Pytania na egzamin magisterski

dla studentów prawa kanonicznego

 

 

Seminarium

„Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne”

 

prowadzący: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

_______________________________________________________

 

 

  1. Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim

 

  2. Elementy konstytutywne przestępstwa kanonicznego

 

  3. Wina podstawą karalności w kanonicznym prawie karnym

 

  4. Okoliczności modyfikujące karalność czynu przestępczego

 

  5. Podział kar kościelnych

 

  6. Cele karania w Kościele

 

  7. Sędziowskie prawo łaski

 

  8. Zwalnianie z kar kanonicznych (kary poprawcze)

 

  9. Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła

 

10. Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary

 

11. Rzymski proces karny skargowym a kognicyjnym – różnice i podobieństwa

 

12. Elementy procesu skargowego i kognicyjnego w procesie mieszanym

 

13. Przesłanki kanonicznego postępowania karnego

 

14. Przedmiot dochodzenia wstępnego

 

15. Podmioty dochodzenia wstępnego

 

16. Decyzje ordynariusza podejmowane w dekrecie kończącym dochodzenie wstępne

 

17. Przesłuchanie oskarżonego i jego obrona w procesie karno-administracyjnym

 

18. Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego

 

19. Skarga sporna o naprawienie szkód wynikłych z przestępstwa w procesie karno-sądowym

 

20. Postępowanie karne w Kongregacji Nauki Wiary

 

21. Definicja kościelnego aktu administracyjnego

 

22. Podział kościelnych aktów administracyjnych

 

23. Nielegalność aktu administracyjnego i jej następstwa

 

24. Zasada legalności w stanowieniu aktów administracyjnych

 

25. Zasada notyfikacji aktów administracyjnych

 

26. Procedura administracyjna przy usuwaniu proboszczów

 

27. Systemy sprawiedliwości administracyjnej w państwach

 

28. Apelacja pozasądowa

 

29. Rekurs hierarchiczny (podmiot, przedmiot, motyw, skutki, organ kompetentny do którego może być wniesiony rekurs hierarchiczny)

 

30. Rekurs do Drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej (podmiot, przedmiot, motyw – wykładnia autentyczna, skutek przekazujący i zawieszający)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 18:59 - Krzysztof Mikołajczuk