Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

 

Wykaz publikacji

 

Monografie

 • Maryjność moralności chrześcijańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 ss. 286.

 • Żyć warto! Białystok: Drukarnia Biały Kruk 2009 ss. 99.

 • Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 ss. 530.

 • Zasady dobrej turystyki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 ss. 172.
 • Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2023 ss. 144.

 

Książki redagowane

 • Formacja moralna – formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 ss. 284.
 • Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 ss. 203.
 • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II ‘Familiaris consortio’. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2008 ss. 232.
 • Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

 

Artykuły naukowe

(układ chronologiczny)

2000

 • W poszukiwaniu fundamentu życia moralnego u progu trzeciego 1000-lecia. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 9(28):2000 nr 3 s. 90-101.

2001

 • Służba prawdzie jako obowiązek moralny. WKAB 10(29):2001 nr 1 s. 137-148.
 • Rola wzorów osobowych w kształtowaniu chrześcijańskich postaw moralnych. „Studia Teologiczne (Białystok, Drohiczyn, Łomża)” 19:2001 s. 109-124.
 • Miejsce „nakazów” i „zakazów” w posłudze Kościoła wobec człowieka i świata. W: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Informator 2001/2002. Red. A. Proniewski i in. Białystok 2001 s. 19-30.
 • Czy ekonomia może obyć się bez etyki? W: Człowiek – etyka – ekonomia. Red. R. Horodeński, E. Ozorowski. Białystok 2001 s. 19-37.

2002

 • Potrzeba ascezy ekologicznej. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 153-168.

2003

 • Rola Maryi w chrześcijańskim życiu moralnym. „Salvatoris Mater”5:2003 nr 2(18) s. 41-70.
 • Moralna ocena terroryzmu w świetle jego przyczyn. CT 73:2003 nr 2 s. 110-124.
 • Nadzieja jedności chrześcijan. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 205-221.
 • Modlitwa drogą pokoju. W: Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 165-182.

2004

 • Moralne aspekty bezrobocia. RT 51:2004 z. 3 s. 149-168.

2005

 • Czy może istnieć świat bez wartości? W: W służbie człowiekowi. Wykłady z katolickiej nauki społecznej 2002-2005. Red. A. Skreczko, D. Wojtecki. Białystok 2005 s. 81-96.
 • Aktualność wzoru posłuszeństwa Maryi. „Salvatoris Mater” 7:2005 nr 3-4 s. 174-189.
 • O nowe oblicze patriotyzmu. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II do Polaków. RT 52:2005 z. 3 s. 145-157.
 • Dewiacje seksualne. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2005 s. 243-258.

2006

 • Maryja Nauczycielka miłości. „Salvatoris Mater” 8:2006 nr 3-4 s. 141-157.
 • Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et Vivificantem, Redmptoris Mater. AK 98:2006 T. 146 z. 1(581) s. 43-54.
 • Człowiek w obliczu samotności. RT 53:2006 z. 3 s. 123-140.
 • Formacyjna rola mediów. W: Formacja moralna – formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 193-210.
 • Wirtualna miłość – możliwa? W:Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 177-186.
 • Ksiądz Kazimierz Kułakowski – teolog moralista. W: Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Stowarzyszenie Polskich Teologów Moralistów, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2006 s. 277-293.

2007

 • Ku aretologii personalistycznej. RT 54:2007 z. 3 s. 37-47.

2008

 • Modlitwa Maryi w Duchu Świętym. „Salvatoris Mater” 10:2008 nr 3 s. 96-111.
 • Maryjny wymiar moralności chrześcijańskiej. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2008 s. 299-309.
 • Autorytet w wychowaniu. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II ‘Familiaris consortio’. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2008 s. 43-51.
 • Personalistyczna koncepcja wiary. RT 55:2008 z. 3 s. 49-61.
 • Patriotyzm jako postawa. W:Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Red. K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa: Dom Żołnierza Polskiego 2008 s. 53-58.
 • Umiłowanie ojczyzny i patriotyzm. W:Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Red. K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa: Dom Żołnierza Polskiego 2008 s. 73-85.
 • W służbie Ewangelii życia. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2008 s. 381-389.

2009

 • Zasady i postulaty personalizmu chrześcijańskiego w teologii nadziei. RTM 1(56):2009 s. 67-80.

2010

 • Kult religijny jako źródło postaw moralnych. „Teologia i Moralność” 4:2010 nr 6 s. 91-100.
 • Etyka pracy naukowej i dydaktycznej teologa moralisty. W: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 199-211.
 • Kapłaństwo – dar i tajemnica. RTM 2:2010 s. 27-45.
 • Wolność religijna jako prawo człowieka w kontekście współczesności. W: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 141-176.

2011

 • Istota i cechy miłości chrześcijańskiej w biblijnym obrazie naśladowania Chrystusa. W poszukiwaniu fundamentu personalistycznej koncepcji miłości. RTM 3(58):2011 s. 39-61.
 • Maryja ‹nasza Matka› jako nauczycielka, wzór naszego macierzyństwa wobec bliźnich. „Salvatoris Mater” 13:2011 nr 3-4 s. 117-129.
 • Idea naśladowania w teologii moralnej jako próba metodycznego przedstawienia chrześcijańskiego powołania do świętości. „Studia Nauk Teologicznych PAN” 6-7:2011-2012 s. 123-139.

2012

 • Formacja moralna w pluralistycznym społeczeństwie – koncepcje i metody. „Rocznik Teologii Katolickiej” 11:2012 (nr 2) s. 165-184.
 • Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen. RTM 4(59):2012 s. 79-103.

2013

 • Antykoncepcja. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013 s. 228-239.
 • Męstwo chrześcijan w życiu społeczno-politycznym oraz w debacie publicznej. Refleksja na kanwie dokumentu Episkopatu Polski ‘W trosce o człowieka i dobro wspólne’. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2013 T. 11 s. 201-217.
 • Egzemplaryzm moralny jako postawa solidarna. "Seminare" 2013 T. 34 s. 67-80.
 • Nowe oblicza niewiary. W: Scripture lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Wierzę w jednego Boga. Red. A. Paciorek i in. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2013 s. 425-438.
 • Przemiany w zakresie wzorców etycznych w perspektywie transformacji społecznej w Polsce. Aspekt teologicznomoralny. RTM 5(60):2013 s. 25-43.
 • Nauczanie moralne Kościoła w dialogu ze współczesną kulturą zawarte w jego nowym Katechizmie. „Teologia i Człowiek” 2013 nr 1(21) s. 35-52.
 • Kulturowe uwarunkowania badań naukowych. W: Człowiek wobec wyzwań współczesnego świata. Red. M. Białonoga-Gosik, T. Łach, E. Bal, K. Zaborowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 11-17.

2014

 • Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach. Wprowadzenie. W: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach. Lublin 2014 s. 7-12.
 • Funkcja nauczycielska i jej miejsce we współczesnej kulturze europejskiej. W: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 109-126.
 • Chrystopraksyzm refleksji teologicznomoralnej. RT 61:2014 z. 3 s. 49-64.
 • Miejsce i rola życia zakonnego oraz zakonów w refleksji teologicznomoralnej. Aspekt historyczny. W: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Red. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 317-324.
 • Stworzenie jako fundament naśladowania Boga w życiu moralnym. W: Scirpturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bóg Stwórca. Red. A. Paciorek i in. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014 s. 415-428.
 • Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Próba określenia oraz konsekwencje etyczne. „Rocznik Teologii Katolickiej” 13:2014 nr 1 s. 241-250.
 • Katolicka koncepcja grzechu. W: Święty Kościół grzesznych ludzi. XLVI Tydzień Eklezjologiczny (31.03-3.04.2014 r.). Red. M. Pyzik-Turska, P. Stepnowska. Lublin 2014 s. 108-117.

2015

 • Hierarchia zasad moralnych w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 12:2015 s. 121-134.
 • Problem argumentacji w teologii moralnej – istota i potrzeba uwspółcześniania. RT 62:2015 z. 3 s. 5-20.
 • Komplementarność argumentacji w stanowisku Kościoła katolickiego na temat początku życia ludzkiego. „Rocznik Teologii Katolickiej” 14:2015 nr 1 s. 299-309.

 • Klauzula sumienia w szkole. „Rocznik Teologii Katolickiej” 14:2015 nr 2 s. 137-149.

2016

 • Dziecko ofiarą antykultury przemocy. RT 63:2016 z. 3 s. 5-17.
 • Wstyd dobry i zły – z perspektywy teologicznomoralnej. STV 54:2016 nr 1 s. 49-61.
 • Moralne oblicze Kościoła katolickiego w Polsce. W: Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050. rocznica chrztu. Red. J. Mastej, K. Kaucha, P. Borto. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 s. 165-183.
 • Задачы Касцёла ў дачыненні да сям’і ў святле Апостальскай адгартацыі Папы Францішка “Радасць любові” (Zadania Kościoła wobec rodziny w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia). „Studia Theologica Grodnensia” 10:2016 s. 218-231.
 • Moral boundaries of beauty (Moralne granice piękna). „Rocznik Teologii Katolickiej” 15:2016 nr 2 s. 125-135.
 • Chrystopraksyzm doktryny chrzcielnej. „Teologia i Człowiek” 2016 nr 3(35) s. 55-76.

2017

 • Świadek Ewangelii nadziei. Posłowie. W: Świadek Ewangelii nadziei.  Nauczanie teologicznomoralne ks. Janusza Nagórnego. Red. A. Derdziuk. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2017 s. 113-115.

 • Istota i cechy miłości małżeńskiej i rodzinnej w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13:2016/2017 s. 181-194.
 • Nakazy i zakazy na sprzedaż? Teologia moralna w dobie komercjalizacji wiedzy. RT 64:2017 z. 3 s. 23-34.
 • Orders and Prohibitions for Sale? Moral Theology in the Age of Knowledge Commercialization. RT 64:2017 z. 3 (English versions) s. 21-32.
 • The Moral Dimension of Patriotism. „Rocznik Teologii Katolickiej” 16:2017 nr 1 s. 81-92.
 • Po co nam ten cud? Moralne przesłanie wydarzeń eucharystycznych w Sokółce. „Zwiastowanie” 26:2017 nr 4 s. 250-261.
 • Maryja wzorem cnót teologalnych. „Salvatoris Mater” 19:2017 nr 1-4 s. 89-99.

2018

 • Instytut Teologii Moralnej. W: 100 lat teologii na KUL. Red. S. Nowosad, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 95-108. Toż: Institute of Moral Theology. W: One Hundred Years of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin. Red. S. Nowosad, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 s. 105-120.
 • The Contemporary Sociocultural Context of Family Ministry. W: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection an the Practical Ministry of the Church. Red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 187-200.
 • Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne jako efekty kształcenia w zakresie teologii moralnej. RT 65:2018 z. 3 s. 5-19.
 • The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part I. „Rocznik Teologii Katolickiej” 17:2018 nr 1 s. 49-61.
 • The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part II. „Rocznik Teologii Katolickiej” 17:2018 nr 3 s. 351-363.
 • Rodzaje argumentacji w encyklice Pawła VI Humanae vitae. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 14:2018/2019 s. 181-193.

2019

 • Wszystko mi wolno, ale… Chrześcijańska wizja wolności wobec współczesnych wyzwań. RT 66:2019 z. 3 s. 87-100.
 • Is the Church Defenseless Against Sociocultural Changes? Which Moral Theology Provides the Response to this Modern Challenge? A reflection on Pope Emeritus Benedict XVI’s Essay “The Church and the Scandal of Sexual Abuse” (Kościół bezbronny wobec procesów społeczno-kulturowych? Jaka teologia moralna może udzielić odpowiedzi na współczesne wyzwania? Refleksja na kanwie tekstu Benedykta XVI «Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego»). „Rocznik Teologii Katolickiej” 18:2019 s. 71-83.

2020

 • Chrzest bramą chrześcijańskiej moralności. Inspiracje dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej ‘Wiara i sakramenty’. RT 67:2020 z. 3 s. 43-56.
 • Baptism as the Beginning of the Path to Moral Perfection in One’s Personal and Social Life. „Rocznik Teologii Katolickiej” 19:2020 s. 133-144.
 • Czy jesteśmy moralistami kolejnego przełomu? W: Człowiek Bogu. Człowiek człowiekowi. Człowiek światu. Księga pamiątkowa dedykowana śp. ks. prof. dr. hab. Alojzemu Drożdżowi (1950-2019). Red. W. Surmiak. Katowice 2020 s. 357-370.
 • Argumentacja personalistyczna kwestii moralnych w przekazie medialnym. W: Personalizm w nauce i kulturze. Studia i rozprawy. Red. J. Jęczeń, P. Guzdek, A. Petryk. Lublin: Wydawnictwo KUL 2020 s. 243-259.
 • Ks. Ireneusz Mroczkowski – Autor bloga. W: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej. Red. A. Derdziuk, W. Kućko. Lublin: TN KUL 2020 s. 117-145.
 • Pokój jako możliwość, konieczność i powinność – przesłanie św. Jana Pawła II. „Społeczeństwo” 30(25):2020 nr 3(151) s. 79-95.

2021

 • Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja? RT 68:2021 z. 3 s. 115-126.
 • Podziały wewnątrz Kościoła katolickiego jako współczesne wyzwanie moralne na przykładzie tzw. drogi synodalnej Kościoła w Niemczech. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 15:2021 s. 159-174.

2022

 • Wiara jako dobro prawne wymagające ochrony. RT 69:2022 z. 3 s. 103-115.
 • Moralność w przepowiadaniu Kościoła. Czy i jak należy mówić współczesnemu człowiekowi o dobru i złu? W: W trosce o Kościół i Rodzinę. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Adamowi Skreczce z okazji Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich i 30-lecia pracy dydaktyczno-naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II 2022 s. 201-218.

 • Maryja wzorem życia chrześcijańskiego – kształtowanie się doktryny i życiowej praktyki w okresie wczesnej scholastyki. „Studia Hildegardiana Sariensia” 9:2022 s. 28-33.

2023

 • Between Realism and Idealization. Contemporary Controversies Surrounding the Ways of Fulfilling the Didactic Functions of Images of Saints from a Theological and Moral Perspective (Między realizmem a idealizacją. Współczesne kontrowersje wokół sposobów realizacji dydaktycznych funkcji obrazów świętych z perspektywy teologicznomoralnej). „Verbum Vitae” 2023 nr 2 s. 255-269. (Współautor: M. Kumór).

Hasła encyklopedyczne i leksykograficzne

 • Autorytet. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 74-75.
 • Czas wolny – odpoczynek. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s.127-129.
 • Ekumenizm. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s.178-180.
 • Kult chrześcijański. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 276-278.
 • Małżeństwo. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 301-303.
 • Mądrość. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 305-308.
 • Modlitwa. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s.337-339.
 • Świętość. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 527-529.
 • Wierność. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 573-575.
 • Obelga. W: EK T. 14 kol. 146-147.
 • Obmowa. W: EK T. 14 kol. 201-202.
 • Obrona konieczna. W: T. EK 14 kol. 241-243.
 • Okaleczenie. W: EK T. 14 kol. 460-461.
 • Okrucieństwo. W: EK T. 14 kol. 478-479.
 • Opcja fundamentalna. W: EK T. 14 kol. 631-633.
 • Oszustwo. W: EK T. 14 kol. 997-998.
 • Paserstwo. W: EK T. 14 kol. 1428-1429.
 • Pedofilia 2. Aspekt moralny. W: EK T. 15 kol. 220-221.
 • Perfekcjonizm 2. Aspekt moralny W: EK T. 15 kol. 290-291.
 • Pijaństwo. W: EK T. 15  kol. 570-571.
 • Płodność. W: EK T. 15 kol. 862-863.
 • Poczęcie 1. Aspekt teologiczny. W: EK T. 15 kol. 919-920.
 • Podrzutek. W: EK T. 15  kol. 962-963.
 • Pogarda. W: EK T. 15 kol. 978-979.
 • Pornografia. 1. Aspekt moralny. W: EK T. 15 kol. 1449-1451.
 • Poniżenie. W: EK T. 15 kol. 1404-1405.
 • Poligamia. 4. Aspekt teologiczno-moralny. W: EK T. 15 kol. 1099-1100.
 • Posiadanie. W: EK T. 16 kol. 41-42.
 • Potomstwo. W: EK T. 16 kol. 119-120.
 • Pożądliwość. W: EK T. 16 kol. 207-208.
 • Prawdomówność. W: EK T. 16 kol. 284-285.
 • Prawość. W: EK T. 16 kol. 327.
 • Prestiż społeczny. W: EK T. 16 kol. 376-377.
 • Profanacja. W: EK T. 16 kol. 441.
 • Przekleństwo 2. W teologii moralnej. W: EK 16 kol. 635.
 • Przeszczep. W: EK T. 16 kol. 708-709.
 • Przyjemność. W: EK T. 16 kol. 760-761.
 • Przymus. 1. Aspekt moralny. W: EK T. 16 kol. 774-775.
 • Przyzwoitość. W: EK T. 16 kol. 813.
 • Relatywizm 2. Moralny. W: EK T. 16 kol. 1391-1393.
 • Rosik Seweryn, ks. (1929-2000). W: EK T. 17 kol. 311-312.
 • Rozwód 2. Aspekt moralny. W: EKT. 17 kol. 458-459.
 • Sànchez Thomas SJ – 1550-1610. W: EK T. 17 kol. 1023.
 • Schilling Otto – 1874-1956, ks. W: EK T. 17 kol. 1231.
 • Schüch Ignaz – 1823-93. W: EK T. 17 kol. 1287-1288.
 • Skąpstwo. W: EK T. 18 kol. 280-281.
 • Skrucha. W: EK T. 18 kol. 313-314.
 • Słuszność. W: EK T. 18 kol. 425-426.
 • Sterylizacja. W: EK T. 18 kol. 947-948.
 • Stręczycielstwo. W: EK T. 18 kol. 1023.
 • Styl życia – 2. Aspekt moralny. W: EK T. 18 kol. 1123-1124.
 • Szacunek. W: EK T. 18 kol. 1391.
 • Szyderstwo. W: EK T. 19 kol. 199.
 • Tajemnica 2. W Teologii Moralnej. W: EK T. 19 kol. 451-452.
 • Teonomia. W: EK T. 19 kol. 690.
 • Teonomia. 2. W teologii. W: EK T. 19 kol. 691-692.
 • Terroryzm 1. Aspekt moralny. W: EK T. 19 kol. 728-729.
 • Tolerancja 2. Aspekt moralny. W: EK T. 19 kol. 834-835.
 • Umiarkowanie. W: EK T. 19 kol. 1326-1327.
 • Urmanowicz Walenty. W: EK T. 19 kol. 1397.
 • Wada – 2. Aspekt teologiczny. W: EK T. 20 kol. 136-137.

 • Wiara III. W Teologii B. Ujęcie systematyczne 2. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 446-448.

 • Wierność. 2. W teologii moralnej. W: EK T. 20 kol. 536-537.

 • Wina. I. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 648-649.

 • Władza IV. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 764-766.

 • Własność 2. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 773.

 • Wola – 2. W teologii C. Wola ludzka. W: EK T. 20 kol. 873-874.

 • Współczucie 1. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 1003.

 • Wstrzemięźliwość. W: EK T. 20 kol. 1009-1010.

 • Wstyd 1. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 1010-1011.

 • Wyzysk 1. W teologii moralnej. W: EK T. 20 kol. 1112.

 • Zabawa 3. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 1135-1136.

 • Zakład. W: EK T. 20 kol. 1189.

 • Zarozumiałość. W: EK T. 20 kol. 1257.

 • Zawiść. W: EK T. 20 kol. 1287-1288.

 • Zazdrość – 1. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 1289-1290.

 • Zło 4. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 1428-1430.

 • Żebractwo – 1. Aspekt moralny. W: EK T. 20 kol. 1572.

 • Przesłanie Moralne Kościoła. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. T. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 230.

 • Rosik Seweryn. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. T. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 275-276.

 

 

Recenzje, sprawozdania i wprowadzenia do publikacji

 • [Rec.] Tomasz Gierałtowski. Znaczenie kultu prywatnego kandydatów na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych. Białystok: Wydawnictwo BUK 2009 ss. 228. RTM 1(56):2009 s. 421-244.
 • [Rec.] P. Solarski. Wychowanie moralne w ujęciu Guido Gattiego SDB. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2013 ss. 294. RTM 5(60):2013 s. 231-235.
 • [Rec.] Brat i Biskup. Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap. Red. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Drohiczyn 2013 ss. 448. „Communio” 33:2013 nr 4 s. 155-159.
 • [Rec.] Człowiek – społeczeństwo – gospodarka. Perspektywa odpowiedzialności społecznej. Red. A. Zadroga, K. Sawicki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 278. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 3 s. 180-182.
 • [Rec.] R. Kimsza. Od obrazu do podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2013, ss. 298. RT 61:2014 z. 5 s. 209-212.
 • [Rec.] Andrzej Derdziuk. W odpowiedzi na dar powołania. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 ss. 174. RT 63:2016 z. 3 s. 173-175.
 • [Rec.] A. Derdziuk. Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi. Lublin: TN KUL 2017. „Teologia i Moralność” 12:2017 nr 2(22) s. 331-335.

 • [Rec.] Św. Katarzyna Aleksandryjska – Patronka parafii i ziemi grybowskiej. Dziewięciodniowa nowenna oraz inne modlitwy i pieśni. Red. G. Szczecina. Wyd. Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, Grybów 2017, ss. 80, ISBN 978-83-946316-1-1. „Rocznik Kolbuszowski” 17:2017 s. 521-523.

 • [Rec.] A. Derdziuk. Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi. Lublin: TN KUL 2017. „Homo Dei” 87:2018 nr 1(326) s. 187-192. Toż: „Homo Dei” 87:2018 nr 1(326) s. 187-192.
 • Formacja kandydatów do kapłaństwa w kontekście współczesności – cele i metody. [Rec.] A. Derdziuk. Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi. Lublin: TN KUL 2017. RT 65:2018 z. 3 s. 153-157.
 • Miłosierdzie jako fundament moralności chrześcijańskiej. [Rec.] M. Pokrywka. Krzyż bramą miłosierdzia. Lublin: Norbertinum 2016. RT 65:2018 z. 3 s. 157-159.

 • [Rec.] Grzegorz Kamil Szczecina. Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku. Wyd. II. Nowy Sącz 2018. „Rocznik Kolbuszowski” 18:2018 s. 507-511.
 • [Rec.] Drogami świętości Jacka Krawczyka, red. A. Derdziuk, A. Zadroga, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018, ss. 237. ISBN 978-83-8101-199-0. „Teologia i Moralność” 13:2018 nr 1 s. 235-23.
 • [Rec.] Między zoopersonalizmem a reifikacją zwierząt. Ks. Krzysztof Smykowski. Człowiek i zwierzęta. Szkice teologicznomoralne. Lublin 2020. RT 67:2020 z. 3 s. 141-143.
 • [Rec.] Fenomen ciszy i milczenia. Teresa Paszkowska. Silentium – polisemiczna wartość i sprawność. Studium teologiczno-duchowościowe. Lublin 2020. RT 68:2021 z. 5 s. 151-153.
 • [Rec.] Ks. Andrzej Górski. Historia zabłudowskiego urzędu pocztowego w dwudziestoleciu międzywojennym. Białystok 2021. Tamże s. 3-4.
 • Ekologia – prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła. Sprawozdanie z Sympozjum Instytutu Teologii Moralnej KUL (4.12.2001 r.). RT 50:2003 z. 3 s. 210-213.
 • Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze   Watykańskim II. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów (Gródek n. Dunajcem, 30.05-1.06. 2005 r.). Sprawozdanie. RT 53:2006 z. 3 s. 209-211.
 • Płciowość ludzka w kontekście miłości. Sprawozdanie z sympozjum. RT 54:2007 z. 3 s. 167-169.
 • Formacja moralna – formacja sumienia. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 18.10.2005 r.). RT 55:2008 z. 3 s. 189-190.
 • Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 1.12.2005 r.). RT 55:2008 z. 3 s. 190-193.
 • Wychowanie w rodzinie. W 25. rocznicę Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio.Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 5.12.2006 r.). RT 55:2008 z. 3 s. 193-194.
 • Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Ogólnopolskie spotkanie naukowe Sekcji Polskich Teologów Moralistów (Konstancin-Jeziorna, 11-13.06.2006 r.). RT 55:2008 z. 3 s. 195-197.
 • Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Kamień Śląski, 10-12.06.2007 r.). RT 55:2008 z. 3 s. 197-201.
 • Ksiądz Profesor Janusz Nagórny. Teolog moralista (1950-2006). Sprawozdanie z sympozjum (KUL, 19.10.2007 r.). RT 55:2008 z. 3 s. 201-205.
 • Wieczór wspomnień o zmarłym Księdzu Profesorze Januszu Nagórnym. Sprawozdanie. RT 55:2008 z. 3 s. 205-206.
 • Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sprawozdanie. RTM 1(56):2009 s. 284-287.
 • Magdalena Jolanta Rutkowska. Moralne aspekty sportu na przykładzie piłki nożnej. Wprowadzenie. Lublin: Wydawnictwo NATAN 2014.
 • Wprowadzenie. W: Grzegorz Kamil Szczecina. Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku. Nowy Sącz: Nova Sandec 2015 s. 11-13.
 • Moralność jako sprawdzian autentyczności chrześcijańskiego kultu świętych. Wystąpienie podczas promocji książki Grzegorza K. Szczeciny Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku. https://www.youtube.com/watch?v=mlHVciVXzrw
 • „Zło dobrem zwyciężaj” – przesłanie nie na jeden sezon. Wprowadzenie. W: Grzegorz Kamil Szczecina. Aktualność przesłania moralnego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku. Wyd. II. Nowy Sącz: Nova Sandec 2018 s. 9-14.
 • Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Wprowadzenie. W: A. Górski. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie w latach 1906-1939. Białystok 2022 s. 3-6.
 • Rabbi Jochanan Mirski (1882-1943) – ostatni mistrz, nauczyciel i sędzia zabłudowskich Żydów. Wprowadzenie. W: A. Górski. Jochanan Mirski. Ostatni rabin gminy wyznaniowej żydowskiej w Zabłudowie. W 80. rocznicę śmierci. Białystok 2023 s. 3-6.

Artykuły popularno-naukowe

 • Kim jest człowiek? W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 453-460.
 • Takie jest prawo miłości, które dał Pan. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 560-565.
 • Kościół – Matka i Wychowawczyni. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz 1999 s. 566-572.
 • Wyzwania moralne nowego tysiąclecia. WKAB 9(28):2000 nr 4 s. 268-272.
 • Cierpliwa pedagogia Chrystusa. W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2008 s. 111-115.
 • Dołóżmy starań, aby poznać Pana”. W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2008 s. 197-202.
 • Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2008 s. 203-207.
 • Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2008 s. 208-212.
 • Poznać człowieka. W: Ks. Janusz Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2008 s. 213-217.
 • Grzechem jest niepokuta. „Echo katolickie” 2014 nr 13 s. 17.
 • „OdJaniePawlać” czy „reWojtylizować”? „Drogi Miłosierdzia” 2020 nr 9(121) s. 16-17.

 • Wielki spór o człowieka trwa. „Drogi Miłosierdzia” 2020 nr 10(122) s. 16-17.

 • Nigdy jeden przeciw drugiemu! „Drogi Miłosierdzia” 2020 nr 11(123) s. 22-23.

 • Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. „Drogi Miłosierdzia” 2020 nr 12(124) s. 18-19.

 • Nadeszła godzina, aby miłować Kościół. „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 1(125) s. 16-17.

 • Wszystko mi wolno, ale… „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 2(126) s. 16-17.

 • Wybierajcie więc życie. „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 3(127) s. 16-17.
 • Miej miłosierdzie. „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 4(128) s. 16-17.
 • Tobie Maryjo zawierzam. „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 5(129) s. 16-17.
 • Szukałem was. „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 6(130) s. 14-15.
 • Pokój tobie Polsko. „Drogi Miłosierdzia” 2021 nr 7-8(131-132) s. 16-17.

Życiorys

Promotor prac magisterskich

Autor: Tadeusz Zadykowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2024, godz. 17:53 - Tadeusz Zadykowicz