legal.jpg

 

Organizowane corocznie przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Legal Forum służy rozwijaniu praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Forum skierowane jest do studentów II roku, uczestniczących w lektoracie języka obcego o profilu prawniczym.

Polega na prezentacji w języku angielskim wcześniej zaproponowanych tematów, które winny dotyczyć zagadnień prawniczych. Forum przeznaczone jest dla studentów, posługujących się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym (B2, C1, C2). Podczas etapu finałowego każdy uczestnik dokonuje prezentacji zaproponowanego przez siebie tematu. Formą wystąpienia jest prezentacja multimedialna. Wystąpienia trwają ok. 10 minut. Podczas konkursu prezentacje oceniane są komisyjnie, a każdy z uczestników otrzyma punkty w 3 kategoriach:

  • język: fachowe słownictwo, wymowa, płynność, rzetelność informacji ( 0 – 14 pkt.)
  • struktura prezentacji, pomysł i realizacja – oryginalność formy, stosowane techniki  i pomoce ( 0 – 10 pkt.)
  • odpowiedzi na 2 pytania komisji zadane w języku angielskim, dotyczące tematyki wybranego projektu i sposobu jego realizacji ( 0 – 6 pkt.).

Zwycięzcy Legal Forum  zostają zwolnieni z egzaminu końcowego z oceną bardzo dobrą, pod warunkiem uzyskania co najmniej oceny dobrej (4) na zakończenie ostatniego semestru lektoratu. W wypadku  oceny niższej student-zwycięzca zostaje zwolniony z egzaminu ustnego na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów.

Laureaci Legal Forum są zwolnieni z egzaminu ustnego z języka angielskiego podczas egzaminów na zakończenie lektoratu z maksymalną ilością punktów. Wszyscy studenci biorący udział w Legal Forum otrzymają certyfikat uczestnictwa. Zwycięzcy i laureaci otrzymują ponadto dyplomy przyznane przez organizatorów i ufundowane nagrody.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2015, godz. 12:44 - Marta Ordon