Iwona Niewiadomska

profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa.

 

kontakt: iwona.niewiadomska@kul.pl

 

 

 

Najważniejsze prace naukowo-badawcze:

 1. Niewiadomska I., Jurek K ., Chwaszcz J., Wośko P ., Korżyńska-Piętas M. (2021). Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion. Religions, 12, 182. https://doi.org/10.3390/rel12030182
 2. Lelonek-Kuleta B., Bartczuk R., Wiechetek M., Chwaszcz J., Niewiadomska I. (2020). The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 404; doi:10.3390/ijerph17020404.
 3. Niewiadomska, Panasiuk L., Chwaszcz J., Furtak-Niczyporuk M., Dreher P., Zygo K., Jaroszyński J., Mela A. (2020). Prevalence and selected determinants of the risk of problem gambling among Polish secondary school students. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, doi: 10.26444/aaem/127590
 4. Bartczuk R., Chwaszcz J., Hobfoll S., Niewiadomska I., Gałkowska-Bachanek M. (2020). Is the structure of the Strategic Approach to Coping Scale cross-culturally stable? Evidence based on a scoping literature revie.1 Annals of Psychology, 23(1), 7-21.
 5. Chwaszcz J., Bartczuk R., Niewiadomska I., Hobfoll S., Palacz-Chrisidis A. (2020). The polish adaptation of the Strategic Approach to Coping Scale.1 Annals of Psychology, 23(1), 23-43.
 6. Lelonek-Kuleta B., Niewiadomska I., Chwaszcz M. (2020). Psychological and legal aspects of using loot boxes. TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 13(2), 383-392.
 7. Chwaszcz J., Bartczuk R., Niewiadomska I. (2019). Analiza strukturalna zasobów u osób zagrożonych marginalizacją społeczną Kwestionariusz Zachowania Zasobów Hobfolla. Przegląd Psychologiczny, 62(1), 167-184.
 8. Niewiadomska I. (2019). Psychological–legal aspects of therapeutic treatment in the polish correctional system. TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 12 (1), 177-189.
 9. Niewiadomska I. (2019). Personal background surveys of inmates: legal and psychological aspects. TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 12(2), 237-250.
 10. Chwaszcz J., Lelonek-Kuleta B., Wiechetek M., Niewiadomska I., Palacz-Chrisidis A. (2018). Personality Traits, Strategies for Coping with Stress and the Level of Internet Addiction—A Study of Polish Secondary-School Students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 987; doi:10.3390/ijerph15050987.
 11. Niewiadomska I. (2018). Wyzwania polskiej polityki kryminalnej: wprowadzenie systemowych rozwiązań w pomocy penitencjarnej. TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 11(1), 251-270.
 12. Chwaszcz J., Niewiadomska I., Fel S., Wiechetek M., Palacz-Chrisidis A. (2015). Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Warszawa PWN (s. 213).
 13. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W. Bartczuk R. (2014). Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego. Lublin Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum, Drukarnia TEKST (s. 230).
 14. Niewiadomska I. (2013). Auctorizo Libertas. Model wczesnej interwencji socjalnej. Lublin Wydawca Drukarnia "ER-ART. PLUS" (s. 239).
 15. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Bartczuk R. (2013). The significance of relationships between self efficacy and the distrubution of resources in the positive adaptation of young offenders. Problems of Forensic Sciences, 93, 404-420.
 16. Niewiadomska I. (2012). Influence of chosen personality factors on convicted criminals` level of Re-adaptation. Problems of Forensic Sciences nr 89, s. 57-70.
 17. Niewiadomska I. (2011). Zakorzenianie społeczne więźniów. Lublin Wyd. KUL (s. 219).
 18. Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej? Lublin Drukarnia TEKST (s. 198).
 19. Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) (2010). Paths to the person. Community assignments in achieving individual prevention goals. Lublin – Rzym: Wyd. KUL, The Pontifical Counsil for Health Care Workers (s. 399).
 20. Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) (2010). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin KUL (s. 619).
 21. Niewiadomska I. (2007). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin Wyd. KUL (s. 615).

 

Pełnione funkcje:

 • W latach 2004-2012 pełnienie funkcji pełnomocnika Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem
 • W latach 2006-2009 kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL
 • Od 19.06.2008 roku zatrudnienie na stanowisku kierownika Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL
 • W latach 2008-2012 pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL
 • W latach 2009-2010 pełnienie funkcji kierownika Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ
 • W latach 2012-2016 pełnienie funkcji prodziekana ds. studentów na Wydziale Nauk Społecznych KUL
 • W latach 2016-2018 pełnienie funkcji prorektora KUL ds. kształcenia
 • W latach 2018-2020 pełnienie funkcji prorektora KUL ds. nauki i kształcenia

 

Doświadczenie dydaktyczne:

Prowadzenie różnorodnych zajęć dydaktycznych w latach 1993-2021 na kierunkach psychologia/prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – m.in.:

 • wykładów z zakresu:
  • profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych
  • terapii uzależnień chemicznych i behawioralnych
  • psychologii wpływu społecznego
  • patologii społecznych
  • psychologii sądowej
  • kryminologii
  • wiktymologii
  • penologii
 • ćwiczeń z zakresu:
  • psychoprofilaktyki społecznej
  • psychologii uzależnień
  • psychologii sądowej
  • patologii społecznej
 • konwersatoriów z zakresu:
  • psychologii uzależnień
  • psychologii sądowej
 • seminarium magisterskiego z zakresu psychologii
 • seminarium doktorskiego z zakresu psychologii

 

Doświadczenie w zakresie zapewniania jakości kształcenia studentów:

 • W latach 2008-2012 nadzór nad zapewnieniem jakości kształcenia na kierunku psychologia jako dyrektor Instytutu Psychologii KUL.
 • W latach 2012 -2016 nadzór nad wydziałowym systemem zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach w dziedzinie nauk społecznych w ramach pełnionych funkcji: 1) przewodniczącej wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia; 2) prodziekana ds. studentów na Wydziale Nauk Społecznych KUL
 • W latach 2016-2020 nadzór nad uczelnianym systemem zapewniania jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Uniwersytet kierunkach w ramach pełnionych funkcji: przewodniczącej uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia; 2) prorektora ds. kształcenia w KUL.

 

Wykaz realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez krajowe lub międzynarodowe instytucje naukowo-wdrożeniowe)

 

 1. Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w projekcie badawczym pt. Więzi społeczne zamiast więzień - wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem, realizowany przez Fundację Rozwoju KUL w okresie 01.10.2009-30.04.2011 roku w ramach umowy nr POKL.07.02.01-06-058/09-00. Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 

 1. Wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym Innowacyjne programy integralne wczesnej interwencji socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim, realizowanym przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” w okresie 01.05.2011-31.12.2013 w ramach umowy nr POKL.07.02.02-06-124/10-07. Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 

 1. Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w projekcie badawczo-rozwojowym Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19 lat ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego. Model mazowiecki, realizowanym przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” w okresie 01.01.2012-30.09.2013 w ramach umowy nr UDA-POKL.07.02.02-14-001/11-00. Instytucja Wdrażająca: Mazowiecka jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 1. Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w projekcie badawczo-rozwojowym PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL w okresie 01.04.2012-31.12.2014 w ramach umowy nr POKL.07.01.01-06-359/11-00. Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 

 1. Wykonawca w badawczo-rozwojowym PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL w okresie 01.05.2012-28.02.2015 w ramach umowy nr UDA-POKL 01.02.00-006-016/12. Instytucja wdrażająca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucja Pośrednicząca II stopnia).

 

 1. Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego w projekcie badawczym pt. Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, realizowanym przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii NATANAELUM w okresie 01.11.2013-31.12.2014. w ramach umowy nr 71/H/E/13 i 6/HEK/2014. Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia.

 

 1. Pełnienie funkcji kierownika w projekcie służącym wzmocnieniu potencjału dydaktycznego uczelni i zwiększaniu liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy pt. Energia kompetencji, realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w okresie 01.10.2014-30.09.2015 w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1./2014. Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 1. Pełnienie funkcji kierownika w projekcie służącym wzmocnieniu kompetencji w szkolnictwie wyższym pt. Aktywny Student – Aktywny Absolwent, realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w okresie 01.10.2015-30.09.2018 w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15. Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 1. Pełnienie funkcji kierownika w projekcie Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników KUL (3.5.1) realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od 01.10.2018 roku. Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Członkowstwo w zespołach ukierunkowanych na wdrażanie innowacji

 

 1. W latach 2012-2014 stałe członkowstwo w Krajowej Sieci Tematycznej (KST) przy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, mającej na celu wdrażanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Polski – m.in. poprzez opiniowanie i walidowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych.
 2. W latach 2012-2014 roku stałe członkowstwo w Regionalnej Sieci Tematycznej (RST) przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, mającej na celu wdrażanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim – m.in. poprzez opiniowanie i walidowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych.

Realizacja projektów badawczych: opracowanie diagnozy profilaktycznej dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (grant badawczy Komitetu Badań Naukowych w 2004r.); wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej – realizacja projektu badawczego, mającego na celu ewaluację oddziaływań terapeutycznych w 32 ośrodkach więziennej terapii uzależnień (lata: 2006-2009), funkcja koordynatora merytorycznego w projekcie badawczo-aplikacyjnym pt. „Więzi społeczne zamiast więzień” realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 

Realizacja projektów profilaktycznych: współautorstwo programu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w środowisku akademickim KUL (2004 r.), opracowanie i realizacja programu profilaktycznego w KUL – obejmującego m. in. przeprowadzenie ogólnouniwersyteckiej diagnozy profilaktycznej na grupie 4000 tys. studentów KUL, zainicjowanie działania Wolontariatu Studentów KUL, przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów lat w zakresie wspierania młodzieży akademickiej w sytuacjach trudnych (lata: 2004-2005), współautorstwo programu zintegrowanej profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich „Ogólnopolska Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień – OSUWU” (2004 r.), nadzór merytoryczny nad ogólnouniwersytecką diagnozą profilaktyczną na grupie 4000 tys. studentów KUL (lata akademickie: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), nadzór merytoryczny nad punktem konsultacyjnym na ternie KUL dla studentów doświadczających negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych (2007r.), uczestnictwo w realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (lata: 2007-2008).

 

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie psychospołecznych czynników ryzyka patologii społecznych, psychoprofilaktyka patologii społecznych, kryminologia, wiktymologia, psychologia sądowa, prawo karne wykonawcze, psychologia penitencjarna, terapia uzależnień chemicznych i czynnościowych.

 

 Konferencje dr hab. Iwony Niewiadomskiej

 

Autor: Paweł Polakiewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024, godz. 14:40 - Patrycja Wośko