Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL


 

Życiorys

W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii. W tym samym roku 2 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława Pylaka i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii św. Józefa w Kraśniku. Następnie po dwóch latach (w 1992 roku) został mianowany wikariuszem parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie, jednocześnie podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w KUL uzyskując w 1995 roku tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego i kościelny stopień licencjata. Od 2004 roku – Kanonik Honorowy Prześwietnej Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

 

Pełni(ł) następujące funkcje w duszpasterstwie diecezjalnym:

 • korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie;
 • notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
 • wizytator archidiecezjalny;
 • obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie;
 • wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
 • sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie (do chwili obecnej).

inne (poza diecezją):

 • kierownik biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie (w latach 2004-2010).

 

Z dniem 1 października 1996 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: „Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Stasiaka. Od 1 października 2005 roku - adiunkt w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – 9 grudnia 2014 roku nadała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski” w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo kanoniczne. Od 1 października 2019 r. - profesor KUL.

 

 

 

 

 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w 2007 roku odznaczony przez prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – "Brązowym Krzyżem Zasługi", zaś w 2017 roku odznaczony przez dr. Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – "Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę".
Członek Rady Bibliotecznej KUL – przedstawiciel WPPKiA KUL.
Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. oceny grantów misyjnych.
Członek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej KUL.

Członek Kapituły Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 

 

Zajęcia dydaktyczne
 • Kościelne prawo karne materialne – wykład

 • Kościelny proces karny – wykład

 • Kościelny proces administracyjny – wykład

 • Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym – wykład fakultatywny
 • Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne – seminarium magisterskie

 • Kościelne prawo karne – seminarium doktoranckie

 

Dyżur w Katedrze (CI - 400 A1)

 • Konsultacje: czwartek godz. 8.20-10.00 lub kontakt e-mail

 

Wykaz publikacji

 

Monografie:

 

Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006, ss. 367 [ISBN: 9788374424110].
 
Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski, Lublin 2014, ss. 599 [ISBN: 9788375481945].

 

Rozdział w recenzowanej książce naukowej:

 • Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 231-241.
 • Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 287-298. [współautor R. Zaleski].

 • Wkład naukowców KUL w rozwój kościelnego prawa karnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, s. 295-306. [współautor R. Zaleski].

 

Artykuły:

 • Sakrament bierzmowania (chryzmacji) w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego, w: Historia et Ius, red. A. Dębiński, Lublin 1998, s. 377-388.
 • Sviatost birmovania (krizmacie) v kodexach kanonickeho prava v Katolickej cirkvi – I cast, w: Duchovny Pastier, 3 (2001), s. 134-138.
 • Sviatos birmovania (krizmacie) v kodexoch kanonickeho prava v Katolickej cirkvi – II cast, w: Duchovny Pastier, 4 (2001), s. 182-185.
 • Jedność sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie i liturgii Kościoła katolickiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 4 (2001), z. 8, s. 131-145.
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w świetle Magisterium Kościoła katolickiego do Vaticanum II, „Roczniki Nauk Prawnych” 13 (2003), z. 2, s. 185-205.
 • Sviatosti kresanskej iniciacie v uceni Apostolskich Otcov - l cast, w: Duchovny Pastier, 8 (2004), s. 496-502.
 • Sviatosti kresanskej iniciacie v uceni Apostolskich Otcov - lI cast, w: Duchovny Pastier, 9 (2004), s. 541-544.
 • Przygotowanie do chrztu dzieci w prawie i liturgii Kościoła katolickiego w Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych” 15 (2005), n. 2, s. 263-278.
 • Przygotowanie dzieci i dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu w katolickich Kościołach wschodnich, „Roczniki Nauk Prawnych” 16 (2006), n. 1, s. 259-283.
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu Ojców Apostolskich, „Prawo - Administracja - Kościół” 4 (2006), z. 4, s. 235-253.
 • Celebracja sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w katolickich Kościołach wschodnich (refleksje na tle norm Kościoła łacińskiego), „Roczniki Nauk Prawnych” 16 (2006), n. 2, s. 209-227.
 • Sakrament bierzmowania w okresie odnowy posoborowej. Rys historyczno-prawny, „Roczniki Nauk Prawnych” 17 (2007), n. 2, s. 95-109.
 • Katolickie Kościoły wschodnie nie mające własnej hierarchii (wybrane zagadnienia), „Roczniki Nauk Prawnych” 18 (2008), n. 1, s. 177-192.
 • Naciągacze zarabiają na papieżu (rozmowa Aldony Minorczyk-Cichy), „Dziennik Zachodni - Polska The Times”, 8.10.2008.
 • Ochrona praw autorskich w odniesieniu do dokumentów Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Benedykta XVI (Josefa Ratzingera) oraz Stolicy Apostolskiej. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 19 (2009), n. 2, s. 181-194.
 • Sytuacja prawna Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011), n. 1, s. 207-216.
 • Kontakty „Solidarności” ze Stolicą Apostolską w dokumentach archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011), n. 2, s. 47-71.

 • Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach małżeńskich. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), n. 2, s. 89-104.
 • Uznanie za zmarłego a możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i kanonicznego, „Roczniki Nauk Prawnych” 23 (2013), n. 2, s. 93-120.

 • Obliczanie czasu w prawie kanonicznym. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), n. 2, s. 113-137.

 • An Edict forgotten by contemporary people – the one that once moved the Word, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1 (2015), s. 83-94.

 • Uprawnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia, „Перемиські Архиєпархіальні Відомості” 12 (2015) 18, s. 364-380.

 • Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-2.

 • Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL” 65 (2016), n. 1, s. 81-106.

 • Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-8.

 • Pojęcie przestępstwa w prawie kanonicznym i prawie polskim, „Studia Redemptorystowskie” 16 (2018), s. 369-407. [współautor A. Terpin].


Hasła:
         
          Leksykon prawa kanonicznego, red. M. Sitarz, Lublin 2019, ss. 1692.
 • Boska liturgia, kol. 349-353.
 • Ekskomunika mniejsza, kol. 721-722.
 • Ekskomunika większa, kol. 722-723.
 • Myron, kol. 1772-1773.
 • Ordo romanus, kol. 1987-1988 [współautor W. Pałęcki].
 • Przynależność duchownego, kol. 2402-2405.
 • Stopnie święceń, kol. 2635-2637.
 • Typiki, kol. 2824-2825.
 • Wtajemniczenie chrześcijańskie, kol. 3026-3033.
 
Recenzje:
 • Dimitrios Salachas, L’iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino, Bologna-Roma 1991, ss. 200, Edizioni Dehoniane Bologna-Roma, „Prawo - Administracja - Kościół” 4 (2001), n. 8, s. 251-254.
 • G. Wojciechowski, Las competencias patriarcales en El derecho canonico oriental, Lublin: Wyd. KUL 2007, „Roczniki Nauk Prawnych” 17 (2007), n. 2, s. 232-233.
 • Dimitrios Salachas, Krzysztof Nitkiewicz, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale, Roma 2007, ss. 189, Edizioni Orientalia Christiana del Pontificio Orientalne, „Roczniki Nauk Prawnych” 18 (2008), n. 1, s. 267-270.
 • Ks. Józef Krętosz, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008, ss. 166, „Roczniki Nauk Prawnych” 18 (2008), n. 2, s. 408-411.
 • O. Poман Шафран, Синоди Києво-Галицької Митрополії (1596-1991). Організаційно-душпастирський аспект, Львів 2008, ss. 296, „Roczniki Nauk Prawnych” 19 (2009), n. 2, s. 287-290.
 • Ks. Janusz M. Czerski, Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgia Kościoła bizantyjskiego, ormiańskiego i koptyjskiego, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009, ss. 342, „Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011), n. 2, s. 348-351.
 • Kazimierz Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2011, ss. 308, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), n. 1, s. 186-191.
 • Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. Ryszard Sztychmiler, Olsztyn 2009, ss. 248, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), n. 3, s. 305-308.

 

Sprawozdania:

 • Unitas in varietate. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz prezentacji polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (KUL, Lublin 20 II 2002), „Ethos” 57-58 (2002), s. 373-377.
 • Wykład prof. dra hab. Cyrila Vasila SJ na temat: „Patriarchaty w ustroju hierarchicznym Kościoła katolickiego”, „Prawo - Administracja - Kościół” 4 (2003), n. 15, s. 257-259.

 

Inne (redakcja, współredakcja):
 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1996, Lublin 1995, ss. 167.
 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1997, Lublin 1996, ss. 179.
 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1998, Lublin 1997, ss. 192.
 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 1999, Lublin 1998, ss. 203.
 • Kalendarz liturgiczny i skrócony informator Archidiecezji Lubelskiej na rok 2000, Lublin 1999, ss. 208.
 • Archidiecezja Lubelska, Historia i administracja, Lublin 2000, ss. 759.
 • Sprawozdania z działalności gremiów statutowych Konferencji Episkopatu Polski za rok 2007, Warszawa 2008, ss. 126.
 • Sprawozdania z działalności gremiów statutowych Konferencji Episkopatu Polski za rok 2008, Warszawa 2009, ss. 124.
 • Sprawozdania z działalności gremiów statutowych Konferencji Episkopatu Polski za rok 2009, Warszawa 2010, ss. 156.
 • Informator Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2012, ss. 282.

 

Referaty:

 • "Inne" Kościoły sui iuris, Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW „Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich”, 20.10.2006, KUL, Lublin.
 • Warsztaty z dokumentów potrzebnych do stwierdzenia nieważności małżeństwa, Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga”, 4-5.03.2009, KUL, Lublin
 • Przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie - polityka Rządu RP, Konsultacje prawne z ramienia Kościoła rzymskokatolickiego w ramach spotkania przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, 15.04.2009, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Warszawa.
 • Dyskusja panelowa (udział w dyskusji z ramienia Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kościół a prawa autorskie, 18.05.2009, KUL, Lublin.
 • Kontakty „Solidarności” ze Stolicą Apostolską (w dokumentach archiwum Konferencji Episkopatu Polski), Konferencja naukowa Koła Kanonistów KUL pt. „Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”, 17.03.2010, KUL, Lublin.
 • Dyskusja panelowa (udział w dyskusji z ramienia Sądu Metropolitalnego w Lublinie), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Kanonistów KUL pt. Adwokat kościelny – czyli kto?, 18. 04. 2012, KUL, Lublin.
 • Szkolenie z pisania kościelnych pism procesowych, Lexalia – Dni WPPKiA, 15.05.2012, KUL, Lublin.
 • Dekret wdowieństwaw prawie kanonicznym, Lexalia 2013 – Dni WPPKiA KUL, 22.05.2013, KUL, Lublin.
 • Uprawnienia kard. Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce, Międzynarodowa Konferencja „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, 26.03.2015, KUL, Lublin.

 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w obowiązującym systemie prawnym Kościoła katolickiego. Wybrane zagadnienia, Międzynarodowa Konferencja „Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, 07.10.2015, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov – Słowacja.

 

Promotor w przewodzie doktorskim:

 • Edyta Nafalska, "Dyskrecjonalność władzy sędziego w kanonicznym procesie karno-sądowym". KUL w Lublinie - 2018 rok [praca wyróżniona]. Kapituła Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie w konkursie "Na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych" wyróżniła tę pracę w 2019 r. (III miejsce).

 

 

 • ks. Rafał Zaleski, "Iniuria w kanonicznym prawie karnym" ["Iniuria in the canonical penal law"]. KUL w Lublinie - 2019 rok [praca wyróżniona].
 • ks. Arkadiusz Saternus, "Ochrona i obrona praw wiernego w kanonicznym prawie karnym" ["The protection and defense of the rights of the faithful in canonical penal law"]. KUL w Lublinie - 2019 rok.

 

Recenzent dorobku naukowego /profesor nadzwyczajny/:

 • 2 profesorów

 

Członek komisji habilitacyjnej /sekretarz/:

 • 1 osoba

 

Recenzent w przewodzie doktorskim:

 • Michał Aniszewski, "Kara śmierci w prawie kanonicznym i w prawie polskim". UKSW w Warszawie - 2018 rok. 
 • ks. Artur Cząstkiewicz, "Model duszpasterstwa migrantów w Kościele katolickim w Szwajcarii na przykładzie kantonu Zurychu". KUL w Lublinie – 2018 rok [praca wyróżniona].

 

Promotor prac magisterskich:

 • 2016 rok
 1. Sandra Pęcak, "Dochodzenie wstępne w kanonicznym procesie karno-sądowym".
 2. Agnieszka Smoluchowska, "Poczytalność w prawie kanonicznym oraz w polskim prawie karnym. Studium porównawcze".
 • 2017 rok
 1. Katarzyna Bogacz, "Przestępstwo rozboju w kanonicznym prawie karnym".
 2. Ewa Cichocka, "Scandalum w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku".
 3. Daniel Filipowicz, "Recepcja przepisów kanonicznego prawa powszechnego dotyczącego egzorcyzmów w statutach Synodu Archidiecezji Poznańskiej".
 4. ks. Tomasz Jarząbek, "Prawo osób małoletnich do ochrony przed przestępstwami seksualnymi w świetle prawa kanonicznego".
 5. Maja Serafin, "Karne wydalenie ze stanu duchownego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku".
 6. Karolina Siwiec, "Obowiązek rodziców do religijnego wychowania dziecka. Aspekt karno-kanoniczny w konfrontacji z prawem islamu".
 7. Maria Wielgosz, "Przestępstwo przymusu fizycznego wobec osób wykonujących zadania kościelne".
 • 2018 rok
 1. ks. Łukasz Borzęcki, "Wygaśnięcie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy".
 2. ks. Krzysztof Kamiński, "Penalizacja nadużyć związanych z sakramentem pokuty".
 •  2019 rok
 1. ks. Marcin Rola, "Formalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego w świetle nowych regulacji prawnych przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski".
  Formalny akt wystąpienia z Kościoła katolickiego w świetle nowych regulacji prawnych przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski

Recenzent prac magisterskich:

 • 35 prac
 • Dyskusja panelowa (udział w dyskusji z ramienia Konferencji Episkopatu Polski) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kościół a prawa autorskie, 18.05.2009, KUL, Lublin.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019, godz. 17:20 - Krzysztof Mikołajczuk