Procedura recenzowania

 

 1. Propozycje artykułów są przyjmowane do 30 marca każdego roku.
 2. Na początku kwietnia na zebraniu Rady Naukowej dla każdego artykułu wyznaczani są dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki. Recenzenci przygotowują recenzje w ciągu trzech miesięcy. Recenzje mają charakter anonimowy. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Nie może zachodzić konflikt interesów pomiędzy autorem i recenzentem artykułu.
 4. Recenzja powinna mieć charakter opisowy (1 – 2 strony) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem odnośnie publikacji bądź poprawienia artykułu. W takim przypadku recenzent powinien wykazać jakie elementy powinny zostać poprawione. Recenzent może także wnioskować o odrzucenie artykułu.
 5. Na początku lipca na zebraniu Rady Naukowej podejmowane są decyzje o przyjęciu artykułów do druku. Rada Naukowa podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym.
 6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany.
 7. W przypadkach wątpliwych artykuły są wysyłane do dodatkowej recenzji.
 8. Jeżeli jeden z recenzentów wymagał poprawienia artykułu, to jest on poprawiany przez autora i ponownie recenzowany.
 9. Recenzje są anonimowe; recenzent nie zna autora pracy i autor nie zna recenzenta.
 10. Na recenzentów wyznaczane są osoby będące specjalistami w tematyce artykułu.
 11. Recenzentami są osoby posiadające stopnień naukowy doktora habilitowanego.
 12. Lista recenzentów zewnętrznych (współpracujących) jest publikowana w czasopiśmie.

 

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2012, godz. 10:46 - Grzegorz Zasuwa