Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

 

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Ks. dr Grzegorz Marcin Bzdyrak urodził się 7 grudnia 1976 roku w Kraśniku. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. W latach 1995-2001 studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2001 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy: Udzielanie dyspens od przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa przez Konsystorz Diecezji Lubelskiej w latach 1880-1885. Dnia 2 czerwca 2001 roku przyjął święcenia prezbiteratu, a następnie pracował jako wikariusz w Chełmie (2001-2005), Lublinie (2005-2006 i 2008-2010) i Kazimierzu Dolnym (2006-2008).

W roku 2003 podjął studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, uzyskując w 2007 roku tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego i kościelny stopień licencjata na podstawie pracy: Małżeństwa mieszane w praktyce administracyjnej i sądowej Archidiecezji Lubelskiej w latach 1984-2004. W 2007 roku rozpoczął studia doktoranckie, po których na podstawie rozprawy: Organizacja i działalność Sądu Biskupiego w Lublinie pod okupacją niemiecką (1939-1944) uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (2013, promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL).

Od roku 2008 pracuje w Lubelskim Sądzie Metropolitalnym (obrońca węzła: 2008-2010, notariusz: 2010-2013, sędzia: od 2013, sędzia i pomocniczy wikariusz sądowy: od 2017). W latach 2013-2018 był także sędzią Sądu Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego.

Od roku 2015 pracuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego (asystent: 2015-2018, adiunkt: od 1.10.2018).

 

Kontakt:

e-mail: g_bzdyrak@poczta.onet.pl

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

I. Monografie

 1. Sąd Biskupi w Lublinie pod okupacją niemiecką (1939-1944), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2018, ISBN 978-83-8101-244-7, ss. 426.

II. Rozdziały w monografiach

 1. Unieważnienie małżeństwa w prawie polskim a deklaracja nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym – studium porównawcze, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 75-91.

III. Artykuły

 1. Małżeństwa katolicko-prawosławne w praktyce administracyjnej i sądowej Archidiecezji Lubelskiej w latach 1984-2004, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda” 85 (2011), nr 3, s. 437-456.
 2. Małżeństwa katolicko-muzułmańskie w praktyce administracyjnej i sądowej Archidiecezji Lubelskiej w latach 1984-2004, „Roczniki Nauk Prawnych” 13 (2013), nr 2, s. 121-139, ISSN 1507-7896.
 3. Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 91-111, [1,61 ark.], doi:10.18290/rnp.2015.25.4-5, ISSN 1507-7896.
 4. Annulment of marriage in Polish law and declaration of nullity of marriage in canon law – a comparative study, “Review of Comparative Law” Vol. 26-27, nr 3-4/2016, s. 61-84.
 5. Wychowawczo-edukacyjne aspekty faktycznego udziału obrońcy węzła w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa w świetle motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, „Pedagogia Ojcostwa” nr 13 (2/2016), s. 45-53.
 6. Prawne gwarancje autonomii i niezależności Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie władzy jurysdykcyjnej w sprawach małżeńskich, „Przegląd sejmowy” 4(141)/2017, s. 19-37, ISSN 1230-5502.
 7. Pieniactwo sądowe na przykładzie spraw toczących się przed Sądem Metropolitalnym w Lublinie, „Studia Prawnicze KUL” nr 1 (77) 2019, s. 61-77, doi: https://doi.org/10.31743/sp.4898.

 IV. Sprawozdania

 1. Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, dnia 21 października 2015 roku, „Studia Prawnicze KUL” 2 (66) 2016, s. 247-251.
 2. Mitis Iudex Dominus Iesus, Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku, „Studia Prawnicze KUL” 2 (66) 2016, s. 255-256.

V. Biogramy

 1. Ś.p. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Paździor (1946-2015), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 133-135.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-ORGANIZATORSKA

 

I. Dydaktyka

 1. Od 1 października 2015 r. prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:
  - administracja kościelna (ćwiczenia),
  - ćwiczenia sądowe,
  - kościelne prawo administracyjne (ćwiczenia),
  - procesy małżeńskie (wykład),
  - procesy małżeńskie (ćwiczenia),
  - psychologia sądowa (konwersatorium)

II. Członkostwo w organizacjach naukowych

 1. członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

III. Pełnione funkcje

 1. sekretarz Katedry Kościelnego Prawa Procesowego KUL (od 2015 r.),
 2. sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od 2015 r.),
 3. opiekun studentów III roku prawa kanonicznego (rok akad. 2015/2016).

IV. Wygłoszone referaty

 1. Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Auctoritas in Iudicium oraz uroczyste odnowienie doktoratów”, KUL, Lublin, 21 października 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL.
 2. Zadania obrońcy węzła, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Mitis Iudex Dominus Iesus”, KUL, Lublin, 5 listopada 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL.
 3. Absolwenci janowskiego Gimnazjum im. Kanclerza Jana Zamojskiego w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej, Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski, 7 kwietnia 2017 r. Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie Ad Astra, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Pedagogiki Porównawczej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Pracownia Historii Oświaty i Wychowania Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Zakład Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

V. Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowych

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Auctoritas in Iudicium oraz uroczyste odnowienie doktoratów”, KUL, Lublin, 21 października 2015 r.; (organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL).
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Mitis Iudex Dominus Iesus”, KUL, Lublin, 5 listopada 2015 r.; (organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL).
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020, godz. 09:31 - Magdalena Sawa