1. W razie niezdania egzaminu (czyli uzyskania na egzaminie oceny niedostetecznej) studentowi przysłguje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu. Zasada ta jest stosowana również do lektoratów, wykładów i konwersatoriów kończących się zaliczeniem na ocenę.

 


2. Na wniosek studenta, który zgłasza zastrzeżenia co do bezstronności egzaminatora lub przebiegu egzaminu, dziekan może zarządzić ustny egzamin komisyjny.
Wniosek musi być złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu.
Egzamin odbywa się zazwyczaj w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

 

Skład komisji przeprowadzającej egzamin:
- dziekan, jako przewodniczący
- egzaminator powołany przez dziekana
- nauczyciel akademicki przeprowadzający poprzedni egzamin
Dodatkowo - na wniosek studenta:
- opiekun roku
- przedstawiciel samorządu studenckiego (np. Recznik Praw Studenta, lub członek Biura RPS - w tych sprawach proszę kontaktować się mailem lub telefonicznie, kontakt podany na stronie głównej RPS)

W przpadku podtrzymania oceny niedostetecznej student nie może ubiegać się o warunkowe podjęcie studiów ani o powtarzanie przedmiotu. Może ubiegać się jedynie o powtarzanie semestru (roku).

 


3. Warunkowe podjęcie studiów polega na tym, że student kontynuuje studia na kolejnym semestrze, zobowiązany jest jednak do zdania egzaminu warunkowego (o egzamin warunkowy składa się podanie do dziekana w przypadku niezdania egzaminu poprawkowego).
Na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis nie więcej niż dwa razy
Na studiach magisterskich (drugiego stopnia) student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis nie więcej niż jeden raz.
Na jednolitych studiach magisterskich student może uzyskać zgodę na warunkowy wpis nie więcej niż trzy razy.

 

 

Autor: Mateusz Sarnat
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2012, godz. 23:22 - Mateusz Sarnat