Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL zajmuje się badaniami naukowymi nad sposobami wykorzystywania instrumentów ochrony własności intelektualnej w kontekście kształtowania polityki innowacyjnej państwa oraz badaniami w zakresie realizacji praw człowieka w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W badaniach tych wiedza jest traktowana jako element warunkujący powstawanie własności intelektualnej, a poszanowanie praw człowieka – jako podstawa prawidłowego kierowania ludźmi.

Pod kierunkiem naukowym dr hab. Kingi Machowicz, prof. KUL zostały przygotowane następujące rozprawy doktorskie:

1. Polityka innowacyjna w Polsce w latach 2005-2016; autorem rozprawy jest dr Tomasz  Hoffmann

2. Polityka innowacyjna Federacji Rosyjskiej; autorem rozprawy jest dr Tomasz Harackiewicz

3. Rozwój myśli technicznej w polityce gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2000-2018; autorem rozprawy jest dr Ireneusz Tomczak.

W ramach rozwijania współpracy B+R dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL jest członkiem zespołów eksperckich.

Dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk zajmuje się badaniem konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście czynników sprzyjających procesom innowacyjnym w gospodarce opartej na wiedzy. Przedmiotem analiz jest również zaangażowanie czynnika publicznego we wspieraniu przedsiębiorstw w budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o transfer i zarządzanie wiedzą. Kolejnym aspektem badań jest analiza możliwości budowania przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie odpowiedniej architektury modelu biznesu przedsiębiorstwa. Dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu analityki biznesowej.

Dr Dorota Tokarska interesuje się zarządzaniem kapitałem ludzkim, wyceną  i rachunkowością kapitału intelektualnego oraz motywowaniem. Obecnie opracowuje koncepcję badawczą dotyczącą metod wyceny kapitału intelektualnego wykorzystywanych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Dr Dorota Tokarska jest członkiem Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia.

Dorobek naukowy dra Andrzeja J. Żuka dotyczy zagadnień rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, a szczególnie regionów przygranicznych i współpracy transgranicznej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ponadto teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej oraz metodologii i filozofii ekonomii, w tym przede wszystkim instytucjonalizmu, sądów wartościujących oraz etyki w ekonomii.

 

Istotą prowadzonych w Katedrze zajęć dydaktycznych jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z działalnością przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu. Studenci uczestniczą w zajęciach pogłębiających i rozszerzających wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawnych uwarunkowań obrotu gospodarczego, zajęciach dotyczących mikro- i makroekonomii oraz zarządzania publicznego. Studenci zdobywają ponadto umiejętność identyfikowania problemów prawnych i radzenia sobie z nimi.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2019, godz. 16:57 - Kinga Machowicz