Ubezpieczenie zdrowotne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTA/DOKTORANTA*

*dotyczy doktorantów, którzy podjęli studia doktoranckie przed 01.10.2019 r.

 

W zakresie ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia mgr Anna Lewkowicz tel. 81 445 44 18 lub 511-901-155

Informacji udziela również:

mgr Małgorzata Stróżyńska
Kierownik Działu Studenckich Spraw Socjalnych
tel. 81 445 32 44
oraz
mgr Agnieszka Dziurka
tel. 81 445 44 16

Studenci i doktoranci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię nie mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z żadnego innego tytułu, w szczególności:

 • podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny ubezpieczonego, opłacającego składkę lub za którego jest opłacana składka (np.: rodzica lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia. );

 • pozostawać w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzić działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem społecznym,

 • być zatrudnionym na umowę zlecenia;

 • pobierać świadczeń emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia społecznego;

 • pobierać renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,

 • być zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;

 • być rolnikiem ani pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

 • podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z pozostałych tytułów wymienionych w art. 65 ustawy z dnia 27.08.2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTA I DOKTORANTA NAŁOŻONY JEST NA:

Rodziców studenta i doktoranta:

 • do 26 roku życia;

Do 26. roku życia student w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców. Jeśli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia wówczas zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie lub współmałżonek studenta lub doktoranta, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Student posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi może być zgłoszony jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek.

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

za pośrednictwem Działu Studenckich Spraw Socjalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dokonywane jest na wniosek studenta w przypadku, gdy student lub doktorant:

 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 • nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; czyli:

  • gdy nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, dziadków lub współmałżonka np.: ww. osoby nie żyją lub sami nie mają ubezpieczenia zdrowotnego.

 • nie jest obywatelem Polski (bez względu na wiek studenta/doktoranta) i spełnia kryteria ustawy o repatriacji oraz posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Student będący obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na podstawie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydanej w kraju pochodzenia. Jeśli taki student nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju pochodzenia, to może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego Uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta po złożeniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz formularza ZUS ZZA, a dodatkowo formularza ZUS ZCNA w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego niepracujących członków rodziny studenta (małżonek i dzieci studenta). Formularze dostępne są w folderze: WNIOSKI I DRUKI – Inne

Więcej informacji na stronie: www.nfz-lublin.pl/zgloszenie_studenta_do_ubezpieczenia

Student/doktorant, cudzoziemiec, nie posiadający ważnej Karty Polaka może ubezpieczyć się zdrowotnie podpisując umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więcej informacji na stronie: www.nfz-lublin.pl/dobrowolne_ubezpieczenie_zdrowotne

Studenci/doktoranci, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, powinni zgłosić się do Działu Studenckich Spraw Socjalnych KUL (Collegium Norvidianum p. 001B) z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty,
 • aktualna legitymacja studencka lub doktorancka,
 • cudzoziemcy powinni zgłosić się z paszportem oraz z zaświadczeniem/opinią Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego o polskim pochodzeniu w rozumieniu przepisów o repatriacji lub z ważną Kartą Polaka,
 • wypełnionym oświadczeniem, dotyczącym niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – oświadczenie dostępne jest w folderze: WNIOSKI I DRUKI – Inne.
 • wypełnionym wzorem formularza zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA – formularz dostępny jest w folderze: WNIOSKI I DRUKI – Inne.

Osoba, która nie ukończyła 26 lat i chce być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, jest zobowiązana do załączenia dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Przed złożeniem powyższego oświadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

UBEZPIECZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA/DOKTORANTA

Ubezpieczony student/doktorant może ubezpieczyć również członków swojej rodziny, jeżeli członkowie rodziny nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). W tym celu składa wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ze wskazaniem członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz formularz ZUS-ZCNA – formularz dostępny jest w folderze: WNIOSKI I DRUKI – Inne.

Jeśli członek rodziny studenta uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, to student niezwłocznie, to jest nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, informuje na piśmie Dział Studenckich Spraw Socjalnych o powyższej okoliczności.

Przez członka rodziny rozumie się:

 • dziecko (własne, małżonka, przysposobione, wnuka, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka):
  • bez ograniczenia wieku – jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi);
  • do ukończenia 18. roku życia – jeśli nie kontynuuje nauki;
  • do ukończenia 26. roku życia – jeśli kontynuuje naukę;
 • małżonka (męża, żonę);
 • wstępnych, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Uczelnia wyrejestrowuje studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego w chwili:

 • uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • utraty statusu studenta/doktoranta lub zakończenie studiów (obrona pracy mgr., lic. lub dr, rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów)
 • utraty ważności Karty Polaka,
 • uzyskania karty pobytu lub obywatelstwa polskiego.
 1. Student, podpisując oświadczenie dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia powstania okoliczności powodującej utratę prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. W oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego (formularz oświadczenia dostępny w folderze WNIOSKI I DRUKI – Inne) należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia lub wpisać wpisać datę następnego dnia po obronie pracy licencjackiej, magisterskiej, doktoranckiej lub skreślenia z listy studentów/doktorantów.
 3. Wypełnione oświadczenie należy przekazać osobiście do Działu Studenckich Spraw Socjalnych lub za pośrednictwem operatora pocztowego, np.: Poczta Polska na poniższy adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW I STOPNIA

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu. Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia na naszym Uniwersytecie i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię powinni ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego po immatrykulacji tj. po 1 października. Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, a podlegającym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez KUL.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2561 ze zm.):

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:
 1. szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
 2. studia lub szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona