Katedra prowadzi liczne prace naukowo-badawcze we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Kierownik Katedry jest członkiem Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz członkiem Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, współinicjatorem Seminarium Metodologii Pedagogiki. Katedra była współorganizatorem I Seminarium Metodologii Pedagogiki w 2004 r. w Dąbrowicy-Lublinie, współorganizatorem VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w 2007 r. w Lublinie, organizatorem Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aksjologiczne orientacje w pedagogice” w 2013 w Kazimierzu Dolnym oraz organizatorem XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w 2014 r. w Sandomierzu.

   

   Kierownik Katedry wchodzi w skład Naukowego Komitetu Redakcyjnego Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (pod kierunkiem T. Pilcha) i jest w niej konsultantem i recenzentem haseł z zakresu pedagogiki ogólnej i teorii wychowania, jest redaktorem naczelnym „Rozpraw Naukowych”. Biała Podlaska, PWSZ oraz „Roczników Pedagogicznych”. Lublin, KUL; jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych takich czasopism jak m.in.: „The New Educational Review”. Katowice (Poland-Slovakia-Czech Republic); „Prosopon. Prospettiva Persona”. Teramo (Włochy); „Seminare. Poszukiwania Naukowe”. Kraków-Ląd-Łódź; „Paedagogia Christiana”. Toruń; „Pedagogika Kultury”. Lublin, UMCS.

 

   Znaczący zakres współpracy międzynarodowej obejmował również realizację projektów zakresu wykluczenia społecznego młodzieży i jego przeciwdziałaniu: (1) PROCORA 2007-2008, Lublin – Metz – Berlin, Comite Mosellan de Sauvegarde de L`Enfance, de l`Adolescence et des Adultes, Conseil General Mosellan, L'Institut Régional du Travail Social (IRTS de Lorraine), La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, Comite National de Liaison des Associations de Prevention Specialisee; Alice Salomon Hochschule Berlin, Jugendmat Berlin, Stowarzyszenia Kids & Co oraz Roterbaum Berlin, Stowarzyszenie Szczęśliwe Dzieciństwo, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Lublin (P. Magier); (2) projekt „Trinational” 2014 – 2015, realizowany we współpracy z Alice Salomon Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand (M. Jeziorański, P. Magier).

 

Trwające i zrealizowane prace naukowo-badawcze we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi to m.in.:

 • Współpraca w ramach Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'Éducation (M. Nowak jest w obecnej kadencji członkiem Prezydium ACISE);
 • Współpraca z Katholische Akademie in Bayern - München (NIEMCY) w zakresie badań nad myślą pedagogiczną R. Guardiniego (M. Nowak);
 • Udział w pracach Zespołu Problemowego Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (M. Nowak);
 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Wielokulturowej KNP PAN (M. Nowak);
 • Współpraca w planie badawczym nt. Edukacji emocjonalnej w Europie -Conceptual and practical issues relating to affective education from a European perspective (M. Nowak). Kierownik projektu Peter Lang (Institute of Education University of Warwick, Coventry-Anglia);
 • Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu „Salesianum" w Rzymie, Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Berlinie, Instytutem Katolickim w Paryżu (M. Barth) oraz z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Münster  i Köln - wspólne inicjatywy kształceniowe i badawcze z dwoma ostatnimi w ramach European Spring Academy;
 • Projekt „PROCORA" - wspólnie z ośrodkami naukowymi z Francji i Niemiec (P. Magier);
 • Współpraca z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja);
 • Systematyczna współpraca międzyuczelniana w ramach prac Zespołu Pedagogów Chrześcijańskich  KNP PAN, którego przewodniczącym od r. 2004 jest M. Nowak, (uczestnictwo M. Jeziorański, P. Magier);
 • Udział w pracach Zespołu Samokształceniowego i Samopomocowego Doktorów przy KNP PAN (M. Jeziorański);
 • Współpraca międzyuczelniana w zakresie organizacji sesji poświęconych metodologii pedagogiki (inicjatywa Seminariów Metodologii Pedagogiki z UMCS), współpraca z Instytutem Pedagogiki PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, z Wydziałami Pedagogiki UMCS, UJ, UAM, itd.
 • realizacji międzynarodowego projektu „Trinational” realizowanego we współpracy z Alice Salomon Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, dotyczącego form pomocy rodzinie i młodzieży w sytuacji zagrożenia marginalizacją społeczną i kulturową (P. Magier, M. Jeziorański);
 • Udział w programie wymiany pracowników naukowych ERASMUS i ERASMUS+ - m.in. Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique d'Ile-de-France w Paryżu (P. Magier), Alice Salomon Hochschule Berlin (B. Kolleck, P. Magier); Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Münster (M. Jeziorański)
 • Uczestnictwo w pracach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o/Lublin (M. Nowak –przewodniczący o/lubelskiego; P. Magier – przewodniczący Komisji Rewizyjnej o/lubelskiego);

Uczestnictwo w Polskim Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego z siedzibą w Łodzi (P. Magier);

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2016, godz. 09:36 - Marek Jeziorański