1. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20 listopada 2012) - funkcja sekretarza konferencji

W dniach 19-20 listopada 2012 r. odbyła się zorganizowana przez nas ogólnopolska konferencja naukowa „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej”. Temat ten wydał się nam niezwykle ważny i potrzebny, co potwierdziły zarówno tematy prezentowanych referatów, ożywione dyskusje, również kuluarowe, jak i panująca na sali obrad atmosfera. Bo przecież choć współczesny świat zdominowała nauka i technika, religia nadal stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. W niej właśnie człowiek szuka odpowiedzi na pytania o sens życia, a także jego ostateczny cel; to ona umacnia zasady moralne i zmusza do refleksji nad istotą człowieczeństwa.

Religia jest także ważnym źródłem topicznym literatury, a wiele ksiąg religijnych (takich jak Biblia, Talmud czy Koran) stanowiło i stanowi inspirację dla autorów arcydzieł literackich. Stąd też w sposób niejako naturalny religia obecna jest na lekcjach języka polskiego, w programach nauczania, w podręcznikach czy podczas omawiania różnych tekstów kultury, a nawet w edukacji do wartości, które przecież wywodzą się z doświadczenia religijnego człowieka. 

Naszą konferencję otworzył Kurator Oświaty w Lublinie mgr Krzysztof Babisz. Bardzo ciekawie przebiegał pierwszy panel dyskusyjny „Znaczenie dyskusji we współczesnej kulturze”. Wśród jego uczestników znaleźli się profesorowie KUL (prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. dr hab. Piotr Gutowski, ks. prof. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek) oraz ks. dr Dariusz Chwastek z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dobór panelistów, reprezentujących różne dziedziny nauki (literaturoznawstwo, teologię, filozofię, etykę, dydaktykę), pozwolił na wielostronne przyjrzenie się problemowi funkcjonowania religii w otaczającej rzeczywistości. Badacze doszli do wielu zaskakujących wniosków, np. 1) religia jako temat pojawia się w tekstach wielu literatów, również tych podejmujących z nią swoistą polemikę, buntujących się, którzy – o zgrozo! – zarzucają jej, że wpływa hamująco na rozwój człowieka, prowadząc do jego zniewolenia; 2) niepokojące jest zjawisko nowego ateizmu, którego przedstawiciele głoszą, że prawda jest osiągalna dla władz poznawczych, a jej źródłem są nauki przyrodnicze.; 3) polityzacja religii stanowi jeden z centralnych problemów współczesności; 4) chrześcijanin ma być świadomy obecności wielu obcych kultur w katolickiej Europie.

Kolejnym punktem programu była sesja „Świat religii na lekcjach języka polskiego”. Jej uczestnicy (kolejno: prof. dr hab. Romuald Marek Jabłoński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ks. dr Mariusz Lach, dr Jarosław Borowski oraz prof. Żurek z KUL) wyjaśnili, dlaczego i jak powinna funkcjonować religia w szkole, udowodniając, że stanowi istotny element przestrzeni współczesnej kultury (teatrów młodzieżowych, reklam, dokumentów ministerialnych, w tym nowej podstawy programowej).

Pierwszy dzień obrad zakończyła sesja „Religia i uczniowie”. Jako pierwsza wystąpiła dr Danuta Łazarska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która skoncentrowała swoją uwagę na nieukierunkowanym uczniowskim odczytaniu Domu sądu Oskara Wilde’a. Dr Magdalena Ochwat z Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła referat poświęcony zagadnieniu rehabilitacji Judasza w poezji współczesnej księży (m.in. Wacława Oszajcy, Janusza Pasierba) oraz innych dziedzinach kultury, przede wszystkim w malarstwie. Z kolei dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (KUL) poświęciła swoje wystąpienie kontrowersyjnej powieści portugalskiego noblisty Jose Saramago Ewangelia według Jezusa Chrystusa, stawiając szereg trudnych pytań o możliwość recepcji tego tekstu przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja „Wojtyła i patriotyzm”. W jej ramach zgromadzeni na sali obrad wysłuchali czterech referatów. Jako pierwsza zaprezentowała się dr Marta Chrabąszcz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, która podjęła poważny temat uczniowskiego rozumienia pojęcia „dusza” w kontekście poezji Karola Wojtyły. Do tej problematyki nawiązała dr Anna Adamczuk-Stęplewska z KUL, która pokazała, w jaki sposób można czytać homilie papieża Jana Pawła II z młodzieżą i jakie korzyści, zarówno stricte polonistyczne, jak i wychowawcze, są z tym związane. Mgr Agnieszka Kania z Uniwersytetu Jagiellońskiego udowodniła, że w wielu utworach literackich o tematyce patriotycznej Bóg utożsamiany jest z ojczyzną. Zaś mgr Maciej Samolej, doktorant KUL, polonista, w swoim wystąpieniu wykazał, że w kulturze popularnej od lat dominuje krzywdzący wizerunek Żyda jako ofiary. Tymczasem Pismo św. oraz historia II wojny światowej pokazują walecznych, odważnych, honorowych przedstawicieli tego narodu, mogących śmiało stanowić wzorce osobowe dla współczesnej młodzieży.

Kolejnym punktem programu był niezwykle interesujący profesorski panel dyskusyjny na temat „Rola religii na lekcjach języka polskiego”. Jego uczestnikami byli: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska oraz prof. dr hab. Jerzy Bartmiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. Jabłoński oraz dr hab. Jakub Aleksander Malik, prof. KUL. Wypowiedzi badaczy koncentrowały się wokół następujących zagadnień: 1) funkcje religii w procesie dydaktycznym; 2) teksty kultury masowej jako kontekst dla nauczania o religii w szkole; 3) wymiar egzystencjalny czytania tekstów o charakterze religijnym w szkole (konieczność podkreślania ich związku z życiem każdego ucznia). Paneliści najczęściej byli pytani, o to, w jaki sposób polonista ma nabywać narzędzia, którymi może posługiwać się, czytając z młodymi treści religijne? Okazuje się bowiem, że nauczyciele nie czują się w wystarczającym stopniu przygotowani przez uczelnie do interpretacji tego rodzaju tekstów i nierzadko pozostają wobec nich bezradni.

Przedostatnia sesja referatowa „Od symbolu do komiksu” miała na celu udowodnienie, na konkretnych przykładach wybitnych polskich przedstawicieli literatury XIX wieku (Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz) oraz gatunku (komiks), że Biblia jest przestrzenią wciąż żywą i atrakcyjną w procesie lekcyjnym, co kolejno starali się udowodnić dr Marcin Lul z Uniwersytetu w Białymstoku,  mgr Adrianna Adamek-Świechowska oraz mgr Agata Poręba, doktorantka KUL i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie.

Ostatnia sesja drugiego dnia konferencji, zatytułowana „Biblia w podręcznikach i dydaktykach”, pozwoliła na prezentację przemyśleń i wniosków dydaktycznych na temat funkcjonowania Biblii w metodyce literatury i języka polskiego młodym, dopiero zaczynającym pracę naukową badaczkom, doktorantkom KUL i IBE. Mgr Beata Sieńko, mgr Aleksandra Stachera zanalizowały motywy religijne w podręcznikach do języka polskiego, zaś mgr Karolina Suszek pokazała, że dydaktyka francuska, przede wszystkim ze względu na popularną w tamtym kręgu metodycznym dwutorowość działań analitycznych i interpretacyjnych (obraz obok tekstu literackiego) może być inspiracją dla polskiej.

W ciągu dwóch dni trwania konferencji „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej” gościliśmy pracowników naukowych, doktorantów i nauczycieli polonistów z całej Polski, m.in. Krakowa, Śląska, Tarnowa, Białegostoku, Elbląga, Zielonej Góry, Lublina. Nasza konferencja pokazała, że sposoby odpowiedzialnej prezentacji treści religijnych na lekcjach, ich funkcje w nauczaniu i wychowywaniu czy też dobór narzędzi dydaktycznych, którymi należy się podczas tych działań posługiwać,  sprawiały  i sprawiają polonistom wiele problemów, w związku z czym widzimy potrzebę dalszego poruszania tematu i myślimy o jego naukowej kontynuacji w postaci publikacji pokonferencyjnej.

 

 

2. Dydaktyczne andrzejki (30.11.2016) – organizacja spotkania

TEMAT: NIETYPOWA SZKOŁA (ZAŁOŻONA PRZEZ FUNDACJĘ, KATOLICKA, PRYWATNA)

Środowe, mroźne, andrzejkowe popołudnie pracownicy i studenci specjalizacji nauczycielskiej filologii polskiej KUL spędzili w towarzystwie zaproszonych przeze mnie gości: dr Doroty Zielińskiej-Dryl, mgr Anny Marzec oraz dra Piotra Kalwińskiego. Młodzi nauczyciele, pracujący w lubelskich szkołach: Szkole Podstawowej i Gimnazjum SKRZYDŁA, Zespole Szkół im. św. S. Kostki, Prywatnym Liceum i Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego oraz Gimnazjum Śródziemnomorskim im. św. D. Guzmana, bardzo ciekawie opowiedzieli o specyfice szkół, w których uczą, obowiązkach i zadaniach pedagogów, sposobach pracy z uczniami. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat blasków i cieni pracy nauczyciela humanisty we współczesnej szkole czy kompetencji pedagogicznych, potrzebnych w budowaniu właściwych relacji ze współpracownikami, uczniami i rodzicami.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze, czas minął niepostrzeżenie, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto organizować takie dydaktyczne nasiadówki. 

Zapraszam do galerii zdjęć ze spotkania na facebooku Katedry.

 

 

3. Dobra szkoła to… - udział w debacie (05.12.2016)

Na początku grudnia w naszej Alma Mater odbyła się debata gwiaździsta. Jej nazwa wywodzi się stąd, że podobne spotkania o charakterze dyskusyjnym odbywają się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich. W Lublinie spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank. W obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci. Nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

Obradujący mieli za zadanie uzupełnić definicję szkoły. Znamienne jest to, że w swoich wypowiedziach zwracali przede wszystkim uwagę na rolę nauczyciela, jego kompetencje dydaktyczno-wychowawcze oraz osobowość. Dobra szkoła – wg nich – to taka, która:

 • wykazuje troskę o dziecko i jego potrzeby na każdym etapie rozwoju emocjonalno-intelektualnego
 • w centrum zainteresowań i oddziaływań stawia ucznia
 • przyjmuje wszystkich uczniów, niezależnie od środowiska, z jakiego się wywodzą
 • posiada mądrych i odpowiednio pedagogicznie przygotowanych nauczycieli
 • przygotowuje uczniów do wyższych poziomów edukacji
 • opiera się na właściwych relacjach uczeń – nauczyciel
 • inspiruje do uczenia się, rozbudza uczniowską motywację
 • zapewnia nauczycielowi czas na realny kontakt z uczniem
 • opierając się na klasycznych filarach edukacji, dba zarówno o rozwój wiedzy (poznanie), wychowanie (etyka), zdobycie umiejętności (zawód), jak i o kwestie kulturowe i religijne młodego człowieka.

Dyskutanci zwrócili ponadto uwagę na potrzebę odbudowy wartości w szkole i ogromną rolę wychowania aksjologicznego, postępujący kryzys humanistyki oraz brak stabilności w systemie szkolnym.

Zdjęcia z debaty można obejrzeć na stronie głównej KUL: https://www.kul.pl/05-12-2016-quot-dobra-szkola-to-quot-dyskusja-panelowa,gal_15837.html

 

 

4. Dydaktyczne mikołajki (08.12.2016) – organizacja spotkania

TEMAT: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Czwartkowy poranek studenci filologii polskiej studiów I i II stopnia oraz członkowie Koła Dydaktyków, którzy realizują specjalizację nauczycielską, spędzili w towarzystwie Pani mgr Anny Marzec z Zespołu Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie. Nauczycielka bardzo ciekawie i zdecydowanie rzeczowo (!) opowiedziała o stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Pokazała przykładowy plan rozwoju nauczycielskiego i omówiła jego budowę, zapoznała słuchaczy z obowiązkami nauczyciela stażysty i opiekuna stażu, opowiedziała, czym jest i jak może wyglądać teczka stażysty.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wbrew trudnym warunkom atmosferycznym i drogowym wielu studentom udało się dotrzeć na czas (mimo bardzo rannej pory dydaktycznej nasiadówki).

Zapraszam do galerii zdjęć ze spotkania na facebooku Katedry.

 

 

5.Wiosenne spotkanie dydaktyczne (28.03.2017) – organizacja spotkania

TEMAT: NAUCZYCIEL  WSPOMAGAJĄCY

28 marca 2017 roku po południu w Collegium Norwidianum KUL odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne, adresowane do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, realizujących specjalizację nauczycielską. W spotkaniu uczestniczyli studenci filologii polskiej studiów licencjackich i magisterskich.

Tym razem naszym gościem była Pani Iwona Sławińska, nauczycielka w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie. Pani Sławińska jest nauczycielem wspomagającym, na lekcjach obejmującym opieką przede wszystkim uczniów dysfunkcyjnych (np. dyslektyków, autystyków). Opowiedziała o zaletach swojej pracy, wyzwaniach, jakie niesie kontakt z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, różnych formach pomocy (np. zajęcia kompensacyjne, rewalidacyjne), różnicowaniu wymagań i sposobów oceniania. W naszej wiosennej nasiadówce uczestniczyła również Joanna Żytek, studentka ostatniego roku polonistyki, która od września 2016 roku pracuje w szkole SKRZYDŁA. Na lekcjach przez nią prowadzonych funkcję wspomagającą pełni Pani Sławińska.

 

 

6. Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? – udział w debacie (30.05.2017)

30 maja na KULu odbyła się kolejna debata gwiaździsta. Tym razem dyskutanci (przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciele akademiccy KUL), zaproszeni przez prowadzącą – prof. Urszulę Paprocką-Piotrowską –zastanawiali się nad zmianami w kształceniu studentów specjalizacji nauczycielskich, których wdrożenie przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych przyszłych pedagogów. Wskazano zarówno nieprawidłowości w konstrukcji programów zajęć i zdobywaniu kwalifikacji pedagogicznych (np. brak ujednolicenia nazw przedmiotów w ramowych planach nauczania, co przyczynia się dezorientacji dyrektorów szkół, przyjmujących do pracy młodych nauczycieli; potrzebę kształcenia nauczycieli jedynie na studiach stacjonarnych, dziennych), jak i obszary wymagające reorganizacji:

 • zorganizowanie systemu selekcji kandydatów na nauczycieli
 • powiązanie kształcenia nauczycieli ze szkołami (np. poprzez zawieranie tzw. kontraktów)
 • wzmocnienie systemu doradztwa metodycznego w Polsce
 • zwrócenie uwagi w kształceniu młodych nauczycieli na ich umiejętności językowe (w tym znajomość języków obcych)
 • promocja edukacji i zawodu nauczyciela
 • ograniczenie liczby uczelni/ szkół wyższych kształcących kadrę pedagogiczną.

 

 

7. Współpraca z lubelskimi szkołami:

Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi, Szkołą Podstawową nr 6 im. R. Traugutta, Niepubliczną Szkołą Podstawową SKRZYDŁA, Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskim, Zespołem Szkół im. św. S. Kostki, Zespołem Szkół im. ks. K. Gostyńskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej, IV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej, Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Zespołem Szkół im. św. Teresy.

Zakresy współpracy:

 • organizacja studenckich śródrocznych praktyk nieciągłych
 • obserwacja i omawianie pierwszych lekcji prowadzonych przez studentów specjalizacji nauczycielskiej
 • obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli polonistów
 • organizowanie spotkań tematycznych dla studentów specjalizacji nauczycielskiej z nauczycielami humanistami
 • zapraszanie uczniów liceów na zajęcia ze studentami filologii polskiej
 • prowadzenie wykładów, warsztatów oraz konsultacji dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego
 • prowadzenie warsztatów i otwartych lekcji dla nauczycieli,
 • głoszenie wykładów z analizy i interpretacji tekstów poetyckich dla uczniów szkół średnich.

 

 

8. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017 roku) - członkostwo w komitecie organizacyjnym - sprawozdanie z wydarzenia

W dniach 22-25 listopada 2017 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”. Kongres został zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin (reprezentowane przez Urząd Marszałkowski), KNoL PAN, UMCS, Fundację Rozwoju KUL i Towarzystwo Przyjaciół KUL.

W spotkaniu naukowym wzięło udział ponad 250 nauczycieli polonistów z całego kraju, pracujących na wszystkich etapach edukacji. Świat akademicki reprezentowali z kolei literaturoznawcy, językoznawcy, dydaktycy i nauczyciele uniwersyteccy, którzy przybyli do Lublina z najważniejszych ośrodków badawczych w Polsce, m.in.: UJ, UW, UAM, UJK, UG, IBL PAN, UO, OŚ, UKSW, UŁ, UP, UR. Lubelskie środowisko akademickie reprezentowali badacze z IFP KUL oraz IFP UMCS.

Program Kongresu obejmował pięć sesji plenarnych oraz trzydzieści paneli dyskusyjnych i referatowych. Sesje plenarne były poświęcone obecności problematyki aksjologicznej we współczesnej dydaktyce uniwersyteckiej i szkolnej, języku, kulturze i mediach. Zwrócono uwagę na potrzebę szerzenia wiedzy o wartościach na humanistycznych kierunkach studiów oraz uwzględnienia w programie kształcenia studentów zajęć z etyki i kultury słowa. Podkreślano zadanie uniwersytetu jako miejsca prowadzenia badań o charakterze aksjologicznym. Zwrócono również uwagę na to, że współczesny świat w dużej mierze zależy od mediów, które, wydobywając i promując wartości służące dobru człowieka, mają szansę przyczyniać się do rozwoju poszczególnych jednostek i społeczeństw.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu wychowania do wartości we współczesnej szkole, wymieniając cnoty polonisty, zobligowanego do rozumnego uwzględniania elementów aksjologii w procesie dydaktyczno-wychowawczym na każdym etapie edukacji. Wśród pożądanych cech nauczyciela języka polskiego uwzględniono: profesjonalizm i perfekcjonizm warsztatowy, odwagę, przejawiającą się nie tylko w pomysłowości, kreatywności, innowacyjności dydaktycznej, ale również w poruszaniu na lekcjach tematów osobistych oraz odwoływaniu się podczas omawiania tekstów literackich do rzeczywistości, w jakiej funkcjonują uczniowie, umiejętność podejmowania z uczniami dialogu, a nawet dyskusji na temat wartości, takich jak: człowiek, wolność, demokracja, równość czy wiarę w potęgę literatury, oddziałującej na młodych ludzi językiem, rozwijającej kompetencje językowe i myślowe.

Uczestnicy III KDP wysłuchali ponad 100 referatów, wygłoszonych przez nauczycieli akademickich i szkolnych. Poszczególne sesje zostały poświęcone wielu literaturoznawczym i  językoznawczym zagadnieniom edukacji aksjologicznej. Szczegółowo przeanalizowano m.in. świat wartości współczesnej młodzieży, zapomniane wartości edukacji polonistycznej,  wartość czytelnictwa, a nawet wpływ cyberprzestrzeni na szkolny przekaz wartości. Przyjrzano się językowi jako narzędziu wartościowania w edukacji polonistycznej oraz pracy uczniowskiej (w tym domowej) jako wartości. Omówiono jakości aksjologiczne przedstawione w programach, podręcznikach i przewodnikach metodycznych dla nauczycieli polonistów.

Trzeciego dnia Kongresu odbyły się warsztaty metodyczne, skierowane do nauczycieli szkolnych i akademickich oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej. Półtoragodzinne zajęcia dotyczyły antywartości: agresji i nienawiści, nieufności, kłamstwa i manipulacji oraz obojętności i braku empatii. Poprowadzili je dydaktycy uniwersyteccy, nauczyciele poloniści, doradcy metodyczni oraz psychologowie, reprezentujący: KDLiJP KUL, Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w IFP Wydziału Humanistycznego UMCS, Katedrę Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL, Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin oraz Zakład Karny w Opolu Lubelskim. Podczas zajęć zostały zastosowane metody i techniki wymagające zaangażowania uczestników (drama, analiza przypadków szkolnych i klasowych, dyskusja). Prowadzący warsztaty proponowali sposoby radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji różnych zadań dydaktycznych. Celem zajęć było poszukiwanie sposobów radzenia sobie z różnymi problemami oraz wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające pracę dydaktyczną.

Debatom, panelom, sesjom i warsztatom towarzyszyły wydarzenia kulturalne. Uczestnicy kongresu wzięli udział w wizytach studyjnych, odbywających się w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN, Muzeum Lubelskim, Muzeum Literackim im. J. Czechowicza,  Muzeum Dworku Wincentego Pola oraz Muzeum na Majdanku. Ponadto goście obejrzeli spektakl Wesele, wystawiony przez Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Uczestniczyli też w wieczorze literackim z udziałem o. Wacława Oszajcy i ks. prof. Alfreda Wierzbickiego oraz prozaika, eseisty i poety Piotra Szewca. Przedostatni dzień kongresu zakończył koncert polskiego zespołu folkowego – Orkiestry Świętego Mikołaja, który odbył się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

III Kongresowi Dydaktyki Polonistycznej patronowały media: Radio Lublin, TVP 3 Lublin, tygodnik społeczno-oświatowy „Głos Nauczycielski”, półrocznik zajmujący się tematyką dydaktyki szkolnej i akademickiej „Polonistyka. Innowacje”, kwartalnik „Więź”, miesięcznik „Znak” oraz tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”. Obrady były transmitowane on-line przez Portal Narodowego Centrum Kultury. Informacje o przebiegu kongresie aktualizowano na bieżąco na stronie internetowej kongrespolonistyki2017.pl, stronie WWW Narodowego Centrum Kultury oraz profilu społecznościowym Facebook (facebook.com/kongresdydaktyki2017).  

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej zakończyło podsumowanie kilkudniowych obrad. Ponownie zwrócono uwagę na główne aksjologiczne cele edukacji polonistycznej. Wyakcentowano najważniejsze zasady szkolnego wychowania do wartości. Zauważono, że zadaniem wszystkich nauczycieli, nie tylko polonistów, jest wydobywanie aspektów aksjologicznych z mnóstwa mających miejsce w szkole sytuacji dydaktycznych oraz dbałość o to, by młodzi ludzie mogli rozpoznać i przyjąć cenne dla nich wartości. Jako ostatnia głos zabrała badaczka i dydaktyk akademicka, reprezentująca środowisko naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która zaprosiła na IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Odbędzie się on w 2019 roku w Poznaniu. Zapowiedziała, że do programu obrad włączy nowych dyskutantów: uczniów.

 

Sprawozdanie z III KDP ukazało się w najnowszym numerze "Kwartalnika Edukacyjnego"2017, 4 (91), s. 106-110.

 

 

9. Rola rodziców w edukacji (26.01.2018) - wystąpienie podczas debaty w roli panelistki

26 stycznia 2018 roku na KUL-u odbyła się kolejna debata gwiaździsta, poświęcona zmianom w edukacji, którą poprowadziła prof. Urszula Paprocka-Piotrowska. Tym razem temat spotkania dotyczył roli rodziców w kształceniu. W debacie wzięli udział pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie na czele z panią kurator Teresą Misiuk, dydaktycy akademiccy, nauczyciele, rodzice, a nawet uczniowie. Uczestnicy debaty poruszyli szereg istotnych zagadnień związanych z oddziaływaniem na siebie trzech podmiotów edukacyjnych: ucznia, rodzica i nauczyciela. W wyniku żywej dyskusji pojawiły się liczne uwagi, wśród których na szczególną uwagę zasługiwały następujące stwierdzenia:

 1. Prawo oświatowe gwarantuje rodzicom obecność (określając ich kompetencje, prawa i obowiązki) w funkcjonowaniu placówek oświatowych
 2. Istotną rolę w budowaniu programów profilaktyczno-wychowawczych szkół odgrywają członkowie Rady Rodziców.
 3. Rodzice czują się obarczeni odpowiedzialnością za edukację swoich dzieci, poświęcając zbyt wiele czasu na pomoc młodym ludziom w odrabianiu prac domowych, nierzadko przekraczających ich kompetencje i możliwości.
 4. Rodzice coraz częściej wątpią w umiejętności zawodowe nauczycieli, którzy nie potrafią właściwie sformułować i przekazać podopiecznym celów lekcji, przeładowują zajęcia niepotrzebnymi treściami czy zadają nieadekwatne do materiału realizowanego na lekcjach prace domowe.
 5. Część nauczycieli nie posiada kompetencji ułatwiających porozumiewanie się z rodzicami, nawiązywanie z nimi aktywnej i systematycznej współpracy.
 6. Atmosfera panująca w domu rodzinnym ma niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole. W dydaktyce funkcjonuje pojęcie Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć, które wprowadziła amerykańska pedagog Sylvia Rimm, autorka książki SNO, czyli dlaczego uczniowie zdolni mają słabe stopnie. Rimm wymieniła tzw. rodzinne przyczyny SNO, do których zaliczyła: zdezorganizowany dom, identyfikowanie się rodzica z dzieckiem, uzależnienie dziecka od rodzica albo zdominowanie rodzica przez dziecko, wychowywanie dziecka na swój obraz i podobieństwo itp.
 7. Rodzice mają wiele oczekiwań wobec szkoły i nauczycieli, czego powinni być świadomi pedagodzy. Chcą: by ich dziecko było dobrze traktowane i odnosiło w szkole sukcesy; być na bieżąco informowani o postępach lub ewentualnych problemach z nauką swojego dziecka; wiedzieć od nauczycieli, jak mają pracować z dzieckiem w domu; liczyć na kompetentną pomoc nauczyciela, gdy pojawią się problemy wychowawcze, a jednocześnie nie chcą być obarczani nadmiarem oczekiwań ze strony szkoły.
 8. Nauczyciele również mają swoje oczekiwania wobec rodziców. Pedagodzy chcą z kolei, by: rodzice interesowali się swoimi dziećmi; rozważali rady, których udzielają, bo często widzą dziecko w innym świetle niż rodzice; ufali pedagogom i wierzyli ich słowom i obserwacjom; pamiętali, że wymaganie oznacza szacunek wobec młodego człowieka, a pobłażanie jest przejawem lekceważenia; rodzice z własnej woli włączali się w życie szkoły; nie mówili źle o pedagogach w domu, bo to potem przenosi się na stosunek uczniów do swoich nauczycieli; pamiętali, że celem działania nauczycieli jest dobro dzieci.
 9. Zarówno oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, jak i nauczycieli wobec rodziców są ważne i powinny być uwzględniane w budowaniu prawidłowych relacji.
 10. Nauczyciele powinni być przygotowani do ewentualnego dokształcania rodziców w zakresie wzbogacania posiadanej przez nich wiedzy potocznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży (np. w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywowania do nauki, sposobów uczenia się), co w dydaktyce określane jest mianem pedagogizacji rodziców.
 11. Pedagodzy winni pamiętać o zasadach współpracy szkoły i rodziny, do których zalicza się: zasadę partnerstwa (uwzględniającą wspólny cel, jakim jest dobro dziecka), zasadę wielostronnego przepływu informacji (informowanie o wynikach pracy dziecka, postępach, trudnościach), zasadę jedności oddziaływań (konieczność realizacji wspólnych celów wychowania), zasadę pozytywnej motywacji (dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu) czy zasadę aktywnej i systematycznej współpracy (kontakt rodzicem, możliwość spotkania się, dostępność).

 

10. Wiosenne spotkanie dydaktyczne (27.03.2018) - organizacja spotkania

TEMAT: PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

27 marca 2018 roku o godz. 12.00 w Collegium Norwidianum KUL odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne, adresowane do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, realizujących specjalizację nauczycielską. W spotkaniu uczestniczyli studenci filologii polskiej studiów licencjackich i magisterskich oraz filologii słowiańskiej KUL.

Tym razem naszym gościem była Justyna Malicka, nauczycielka języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie, absolwentka filologii polskiej KUL. Pani Malicka - realistycznie, interesująco i z poczuciem humoru - opowiedziała o swoich zdolnych uczniach, metodach pracy z nimi, rodzajach przeznaczonych dla nich zajęć, kompetencjach, jakie są jej potrzebne w pracy z uczniami uzdolnionymi. Podzieliła się również swoimi spostrzeżeniami na temat pracy nauczyciela polonisty, sposobami na poradzenie sobie ze stresem w pracy oraz różnorodnymi doświadczeniami zawodowymi. 

 

11. Wiosenne spotkanie dydaktyczne 2 (26.04.2018) - organizacja spotkania

TEMAT: MANIPULACJA I SPOSOBY OBRONY PRZED NIĄ

26 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Collegium Norwidianum KUL odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne, adresowane do studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, realizujących specjalizację nauczycielską. W spotkaniu uczestniczyli studenci filologii polskiej studiów licencjackich i magisterskich KUL.

Tym razem naszym gościem był kpt. Tomasz Korczyński, starszy psycholog Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, absolwent psychologii KUL. Pani Korczyński - interesująco, z poczuciem humoru oraz bazując na wielu przykładach z życia - opowiedział o tym, dlaczego ludzie tak łatwo ulegają manipulacji, odwołując się m.in. do doświadczeń prowadzonych przez etologa, M. W. Foxa, oraz tzw. utrwalonych wzorców reakcji. Szczegółowo przedstawił mechanizmy wpływu społecznego (regułę wzajemności, regułę zaangażowania i konsekwencji, regułę lubienia i sympatii, regułę autorytetu, regułę niedostępności oraz regułę społecznego dowodu słuszności) oraz wskazał sposoby skutecznej obrony przed manipulacją. Kpt. Korczyński uświadomił uczestnikom warsztatu znaczenie problemu manipulacji we współczesnym świecie. Zasygnalizował także potrzebę odpowiedniego reagowania na działania o charakterze manipulacyjnym w pracy zawodowej nauczycieli. 

 

 

12. Seminarium interdyscyplinarne "Młodzież i uzależnienia" (24.05.2018) - organizacja 

24 maja 2018 roku odbyło się pierwsze seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Młodzież i uzależnienia”. Zostały na nim poruszone zagadnienia literaturoznawcze, psychologiczne oraz dydaktyczne, związane z problematyką uzależnień (m.in. profilaktyką, przyczynami powstawania, funkcjonowaniem tematu uzależnień w literaturze młodzieżowej i dziecięcej, szeroko pojętą edukacją antyuzależnieniową). Jako prelegenci wystąpili na nim:

 • dr Daria Jekiel, absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie, freelancerka, badaczka literatury dziecięcej i młodzieżowej, która wygłosiła referat Polska literatura dla dzieci i młodzieży wobec problemu uzależnień
 • kpt. Tomasz Korczyński, starszy psycholog Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, absolwent szkoleń w zakresie pracy z osobami uzależnionymi/ nadużywającymi różnych substancji psychoaktywnych, który zaprezentował wystąpienie Uzależnienia: problem człowieka, problem społeczeństwa
 • dr Magdalena Marzec-Jóźwicka, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, polonistka, dydaktyk przygotowująca do pracy nauczycieli polonistów, która przedstawiła referat Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty.

W seminarium wzięli udział studenci studiów licencjackich i magisterskich filologii polskiej oraz pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej KUL. Wysłuchali wystąpień, a następnie aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

To bardzo udane wydarzenie, przebiegające – mimo poruszania poważnego tematu – w przyjemnej, ożywionej, naukowej atmosferze, zainspirowało nas do zorganizowania kolejnego seminarium o uzależnieniach. Tym razem bliżej przyjrzymy się uzależnieniu od komputera i Internetu.

 

 

13. Trening twórczości - sztuka opowiadania (17.09.2018)

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu "Trening twórczości - sztuka opowiadania" w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, mającego na celu doskonalenie jednej z podstawowych umiejętności polonistycznych, jaką jest tworzenie przez uczniów wypowiedzi ustnych na dany lub wybrany temat. We współczesnej edukacji sztuka opowieści funkcjonuje pod nazwą storytellingu.

W trakcie spotkania uczniowie budowali ciekawe historie poprzez zabawę z użyciem tzw. kart dialogowych. Karty, występujące w kilku zestawach (np. Mythos, Persona, 1001, Ecco, Saga, Habitat), rozwijają wyobraźnię, służą porozumiewaniu się, wywołują różne skojarzenia, pobudzają do kreatywnego tworzenia historii, np. karty z serii Persona, przedstawiające portrety osób w różnym wieku, reprezentujących różne kultury, zamieszkujących różne miejsca na świecie, zachęcają do wczuwania się w rolę osoby z obrazka, spojrzenia na świat oczami drugiego człowieka i wyobrażenia sobie jego pragnień, uczuć, zachowań, określania związków z innymi. 

 

 

14. Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu (20.09.2018)

Przygotowanie i współprowadzenie (współpraca z kpt. Tomaszem Korczyńskim, psychologiem) projektu w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, mającego ma na celu zwrócenie uwagi na powszechne dziś zjawisko manipulacji. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny i składało się z dwóch części. Jedną z nich poprowadziła polonistka i dydaktyk (część literacko-medialna), drugą - psycholog (część dotycząca codziennego funkcjonowania człowieka). Manipulacja została przedstawiona jako problem obecny w literaturze (np. "Makbecie" Szekspira, fraszkach Kochanowskiego, "Lalce" Prusa, "Roku 1984" Orwella, "Igrzyskach śmierci" Collins), języku (reklama) oraz mediach (telewizji, Internecie), a także życiu codziennym. Zostały omówione m.in. przyczyny ulegania manipulacji, techniki manipulacyjne oraz sposoby skutecznej obrony przed manipulacją. 

 

 

15. Rola bóstw w życiu codziennym Egipcjan (13.10.2018)

Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu na Ogólnopolskim Festiwalu Fantastyki FALKON (12.-14.10.2018, Lublin). W swoim wystąpieniu omówiłam zagadnienie wpływu bóstw na życie codzienne starożytnych. Czynności, takie jak: łowiectwo, rybołówstwo, rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo czy hodowla bydła, które wykonywała się większość mieszkańców delty Nilu, miały swoich boskich patronów. Oddawano im cześć, składano ofiary, poświęcano zwierzęta i rośliny. Niektóre elementy przyrody ożywionej uchodziły w Egipcie za święte, inne uważano za nieczyste. Dokonałam przeglądu wybranych zajęć i patronujących im bóstw oraz omówiłam ich znaczenie w systemie wierzeń starożytnych Egipcjan.

 

 

16. Organizacja wyjazdu studentów specjalizacji nauczycielskiej II roku studiów magisterskich filologii polskiej KUL do Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim (21.11.2018)

W środę 21 listopada studenci odwiedzili CKU przy ZK w Opolu Lubelskim. Aktywnie uczestniczyli w debacie z osadzonymi. Tematyka spotkania dotyczyła dwu wizji Polski: Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Podczas debaty, toczącej się w przyjaznej atmosferze, studenci mieli okazję wysłuchać pieśni patriotycznych, wykonywanych przez zespół muzyczny złożony z osadzonych.

Po zakończeniu debaty studenci, których miło przyjęła Pani Dyrektor CKU Beata Falińska oraz nauczyciel historii, mieli okazję zapoznać się z warunkami pracy w tej specyficznej szkole. Następnie zostali oprowadzeni po Zakładzie Karnym przez pracownika placówki – współpracującego z Katedrą Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego – psychologa, kpt. Tomasza Korczyńskiego.

Udział w debacie zapoczątkował współpracę naszej Katedry z CKU w Opolu Lubelskim. Już myślimy o kolejnych inicjatywach.

 

 

17. Dydaktyczne popołudnie filmowe (28.11.2018) - organizacja spotkania

W środę 28 listopada odbyło się andrzejkowe spotkanie dotyczące trudnego tematu dorosłości. Studenci filologii polskiej studiów licencjackich i magisterskich dyskutowali na temat filmu "Mały Książę" (2015, reż. M. Osborne), wysłuchali wykładu Pani mgr Joanny Majewskiej-Zarychty "Dorosłość jako kategoria psychologiczna i pedagogiczna. Cechy języka ludzi dorosłych", doktorantki KUL, oraz zastanawiali się, jakimi sposobami przygotowywać uczniów do dorosłości. 

 

 

18. Rola lektury szkolnej w rozwoju ucznia (27.02.2019) - organizacja spotkania

27 lutego 2019 roku w godz. 9.10-11.10 w sali C-623 odbyły się warsztaty na temat roli lektury szkolnej w rozwoju ucznia. Wzięli w nich udział studenci realizujący program specjalizacji nauczycielskiej na I i II stopniu studiów, którym towarzyszyli pracownicy Instytutu Filologii Polskiej: prof. Beata Obsulewicz, prof. Małgorzata Nowak-Barcińska, dr Anna Jeziorkowska Polakowska i dr Magdalena Marzec-Jóźwicka.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak wywoływać zaciekawienie lekturą, motywować do czytania oraz wykorzystywać naturalną potrzebę ruchu w celu pobudzenia rozwoju poznawczego uczniów. Wzięli udział w ćwiczeniach aktywizujących, odrysowując buty, wycinając księżyce, formując i nazywając bajkowe koty, gromadząc tym samym doświadczenia w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej i poznawczej.

Zajęcia poprowadziła p. Małgorzata Małyska, prezes Fundacji dla Edukacji „Polis”, współautorka podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, trenerka pedagogiki twórczości, autorka książek do nauki języka polskiego oraz ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu kształcenia polonistycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, specjalistka ds. nauczania na odległość.

 

 

19. Kierowanie projektem "Trudne tematy w edukacji" (2017-2020): zorganizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dydaktycznych oraz wykładów interdyscyplinarnych; publikacja artykułów w czasopismach spoza listy ministerialnej i z listy ministerialnej oraz monografii wieloautorskiej; współpraca z Lubelskim Festiwalem Nauki, Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim, Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Fundacją dla Edukacji "Polis".

Cel ogólny: Podnoszenie dydaktyczno-psychologicznych kompetencji przyszłych nauczycieli humanistów.

Cele szczegółowe: 

 1. Refleksja nad tematami trudnymi (np. agresja, manipulacja, dorosłość, uzależnienia, śmierć, asertywność, nauczanie zindywidualizowane, kłamstwo, strach, przemoc, stres, seksualność, dorosłość).
 2. Uzupełnienie programu specjalizacji nauczycielskiej o aktualne problemy dydaktyczno-psychologiczne (np. uzależnienia od komputera i Internetu).
 3. Ukazanie wspólnych płaszczyzn tematycznych literaturoznawstwa, pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii.
 4. Aktywizowanie przyszłych nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach dokształcania się (np. warsztaty, seminaria, pokazy filmowe, spotkania naukowo-dydaktyczne, wykłady, konferencje).
 5. Zapewnienie przyszłym pedagogom kontaktu z pracownikami naukowymi, badaczami, psychologami, praktykującymi nauczycielami, dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 6. Przekazywanie przyszłym nauczycielom dodatkowej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych w kontaktach z różnymi uczniami (np. agresywnymi, manipulantami, uzależnionymi).
 7. Poznanie warunków pracy nauczycieli (w tym polonistów) szkoły dla osadzonych (Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim) oraz szkoły stosującej zindywidualizowany system kształcenia (Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie).

Kalendarium wydarzeń:

I Agresja - warsztaty dla nauczycieli szkolnych i akademickich oraz metodyków - 24.11.2017 w ramach III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22.-25.11.2017). Zastosowanie metod i technik wymagających zaangażowania uczestników (analiza przypadków szkolnych i klasowych, dyskusja, debata). Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji przez nauczycieli różnych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

II Agresja - publikacja artykułu w czasopiśmie oświatowym „Uczyć lepiej” - M. Marzec-Jóźwicka, Agresja w refleksji polonistycznej, "Uczyć lepiej" 2017/2018, nr 3, s. 10-11.

III Manipulacja - warsztaty dla studentów specjalizacji nauczycielskiej na kierunku filologia polska - 26.04.2018 - powody ulegania manipulacji (odwołanie do doświadczeń prowadzonych przez etologa, M. W. Foxa) oraz tzw. utrwalonych wzorców reakcji; szczegółowe przedstawienie mechanizmów wpływu społecznego oraz wskazanie sposobów skutecznej obrony przed manipulacją; uświadomienie znaczenia problemu manipulacji we współczesnym świecie;

przedstawienie problematyki manipulacji w codziennej pracy nauczyciela, zwrócenie uwagi na jego relacje z uczniami, rodzicami, współpracownikami oraz przełożonymi.

IV Uzależnienie od alkoholu i środków odurzających - I interdyscyplinarne seminarium naukowe „Młodzież i uzależnienia” dla studentów specjalizacji nauczycielskiej WNH KUL oraz pracowników naukowych - 24.05.2018 - poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką uzależnień (m.in. profilaktyką, przyczynami powstawania, funkcjonowaniem tematu uzależnień w literaturze młodzieżowej i dziecięcej, szeroko pojętą edukacją antyuzależnieniową). Prelegenci: dr Daria Jekiel, absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie, freelancerka, badaczka literatury dziecięcej i młodzieżowej (Polska literatura dla dzieci i młodzieży wobec problemu uzależnień); kpt. Tomasz Korczyński (Uzależnienia: problem człowieka, problem społeczeństwa); dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty).

V Manipulacja w literaturze, języku, mediach i codziennym życiu - warsztaty dla uczniów szkół średnich w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki - 20.09.2018 - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu „Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu” w ramach LFN.

VI Współpraca dydaktyka i psychologa - ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością” - 8-9 listopada 2018 Warszawa, UW -  przygotowanie i wygłoszenie referatu „Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli.  Wybrane przykłady inicjatyw”.

VII Warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole dla osadzonych - wyjazd chętnych studentów specjalizacji nauczycielskiej do szkoły dla osadzonych przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim - 21.11.2018 - rozmowa z Panią Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego; poznanie specyfiki szkoły, koncepcji kształcenia, metod i technik uczenia wykorzystywanych w pracy z osadzonymi; udział w debacie z osadzonymi na temat dwu wizji Polski Piłsudskiego i Dmowskiego w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

VIII Co to znaczy dziś być dorosłym? - spotkanie dydaktyczne - 28.11.2018 - pokaz filmu „Mały Książę”; wykład na temat dorosłości (mgr J. Majewska-Zarychta), dyskusja.

IX Uzależnienie od komputera i Internetu - II interdyscyplinarne seminarium naukowe „Młodzież i uzależnienia” dla studentów specjalizacji nauczycielskiej WNH oraz studentów humanistyki cyfrowej - 05.12.2018 - poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką uzależnienia od komputera i Internetu (np. powody i objawy uzależnienia się, wpływ tego rodzaju uzależnienia na funkcjonowanie szkolne i pozaszkolne młodych ludzi, kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami generacji always on, wykorzystanie Internetu i komputera w pracy z uczniami). Prelegenci: mgr W. Gigilewicz (KUL), dr hab. L. Giemza (IFP KUL), dr I. Ulfik-Jaworska (IP KUL), dr M. Marzec-Jóźwicka (IFP KUL).

X Rola lektury szkolnej w rozwoju ucznia - warsztaty dla studentów filologii polskiej, realizujących program specjalizacji nauczycielskiej oraz pracowników IFP - 27.02.2019 - podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak wywoływać zaciekawienie lekturą, motywować do czytania oraz wykorzystywać naturalną potrzebę ruchu w celu pobudzenia rozwoju poznawczego uczniów. Zajęcia prowadziła p. Małgorzata Małyska, prezes Fundacji dla Edukacji „Polis”, współautorka podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, trenerka pedagogiki twórczości, autorka książek do nauki języka polskiego oraz ponad 200 programów kursów doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu kształcenia polonistycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, specjalistka ds. nauczania na odległość.

XI Asertywność - jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi? - III interdyscyplinarne seminarium naukowe dla studentów i pracowników WNH - 20.03.2019 - poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką asertywności (definicja asertywności, asertywność w komunikacji werbalnej, asertywność w szkole z perspektywy młodego nauczyciela, bajki terapeutyczne jako sposób uczenia asertywności). Prelegenci: mgr Maria Miedzwiecka, mgr Joanna Majewska-Zarychta, kpt. mgr Tomasz Korczyński, dr Magdalena Marzec-Jóźwicka.

XII Jak przygotować się do ustnej matury z języka polskiego? - warsztaty dla uczniów osadzonych, słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim - 24.04.2019 - przygotowanie zajęć dla osadzonych, służących przygotowaniu ich do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Warsztaty te współprowadziły studentki filologii polskiej (studiów I i II stopnia). 

XIII Przemoc - "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka" - ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa - 16.05.2019 - na konferencji została poruszona problematyka szeroko rozumianej przemocy (fizycznej, psychicznej, werbalnej, edukacyjnej, medialnej, rodzinnej). Prelegenci reprezentowali różne ośrodki naukowe (m.in. KUL, UKSW, Seminarium Duchowne w Kielcach, UJ, AJD w Częstochowie) oraz różne dziedziny nauki: literaturoznawstwo, językoznawstwo, dydaktykę, pedagogikę, psychologię oraz socjologię.

XIV Jak postępować z ludźmi, którzy uprzykrzają nam życie? O asertywności na co dzień - wykład dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 28.10.2019 - na wykładzie zostały omówione tzw. toksyczne typy ludzi. Przedstawiono skutki ich oddziaływania  wskazano na sposoby komunikowania się z nimi.

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2023, godz. 16:35 - Magdalena Marzec-Jóźwicka