dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL- Kurator Katedry

Dr hab. nauk ekonomicznych (dyscyplina ekonomia i finanse). Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - UEP). Wieloletni pracownik Katedry Finansów Publicznych na UEP. Autorka ponad 100 publikacji (monografii, artykułów w: pracach zbiorowych, zeszytach naukowych, czasopismach) z zakresu finansów publicznych, w tym finansów samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej. Wykładowca studiów podyplomowych na UEP, w tym Master of Public Administration (MPA). Wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO Poznań.
Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, finanse i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalny, gospodarka nieruchomościami komunalnymi.

 

dr Maria Paździor, adiunkt

Dr Maria Paździor ukończyła  Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki na Politechnice Lubelskiej w 2003r. W 2008 r. uzyskała stopnień doktora nauk ekonomicznych  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004– 2013 wykładała w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2013 roku pracownik naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

Zainteresowania badawcze związane są z obszarem zarządzania finansami.

 

 

mgr Anna Krawczyk-Sawicka, asystent

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół tematyki: polityki fiskalnej w Polsce i Unii Europejskiej, federalizmu fiskalnego, funkcjonowania strefy euro, optymalnych obszarów walutowych, systemu podatkowego w Polsce.

 

 

mgr Zdzisław Adam Błasiak, wykładowca

Absolwent KUL oraz Politechniki Poznańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki informatyki ekonomicznej (w tym zwłaszcza projektowania systemów informatycznych oraz informatyzacji administracji publicznej), statystycznej i ekonometrycznej analizy danych, metodologii ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem prakseologicznego podejścia szkoły austriackiej) oraz ekonomii sektora publicznego (finanse publiczne, polityka rozwoju). Stały współpracownik Referatu Teleinformatycznego KUL, laureat nagród Rektora KUL JPII za prace w zakresie informatyzacji uczelni.

 

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2018, godz. 20:04 - Anna Krawczyk-Sawicka