Kierownik

dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

 

Pracownicy
dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL 

mgr Piotr Kociuba, asystent

mgr inż. Adam Stępień, asystent

 

Katedra Ekologii Krajobrazu funkcjonuje od 2002 roku (w latach 2002 - 2006 jako Katedra Systemów Krajobrazowych). Od początku istnienia katedrą kieruje dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL.

 

W Katedrze Ekologii Krajobrazu realizowane następujące zagadnienia badawcze:

1. Analiza dynamiki krajobrazów. Prognozowanie zmian w krajobrazie. Opracowanie krajobrazowych modeli prognostycznych (oryginalny model CELLAUT) z zastosowaniem teorii automatów komórkowych;
2. Analiza i prognozowanie dynamiki krajobrazów leśnych. Opracowanie symulacyjnych modeli płatowych (oryginalny model FORKOME);
3. Opracowanie gospodarczo-ekologicznych modeli komputerowych z zastosowaniem programu STELLA (HPInc., USA);
4. Zastosowanie trójwymiarowej wizualizacji (program 3D Studio Max) w badaniach krajobrazowych;
5. Zastosowanie programów GIS (Arc Gis, QGis) w badaniach krajobrazowych i w prezentacji prognostycznych wyników z opracowywanych modeli komputerowych;
6. Analiza przestrzeni zabudowanych z zastosowaniem danych LIDAR (chmur punktów) z naziemnego skaningu  laserowego i programu LP360;
7. Analiza  drzewostanów z zastosowaniem danych LIDAR (chmur punktów) z lotniczego skaningu laserowego i programu LP360;
8. Analiza dynamiki wsi na pograniczu Polsko-Ukraińskim z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych
9. Analiza współczesnego funkcjonowania systemów fluwialnych, w tym i koryt rzecznych, relacji zachodzące pomiędzy ich funkcjonowaniem  a zagospodarowaniem  terenu w granicach zlewni;
10. Analiza współczesnych i dawnych procesów eolicznych;  formowanie procesów i form  eolicznych  (wydm) na schyłku plejstocenu – holocenu;
11. Kulturotwórcza rola krajobrazu, krajobrazy kulturowe, kultura materialna i niematerialna w krajobrazie (we współpracy z Panią Mgr Hanną Kozak z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu);
12. Krajobraz sakralny pogranicza na przykładzie cerkwi drewnianych oraz zabytkowych cmentarzy (we współpracy z Panią Mgr Hanną Kozak z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu);
13. Krajobrazy wiejskie pogranicza na przykładzie Karpat i Roztocza (we współpracy z Panią Mgr Hanną Kozak z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu)


Projekty badawcze

W latach 2002-2004 został zrealizowany projekt badawczy KBN „Sukcesja lasów górskich i nizinnych na przykładzie Bieszczadów i Puszczy Kampinoskiej: badania z opracowaniem prognostycznego modelu”. Kierownikiem tego projektu był dr hab. Ihor Kozak.

Prof. I. Kozak w latach 2010-2012 uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym (grant) Ministerstwa - "Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na pierwotne obszary leśne podlegające ochronie oraz opracowanie systemu ich monitorowania" Kierownik projektu Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski.

W latach 2010-2013 wykonywany był projekt naukowo-badawczy (grant) Ministerstwa  - "Zastosowanie modelu FORKOME do prognozowania alokacji i akumulacji biomasy w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)". Kierownik projektu dr hab. Ihor Kozak.

  

Współpraca

Powyższe zadania realizowane są we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, między innymi z Instytutem Badawczym Leśnictwa i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Uniwersytetem im Adama Mickiewicza z Poznania, oraz z ośrodkami naukowymi za granicą  (Instytut Leśnictwa Górskiego i Przykarpacki Uniwersytet w Iwano-Frankowsku na Ukrainie; BOKU Instytut Ekologii Leśnej, Austria; SLU, Szwecja).

 

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, godz. 12:25 - Magdalena Lubiarz