Ks. dr Wojciech Witkowski SDB

 

 

 

 

Urodził się 20 lipca 1973 r. w Pułtusku. W latach 1980-1988 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych. Po ukończeniu szkoły podstawowej został przyjęty do Niższego Seminarium Duchowne im. św. Stanisława Kostki w Płocku, gdzie w roku 1992 zdał maturę. W tym samym roku złożył podanie  i został przyjęty do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych w latach 1993-1995 odbył studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi. W latach 1995-1997 miał praktykę duszpasterską jako wychowawca w nowicjacie w Czerwińsku. Następnie w latach 1997-2001 kontynuował studia seminaryjne w Łodzi, tym razem z zakresu teologii. Studia te zakończył obroną pracy magisterskiej „Implikacje moralne przesłania o kościele domowym w nauczaniu Jana Pawła II”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Graczyka SDB. Dnia 26 maja 2001 r. został wyświęcony na kapłana w Zgromadzeniu Salezjańskim. Zaraz po święceniach został skierowany do pracy wychowawczej w Sokołowie Podlaskim. Powierzono mu tam kilka zadań: z-cy dyrektora gimnazjum, kierownika internatu, katechety. Odbył też staż na nauczyciela kontraktowego. Po rocznym pobycie w Sokołowie został skierowany na studia w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone w 2006 r. obroną pracy magisterskiej „Procesowa weryfikacja dokumentu” napisanej pod kierunkiem ks. abp. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi. W tym samym roku uzyskał stopień licencjacki z prawa kanonicznego i rozpoczął studia doktoranckie dzienne na kierunku prawo kanoniczne. Został przyjęty na seminarium doktoranckie z kościelnego prawa procesowego u ks. abpa prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi. W ramach studiów dziennych miał możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych. W latach 2006-2008 prowadził też wykłady z zakresu prawa kanonicznego w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi. W 2011 został zatrudniony na stanowisko asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2012 r. obronił rozprawę doktorską na temat  „Natura i moc dowodowa dokumentu w kanonicznym procesie sądowym”, napisaną pod kierunkiem ks. abpa prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi. Poza zajęciami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2012 r. prowadzi również wykłady w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Od 2017 r. jest audytorem w Lubelskim Sądzie Metropolitalnym.

 

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne

Prawo małżeńskie (ćwiczenia)

Klinika prawa - sekcja prawa kanonicznego (fakultet)

Proces zwyczajny (ćwiczenia)

Prawo zakonne (ćwiczenia)

Pozasakramentalne akty kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)

 

 Wykaz publikacji i wystąpień naukowych

 

Artykuły:

1. Kryteria weryfikacji dokumentów w kościelnym prawie procesowym, w: Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia, t. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 487-511.

2. Współpraca sędziego ze stronami w zakresie wytwarzania dokumentów procesowych, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 103-113.

3. Zakres działania stron podczas gromadzenia dokumentów w procesach kanonicznych, w: Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. 1, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, s. 123-131.

4. Ogólna teoria dokumentu w systemie prawa kanonicznego, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, Data wydania: 21 czerwca 2012 roku, s. 16, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_3.pdf .

5. Dokument średniowieczny jako wzór dokumentów kościelnych, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 21 lipca 2012 roku, s. 18, ss. 1,

https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_4.pdf .

6. Systematyka dokumentów w prawie kanonicznym, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, Data wydania: 21 sierpnia 2012 roku, s. 16, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_5.pdf.

7. Z badań nad dokumentem. Organizacja i działalność kancelarii diecezjalnej , w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7, data wydania: 21 października 2012 roku, s. 14, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_7.pdf

 8. Z badań nad dokumentem. Organizacja i działalność kancelarii parafialnej, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 21 listopada 2012 roku, s. 16, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 - 0283.

9. Przechowywanie dokumentów w archiwum diecezjalnym, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 21 grudnia 2012 roku, s. 24, ss. 1,  https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_9.pdf ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

10. Formalno-kanoniczne znaczenie dokumentów w przygotowaniu do małżeństwa, w: Jak przygotować do małżeństwa?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 121-129.

11. Znaczenie dokumentów w porządku prawnym Kościoła, w: Fides-Veritatis-Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red, P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 115-129.

12. Uzyskanie reskryptu według norm Kodeksu łacińskiego, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, red. M. Sitarz, Prace Wydziału Nauk Prawnych 52, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 39-49.

13. Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa, Kościół i Prawo 3(12)2014, nr 1, s. 87-107.

14. Przesłanki prawne procesu dokumentalnego, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 453-477.

15. Dawne i obecne umocowania prawne procesu dokumentalnego, Kościół i Prawo 6 (19) 2017, nr 2, s. 207-227.

 

Artykuły publikowane w języku obcym:

 

1. La teoria generale del documento nel sistema di diritto canonico, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 21 czerwca 2012 roku, s. 17, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_3.pdf .

2. Documento medievale come un modello di documenti ecclesiastici, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 21 lipca 2012 roku, s. 19, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_4.pdf .

3. Sistematica dei documenti in diritto canonico, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, Data wydania: 21 sierpnia 2012 roku, s. 17, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_5.pdf.

4. Dalle ricerche sul documento. L'organizzazione e le attività dell'Ufficio diocesano, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7, data wydania: 21 października 2012 roku, s. 15, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_7.pdf

5. Dalle ricerche sul documento: L'organizzazione e le attività dell'ufficio parrocchiale, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 21 listopada 2012 roku, s. 17, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8.pdf, ISSN 2299 - 0283.

6. Custodire i documenti nell’archivio diocesano,w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 21 grudnia 2012 roku, s. 25, ss. 1.
https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_9.pdf, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283,

 

 

Referaty na sesjach naukowych:

 

1. „Współpraca sędziego ze stronami w zakresie wytwarzania dokumentów procesowych”, referat wygłoszony 21 kwietnia 2010 r. na I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego nt. „Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami”, która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2010 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2. „Zakres działania stron podczas gromadzenia dokumentów w procesach kanonicznych”, referat wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniach 7-8 maja 2012 r.

3. „Formalno-kanoniczne znaczenie dokumentów w przygotowaniu do małżeństwa", referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt.: Jak przygotować do małżeństwa?, Olsztyn 09-10.05.2013.

4. „Uzyskanie reskryptu według norm Kodeksu łacińskiego", referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", KUL Lublin 01.06.2013.

5. „Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa", referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", KUL, Lublin, 07.06.2014.

 

Kontakt:

e- mail: witkowski@kul.lublin.pl lub boski4@poczta.onet.pl

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 09:41 - Marta Greszata-Telusiewicz