Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

INSTYTUT PEDAGOGIKI

KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

Al. Racławickie 14

20-950 LUBLIN

______________________________________________
tel./fax +48/ 81 445 -33-40; e-mail: instped@kul.lublin.plKATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ KUL

pod Patronatem

Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

organizuje

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

NA TEMAT:

ANTROPOLOGIA I ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY

W PEDAGOGICE OGÓLNEJ


KOMUNIKAT Nr 1

Katedra Pedagogiki Ogólnej KUL, pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wychodzi z inicjatywą zorganizowania Międzynarodowej Konferencji poświęconej antropologicznym podstawom pedagogiki i wychowania. Konferencja wpisuje się w realizację deklarowanego przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej KUL i przyjętego przez Panią Prof. dr hab. Teresę Hejnicką-Bezwińską - Przewodniczącą Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN programu badań nad aksjologią w pedagogice ogólnej i będzie stanowiła ich pierwszy etap. Rozpoczęcie realizacji tego programu od problematyki antropologicznej uzasadnia fakt, że przecież cała problematyka wartości, w tym problemy aksjologiczne w pedagogice, a zwłaszcza formułowanie celów wychowania jest ściśle związane z określeniem natury człowieka, a więc z odpowiedzią na pytania:

Kim jest człowiek? Jaka jest jego istota? Ku czemu zdąża? Skąd przychodzi?

Jakie jest jego miejsce i jaka rola w rzeczywistości społeczno-przyrodniczej?

Te pytania możemy uczynić pytaniami naszej refleksji w czasie planowanej konferencji oraz kluczowymi kwestiami dla kolejnych spotkań już bezpośrednio poświęconych aksjologii.

W sytuacji, w której kategorie „człowiek" i „osoba", tak wydatnie eksponowane zwłaszcza przez papieskie nauczanie Jana Pawła II, wydają się coraz częściej i wyraziściej dominować różne konteksty naszego życia i myślenia, tym bardziej istotne staje się pytanie o człowieka i o jego obraz w wychowaniu, czy też o ten obraz, jaki zawiera, bardziej lub mniej będąc tego faktu świadoma - pedagogika?

Swoistym zaś „miejscem osadzenia", które najbardziej pozwala na podjęcie dyskusji na ten temat jest PEDAGOGIKA OGÓLNA, która nie tylko stanowi płaszczyznę porozumienia i przez swoje podejście skierowane na znaczenie i sens badanych zjawisk dla całego kontekstu życia ludzkiego, stanowi podstawę dla budowania wiedzy pedagogicznej w ogólności, ale pozwala ona tym bardziej jeszcze na stworzenie konkretnych podstaw pod inne dyscypliny pedagogiczne. W tym zaś konkretnym przypadku może ona stworzyć szczególną okazję spotkania się jej Przedstawicieli i Ośrodków w Polsce, w których Pedagogika Ogólna jest uprawiana, aby rozważyć problemy ważne dla współczesnej edukacji, a także podjąć wysiłek umiejscowienia problematyki antropologicznej w strukturze podstawowych zagadnień tej dyscypliny wiedzy.

Konferencja planowana jest na połowę czerwca (12-14.VI. 2007 r.) /poniedziałek - wtorek - środa/ w Dąbrowicy k/Lublina i ufamy, że stworzy ona szczególną okazję do rozpoczęcia dyskusji Pedagogów Ogólnych nad aksjologią, do której wprowadzeniem byłaby czerwcowa debata nad człowiekiem w pedagogice (w korzystnym kontekście czasowym - jeszcze przed przygotowywanym na wrzesień VI Ogólnopolskim Zjazdem Pedagogicznym w Lublinie).

Podstawowe problemy, jakie warto rozważyć i ku którym można ukierunkować formułowanie swoich wystąpień, mogłyby dotyczyć m.in.:I. Jaka pedagogika i dla jakiego człowieka?

- antropologia pedagogiczna w jej historycznym rozwoju i sposobach jej uprawiania;

- idee antropologiczne w pedagogice i ich rozwój;

- antropologia systemów wychowania i ich celowość, itp.

II. Czy koncepcja pedagogiki europejskiej i na jakiej antropologii?

III. Jaki obraz człowieka w pedagogice i jej działach (dyscyplinach i subdyscyplinach)?

- antropologia ustawicznego uczenia się

- edukacja dorosłych i jej podstawy antropologiczne, itp.

Organizatorzy są także otwarci na inne problemy i oczekują na propozycje dalszych zagadnień związanych z tematem Konferencji.

Koszty Konferencji przewiduje się w wysokości 250 zł.

Przewiduje się publikację tekstów z Konferencji.

Miejscem konferencji będzie: „Dom Spotkania" w Dąbrowicy k/Lublina

Nadsyłanie zgłoszeń na konferencję - do końca kwietnia 2007 r. według załączonego formularza na adres:


Sekretarze Konferencji:
Dr Piotr Magier; Mgr Iwona Szewczak


Przesłanie II Komunikatu ze szczegółowym programem Konferencji nastąpi na początku maja 2007 r.
Z serdecznym zaproszeniem

Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej
Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL


Sekretarze Konferencji:

Dr Piotr Magier
Mgr Iwona SzewczakLublin, 21 marca 2007 r.


Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:10 - Justyna Tarkowska