Katedra Ekologii Krajobrazu funkcjonowała od 2002 roku do 30 września 2019 roku. Wieloletnim kierownikiem katedry był dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL.

 

W Katedrze Ekologii Krajobrazu realizowane były następujące zagadnienia badawcze:

1. Analiza dynamiki krajobrazów. Prognozowanie zmian w krajobrazie. Opracowanie krajobrazowych modeli prognostycznych (oryginalny model CELLAUT) z zastosowaniem teorii automatów komórkowych;
2. Analiza i prognozowanie dynamiki krajobrazów leśnych. Opracowanie symulacyjnych modeli płatowych (oryginalny model FORKOME);
3. Opracowanie gospodarczo-ekologicznych modeli komputerowych z zastosowaniem programu STELLA (HPInc., USA);
4. Zastosowanie trójwymiarowej wizualizacji (program 3D Studio Max) w badaniach krajobrazowych;
5. Zastosowanie programów GIS (Arc Gis, QGis) w badaniach krajobrazowych i w prezentacji prognostycznych wyników z opracowywanych modeli komputerowych;
6. Analiza przestrzeni zabudowanych z zastosowaniem danych LIDAR (chmur punktów) z naziemnego skaningu  laserowego i programu LP360;
7. Analiza  drzewostanów z zastosowaniem danych LIDAR (chmur punktów) z lotniczego skaningu laserowego i programu LP360;
8. Analiza dynamiki wsi na pograniczu Polsko-Ukraińskim z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych
9. Analiza współczesnego funkcjonowania systemów fluwialnych, w tym i koryt rzecznych, relacji zachodzące pomiędzy ich funkcjonowaniem  a zagospodarowaniem  terenu w granicach zlewni;
10. Analiza współczesnych i dawnych procesów eolicznych;  formowanie procesów i form  eolicznych  (wydm) na schyłku plejstocenu – holocenu;
11. Kulturotwórcza rola krajobrazu, krajobrazy kulturowe, kultura materialna i niematerialna w krajobrazie (we współpracy z Panią Mgr Hanną Kozak z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu);
12. Krajobraz sakralny pogranicza na przykładzie cerkwi drewnianych oraz zabytkowych cmentarzy (we współpracy z Panią Mgr Hanną Kozak z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu);
13. Krajobrazy wiejskie pogranicza na przykładzie Karpat i Roztocza (we współpracy z Panią Mgr Hanną Kozak z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu)


Projekty badawcze

W latach 2002-2004 został zrealizowany projekt badawczy KBN „Sukcesja lasów górskich i nizinnych na przykładzie Bieszczadów i Puszczy Kampinoskiej: badania z opracowaniem prognostycznego modelu”. Kierownikiem tego projektu był dr hab. Ihor Kozak.

Prof. I. Kozak w latach 2010-2012 uczestniczył w projekcie naukowo-badawczym (grant) Ministerstwa - "Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na pierwotne obszary leśne podlegające ochronie oraz opracowanie systemu ich monitorowania" Kierownik projektu Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski.

W latach 2010-2013 wykonywany był projekt naukowo-badawczy Ministerstwa  - "Zastosowanie modelu FORKOME do prognozowania alokacji i akumulacji biomasy w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)". Kierownik projektu dr hab. Ihor Kozak.

  

Współpraca

Powyższe zadania realizowane są we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, między innymi z Instytutem Badawczym Leśnictwa i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Uniwersytetem im Adama Mickiewicza z Poznania, oraz z ośrodkami naukowymi za granicą  (Instytut Leśnictwa Górskiego i Przykarpacki Uniwersytet w Iwano-Frankowsku na Ukrainie; BOKU Instytut Ekologii Leśnej, Austria; SLU, Szwecja).

 

Autor: Adam Stępień
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 20:12 - Magdalena Lubiarz