absolwent.jpgAbsolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Ponadto wykazuje się on gruntowną wiedzą prawno-kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do wykonywania których prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych. Powinien być przygotowany do aktywnej pracy w administracji kościelnej, m. in. w sądownictwie kościelnym jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego oraz w poradnictwie prawnym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem łacińskim jako językiem specjalistycznym w zakresie prawa kanonicznego. Absolwent powinien również mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podejmowania prac badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).dhc.jpg

Absolwenci posiadają ogólną wiedzę prawnokanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych:

  • pracownik administracji kościelnej
  • pracownik sądownictwa kościelnego (sędzia, notariusz, adwokat i inne)

Posiadają także umiejętności podejmowania naukowych prac badawczych.

Dostęp do dalszych studiów: możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2013, godz. 02:40 - Marta Ordon