Promotorka prac licencjackich

 

2012

1. Edukacja teatralna w gimnazjum. Studium przypadku.

2. Metody aktywizujące w pracy nad poezją Juliana Tuwima w szkole podstawowej.

3. Opowiadania Agnieszki Osieckiej jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej.

4. Rola polonisty w wychowaniu do miłości. Wybrane zagadnienia.

5. Sposoby funkcjonowania tematyki biblijnej w szkole podstawowej na wybranych przykładach.

6. Treny Jana Kochanowskiego w szkole podstawowej i gimnazjum.

7. Twórczość Anny Kamieńskiej w perspektywie edukacji polonistycznej na poziomie szkoły podstawowej.

8. Twórczość Mariana Orłonia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 

2013

9. Baśń w edukacji polonistycznej na etapie szkoły podstawowej.

10. Bunt nastolatków jako postawa wobec rzeczywistości. Analiza zagadnienia w oparciu o wybrane teksty kultury.

11. Historia o wiedźminie według Andrzeja Sapkowskiego na lekcjach języka polskiego w gimnazjum - wybrane zagadnienia.

12. Powieść J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny" jako propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego na drugim etapie edukacyjnym.

13. Przyjaźń jako naczelna wartość w edukacji uczniów szkoły podstawowej w świetle wybranych tekstów literackich.

14. Wybrane zagadnienia kultury masowej jako element procesu kształcenia polonistycznego na drugim etapie edukacji.

15. Trudne tematy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 

2014

16. Metody aktywizujące na trzecim etapie kształcenia polonistycznego. Wybrane zagadnienia.

17. Powieść na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. Wybrane zagadnienia.

18. Realizacja motywu podróży w wybranych tekstach kultury na II etapie edukacji polonistycznej.

19. Rodzaje bajek i ich funkcje na II etapie edukacji polonistycznej.

 

 

Recenzentka prac magisterskich

 

2007

1. Autorytet nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Studium przypadku.

2. Kształcenie i wychowanie przez baśń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 

 

2008

3. Główne polonistyczne tematy reformy systemu edukacyjnego od roku szkolnego 1998/1999 do 2007/2008 w "Polonistyce" i w "Zeszytach Szkolnych.

4. Hermeneutyka na użytek szkoły. Jak uczyć analizy i interpretacji wierszy w nowym liceum?

5. Metodyka Stanisława Bortnowskiego. O interdyscyplinarnym modelu nauczania języka polskiego.

 

 

2009

6. Ilustracje w podręcznikach do języka polskiego w gimnazjum jako środek dydaktyczny.

 

 

2010

7.  Analiza dokumentów oświatowych . Obecność pojęcia "integracji międzyprzedmiotowej " w podstawie programowej z roku 1999 i 2008.

8. Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji polonistycznej na przykładzie innowacyjnego programu "Akademia Przyszłości" Stowarzyszenia WIOSNA.

9. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI). Problemy, badania, wnioski.

10. Literatura religijna w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum - na podstawie wybranych podręczników szkolnych.

11. Motyw matki i ojca w utworach literackich w wybranych podręcznikach szkolnych.

12. Twórczość ks. Jana Twardowskiego na lekcjach języka polskiego. Analiza wybranych programów nauczania oraz podręczników.

13. W kręgu problematyki dysortografii w szkole podstawowej. Od teorii do praktyki... Studium przypadku.

 

 

2011

14. Problem dysgrafii w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego (w klasach IV-VI). Studium przypadków.

 

 

2012

15. Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum.

 

 

2019

16. Grywalizacja jako narzędzie promocji.

17. Narracja w grach wideo na przykładzie gry „Wiedźmin”.

18. Narzędzia nowych mediów w kreowaniu marek instytucji kultury. 

 

 

2021

19. Analiza stylistyczna wypowiedzi politycznych młodzieży – na przykładzie debat Parlamentu Studentów RP z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

2022

20. Edukacja zdalna na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

 

 

 

Recenzentka prac licencjackich

 

2010

1. Problemy ekologiczne w utworach literackich i tekstach kultury zawartych w wybranych podręcznikach szkolnych.

 

 

2011

2. "Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkiena w szkole podstawowej i gimnazjum. 

3. Huculskie obrzędy okresu Bożego Narodzenia w "Prawdzie Starowieku" Stanisława Vincenza.

4. Poezja Jonasza Kofty na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. 

5. Symbole magiczne w baśniach cygańskich ze zbioru "Gałązka z drzewa słońca" Jerzego Ficowskiego. 

6. Syndrom ocalonych w wybranych utworach Stanisława Benskiego.

 

 

2012

7. Wątki protestanckie w wybranych opowiadaniach Jerzego Pilcha.

8. Wybrane motywy kultury włoskiej w opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego.  

 

 

2013

9. Rola zwierząt magicznych w baśniach cygańskich Jerzego Ficowskiego „Gałązka z Drzewa Słońca".

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2023, godz. 17:36 - Magdalena Marzec-Jóźwicka