2014

 • Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybrane zagadnienia, [w:] Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, T. II, pod red. A. Guzy i B. Nieszporek-Szamburskiej, Kielce 2013 [wyd. 2014], s. 92-102.
 • Czy uczeń jest arbuzem? Pół żartem, pół serio o tym, jak to w szkole bywa, [w:] Humor w kulturze i edukacji, pod red. E. Dunaj, I. Morawskiej i M. Latoch-Zielińskiej, Lublin 2014, s. 167-179.
 • O trudnej sztuce wychowania do wartości przez polonistę we współczesnej szkole, [w:] Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2013 [wyd. 2014], s. 205-218.
 • Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, Lublin 2013 [wyd. 2014] – redakcja monografii naukowej.
 • O motywującej roli nauczyciela polonisty, [w:] Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, pod red. B. M. Nowak i J. Krawczyka, Warszawa 2014, s. 179-192.
 • "Jak zjeść tę żabę?", czyli polonista w relacji z uczniem uzdolnionym literacko, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część 1., pod red. I. Morawskiej, M. Latoch-Zielińskiej, B. Jarosz, M. Ausza, Lublin 2014, s. 139-150.
 • Hasła encyklopedyczne: WIRTEMBERSKA MARIA, „Encyklopedia Katolicka”, t. 20, Lublin 2014; ZAWISTOWSKA KAZIMIERA, EK t. 20, Lublin 2014.
 • Lektury z gwiazdką, Konteksty, Wyszukiwanie informacji, [w:] Język polski. Repetytorium. Podstawa, red. A. Fedorowicz [i in.], Warszawa 2014.

2013

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej”, „Katecheta” 2013, nr 2, s. 76-79.
 • Pola Gojawiczyńska, Emil Zegadłowicz, [w:] Słownik pisarzy śląskich, T.4., pod red. J. Lyszczyny i D. Rotta, Katowice 2013.
 • „Ze słabością łamać uczmy się za młodu”, czyli jak rozmawiać z nastolatkiem o literaturze XIX wieku, [w:] Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, pod red. E. Jaskółowej i K. Jędrych, Katowice 2013, s. 145-162.
 • Rodzaje i funkcje karty pracy na lekcjach języka polskiego (przykłady), „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 2, s. 74-87.
 • „Szkoła musi być nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów”. Indywidualizacja kształcenia jako perspektywa badawcza współczesnej dydaktyki polonistycznej, [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, pod red. S. J. Żurka i A. Adamczuk-Stęplewskiej, Lublin 2012 [wyd. 2013], s. 63-72.
 • Przestrzeń edukacyjna nauczyciela i ucznia w świetle nowej podstawy programowej do języka polskiego dla szkoły ponadgimnazjalnej, [w:] Edukacja – wczoraj, dziś i jutro. T. VI Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, pod red. E. Jagiełło, R. Matysiuk i U. Tyluś, Siedlce 2013, s. 175-192.
 • Hasła encyklopedyczne: SĘP SZARZYŃSKI MIKOŁAJ, „Encyklopedia Katolicka”, t. 18, Lublin 2013, kol. 94-96; SOWIZDRZALSKA LITERATURA, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 642-644; STAFF LEOPOLD, EK t. 18, Lublin 2013, kol. 767-768; SZELBURG-ZAREMBINA EWA, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 30-31; TOWIAŃSKI ANDRZEJ, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 943; TREN, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 1004-1005.

2012

 • Potocki Wacław, Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 116-117.
 • Sęp Szarzyński Mikołaj, Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012 [w druku].
 • "Dzieje Tristana i Izoldy" J. Bediera (propozycje lekcji dla klasy I), "Język Polski w Liceum" 2012, nr 2, s. 78-89.
 • "Pani Bovary to ja!" - biografia pisarza jako kontekst dla czytania literatury w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Doświadczenie literatury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 320-331.

 

2011

 • O Biblii z nastolatkami na lekcjach języka polskiego, „Katecheta” 2011, nr 7/8, s. 85-89.
 • Smok w pudełku po zapałkach, czyli blaski i cienie bycia młodym nauczycielem polonistą w kontekście etyki zawodowej, [w:] Etyka nauczyciela, pod red. M. Bajan i S. J. Żurka, Lublin 2011, s. 105-113.
 • Pawlikowski Michał, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 152-153.
 • Pietrkiewicz Jerzy, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 547-548.

2010

 • Kilka uwag o pracy z tekstem poetyckim w gimnazjum, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia I”, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Sienko i J. Waligóry, Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2010, s. 43 – 60 - artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie punktowanym
 • Marian Orłoń, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2010, kol. 799.
 • Teodor Parnicki, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2010, kol. 1371 - 1372.
 • Przeboje prozy XX wieku - pomysł na zajęcia fakultatywne z języka polskiego, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 4, s. 112 - 117 [wyd. 2010].

 

2009

 • Internetowy Klub Nauczycieli Języka Polskiego "Pomagamy uczyć", [w:] E-polonistyka, red. A.Dziak i S.J.Żurek, Lublin 2009, s. 151 - 161.
 • Cz. Miłosz "O aniołach", [w:] Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S. J. Żurek, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 191 - 201.
 • Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2009.
 • Quo vadis, maturo?, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 1, s. 103 - 108.
 • Jak czytają dzieci w Polsce i na świecie?, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 2, s. 110 - 114.
 • Herminia Naglerowa, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 647.
 • Andrzej Niemojewski, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1143 - 1144.

 

2008

 • "Uczeń zdolny... niespecjalnej troski", "Psychologia w Szkole" 2008, nr 1 (17), s. 45 - 54.
 • Pokarało mnie geniuszem..., "Psychologia w Szkole" 2008, nr 2, s. 67-76.
 • Dlaczego geniusze mają słabe stopnie?, "Psychologia w Szkole" 2008, nr 3, s. 101 - 110.
 • Wychowanie do wartości priorytetem współczesnej edukacji polonistycznej w gimnazjum (na przykładzie domu), [w:] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sinica i L. Jazownik, Zielona Góra 2008, s. 337 - 349.
 • O miłości z gimnazjalistami. Projekt dydaktyczno -wychowawczy, "Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" (11) 2008, s. 421 - 440 - artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie punktowanym
 • O relacji nauczyciel - trudny uczeń na zajęciach dla przyszłych polonistów, [w:] Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia, pod red. J. Bujak - Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2008, s. 203 - 211.

 

2007

 • "O aniołach" Czesława Miłosza. Projekt działań analityczno-interpretacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 1, s. 79-87.
 • "Jak uczyć uczenia się?", "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 1, s. 150-156.
 • Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 3, s. 106-110.
 • Niezły duet... na maturę, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 4, s. 92 - 96.

2006

 • Sprawdzian szóstoklasisty, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 1, s. 167-172.
 • O potrzebie nabywania wiedzy i umiejętności wychowawczych przez studentów odbywających praktykę pedagogiczną, [w:] Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, pod red. B. Sitarskiej, K. Jankowskiego i R. Droby, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 363-365.
 • Reforma edukacji - oczekiwania a rzeczywistość, "Ethos" 19(2006), nr 3(75), s. 149-155.
 • hasła do "Encyklopedii Białych Plam" (t. XX, Suplement, Radom 2006): Mesjanizm w literaturze (s.15-17) oraz Tragizm (s.283-285).
 • Praca redakcyjna nad "Encyklopedią Białych Plam": t. XIX, Suplement oraz t. XX, Suplement.
 • Naprzeciw trudnościom gimnazjalisty. O potrzebie wychowania do wartości, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 3, s. 29-33.
 • "Trudny uczeń w szkole" Jarosława Jagieły, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 3, s. 116-121.
 • "Przeszkadzacze" (i nie tylko) oraz ich gry, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 4, s. 119-123.

 

2005

 • "Czas miłości" W. Woroszylskiego. Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne" 2005, nr 1, s. 78-81.
 • Z dydaktyką literatury na co dzień, "Zeszyty Szkolne" 2005, nr 3, s. 165-169.
 • P jak Przewodnik po sztuce uczenia literatury Stanisława Bortnowskiego, "Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 167-172.

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2017, godz. 17:38 - Magdalena Marzec-Jóźwicka