Tomaszów Lubelski, 10.11.2004.


Wygłoszenie referatu: Dylematy moralne w pracy psychologa penitencjarnego na konferencji naukowej: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie, Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Zakład Karny w Zamościu, Tomaszów Lubelski, 10.11.2004.


Organizacja Konferencji Naukowej: Alkohol: Szczęście czy zagrożenie? Organizatorzy konferencji: Instytut Nauk o Rodzinie, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin, KUL, 16.11. 2004.


Organizacja Konferencji Naukowej: Narkotyki: Szczęście czy zagrożenie? Organizatorzy konferencji: Instytut Nauk o Rodzinie, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Instytut Psychologii KUL, Lublin, KUL, 2.12. 2004.


2005 rok

Publikacje dodatkowe:


1. Niewiadomska I. Znaczenie zmiennych psychologicznych w naruszaniu norm prawa karnego przez nieletnich. „Roczniki Nauk Prawnych" nr 1, t. XV, Lublin TN KUL 2005, s. 213-232.

2. Niewiadomska I., Rok K. Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. „Roczniki Teologiczne" z. 10, t. LII 2005, s. 183-197.

3. Niewiadomska I. Poczucie osamotnienia jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności. W: W. Nowak, S. Ropiak (red.). Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne. Olsztyn Wyd. UWM 2005, s. 65-78.

4. Niewiadomska I. Wspieranie rozwoju człowieka. Młodzież. W: M. Kalinowski (red.) Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin Wyd. KUL 2005, s. 165-178.

5. Niewiadomska I. Wspieranie rozwoju człowieka. Osamotnieni. W: M. Kalinowski (red.) Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin Wyd. KUL 2005, s. 189-201.

6. Niewiadomska I., Kalinowski M. Integracja profilaktyki w szkołach wyższych. „Remedium" (nr specjalny - listopad) PARPA 2005, s. 18-19.


Konferencje dodatkowe:


8. Wygłoszenie referatu pt. Poczucie osamotnienia jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności na Konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, Olsztyn 14-15.10.2005r.

9. Wygłoszenie referatu pt. Projekt i realizacja programu „Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień" na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Ministra Zdrowia RP, Ministra Zdrowia Federalnej Republiki Niemiec i Krajowe Biuro ds. Narkomanii w ramach Projektu PHARE 2003 pt. „Wybrane kierunki współpracy administracji publicznej z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii", Rynia 17-18.10.2005 r.

10. Współorganizacja z Katedrą Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim oraz z Okręgowym Zarządem Służb Więziennych w Lublinie konferencji naukowej pt. „Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji", Kule 14-17.11. 2005 r.

11. Wygłoszenie referatu pt. Cechy osobowości pogranicznej (borderline) zwiększające ryzyko agresywnych czynów karalnych u młodzieży na Konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL, Katedrę Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim i Okręgowy Zarząd Służb Więziennych w Lublinie pt. „Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji", Kule 14-17.11. 2005 r.

12. Referat pt. Zintegrowany system bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako przykład wielostronnej współpracy Policji i uczelni w zakresie kształtowania bezpieczeństwa lokalnego na Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez KWP w Lublinie pt. „Bezpieczeństwo lokalne wyrazem wielostronnej współpracy", Lublin, 7-8.12.2005

13. Referat Pt. Założenia i realizacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako przykład urzeczywistniania idei porządku i bezpieczeństwa w środowiskach akademickich na Konferencji organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim pt. „Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego", Tomaszów Lubelski 10.12.2005 r.

14. Prowadzenie panelu dyskusyjnego na konferencji organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE" i Lubelski Urząd Wojewódzki „Pokonać lęk..." z okazji Światowego Dnia AIDS, Lublin 01.12.2005.


Autor: Joanna Chwaszcz
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:21 - Justyna Tarkowska