2015

 • Kociuba P., KozakI., Śtepień A., Kozak H. 2015. Perspektywy zastosowania GIS w analizie przemian przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Lublina. W: M. Malikowski, M. Palak, J. Halik [redakcja]. Zmiany w przestrzeni współczesnych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 187-197.

 • Stępień A., Kozak I., Kociuba P., Kozak H. 2015. Trójwymiarowa wizualizacja elementów miasta Lublina. W: M. Malikowski [redakcja]. Zmiany w przestrzeni współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów s. 199-209.

 • Kociuba P., Kozak I., Perzanowski K., Klich D., Kozak H., Stępień A. 2015. Forecasting of landscape dynamics using computer models: a case study at Roztocze Wschodnie (Eastern Poland), Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia s. 68 - 74.

 • Kozak I., Perzanowski K., Parpan T., Kociuba P., Klich D. 2015. Forecasting of the dynamics of beech and fir forests of Polish Bieszczady and Ukrainian Beskydy underthe influence of climatic changes, Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia s. 94 - 102.

 

 2014

 • Kozak I., Węgiel A., Strzeliński P., Frąk R., Stępień A., Kociuba P., Kozak H. 2014. FORKOME model application for prognosis of forest fires. Ekológia (Bratislava), 33(4): 391–400.

 • Kociuba P., Kozak I., Semko I., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 260-269.

 • Stępień A., Kozak I., Kociuba P., Kozak H. 2014. Perspektywy zastosowania programów 3ds Max do wizualizacji obiektów wąwozu w Lublinie. W: E. Trzaskowska [red.]. Wąwozy i suche doliny - potencjał i zagrożenia. Wydano przez Urząd Miasta Lublin. Lublin, s. 269-278.

 • Popov M., Semko I., Kozak I. 2014. Estimation of forest above-ground biomass rate using airborne LiDAR data. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 27-33.

 • Kociuba P., Kozak I. 2014. Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 139-147.

 • Stępień A., Kozak H., Kozak I., Kociuba P. 2014. Cyfrowa fotografia i modele 3D w badaniach krajobrazów kulturowych. Problemy Ekologii Krajobrazu Warszawa IGiPZ PAN i PAEK, 38, s. 149-160.

 • Kozak I. 2014. Simulation of beech stand dynamics under climate change conditions in the Carpathians and Roztocze using FORKOME model. In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 95.

 • Козак I., Стшелінський П., Венгєль A, Завіла-Нєдзвєцкий T., Засада M., Стемпень А., Koцюбa П., Koзaк Г. 2014. Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі. Wisnyk Lwiwskoho Uniwersytetu. Seria Geograficzna, 45, s. 20-28.

 • Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecológia (Bratislava) 33(1): 16-25.
 • Popov M., Semko I., Kozak I. 2014. Metoda oceny wskaźnika powierzchni liści z zastosowaniem lotniczego skaningu lidarowego. Acta Agrophysica, 21(2): 205-217.
 • Kozak I., Kozak H., Kociuba P. 2014. Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Plaskowyu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego z zastosowaniem modeli komputerowych. W: J. R. Rak [red.] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2014, s. 283-299.
 • Koзaк Г., Козак I.,Стемпень А. 2015. Греко-католицький цвинтар Старого Брусна як приклад сакрального мистецтва у культурних ландшафтах пограниччя. W: J. R. Rak [red.] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2014, s. 299–319.
 • Kozak H., Stępień A., Kozak I., 2014. Analiza wstępna cmentarza greckokatolickiego w Starym Bruśnie do dalszej rewitalizacji. W: Dziewulska A., Królikowski J.T., Starzyk A. (redakcja naukowa), Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich. Studium przypadku, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-87897-98-7

 

2013

 • Kozak H., Kozak I., Stępień A. 2013. Krajobraz sakralny na przykładzie wsi Potełycz na Roztoczu. Krajobrazy pogranicza kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 19. Strony 132-140.  
 • Козак I., Koцюбa П., Koзaк Г., Стшелінський П., Венгєль A. 2013. Застосування GIS до аналізу лісових екосистем на прикладі даних SILP з надлісництва Тучно. // Гeографічна наука і практика: виклики епохи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,  – Том 3. С. 98-100. 
 • Козак I., Koцюбa П., Koзaк Г., Стшелінський П., Венгєль A. 2013. Перспективи застосування LP360 до прогнозування динаміки лісових ландшафтів.// Гeографічна наука і практика: виклики епохи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Том 3. С. 181-185. 
 • Козак H., Koзaк I. 2013. Концепція духа місця на прикладі туризму в Українських Карпатах. // Гeографічна наука і практика: виклики епохи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – Том 3. С. 239-242.
 • Koзaк Г.,Козак І. 2013. Дух місця у Карпатах: до питання інноваційності у культурному туризмі. // Історико-культурні пам'ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об'єкти в розвитку туризму. Львів. С. 304-312. 
 • Козак Г., Козак І., Стемпень А. 2013. Приклад тривимірної реконструкції українських церков і оточуючого їх ландшафту на польсько-українському прикордонні. // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України. Випуск 23.9. С. 59-64.
 • Zajączkowski J., Brzeziecki B., Perzanowski K., Kozak I. 2013.Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce. Sylwan. Nr 4. S. 253- 262.
 • Kozak I, Kozak H., Kociuba P. 2013. Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich. W: J. R. Rak [red.]. Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2013, s. 208–212.
 • Ihor Kozak, Patrycja Czekajska, Hanna Kozak, Adam Stępień, Piotr Kociuba 2013. Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu. Leśne Prace Badawcze, Vol. 74 (3): 215–226.
 • Козак І., Козак Г. 2013. Досвід моделювання ландшафтно-еколгічних ситем гірських територій /  Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С.Кравців (відп. ред.). – Львів,. – Вип. 6 (98). – С.  207-213. 

 

2012

 

 • Kozak I., Mikusiński G., Stępień A., Kozak H., Frąk R. 2012. Modeling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden. Journal of Forest Science. 58, (10): 436–445.
 • Kozak I., Kozak H. 2012. Selective forest cutting using the FORKOME computer model. Ekológia (Bratislava) Vol. 31, No. 2, p. 195–209.
 • Kozak H., Stepień A., Kozak I. 2012. Three-dimension modeling in reconstruction of old wooden church in Ukraine. Kultura i Historia, 21.
 • Kozak H., Kozak I. 2012. Kulturotwórcza rola drzew w Karpatach Ukraińskich (na przykładzie z okolic Turki). Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2012, 171–189.
 • Kozak I, Stepień A., Kozak H., Shuber P. 2012. Prognozowania zmian podwydziałów leśnych. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie; Brzozów, 2012, 365–385.
 • Kozak I, Węgiel. A., Strzeliński P., Stepień A., Kozak H., Frak R. 2012. Przykład prognozowania zmian lasów sosnowych z zastosowaniem danych SILP. Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 9, s. 14-20.
 • Козак Г., Козак І. 2012. До питання відновлення і впорядкування культурного ландшафту навколо дерев'ної церкви Святого Духа у с. Потелич. Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 9, s. 171-176.
 • Kozak I., Strzeliński P., Węgiel A., Kociuba P. 2012. Prognozowania zmian w wydzieleniach leśnych na poziomie krajobrazu z zastosowaniem modeli komputerowych. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XXXIII Zarządzanie systemami Krajobrazowymi. Strony  115-123.
 • Kozak H., Kozak I., Kociuba P. 2012. Potencjał turystyczny etosu drzewa w Beskidach Ukraińskich. Problemy ekologii Krajobrazu. Tom XXXIV. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Red. A. Richling, L. Zbucki. Biała-Podlaska. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Strony. 117-123.
 • Kozak I., Kozak H., 2012. Ocena potencjału rekreacyjnego terenów leśnych Karpat Ukraińskich. Problemy ekologii Krajobrazu. Tom XXXIV. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Red. A. Richling, L. Zbucki. Biała-Podlaska. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Strony 125-131.

 

2011

 

 • Stępień A., Kozak I., Kozak H. 2011. Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno - krajobrazowego – na przykładzie nieistniejącej cerkwi w Beniowej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie T19. C. 378-387.
 • Козак Ганна Григорівна, Козак Ігор Іванович. 2011. Народні традиції та обряди як об’єкт культурного туризму. //Туризмознавство: наукові та практичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.  22-23. 09. 2011. Івано-Франківськ, Університет нафти і газу. С. 30-33.
 • Козак Ігор Іванович, Парпан Василь Іванович, Козак Ганна Григорівна Імітаційне екологічне моделювання у навчанні студентів. Інноваційні технології в освіті. VIII Міжнародна науково-практична конференція. Сімферополь-Ялта 15-17. 09. 2011. str. 133-138.

 

2010

 

 • Коzак І., Frąk R., Stepień А. Коzак H. 2010. Modele FORKOME I CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Szackim Parku Narodowym. Науковий вісник Волинського національного університетуім. Лесі Українки. Науки біологічні, 18. s. 3 – 7.
 • Козак Г., Козак І., Стемпень А. 2010. Проблеми і перспективи розвитку прикордонних населених пунктів на прикладі села Потелич. В кн. Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах. Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної коніеренції. Луцьк. 14-15 жовтня 2010 року. s. 47-51

 

2009

 

 • Koзак І. І., Парпан В.І. 2009. Екологічне моделювання із застосуванням програми STELLA. (Ecological modeling with STELLA Software). Прикарпатський Національний Університет (Prycarpathian National University); 220 stron.
 • Frąk R., Kozak I., Widelska E., Kozak H. 2009. Prognosis of landscape changes in the basin of the Bojarski stream with application of CELLAUT model. W ks.: Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції. 15-17 травня 2009 року. - Львів – Ворохта, с. 246-252.
 • Козак І, Фронк Р., Козак Г. 2009. Приклади прогнозування змін лісів Підліснівського лісництва із застосуванням моделі FORKOME. Природні комплекси й екосистеми верхівۥя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріли науково-практичної регіональної конференції. 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта 2009, с. 256-261.
 • Козак Г., Козак І. 2009. Дерево як культурологічний обۥєкт природоохоронної діяльності . Природні комплекси й екосистеми верхівۥя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріли науково-практичної регіональної конференції. 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта 2009, с. 265.
 • Kozak I., Frąk  R., Stępień A., Kozak H. 2009. Modele komputerowe FORKOME i CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym. W ks.: „Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – regionu pogranicza” pod redakcją Romana Reszela, Tadeusza Grabowskiego. Zwierzyniec, 9-10 września 2009r, 169-179
 • Kozak H., Kozak I., 2009. Drzewa w pieśniach ludowych w regionie Roztocza Ukraińskiego W ks.: „Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – regionu pogranicza” pod redakcją Romana Reszela, Tadeusza Grabowskiego. Zwierzyniec, 9-10 września 2009r, 207-216.
 • Kozak H. 2009. Aspekty ekologiczne w twórczości Łesi Ukrainki. W: Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 8. s. 322-329.

 

Najważniejsze publikacje od czasu powstania Katedry (od 2002 roku).

 

 

Najważniejsze publikacje do 2002 roku

Prace materiałowe w czasopismach i innych wydawnictwach recenzowanych

 

 

Książki

 

 • Kozak I. 1997. Biogeocoenotic cover of the North-Eastern slope of the Ukrainian Carpathians and his anthropogenic changes. Lecture on the habilitation dissertation.  Dnipropetrowsk. (Ukraine). 67 s. (In Ukrainian with English summary).
 • Golubets M., Kozak. I., Maryskevicz O., Kozlowskij M. 1998. The ecological situation on the North-East slope of the Ukrainian Carpathians. VINITI (Russia) 208 p. (In Russian).

 

Rozdziały w ksiązkach

 

 • Kozak I. 1993. Zonation of territory. Nature of Carpathians National Park. Editor S. Stoyko: 187-193. (In Ukrainian with English summary).
 • Golubets M., Kozak I. 1994. The modern interpretations of biogeocoenotic cover. In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets: 7-12. (In Ukrainian with English summary).
 • Golubets M., Kozak I. 1994. The principal features of anthropogenic digression of biogeocoenotic cover in Carpathians region. In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M.Golubets:17-22. (In Ukrainian with English summary).
 • Kozak I. 1994. The forest biogeocoenotic complex of upper reaches of the Prut-river. In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets: 35-45. ( In Ukrainian with English summary).
 • Golubets M., Borsuk D., Kozak I.1994. The agricultural complex of upper reaches of the Dniester River. In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets: 45-54. (In Ukrainian with English summary).
 • Golubets M., Kozak I., Kozlowskyj M., Krok B. 1994. Urbanistic complex.   In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets: 54-68. (In Ukrainian with English summary).
 • Kozak I. 1994. Morphological structure. In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets: 68-75. (In Ukrainian with English summary).
 • Golubets M., Kozak I., Lisnychyj V. 1994. Inter-ecosystemical material-energy change. In: Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets: 105-113. (In Ukrainian with English summary)
 • Akimov I, Kozak. I 1998. Existing Long Term Ecological Research in the Western Ukraine. In: Long Term Ecological Research. Mat. Conf., Mądralin. 88-93.
 • Kozak I., Menshutkin V. 1998. Badania sukcesji lasów w Karpatach z wykorzystaniem modelowania komputerowego. Działalność naukowa PAN. Warszawa. 8, 59-60.
 • Akimov I., Kozak I., Perzanowski K. 1999.  Possible use of Przewalski horse in restoration and management of ecosystem of Ukrainian steppe – a potential program under large herbivore initiative WWW Europe Mat. Int. Symp. Vestnik Zoologii, 11, 7-9.
 • Perzanowski K., Kozak I. 1999. Żubr w Karpatach w przeszłości i ocena dalszych perspektyw gatunku. Działalność naukowa PAN. Warszawa, 9, 66-68.
 • Akimov I. Kozak I. 2000. Ukraine. Long Term Ecological Research. In International Long Term Ecological Research, Albuquerque, USA, 50-55.
 • Perzanowski K., Kozak I. 2000. Introdukcja konia Przewalskiego jako element planu ochrony ekosystemów stepowych Ukrainy. Działalność naukowa PAN. Warsawa, 61-62.
 • Golubets M., Kozak. I., 2001. History of development the territory and forming of natural biogeocoenotic cover. In:. Environmental situation on the north-east macro-slope of Ukrainian Carpathians. Editor M. Golubets  14-18 (In Ukrainian with English summary)
 • Golubets M., Kozak. I., 2001. Primary biogeocoenotic cover In:. Environmental situation on the north-east macro-slope of Ukrainian Carpathians Editor M. Golubets .18- 28. (In Ukrainian with English summary)
 • Golubets M., Kozak. I., Maryskiewicz O. 2001. History of mastering the biogeocoenotic cover. In:. Environmental situation on the north-east macro-slope of Ukrainian Carpathians . Editor M. Golubets. 28-32. (In Ukrainian with English summary)
 • Golubets M., Kozak. I., 2001. Peculiarities of territorial distribution In:. Environmental situation on the north-east macro-slope of Ukrainian Carpathians Editor M. Golubets. 39-47. (In Ukrainian with English summary)
 • Golubets M., Kozak. I., Baszta T. 2001.Changes in morphological structure. In:. Environmental situation on the north-east macro-slope of Ukrainian Carpathians Editor M. Golubets. 39-47. (In Ukrainian with English summary)
 • Golubets M., Kozak. I., Krok B. Szewczuk A. 2001. Transformation of functional parameter In:. Environmental situation on the north-east macro-slope of Ukrainian Carpathians Editor M. Golubets. 62-78. (In Ukrainian with English summary)
 • Zalewski M., Klekowski R., Menshutkin V., Kozak I., 2001. Rozwój koncepcji ekohydrologii z wykorzystaniem modelowania matematycznego procesów lądowych i wodnych (Development of ecohydrology with utilization of mathematical modeling of terrestrial and aquatic processes). Działalność Naukowa PAN, wybrane zagadnienia, Warszawa, 12, 81–83

 

Materiały

 

 • Kozak I. 1984. The Interpenetrating of plant species between forest and meadow communities in the Prut basin river. In: Biogeocoenotic cover in the Ukraine. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine,. 71-72. (In Russian).
 • Golubets M., Kozak I. 1984. Anthropogenic changes of biogeocoenotic cover structure in the upper part of Prut river basin (Ukrainian Carpathians) In: Biogeocoenotic cover in Ukraine. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine, 57-58. (In Russian).
 • Golubets M., Kozak I.,Odinak J. 1984. Relations between ecosystems and their geographical peculiarities in the Ukrainian Carpathians. In: Problems of geography of ecosystems. Proceedings of the Conference. Moscow: Russia, 50-53 (In Russian with English summary).
 • Odinak J., Kozak I., Borsuk D. V. 1984. Anthropogenic transformation of biogeocoenotic cover  in upper part of Dniester river basin. In: Problems of geography of ecosystems. Proceedings of the Conference. Moscow: Russia, 277-279. (In Russian with English summary).
 • Kozak. I., 1985. How to study relations between ecosystems?. In: Theoretical base of reservation of nature. Proceedings of the Conference. Moscow. Russia, 121-122. (In Russian).
 • Kozak I., Jawornitskij V. 1985. Soil invertebrates in primary and secondary ecosystems of the Prut basin river (Ukrainian Carpathians). In: Estimate of animals. Mat. Conf., T. 2, Moscow, Russia, 506-509. (In Russian with English summary).
 • Golubets M., Kozak I. 1985. About stability of natural and artificial ecosystems in the Ukrainian Carpathians In: Stability and productivity of forest ecosystems. Proceedings of the Conference. Tartu. Estonia,  30-31. (In Russian).
 • Kozak I. Jawornitskij V. 1986. The numbers of soil invertebrates in the natural and artificial ecosystems in the upper part of Prut river basin. In: Estimation of animals. Proceedings of the Conference. Moscow. Russia, 506-509. (In Russian).
 • Golubets M., Kozak I., Czornobaj J. 1986. Destructive complex of native and secondary biogeocoenosis in the upper part of Prut river basin (Ukrainian Carpathians).In: General problems of the biogeocenology.T.1 Material of the Conference.  256-258. (In Russian).
 • Kozak I. Jawornitskij V. 1987. Some parameters of soil entomofauna in natural and artificial ecosystems in the  mountain part of Prut basin river. Third Ukrainian Entomological Meeting. Kiev Ukraine, 235-237. (In Russian).
 • Golubets M., Odinak J., Kozak I., 1988. Anthropogenic thansformation of biogeocoenotic cover in the Crpathians Natural National Reserve and his ecological estimation. In: Conservation and regeneration of biological resources and ecological nature. Proceedings of the Conference. Zaporozje. Ukraine, 34-39. (In Russian).
 • Golubets M., Kozak I. 1988. To the question of biogeocoenotic cover study in the mountain regions. In: Summation and perspectives of geographical studies in the Kirgistan. Proceedings of the Conference. Frunze. 73-75. (In Russian).
 • Golubets M., Odinak J., Kozak I., 1989. Anthropogenic transformations of biogeocoenotic cover in the Carpathians region. In: Transformation of mountains. International Conference. Cachkadzor. Georgia, 76-78. (In Russian).
 • Golubets M., Odinak J., Kozak I., 1989. The problems of nature use in the Carpathian region. In. Ecological and economical aspects of nature conservation. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine, 9-11. (In Russian).
 • Golubets M., Odinak J., Kozak I., Borsuk D. V. , Lisnyczyj V. J. ,1989. Antrhropogenic dynamics of forest ecosystems in the Eastern Carpathians. In: Forestry in the Western Ukraine. Mat. Confer. Lviv. Ukraine, 67-68. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Odinak J., Kozak I., 1989. Ecological problems in the Ukrainian Carpathians. Problems of management in mountains. Proceedings of the conference. Barnaul. Russia, 23-24. (In Russian).
 • Kozak I. 1989. To the question of mapping of biogeocoenotic cover. In: Ecological and geographical aspects of nature management. Proceedings of the Conference. Irkutsk. Russia, 80-82. (In Russian).
 • Golubets M., Odinak J., Kozak I., Borsuk D. V., Kozlovskij N. P., Krok B. O., Lisnyczyj V. J., Jamkovyj V. T., Szevczuk A. I., Evtuszenko A. I., Maryskievycz O. G. 1989. Report and aims of ecosystem studies in the Ukrainian Carpathians. In: System of forestry in the Carpathians. Mat Confer. Ivano-Frankivsk. Ukraine, 20-21. (In Ukrainian).
 • Odinak J., Kozak I., Borsuk D. V.,  Krok B. O.,  Lisnyczyj V. J. , Jamkovyj V. T. 1990. Estimation of ecosystems in the Carpathian National Natural Park. In: National Parks and conservation of nature. Jaremcze. Ukraine, 59-60. (In Ukrainian).
 • Kozak I. 1990. Biogeocoenotical aspects of improvement the infrastructure of Carpathian National Natural Park. In: National Parks and problems of nature conservation. Proceedings of the Conference. Jaremcze. Ukraine, 47-48 (In Ukrainian). 
 • Golubets M., Kozak I., Odynak J. 1990. Biological investigations of terrestrial and aquatic ecosystems of Roztoczja and Eastern Carpathians as subject to anthropopression. Lubelsko-Lwowska sesja naukowa, 25-27 września 1989. Lublin. Poland, 79-80. (In Russian).
 • Kozak I., 1990. Anthropogenic transformation of forest ecosystems in the Prut basin river. 13th Conference of young scientists. Proceedings of the Conference. Ufa. Russia, 35-36. (In Russian).
 • Kozak I., 1990. Forest area as indicator of anthropogenic transformation of biogeocoenotic cover. The Conference of young scientists. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine, 64-74. (In Ukrainian).
 • Kozak I., 1990. Results of anthropogenic transformation of forest ecosystems in the Prut basin. In: Problems of forest ecology. Proceedings of the conference. Minsk. Belorus, 103-104. (In Russian).
 • Kozak I., Borsuk D. V., Lisnyczyj V. J. 1990. Productivity of forests in the Carpathian Natural National Park.In: Problems of forestry and forest ecology. Mat. Confer. Minsk. Belorus, 201-202. (In Russian).
 • Kozak I., 1991. Recreation changes of fir-spruce forests in the Carpathian Natural National Park. In: Problems of forest ecological monitoring. Mater. Conf. Sverdlowsk. Russia, 73-74. (In Russian).
 • Kozak I., Ptots. B. G. 1991. Forest regeneration on the meadows in the Carpathian Natural National Park. In: Problems of forest ecological monitoring. Mater. Conf. Sverdlowsk. Russia,122-124. (In Russian).
 • Kozak I., 1991. Forest area as a parameter of transformation of biogeocoenotic cover in the Ukrainian Carpathians. In: Actual problems of nature conservation in the West Ukraine. Mater Conf. Lviv. Ukraine, 64-67. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I., Odynak J.1991. Urboecosystems as a component of biogeocoenotic cover. In: Problems of urboecology and fitomelioration. Lviv. Ukraine, 10-11. (In Ukrainian).
 • Kozak I., Borsuk D. V., Krok B. O., Lisnyczyj V. J., Hrynczak M. P. 1991. Study of plants in the town. In: Problems of urbanecology and fitomelioration. Lviv. Ukraine, 16-17. (In Ukrainian).
 • Kozak I., 1991. Ecological consequence of forest cutting on the North slope of the Ukrainian Carpathians. In: Ecology and culture. Mat. Confer. Luck. Ukraine, 25-26. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.1992. Anthropogenic transformation of landscape  in the North slope of the Ukrainian Carpatrhians. In: 13th Conference of botanists. Kiev. Ukraine Ukraine, 67-68. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Lisnyczyj V. Kozak I.,1993. Anthropogenic changes of oak forests in the upper part of Dnister river. In: Industrial botany: state and perspectives of the development. Proceedings of the Conference. Doneck. Ukraine, 23-24. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.,1993. The ecology of man – special science. In: Ecology of Man. Proceedings of the Conference.  Luck. Ukraine, 10-13 (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.,1993. Biogeocoenotic cover of Carpathian National Natural Park- the object of ecological monitoring. In: Ecological aspects of conservation in the Reserves. International Conference. Rakchiv. Ukraine ,246-247. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.,1993. Biogeocoenotic cover of National Parks. In: National Parks in the systems of ecological monitoring. Proceedings of the conference. Svitjaz. Ukraine, 4-6. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.,1993. Biogeocoenotic aspects of Karpathian National Natural Park infrastructure In: Hutsul Problems. Proceedings of the Conference.  Czernivtsi. Ukraine, 98-100. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.,1993. Ecological problems of nature management in the Carpathians. In: Carpathians the bridge to the Europe: problems and perspectives. Proceedings of the Conference.  Lviv. Ukraine, 12-14. (In Ukrainian).
 • Kozak I., Borsuk D. V., Lisnyczyj V. J. 1993. Forest of Carpathian Natural National Park and their recreation use. In: Carpathian the bridge to the Europe. Problems and perspectives. Lviv. Ukraine, 129-131. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I., Kozlowskyj M., Krok B. 1994. The ecosystem of Lviv town and its structure and functions In: Urbanisation as a factor of transformation of biogeocoenotic cover. Proceedings of the Conference. Jaremcze. Ukraine, 29-30. (In Ukrainian).
 • Kozak I. Lisnyczyj. V. 1994. To the question of energetic exchange in the urbanised complex. In: Urbanisation as a factor of changes in biogeocoenotic cover. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine ,43-44. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I., Lisnychyj V. 1994. Urbanisation in biogeocoenotic covers.  In: 46th scientific conference of Lviv University of Forestry. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine ,44-45. (In Ukrainian).
 • Kozak I. 1994. Anthropogenic transformation of landscape on the north–eastern slope of Ukrainian Carpathians. In: Problems of Geography in the Ukraine. Proceedings of the Conference.  Lviv. Ukraine, 7-9. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.1995. Structure and productivity of the beech forests on the North-Eastern macroslope of the Ukrainian Carpatians. VI Conf. IUFRO, Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine.15-17. (In Ukrainian).
 • Kozak I.1995. Euromontana and problems of Ukrainian Carpathians. Conf. Euromontana. Kraków. Poland,149-150.
 • Kozak I., Prots B. 1995. Problems of estimate of recreation changes of ecosystems. In: New aspects of the rehabilitation in the resorts. Proceedings of the Conference. Truskavets:Ukraine, 76-78. (In Ukrainian)
 • Golubets M., Zacharko E., Kozak. I. 1995. GIS and recreation changes of ecosystems.In: New aspects of the rehabilitation in the health resorts. Proceedings of the Conference. Truskavets.: Ukraine, 72-75. (In Ukrainian).
 • Golubets M.,  Kozak. I., Kozlowskij M. 1995. To the problem of recreation changes in Truskavets resort. In: New aspects of the rehabilitation in the health resorts. Proceedings of the Conference. Truskavets. Ukraine, 76-78. (In Ukrainian).
 • Golubets M., Kozak I.1996. The Conception of “sociosphere in the problem sustainable development and ecological education. In: Ecological education and sustainable development. Proceedings of the Conference. Toljatti. 17-19. (In Russian).
 • Golubets M., Tsaryk J., Kozak I. 1996. Institute of Ecology of the Carpathians National Academy of Sciences of the Ukraine. In: Lviv region-96. Proceedings of the Conference. Lviv. Ukraine, 331-332. (In Ukrainian).
 • Kozak I. 1997. Degradation of spruce forests in the Prut river basin (Ukrainian Carpathians) due to recreation. In: Selected ecological problems of Polish - Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Scientific Session. Eds. K. Perzanowski and M. Augustyn. Bieszczady, Poland, 66.
 • Kozak I., Golubets M. 1997. Dependence of beech forest productivity on forest age on north-eastern slopes of the Ukrainian Carpathians. In: Selected ecological problems of Polish - Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Scientific Session. Eds. K. Perzanowski and M. Augustyn. Bieszczady, Poland, 67.
 • Kozak I., Menshutkin V. 1997. GAP - Model of mixed forest in the mountain conditions In: Geomorphologic Problems of the Ukraine. Conf. material. Lviv, Ukraine, 115-117.
 • Kozak I., 1998. International Networking in Long Term Ecological Research and perspective sites in Ukrainian Carpathians. In: Issues of sustainable development in the Carpathians region. Proceedings of the international scientific - practical conference dedicated to the 30th anniversary of the Carpathians Biosfere Reserve, Ed. Hamor F.D. Rachiv. Ukraine, vol. 1, 330 - 333.
 • Kozak I., Menshutkin V., 1998.  An investigation of forest succession in the UkrainianCarpathians region. Proceedings of the international scientific - practical conference dedicated to the 30th anniversary of the Carpathians Biosfere Reserve, Ed. Hamor F.D. Rachiv. Ukraine, vol. 2, 234 - 236.
 • Perzanowski K. Kozak I. 1999. Present status and perspectives for re-establishing the European Bison over its former Carpathians range. Second International Wild Life Management Congress. Godollo. 1999.
 • Akimov I. Kozak I. 1999. Long-term ecological research. In: International long-term ecological research meeting. Abstracts 16-19. August 1999. Skukuza, Kruger National Park, South Africa. P.7.
 • Kozak I. 1999. Long-Term Productivity Forest and Grassland Studies in the Ukrainian Carpathians. In: Cooperation in Long Term Ecological Research in Central and Eastern Europe. Proceedings in LTER Regional Workshop. 22-25 June, 1999. Budapest. Eds. K. Lajtha and K. Vanderbilt. Oregon State University. 113-114.
 • Kozak I. 1999. Introduction. In: Resistance of mountain forest ecosystems. Proceedings of the scientific session within the 4th Meeting of the International Centre of Ecology Polish Academy of Sciences. Katowice. Poland. Eds: R. Klekowski and I. Kozak, International Centre of Ecology PAS, Dziekanów Leśny. 80s.
 • Perzanowski K., Kozak I. 2000. Initiation of Polish-Ukrainian long-term programme to monitor changes in the Carpathian forest ecosystems. In: Long-term ecological research Current State and Perspectives in the Central and Eastern Europe. Abstracts, May 23-25, 2000, Nitra, Slovakia. P.11.
 • Akimov I., Kozak I., Kryzanivskij V., Perzanowski K. 2000. An importance of long-term monitoring for the success of the re-establisment of European Bison population in Ukraine. In: Long-term ecological research Current State and Perspectives in the Central and Eastern Europe. Abstracts, May 23-25, 2000, Nitra, Slovakia. P.11.
 • Kanzaki N., Perzanowski K., Kozak I., Sabados K. 2000. The status of wild boar population in the Carpathian Mountains. Abstracts. 3rd Int. Wild Boar Symp., Uppsala, Sweden, 9.
Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2016, godz. 15:03 - Adam Stępień