2023

 • Tajemnica kobiecego uśmiechu. Rozważania wokół wiersza Stanisława Grochowiaka "Nieznajoma z Sekwany" i innych tekstów kultury na zajęciach polskiego w liceum, "Heteroglossia - studia kulturoznawczo-filologiczne" 2022, nr 13, s. 31-49, https://heteroglossia.byd.pl/userfiles/files/H13_d2.pdf

 

2022

 • Sposoby wykorzystania metody design thinking w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela literatury i języka polskiego. Wstępne rozpoznanie, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки. Випуск 43, ed. by C.C. Русаков, B. Можгін, Видавництво «ТВОРИ», Вінниця 2022, s. 110-119.
 • Individualization of education as the main didactic principle. About a Polish school different from any other, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 44. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки, ed. by C.C. Русаков, B. Можгін, Видавництво «ТВОРИ», Вінниця 2022, s. 125-134.
 • Wykorzystanie wiedzy o cechach indywidualnych uczniów w pracy nad "Weselem" Stanisława Wyspiańskiego. Propozycja metodyczna, "Dydaktyka Polonistyczna" 2021, nr 7 (16), s. 194-209 [wydanie 2022], https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/dzialalnosc-naukowa/czasopisma-naukowe/dydaktyka-polonistyczna/jezyk-polski/poszczegolne-numery/dydaktyka-polonistyczna-nr-7-16--2021.
 • Polski system edukacji w perspektywie Dantejskiej, czyli problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej szkoły, "Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli" 2022, nr 8-9/ 215, s. 3-8.
 • Recenzja monografii naukowej Gra i grywalizacja w kulturze XXI wieku, red. M. Szabłowska-Zaremba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022.
 • Recenzja monografii naukowej Satysfakcja z nauki zdalnej - problemy, wyzwania i rekomendacje dla uczelni wyższych, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin.
 • Manipulacja w pracy nauczyciela polonisty - projekt warsztatu interdyscyplinarnego, "Język. Religia. Tożsamość" 2022, nr 1 (25), s. 267-282, file:///C:/Users/user/Downloads/Marzec-Jó%20wicka-M..pdf.pdf.
 • Jak pomóc dziecku w nauce czytania? Propozycje rozwiązań dydaktycznych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio N. Educatio Nova" 2022, Vol 1, No 7, s. 291-310, https://journals.umcs.pl/en/article/view/13151

 

2021

 • John Keating, bohater "Stowarzyszenia Umarłych Poetów", jako inspiracja dla nauczyciela literatury, [w:] Lektura wobec wyzwań współczesności, red. D. Karkut, A. Kucharska-Babula, Rzeszów 2020, s. 49-64.
 • Wykorzystanie wiedzy neurodydaktycznej w pracy nad Pieśnią XVI Jana Kochanowskiego. Propozycja metodyczna, [w:] Lekcja polskiego: praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 2., red. A. Gis, K. Koc, M. Kwiatkowska-Ratajczak, M. Wobalis, Poznań 2021, s. 363-380.
 • Methodical inspirations of the literature teacher. Overview, [in:] The world of science and innovation, ed. by M. L. Komarytskyy, Cognum Publishing House, London, United Kingdom 2021, p. 59-68.
 • Methods of communication the literature teacher's with students. Conclusions from own research, [in:] Modern scientific research: achievement, innovations and development prospects, ed. by M. L. Komarytskyy, MDPC Publishing, Berlin, Germany 2021, p. 165-172.
 • Humor in Polish high school. From experience the teacher of literature, [in:] Modern directions of scientific research development, ed. by M. L. Komarytskyy, BoScience Publisher, USA, Chicago 2021 p. 68-78.
 • Recenzja monografii naukowej Doroty Karkut i Agaty Kucharskiej-Babuli Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w procesie wspomagania środowiska oświatowego w 75-lecie działalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021.
 • Профессиональная подготовка учителя польского языка и литературы в соответствии с последними нормативными документами Министерства науки и высшего образования (obecnie MEiN), "Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал" 2021, № 2, http://st-hum.ru/content/0221.

 

2020

 • Do czego jest zdolny uczeń zdolny? Skutki fascynacji przemocą w powieści Stephena Kinga, "Kwartalnik Edukacyjny" 2019, nr 3, s. 3-13 [wyd. 2020].
 • Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element kształcenia przyszłych nauczycieli, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019, s. 379-398 [wyd. 2020, współautor: T. Korczyński].
 • Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Lublin 2019, s. 507-525 [wyd. 2020].
 • Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, przy współpracy M. Nowak, Lublin 2019, ss. 850 [wyd. 2020; udział w komitecie redakcyjnym monografii naukowej].
 • Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych stylach uczenia się, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС Випуск 31. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки, Вінниця 2020, s. 24-30.  
 • Dziecko dyslektyczne wyzwaniem dla nauczyciela i rodzica, "Przegląd Uniwersytecki" KUL 2020, Nr 2-3, s. 30-31.
 • Individualization of literary education in high school. Selected issues from Polish experience, [in:] Perspectives of World Science and Education, ed. by M. L. Komarytskyy, Osaka 2020, pp. 128-135.
 • Активные методы обучения в лицее: избранные примеры из пpактикум учителя литературы [Aktywizujące metody nauczania w liceum: wybrane przykłady z warsztatu nauczyciela literatury], [in:] Scientific Achievements of Modern Society, ed. by M. L. Komarytskyy, Liverpool 2020, pp. 669-677.
 • Selected comments about the need to acqiure knowledge and skills by students undergoing pedagogical training, [in:] Modern Science: Problems and Innovations, ed. by M. L. Komarytskyy, Stockhkolm 2020, pp. 296-302.
 • Krótka rozprawa między trzema osobami: uczniem, nauczycielem i rodzicem, czyli kto, kogo i za co ocenia w polskiej szkole, [w:] Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania - Dylematy - Inspiracje, red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Lublin 2020, s. 152-171.
 • Competences of a Polish language teacher in a contemporary school. Selected issues, [in:] Dynamics of the Development of World Science, ed. by M. L. Komaryskyy, Vancouver 2020, pp. 120-126.
 • The understanding differences between students as a way to effective learning and school communication. Selected issues, [in:] Topical Issues of the Development of Modern Science, ed. by M. L. Komarytskyy, Sofia 2020, pp. 29-38. 
 • Neurodydaktyka sprzymierzeńcem współczesnego nauczyciela, "Przegląd Uniwersytecki" KUL 2020, nr 4, s. 32-33.
 • Komunikacja w pracy nauczyciela polonisty, Lublin 2020, 356 s. - książka naukowa recenzowana.
 • Jan Paweł II wobec wartości. Miejsce wybranych tekstów Papieża Polaka w edukacji polonistycznej uczniów szkół ponadpodstawowych, "Roczniki Humanistyczne. Zeszyt specjalny w stulecie urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II" 2020, t. 68, z.1., red. nacz. D. Skórczewski, Lublin, s. 539-564. 

 

 

2019

 • Przychodzi uczeń do szkoły..., "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2018-2019, s. 16-17.
 • Tutor, promotor, projektant rozwoju studenta. O roli i autorytecie nauczyciela akademickiego w relacjach z wybranymi rodzajami studentów, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 23. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 98-107.
 • Wstęp, Konwencja kryminalna, Konwencja poetycka, Konwencja baśniowa,Komentarz dydaktyka literatury i języka polskiego, [w:] Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2019, s. 7-9, 37-46, 77-87, 101-111, 139-145.
 • Wejdź w konwencję! Podręcznik kreatywnego pisania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 182 [redakcja książki naukowej].
 • Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty, [w:] "Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS" 2018 [wyd. 2019], Vol. 60, s. 81-97 [artykuł w czasopiśmie punktowanym].
 • "On mi powiedział, że jestem dobry": rola nauczyciela w wychowaniu aksjologicznym w świetle wybranych powieści dla młodzieży autorstwa Barbary Ciwoniuk, [w:] Psychoprofilaktyka w świecie zagubionych wartości, red. Z. B. Gaś, Lublin 2018 [wyd. 2019], s. 213-226.
 • Podstawy komunikacji nauczyciela z uczniami, Wybrane zagadnienia, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 25. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 91-100. 
 • Komunikacja nauczyciela z rodzicami uczniów dyslektycznych, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 26. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 44-53. 
 • ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКАМИ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА [Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych temperamentach], ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 27. Tom 1. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 162-170.
 • Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych rodzajach inteligencji, [w:]  ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 28. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2019, s. 74-80.
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka" - sprawozdanie, "Kwartalnik Edukacyjny" 2019, nr 2, s. 102-106.
 • Recenzja podręczników Małgorzaty Małyski Sprytny Ołówek i Ciekawskie Pióro dla dzieci uczących się języka polskiego za granicą, Centrum Polonijne LITERKA, https://www.literka.org/RECENZJA_KUL.PDF?

 

 

2018

 • Agresja w refleksji polonistycznej, "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2017/18, nr 3, s. 10-11.
 • Mapa metodycznych inspiracji współczesnego nauczyciela. Wybrane przykłady, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 4 (9), s. 38-50 [wyd. 2018] - artykuł w czasopiśmie punktowanym.
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 4 (9), s. 106-110 [sprawozdanie w czasopiśmie punktowanym].
 • Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 16. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Kijów 2018, s. 119-126.
 • Kopalnia odkrywkowa dobra, "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2018, nr 4, s. 12-13.
 • Digitalny imigrant czy digitalny tubylec? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty, [w:] Profilaktyka szkolna wobec wyzwań współczesności - koncepcje, badania, propozycje rozwiązań, pod red. Z. Gasia, Lublin 2017, s. 61-74 [wyd. 2018].
 • ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd), [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 17. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Kijów 2018, s. 100-109.
 • РАБОТА СО СПОСОБНЫМ УЧЕНИКОМ – ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (Praca z uczniem zdolnym jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela), [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 18. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2018, s. 61-69.
 • Co wpływa na nasze postawy i oceny? Pułapki efektów poznawczych, "Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe" 2018/19, nr 1, s. 14-15.
 • Wizja dobrego nauczyciela języka polskiego a programy specjalizacji nauczycielskiej. Próba konfrontacji w kontekście obecnej reformy edukacji, [w:] ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС. Випуск 20. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Вінниця 2018, s. 23-31.
 • "Wejdź w konwencję!" - o projekcie kreatywnego pisania, [w:] КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ Випуск 10., Вінниця 2018, s. 23-33.
 • Dydaktyka uniwersytecka jako nowy przedmiot w programie studiów doktoranckich. Wybrane zagadnienia, [w:] "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego" 2017 [wyd.: 2018], pod red. D. Krzyżyk, T. 26, s. 277-292 [artykuł w czasopiśmie punktowanym].
 • "To nieuczciwe zmuszać żółwie, aby ścigały się z zającami". Przegląd wybranych cech indywidualnych różniących uczniów, ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС Випуск 21. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Видавництво «Нілан Лтд», Kijów 2018, s. 51-60.
 • Rola rodziców w rozwijaniu umiejętności czytania i zainteresowań czytelniczych dzieci. Wybrane zagadnienia, [w:] "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia" pod red. P. Sporka i M. Sienko, Kraków 2018, s. 251-262.
 • Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Lublin 2018, ss. 510 - książka naukowa recenzowana.
 • Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, T. 2., Lublin 2018, s. 402-403.

 

2017

 • Nauczyciel akademicki wobec wyzwań współczesności, [w:] Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku, red. K. Pujer, Wrocław 2017, s. 41-52.
 • Nauczycielskie sposoby na nieczytanie lektur przez uczniów. Wybrane zagadnienia, [w:] Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości. Wybrane zagadnienia, red. K. Pujer, Wrocław 2017, s. 35-47.
 • Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, Lublin 2017, 302 s. - autorstwo książki naukowej recenzowanej.
 • O autorytecie nauczyciela słów kilka, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 3 (90), s. 90-102 - artykuł naukowy w czasopiśmie punktowanym.

 

2016

 • O kłopotach polonistów z multimediami, [w:] e-polonistyka 3, pod red. A. Dziak i A. Kopacz, Lublin 2016, s. 173-186.

 

2015

 • „(…) mistrzyni prowadzi nas nad Skamander”. „Pieśń o Troi” Colleen McCollough jako kontekst dla czytania Homera w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Fundamenty czy fundamentalizmy: antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, red. E. Jaskółowa i K. Biedrzycki, Warszawa 2015, s. 148-162 – artykuł naukowy w publikacji recenzowanej.
 • Religia w edukacji polonistycznej – redakcja naczelna publikacji naukowej (TN KUL).
 • Młodzież i wolność – „Ewangelia według Jezusa Chrystusa” Jose Saramago jako lektura fascynująca czy zakazana?, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 57-74 – artykuł naukowy w publikacji recenzowanej.

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 19:47 - Magdalena Marzec-Jóźwicka