Na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, utworzonym z dniem 1 grudnia br. w wyniku połączenia Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Środowisku zgodnie z Zarządzeniem Nr ROP-0101-154/19 Rektora KUL z dnia 30 października 2019 r. zadania Komisji realizowane są przez członków Komisji Wydziałowych działających uprzednio na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu i Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku.
W ramach połączonej Komisji działają dwie kierowane przez dyrektorów Instytutów podkomisje, realizujące zadania w zakresie zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w poszczególnych Instytutach. 

Pracami Komisji, do czasu dokonania wyboru Dziekana Wydziału, kieruje pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019, godz. 20:59 - Ewa Pajdowska