Urodzony w 1973 roku w Krasnymstawie, Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły (1992) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997); doktorat 2005 na podstawie rozprawy: „H. Schoenebecka humanizm post-pedagogiczny. Krytyczna analiza antropologicznych tez antypedagogiki", przygotowanej pod kierunkiem Ks. Prof. J. Wilka oraz Ks. Prof. M. Nowaka. Od 1998 Pracownik naukowo- dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.

Zainteresowania naukowe

Teoretyczne (filozoficzne) i metodologiczne podstawy wychowania, w tym wychowania w rodzinie, współczesne kierunki wychowania: personalizm, postmodernizm, antypedagogika.

Praca dydaktyczna

 • Pedagogika rodziny - ćwiczenia dla studentów IV roku Pedagogiki,

 • Pedagogika ogólna - wykład dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych oraz nauczanie zdalne (e-learning).

Publikacje

 • Magier P., Bieleń R., Wykaz publikacji ks. prof. dr hab. Józefa Wilka SDB, w: W służbie rodziny, red. Bieleń R., Warszawa 2000, 21 - 24.

 • Magier P., Analiza antropologii pedagogicznej ojca Jacka Woronieckiego, w: W służbie rodziny, red. Bieleń R., Warszawa 2000, s. 119 - 128.

 • Magier P., Bis D., Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze Stuleciem dziecka, „Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (68), listopad - grudzień 2000, s. 21 - 22.

 • Magier P., Współczesna myśl pedagogiczna wobec „pytania ostatecznego", w: Wychowanie człowieka otwartego, red. Rynio A., Kielce 2001, s. 234 - 239.

 • Magier P., Zmiany edukacyjne początku wieku. Propozycja personalistyczna, w: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, red. Korzeniowska W., Kraków 2001, s. 401-407.

 • Magier P., Współczesne tendencje zmian edukacyjnych na przykładzie antypedagogiki, w: Przemiany w naukach o wychowaniu: idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. Korzeniowska W., Kraków 2002, s. 113 - 121.

 • Magier P., Poznanie i wiedza według teorii H. Von Schoenececka, w: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, red. Kuźma J., Morbitzer J., T. II, Kraków 2003, s. 183 - 188.

 • Magier P., Rodzina w czasach ponowoczesnych. Próba analizy, „Rocznik Pedagogiki Rodziny. Studia i Rozprawy", 2003 T. VI, 149 - 155.

 • Współpraca przy redagowaniu publikacji: W służbie dziecku, T. III - Społeczna troska o dziecko w XX wieku, red. Wilk J., Lublin 2003.

 • Magier P., Małżeństwo i rodzina. Kluczowe elementy personalno - chrześcijańskiej koncepcji rodziny, w: Rodzina. Historia i współczesność, red. Korzeniowska W., Szuścik U., Kraków 2005, s. 85 - 92.

 • Magier P., Wychowanie do wolności w ujęciu Księdza Profesora Józefa Wilka, w: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny, Lublin 2006, s. 79-87.

Uczestnictwo w sympozjach

 • 16 - 17.1998. KUL - Sympozjum Pedagogiczne pt. „Współczesny w wychowawca w stylu ks. Bosko" - uczestnik dyskusji panelowej.

 • 25 - 27.10.2000. KUL - Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne z udziałem gości zagranicznych pt. „Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze Stuleciem dziecka" - uczestnik sesji plakatowej.

 • 22 - 24. 06. 2001. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski ogólnopolski Sympozjum naukowe: „Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem". Referat: Postmodernizm jako paradygmat uprawiania pedagogiki.

 • 15-16.10.2001. Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie: „Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania" - referat: Zmiany edukacyjne początku wieku. Propozycja personalistyczna.

 • 17 - 18.01.2002. Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Konferencja naukowa pt.: „Nauki pedagogiczne - ich rozwój i wkład w przemiany edukacyjne" - referat: Poznanie i wiedza według teorii H. Von Schoenececka.

 • Wrzesień 2002 - Ustroń - Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie - Wartości a wychowanie międzykulturowe - uczestnik bez referatu.

 • 28 - 29. 11. 2002. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: „Przemiany w naukach o wychowaniu: idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna" - referat: Współczesne tendencje zmian edukacyjnych na przykładzie antypedagogiki.

 • 19 - 20.05.2003. Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim. VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt.: „Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy" - referat: Rodzina w czasach ponowoczesnych. Próba analizy.

 • 26.10.2004. KUL - Sesja Naukowa pt.: „Ksiądz Profesor Józef Wilk i Jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów pedagogiki rodziny" - uczestnik sesji plakatowej - poster zatytułowany: „Wychowanie do wolności w ujęciu Księdza Profesora Józefa Wilka".

 • 23 - 24.05.2005. Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim. VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt.: „Rodzina Polska w III tysiącleciu" - referat: Model oraz funkcje rodziny w nauczaniu Kościoła katolickiego. Aspekty pedagogiczne.

 • 2006 - 2007, KUL, Systematyczny udział w posiedzeniach Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

 • 20-22.04. 06. KUL, Colloquium of A.C.I.Z.E „The contribution of the Catholic Universities to a society in trandition" .

 • 15-16.09.2006. Uniwersytet Łódzki, II Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna pt.: „Tradycja i współczesność filozofii wychowania"- referat: Kategoria realizmu w koncepcji pedagogicznej Stefana Kunowskiego.

 • 23-24.10.2006. KUL - Sympozjum pedagogiczne pt.:„Szkoła rodziców" - aktualny stan i perspektywy - referat: Kulturowe konteksty potrzeb dziecka wyzwaniem dla edukacji rodziców; przewodniczenie w obradach sekcji IV „Potrzeby dziecka a edukacja rodziców".

 • 15.11.2006. KUL JP II, Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna pt.: „Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności" - referat: Kategoria humanizmu i personalizmu w wybranych koncepcjach pedagogicznych; współprzewodniczenie w obradach sekcji IB: „W poszukiwaniu adekwatnej wizji wychowania chrześcijańskiego".

Działalność w stowarzyszeniach

 • Od października 2004 Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN.

 • Od marca 2005 Członek założyciel Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Zarządu (2005 - 2006) oraz Prezes (2006).

 • Od kwietnia 2006 Członek współpracownik TN KUL JP II, Sekretarz Komisji Pedagogicznej Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL JP II.

 • Od października 2006 - Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogik Filozoficznej im. B. Trentowskiego z siedzibą w Łodzi - Stowarzyszenie w trakcie rejestracji


Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2008, godz. 18:13 - Tomasz Petkowicz