Studia na specjalności* Służby publiczne i polityka rodzinna zainteresują te osoby, które dostrzegają sens i potrzebę profesjonalnego przygotowania do pracy z innymi ludźmi, na rzecz rodziny, społeczności lokalnej i państwa.

 

Specjalność umożliwia wszechstronne przygotowanie do pracy zawodowej. Absolwenci nie tylko znają system służb publicznych, zadania i zasady funkcjonowania instytucji usług publicznych, ale przede wszystkim zdobywają rzetelną wiedzę o problemach społecznych, patologiach życia społecznego i rodzinnego, rozumieją trudności i potrzeby różnych grup społecznych (rodzin, osób starszych, osób wykluczonych społecznie) i potrafią kreatywnie i fachowo rozwiązywać problemy tych środowisk.

 

Szeroka wiedza z zakresu polityki społecznej i rodzinnej, prawa rodzinnego i organizacji poszczególnych sektorów życia publicznego, otwiera absolwentom różnorodne możliwości zatrudnienia w administracji państwowej, placówkach samorządowych, jak i w lokalnych instytucjach pomocowych i kulturalnych.

 

Przedmioty wiodące:

► Socjologia organizacji i administracji

► System służb publicznych w Polsce

► Instrumenty polityki rodzinnej w Polsce

► Diagnoza społeczna

► Organizacje pozarządowe w aktywnej polityce społecznej

 

Perspektywy zatrudnienia:

► samorząd terytorialny

► or­ga­nizacje pożyt­ku publicz­nego

► instytucje pomocy społecznej

► ośrodki pomocy rodzinie

► przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

► spółdzielnie mieszkaniowe

► przedsiębiorstwa społeczne

► placówki kulturalne

► media (zwłaszcza lokalne)

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:10 - Tomasz Peciakowski