Przekształcenie Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Zarządzeniem Nr ROP-0101-206/22 Rektora KUL z dnia 29 września 2022 r. Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu zostaje przekształcony z dniem 1 października 2022 r. w:

 

1) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych;
2) Wydział Medyczny.

 

Strukturę nowych wydziałów stanowić będą dotychczasowe instytuty funkcjonujące w strukturze Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

 

Wydział Medyczny:

1) Instytut Nauk o Zdrowiu;

2) Instytut Nauk Biologicznych.

 

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych:

1) Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu;

2) Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych.


Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023

3 października 2022 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023.

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziałów i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I stopnia - godz. 12.00, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - godz. 11.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • INFORMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.00, s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • INFORMATYKA I stopnia - godz. 11.30, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia -  godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • POŁOŻNICTWO I stopnia - godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)

oraz spotkanie dla studentów I roku z Filii KUL w Stalowej Woli:

 • DIETETYKA I stopnia - godz. 8.30, s. IM-001 (Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 3a).

Od 3 do 5 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowane zostały Dni adaptacyjne:

W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych


Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:


Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (zakładka Studia-Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 43 zł. Zostanie naniesione zobowiązanie, które będzie widoczne dla studenta po zalogowaniu się na koncie e-kul. W przypadku studentów, którzy opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do 25.10.2022 r. ochrona ubezpieczenia obowiązuje odpowiednio od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. Osoby, które opłacą składkę po podanym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po wpłacie do 30.09.2023 r.

 6. Podział na grupy lektoratowe jest dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.

 7. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej SWFiS (https://www.kul.pl/zajecia-wychowania-fizycznego-w-roku-akademickim-2022-2023,art_100138.html)

 8. Studenci są zobowiązani do udziału w następujących  szkoleniach (szkolenia on-line są udostępniane na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL):

  • Prawa i obowiązki studenta - szkolenie stacjonarne we wtorek 4 października, zgodnie z harmonogramem przewidzianym na Dzień geniusza (WNŚiNoZ godz. 9.00-11.30 w CTW-408 A. Racławickie 14)
  • Przysposobienie biblioteczne - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Szkolenie BHP - szkolenie on-line z testem, dostępne na platformie moodle do 30 listopada (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
  • Kultura i etos studencki - szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w późniejszym terminie w październiku.
 9. Regulamin studiów KUL dostępny jest na stronie BIP Uczelni (Regulamin studiów KUL).

Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO

Miło nam poinformować, że Minister Zdrowia
decyzją Nr 49/VI/2022 z dnia 12 września 2022 r. 
udzielił akredytacji
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II
na prowadzenie studiów na kierunku Pielęgniarstwo
na poziomie pierwszego i drugiego stopnia
na okres 5 lat.


Kategoria B+ dla nauk biologicznych na KUL

Z przyjemnością informujemy,
że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

kategorię  B+

uzyskała dyscyplina:

nauki biologiczne

w Instytucie Nauk Biologicznych
na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

 

Tym samym, po uprawomocnieniu decyzji o przyznaniu kategorii naukowych,
Uniwersytet uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich
i nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
w zakresie nauk biologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy Dyrektorowi i Pracownikom Instytutu Nauk Biologicznych!


Warsztaty technik laboratoryjnych w ramach projektu NAWA Spinaker

Spinaker-warsztatyW Instytucie Nauk Biologicznych KUL odbyły się w dniach 11-22 lipca 2022 r. warsztaty z technik laboratoryjnych stosowanych w medycynie i monitoringu środowiska, realizowane w ramach projektu NAWA Spinaker. Warsztaty poprzedzone zostały cyklem wykładów prowadzonych online w dniach 4-7 lipca 2022 r.
Na naszym Wydziale przebywała grupa 18 studentów studiów pierwszego stopnia z Włoch, Bośni, Turcji, Indii, Albanii i Ukrainy. Poza warsztatami laboratoryjnymi z hodowli kultur komórkowych, metod otrzymywania białek terapeutycznych, technik monitoringu zasobów środowiska (gleby, wody), uczestnicy warsztatów poznawali też dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe całego regionu. W trakcie wyjazdów terenowych odwiedzili Poleski Park Narodowy, Kazimierz Dolny, zabytki i muzea Lublina. Ważną cześć programu stanowiły warsztaty o historii i kultury Polski, naszego regionu oraz dialog międzykulturowy.


Wielkanoc 2022

Alleluja !!

Jezus żyje !!

 

Gdy wkraczał do Jerozolimy tłumy ludzi wołały „Hosanna !!”.

Wystarczyło jednak tylko kilka dni, aby zakrzyczeli „Ukrzyżuj go !!”.

Wystarczyło tylko dwóch fałszywych świadków i garść fanatycznych aktywistów.

Wystarczyło zastraszyć i mentalnie skorumpować Piłata,

aby w tym jego teatralnym geście umycia rąk potężny Rzym,

pod pozorem zachowania spokoju i poszanowania opinii ludu   

podpisał się pod wyrokiem śmierci.

 

Gdy niósł krzyż dla naszego ocalenia – nie było reakcji.

Mijał stragany, sklepy, warsztaty – nie było reakcji, był biznes i handel.

Było nawet zniecierpliwienie – przechodzący skazaniec wprowadzał zamieszanie. 

Napotkał kilka kobiet – płakały z przerażenia i poczucia swojej bezsilności.

Pomógł Szymon – ale dopiero wtedy, gdy go przymusili.

Jedynie samotna Weronika – miała odwagę i rzuciła się na pomoc, z tym co miała.

 

Via Dolorosa to nie tylko studium Chrystusa.

To także skondensowany obraz współczesnego świata i człowieka.

Zawsze znajdzie się bohaterska Weronika i opieszały Szymon.

Pojawią się także ci, który szczerze zapłaczą, widząc swoją bezsilność.

Cała reszta, obojętna, a nawet zniesmaczona, skorumpowana – umyje ręce.   

 

Jednakże dzięki Chrystusowi i poprzez Chrystusa;

Kalwaria nie zamyka historii – ona ją pisze na nowo.

Śmierć nie kończy życia – ona wyznacza jego nowy scenariusz.

Kres nie jest końcem – on inicjuje radykalnie nowy początek.

 

Zmartwychwstanie Chrystusa to zaczątek nowej ery w dziejach świata.

Alleluja !! – to zwycięskie zawołanie wszystkich ludzi dobrej woli. 

 

    Moi Drodzy!

 

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy
i czas Zmartwychwstania Pańskiego
z serca życzę wiary, czyli głębokiego zaufania Bogu oraz niewzruszonej nadziei w Jego obecność i pomoc.

On jest i wczoraj i dziś.

On jest i Początkiem i Końcem.

Do Niego należy i czas i wieczność.    

 

     Ks. Jacek Łapiński

     Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Wielkanoc 2022

 

 


V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej "Biologia-Medycyna-Terapia"

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, który odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniach: 15-17.09.2022 r.

Konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych na rzecz rozwoju biologii medycznej.

PROGRAM KONFERENCJI PRZEWIDUJE:
• Wykłady plenarne zaproszonych gości (30-40 min.)
• Doniesienia ustne (15 min.)
• Sesję plakatową (format plakatu: B1 (70-100 cm), pion)
• Sesję młodych pracowników naukowych – doniesienia ustne lub plakat
• Możliwość opublikowania artykułu w czasopismach z listy MEiN:
Lekarz Wojskowy (ISSN: 0024-0745) - 20 pkt. MEiN https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/
Pediatria i Medycyna Rodzinna (ISSN: 1734-1531) - 20 pkt. MEiN http://pimr.pl
Central European Journal of Immunology (ISSN: 1426-3912) - IF 2.085; 70 pkt. MEiN
https://www.termedia.pl/.../Central_European_Journal_of...

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w konferencji prosimy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2022 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej:
 https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022

DANE KONTAKTOWE
Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej
https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022
Adres e-mail konferencji: bmt2022@kul.pl


Zapraszamy na Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL oraz Powtórki przed maturą

Wydziałowy Zespół ds. Promocji, pracownicy oraz studenci zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się 28.03.2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1. 

Harmonogram Dnia Otwartego

W ramach tego wydarzenia przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę warsztatów i pokazów, połączonych z prezentacją naszego Wydziału. Obecnie w Lublinie prowadzimy kształcenie na następujących kierunkach studiów: architektura krajobrazu (I i II stopień), biotechnologia (I i II stopień w językach polskim i angielskim), bioanalytical technologies (II stopień), informatyka (I i II stopień w języku polskim oraz I stopień w języku angielskim), matematyka (I stopień w języku polskim i angielskim), pielęgniarstwo (I i II stopień), położnictwo (I stopień).

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy także na bezpłatne wydziałowe „Powtórki przed maturą” z biologii, chemiimatematyki.

Harmonogram Powtórek przed maturą