Katedra Finansów Publicznych została utworzona w 1994 r. w wyniku zmian organizacyjnych ówczesnej Sekcji Ekonomii KUL, dostosowujących wewnętrzną strukturę Katedr oraz Zakładów do specjalizacji w obrębie nauk ekonomicznych. Za bezpośredni impuls należy uznać konieczność przekształcenia Katedry Polityki Gospodarczej, racjonalizowaną przedmiotową emancypacją obszaru nauk o finansach publicznych. Zespół skupiony w Katedrze Finansów Publicznych, kierowany od momentu powołania Katedry przez prof. dr hab. Zytę Gilowską, szczególną uwagę koncentrował na zagadnieniach funkcjonowania samorządu terytorialnego - gminnego (rozmaite aspekty polityki lokalnej), przez powiatowy do samorządu województwa (zwłaszcza polityka rozwoju regionu). Klasyczne spektrum badawcze, obejmujące instytucjonalny kontekst finansów publicznych, społeczno–polityczne bariery transformacji polskiego systemu budżetowego, przekształcenia samorządu terytorialnego w kontekście reform finansów publicznych, finansowe uwarunkowania transformacji czy problematykę finansowania działalności samorządu terytorialnego, sukcesywnie poszerzano o nowe zagadnienia. W początkach istnienia Katedry Finansów Publicznych otyczyło to w szczególności: badań nad budżetem zadaniowym – w ujęciu wiążącym go z instrumentarium finansowania polityki rozwoju lokalnego; polityki inwestycyjnej gmin; informacyjnej infrastruktury państwa, a zwłaszcza informacyjnych podstaw polityki rozwoju województw (regionów). Wykorzystując techniki modelowania ekonometrycznego – w tym również autorskie narzędzia informatyczne dedykowane analizie danych, przygotowane w ramach prac zespołu Katedry – podejmowano próby identyfikacji polityk inwestycyjnych gmin oraz formułowania postulatów de lege ferenda w zakresie realizacji ustawowych zadań samorządu województwa.

W ramach Katedry opracowano autorskie koncepcje toków wykładowych w zakresie finansów publicznych, w tym finansów lokalnych, akcentujące ustrojowy charakter tego obszaru i ekonomiczne skutki ewentualnych zmian legislacyjnych. Podejmowane badania i prace analityczne znalazły także swój materialny wyraz w licznych publikacjach oraz ekspertyzach, przeprowadzanych na zamówienie m. in. komisji sejmowych, Unii Metropolii Polskich, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP oraz jednostek samorządowych,
a także – uwzględniając szerszy kontekst zaangażowania w ramach administracji rządowej –projekcie ustawy o finansach publicznych.

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 12:22 - Anna Krawczyk-Sawicka