Współredakcja monografii:


Cekiera Cz., Niewiadomska I. Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin, TN KUL 1997.


Cekiera Cz., Niewiadomska I. Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka.. Lublin, TN KUL, 2001.


Kuć M., Niewiadomska I. Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004.


Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.


Niewiadomska I., Sikorska-Głodowicz M. Alkohol. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. (monografia poświęcona wielowymiarowym problemom używania alkoholu). Lublin: Gaudium 2004.


Niewiadomska I., Stanisławczyk P. Narkotyki. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. (monografia poświęcona wielowymiarowym problemom używania alkoholu). Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.


Współredakcja czasopism:


Guzowski Krzysztof, Gocko Jan, Niewiadomska Iwona: wsółredakcja na obszar Polski czasopisma Prospecttiva Persona, Uniwersytet Teramo, Włochy.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:


Przyczyny lęku schizofrenicznego w koncepcji S. Mednicka. W: W. Tłokiński (red.). Lęk- zjawisko umotywowane. Warszawa 1995, s. 142-148.


Zjawisko subkultur młodzieżowych jako skutek wadliwej socjalizacji i obronnej adaptacji jednostki. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin TN KUL, 1996, s. 105-124.


Analiza osobowościowych przyczyn osamotnienia w świetle teorii atrybucji B. Weinera. W: P. Oleś (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin, TN KUL,1997, s. 177-191.


Analiza zjawiska osamotnienia w świetle teorii dezintegracji pozytywnej. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.). Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin, TN KUL 1997, s. 69-88.


Czynniki wywołujące poczucie osamotnienia u chorych na schizofrenię. W: P.Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin, RW KUL 1998, 343-352.


Udręczone macierzyństwo: specyfika funkcjonowania kobiet w rodzinie z problemem alkoholowym. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza macierzyństwa. Lublin, RW KUL 1999, 303-315.


The psychological pain experience of multidimensional phenomen of loneliness. Wisnik Psychicznogo Zdorowia (Ukraina, Odessa), 3, 1999, s. 28-30.


NIE PALĘ! Rola szkoły w kształtowaniu postawy młodzieży wobec palenia tytoniu. W: Cz. Cekiera, Zatoński (red.). Palenie tytoniu:wolność czy zniewolenie, Lublin: TN KUL, 2001, s. 197-225.


Człowiek przełomu tysiąclecia. Problematyka lęku przed przyszłością u młodzieży. W: J.Makselon, B. Soiński (red.). Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne. Kraków, WN PAT, Kraków, 2000, s. 153-165.


Rodzice i dzieci: jak mogą pomagać sobie nawzajem w sytuacjach trudnych? W: D. Kornas-Biela (red.). Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. TN KUL, 2000, 195-214.


Rola wartości w utrzymywaniu abstynencji anonimowych alkoholików. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.). Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. Lublin, TN KUL,2001, ss. 165-177.


Block B., Niewiadomska I. Dynamika systemu wartości u osób chorych na raka w stanie terminalnym. W: J. Kolbuszewski (red.). Problemy współczesnej tanatologii. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, 2001, s. 451-461.


Postawy ojców warunkujące zjawisko samookaleczania się młodzieży. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin, TN KUL, 2001, 569-587.


Block B., Niewiadomska I. Az ertekrendszer atalakulasa a halalos betegsegben (Job konyvenek elemzese alapian). KHARON, Thanatologiai Szemle, 4, 2001, ss. 27-39.


Autorstwo 17 haseł W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M", 2002.

Ø Dojrzewanie, s. 197;

Ø Egoizm, s. 240;

Ø Ideał „ja", s. 345;

Ø Identyfikacja, s. 346;

Ø Introjekcja, s. 361;

Ø Kompensacja, s. 423;

Ø Mechanizmy obronne, 500;

Ø Podświadomość, 645;

Ø Postawa, 648;

Ø Projekcja, 717;

Ø Psychika, 730-731;

Ø Psychosomatyka, 732-733;

Ø Psychoterapia, 733-734;

Ø Racjonalizacja, 735;

Ø Subkultura, 837-838;

Ø Świadomość, s. 858;

Ø Wychowanie, s. 926-927.


Współautorstwo 2 haseł W: M. Chmielewski (red.). Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków, Wydawnictwo „M", 2002.

Ø Kryzys (A. Nowak, I. Niewiadomska), s. 453-456;

Ø Sublimacja, (A. Nowak, I. Niewiadomska), s. 838-839.


Reakcje na stres alkoholików pijących i alkoholików we wczesnej fazie abstynencji. W: L. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). O godność osoby ludzkiej. Radom, Spes Vitae, 2002, s. 219-239.


Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich. Roczniki Psychologiczne, t. V, 2002, Lublin TN, s. 145-159.


Czynniki osobowościowe zwiększające ryzyko zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży. W: J. Kolbuszewski (red.). Problemy współczesnej tanatologii. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2002, ss. 145-153.


Przejawy psychologicznego syndromu agresji u nieletnich z zespołem pogranicznym (abstrakt). W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin, TN KUL, s. `191.


Możliwości rozwoju młodzieży bez sięgania po substancje psychoaktywne. W: M. Tatala, K. Kościelecki (red.). Rozwój osób uzależnionych w procesie zdrowienia. Zakroczym, PARPA, 2002, s. 57-78.


Block B., Niewiadomska I. Giobbe e la sofferenza dell`uomo giusto. Prespettiva Persona. Uniwersytet Teramo, Włochy, 39, 2002, s. 17-20.


Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu? W: Alkohol, Alkoholizm i Ja. Lublin, Fundacja Rozwoju KUL, 2002, ss. 5-25.


Rola wparcia we wczesnej i ustawicznej fazie procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W: J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). Człowiek a uzależnienia, t. 2, Lublin, Stowarzyszenie SPES VITAE, 2003, s. 13-22.


The Role of Support in The Early Phases of The People Sedated to Alcohol. W: J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). Człowiek a uzależnienia, t. 2, Lublin, Stowarzyszenie SPES VITAE, 2003, s. 23-31.


Biologiczna koncepcja stresu. W: T. Marcinkowski (red.). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa, PZWL 2003, s. 50-55.


Rola stresu w niektórych zaburzeniach czynnościowych. W: T. Marcinkowski (red.). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa, PZWL 2003, s. 55-59.


Kolarczyk E., Niewiadomska I., Łyszczarz J. Stres w zawodach medycznych. W: T. Marcinkowski (red.). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa, PZWL 2003, s. 62-87.


Przynależność do subkultur jako przejaw zjawiska osamotnienia młodzieży. W: M. Kalinowski (red.). Środowiska specjalnej troski. Lublin, Wydawnictwo Polihymnia, 2003, s. 147-159.


Znaczenie grup nieformalnych w kształtowaniu zachowań dewiacyjnych młodzieży. W: M. Łucek (red.). W sztafecie pokoleń. Historia i bieżące zadania harcerstwa. Lublin, Wydawnictwo Sigillum, 2003, s. 88-118.


Wielowymiarowe skutki niskiego poczucia koherencji u młodzieży (streszczenie). W: A. Klimberg, J. Marcinkowski (red.). Między profilaktyką a medycyną kliniczną (Beetween preventive and clinical medicine), t, 2. Warszawa, PTH, 2003, s. 282.


Multidimensional results of low sense of coherence in the adolescent (abstract). W: A. Klimberg, J. Marcinkowski (red.). Między profilaktyką a medycyną kliniczną (Beetween preventive and clinical medicine), t, 2. Warszawa, PTH, 2003, s. 283.


Niewiadomska I., Markiewicz R. Nasilenie psychologicznego syndromu agresji jako czynnik ryzyka czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004, s. 147-166.


Markiewicz R., Niewiadomska I. Możliwości i ograniczenia badań osobowości sprawców zabójstw. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004, s. 169-192.


Niewiadomska I. Opinie skazanych dotyczące kary pozbawienia wolności. W: M. Kuć, I.
Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL, 2004, s. 317-332.


Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności osobistej personelu więziennego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska.
Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji.
Lublin: Wydawnictwo KUL: 2004, 107-122.


Wspieranie człowieka w okresie dorastania. W: M. Kalinowski (red.). Ja-człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, s. 155-168.


Wspieranie człowieka osamotnionego. W: M. Kalinowski (red.). Ja-człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, s. 179-191.


Poczucie wsparcia rodzinnego u nieletnich popełniających czyny karalne. Roczniki Teologiczne, z. 10, Nauki o Rodzinie: TN KUL, 2004, s. 199-215.


2005 rok

Publikacje dodatkowe:

1. Niewiadomska I. Znaczenie zmiennych psychologicznych w naruszaniu norm prawa karnego przez nieletnich. „Roczniki Nauk Prawnych" nr 1, t. XV, Lublin TN KUL 2005, s. 213-232.


2. Niewiadomska I., Rok K. Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. „Roczniki Teologiczne" z. 10, t. LII 2005, s. 183-197.


3. Niewiadomska I. Poczucie osamotnienia jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności. W: W. Nowak, S. Ropiak (red.). Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne. Olsztyn Wyd. UWM 2005, s. 65-78.

4. Niewiadomska I. Wspieranie rozwoju człowieka. Młodzież. W: M. Kalinowski (red.) Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin Wyd. KUL 2005, s. 165-178.


5. Niewiadomska I. Wspieranie rozwoju człowieka. Osamotnieni. W: M. Kalinowski (red.) Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin Wyd. KUL 2005, s. 189-201.

6. Niewiadomska I., Kalinowski M. Integracja profilaktyki w szkołach wyższych. „Remedium" (nr specjalny - listopad) PARPA 2005, s. 18-19.

Autor: Joanna Chwaszcz
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:22 - Justyna Tarkowska