Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nagórny

1979

Moralność rodziny człowieczej. (Spotkanie naukowe polskich teologów moralistów - Wrocław 30-31 III 1978 r.). "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 24:1979 z. 3 s. 151-154.

[Rec.] Fuchs J.: Responsabilitá personale e norma morale. Analisi e prospettiva di ricerca. Bologna 1978 ss. 217 (wyd. i tłum. włoskie S. Privitera). "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 24:1979 z. 3 s. 146-148.

1980

Fundamentalne zobowiązania moralne Izraela w ramach etyki Przymierza. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 27:1980 z. 3 s. 5-20.

Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich. Poznań 19-20 IV 1979 r. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 27:1980 z. 3 s. 93-98.

1981

Nawrócenie w ujęciu proroków. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 28:1981 z. 3 s. 5-18.

Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich 10-11 VI 1980 - Zakroczym. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 28:1981 z. 3 s. 105-111.

[Rec.] Bonnet G.: Au nom de la Bible et de l`Evangile, quelle morale? Paris 1978 ss. 182. RTK 28:1981 z. 3 s. 101-103.

1982

Dylematy sumienia w życiu zawodowym chrześcijanina. "Chrześcijanin w świecie" 14:1982 nr 111 s. 32-48.

Trynitarny życia moralnego w ujęciu św. Pawła. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 29:1982 z. 3 s. 47-56.

Przebaczenie i odpuszczenie grzechów warunkiem odnowy Przymierza w Starym Testamencie. "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 35:1982 s. 411-415.

Spotkanie naukowe teologów moralistów polskich - Niepokalanów 9-10 VI 1981. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 29:1982 z. 3 s. 92-94.

1983

Miejsce prawa w Nowym Przymierzu w parenezie św. Pawła. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 30:1983 z. 3 s. 37-48.

Wierność Boga jako gwarancja przebaczenia i trwałości Przymierza w Starym Testamencie. "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 36:1983 s. 9-12.

1984

Problematyka prawa moralnego w posoborowych podręcznikach teologii moralnej. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 31:1984 z. 3 s. 37-53.

Obrzędy pokuty i odnowienia Przymierza w Starym Testamencie. "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 37:1984 s. 476-483.

Maryja - nauczycielka pobożności. W: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej. Red. J. Szlaga. Lublin 1984 s. 181-183.

1985

Kazanie na Górze (Mt 5-7) jako moralne orędzie Nowego Przymierza. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 32:1985 z. 3 s. 6-21.

1986

Niektóre szczególne problemy wychowania do ludzkiej miłości. (Na marginesie IV części "Wytycznych wychowawczych w odniesieniu do ludzkiej miłości"). "Sprawy Rodziny" [Biuletyn Epi-skopatu Polski d/s Rodzin] 1986 nr 5 s. 20-33.

Kapłan - sługa Nowego Przymierza. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 33:1986 z. 3 s. 55-71.

Życie ludzkie - dar i odpowiedzialność. Spotkanie naukowe polskich teologów moralistów - Nałęczów 10-12 VI 1985. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 33:1986 z. 3 s. 111-113.

1987

Duch Święty zasadą nowego życia. Nauka encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem w świetle idei Nowego Przymierza. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 34:1987 z. 3 s. 35-51.

Zbrojna obrona jako problem etyczny. Spotkanie naukowe polskich teologów moralistów Niepokalanów 22-24 września 1986 r. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 34:1987 z. 3 s. 97-103.

[Rec.] Rosik S.: Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność. Studium teologicznomoralne. Poznań 1986. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 34:1987 z. 3 s. 91-95.

1988

Poszukiwania w zakresie etyki Nowego Testamentu. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 35:1988 z. 3 s. 5-27.

1989

Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Lublin 1989.

Aksjologiczny model teologii moralnej szczegółowej w projektach ks. prof. Stanisława Witka. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 36:1989 z. 3 s. 46-57.

Apostolstwo świeckich przez pracę zawodową. "Chrześcijanin w świecie" 21:1989 nr 3(186) s. 1-15.

1990

W poszukiwaniu chrześcijańskiego fundamentu etyki zawodowej nauczycieli. "Roczniki Teologicz-no-Kanoniczne" 37:1990 z. 3 s. 53-71.

O sejmiku i naprawie polskiej szkoły - spojrzenie gościa - duszpasterza nauczycieli. W: Sejmik w sprawie naprawy polskiej szkoły. (Sympozjum naukowe zorganizowane przez Sekcję Nauczy-cieli NSZZ "Solidarność" Lublin 29-31 I 1990). Lublin 1990 s. 38-46.

1991

Moralny wymiar katechezy. Spojrzenie teologa moralisty. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków 1991 s. 77-101.

Prymat sumienia w życiu społecznym. "Dziennik Lubelski" 2:1991 nr 30 [z dn. 12.2.91] s. 4-5.

Wolą ciemności fałszu niż światło prawdy. Wymiar moralny przemian społeczno-politycznych w Polsce. "Zorza" 1991 nr 24(1776) [16.06.1991].

1992

Rachunek sumienia (dla kapłanów). Tarnów 1992.

Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym. "Roczniki Teologiczne" 38-39:1991-1992 z. 3 s. 7-23.

Życie nadzieją w świetle Pisma Św. W: Nadzieja w postawie ludzkiej [Homo meditans t. 7]. Red. W. Słomka. Lublin 1992 s. 95-109.

Eucharystia - we wspólnocie i dla wspólnoty. W: Eucharystia - miłość i dziękczynienie. [Homo meditans t. 9]. Red. W. Słomka, A. J. Nowak. Lublin 1992 s. 123-140.

Chrzest - nowe życie w moralności Nowego Przymierza. W: Chrzest - nowość życia. Red. A. J. Nowak, W. Słomka [Homo meditans t. 10]. Lublin 1992 s. 123-137.

Die europäische Dimension christlicher Spiritualität. W: Europa imaginieren. Red. P. Koslowski. Berlin 1992 s. 251-270.

La dimension européenne de la spiritualité chrétienne. W: Imaginer L'Europe. Red. P.Koslowski. Paris 1992 s. 237-253.

Fundamentalne zasady życia chrześcijańskiego. W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992 s. 321-334.

Fundamentalne zasady życia społecznego. W: Być chrześcijaninem dziś s. 381-396.

Tryptyk szkolny - "jubileuszowy". W: Alma Mater Tomasoviensis 1917-1992. Tomaszów Lubelski 1992 s. 96-103.

Chrześcijanin wobec AIDS. "Wspólne Drogi" nr 2 [1.11.1992] s. 1 i 4-5.

1993

Wychowanie do wartości moralnych. Perspektywa chrześcijańska [Materiały Wydziału Szkolenia Politycznego Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, z. 17]. Lublin 1993 [broszura].

[Red.] W pół drogi. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Rzeszów 1993. [Opracowanie, redakcja, wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów, kilka tekstów autorskich]

Współczesny człowiek - drogą Kościoła. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II. "Roczniki Teologiczne" 40:1993 z. 3 s. 95-118.

Powołanie i posłannictwo dziennikarza w dzisiejszym świecie. "Ethos" 6:1993 nr 24 s. 52-71.

Małżeński rachunek sumienia. Na kanwie nauczania Jana Pawła II. W: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok 1993/94. Katowice 1993 s. 256-287.

Agape i ethos. Centralny charakter miłości w moralności chrześcijańskiej. W: Miłość w postawie ludzkiej [Homo meditans t. 13]. Red. W. Słomka. Lublin 1993 s. 159-180.

Personalistyczna wizja płciowości. W: Wychowanie do życia w rodzinie [Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych]. Lublin 1993 s. 4-24.

Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej. Spojrzenie biblisty i teologa moralisty. W: Schowaj miecz. Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej. Red. C. Napiórkowski, W. Kos. Niepokalanów 1993 s. 45-69.

Maryjny wymiar moralnego życia uczniów Chrystusowych. Refleksja teologicznomoralna na kanwie encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Mater". W: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła. Red. J. S. Gajek, K. Pek. Warszawa 1993 s. 291-303.

Człowiek to ktoś inny [Rozmowa z ks. prof. Januszem Nagórnym z KUL]. "Dziennik Lubelski" z dn. 15.4.1993 s. 8.

"Czy i wy chcecie odejść?" - Moralne wyzwanie encykliki "Veritatis splendor". "Wspólne Drogi" nr 15 [1.12.1993].

"Czy i wy chcecie odejść?" Moralne wyzwanie encykliki "Veritatis splendor". "Magazyn - Słowo - Dziennik Katolicki" 1:1993 nr 9 [10-12.12.1993] s. 9-11.

Kościół - to my w Chrystusie. "Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 221-227.

Instrukcja w sprawie tworzenia zespołów synodalnych. "Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 205-209.

Program pracy parafialnych zespołów synodalnych w roku kościelnym 1993/94. "Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 242-244.

Program prac synodalnych w diecezji. "Zamojski Informator Diecezjalny" 2:1993 nr 4 s. 247-251.

1994

[Red.] Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Red J. Nagórny i inni. Lublin 1994.

Europejski wymiar duchowości chrześcijańskiej. W: Europa jutra. Red. P. Koslowski. Lublin 1994 s. 219-234.

Duch Święty w sumieniu chrześcijańskim. W: Jan Paweł II. Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze. Red A. L. Szafrański. Lublin 1994 s. 193-213.

Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle "Veritatis splendor". W: Jan Paweł II. Veritatis splendor. Tekst i komentarz. Red. A. Szostek. Lublin 1994 s. 275-294.

Przesłanki biblijne moralności chrześcijańskiej. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła. Red. B. Jurczyk. Lublin 1994 s. 101-109.

Opcja fundamentalna w praktyce życia chrześcijańskiego. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła s. 75-98.

Wybór podstawowy a konkretne decyzje moralne. "Studia Theologica Varsaviensia" 32:1994 nr 1 s. 61-83.

Kwestionowanie wiary chrześcijańskiej dzisiaj. "Roczniki Teologiczne" 41:1994 z. 3 s. 19-40.

Teologiczne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym. W: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym. Red. A. Marcol. Opole 1994 s. 75-129.

Chrześcijańska wizja wyzwolenia. W: Religia a sens bycia człowiekiem. Red. Z. J. Zdybicka. Lublin 1994 s. 51-80.

Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. Refleksja teologa moralisty w 25 rocznicę ogłoszenia encykliki "Humanae vitae". W: Odpowiedzialni za życie i miłość. Red. E. Burzyk. Bielsko-Biała 1994 s. 27-57.

Technicyzacja ludzkiej prokreacji. W: Teologia i życie. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Jana Kowalskiego. Częstochowa 1994 s. 339-365.

Chrześcijańskie wychowanie do wartości moralnych. "Seminare" 10:1994 s. 69-92.

Wprowadzenie. W: Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej. Red J. Nagórny i inni. Lublin 1994 s. 5-11.

Słowo wstępne. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła s. 5-7.

Chichot starego diabła [Rozmowa z ks. prof. Januszem Nagórnym]. "Kronika Zamojska - Magazyn Tygodniowy" nr 12(150) [z dn. 29.3.1994].

Muszą służyć ludzkiemu życiu. O relacji prawa stanowionego i norm moralnych. "Magazyn - Słowo - Dziennik Katolicki" 2:1994 nr 4(15) [z dn. 21-23.1.1994].

Moralność: w perspektywie celu i sensu życia. "Wspólne Drogi" nr 11(26) [z dn. 1.11.1994] s. 1 i 13.

1995

[Red.] Katechizm Kościoła Katolickiego. Moralne przesłanie Kościoła. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995.

[Red.] W pół drogi. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Rzeszów 1995 [wyd.2]. [Opracowanie, redakcja, wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów, kilka tekstów autorskich]

Teologiczny charakter społecznej nauki Kościoła. "Roczniki Teologiczne" 42:1995 z. 3 s. 17-35.

Moralność życia społecznego w ujęciu "Katechizmu Kościoła Katolickiego". W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Moralne przesłanie Kościoła s. 169-182.

"Ewangelia życia" wobec "kultury śmierci". W: Życie - dar nienaruszalny. Red A. Młotek, T. Reroń. Wrocław 1995 s. 167-184.

Wierzyć, ale jaki z tego pożytek? W: Czytając "Przekroczyć próg nadziei". Red. T. Styczeń, Z. J. Zdybicka. Lublin 1995 s. 165-186.

Formacja chrześcijańskiego sumienia małżonków w perspektywie sakramentu pokuty i pojednania. W: Małżeństwo - przymierze miłości. Red. J. Misurek, W. Słomka [Homo meditans t. 15]. Lublin 1995 s. 101-127.

Moralność chrześcijańska - życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie Kościoła. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudełko. Lublin 1995 s. 177-203.

Odpowiedzialność kapłana za słowo. "Dobry Pasterz" 1995 z. 17 s. 73-108.

Wizja moralności w "Katechizmie Kościoła Katolickiego". "Zamojski Informator Diecezjalny" 4:1995 nr 2 s. 140-164.

Słowo wstępne. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła s. 7-10.

[Rec.] Ks. Seweryn Rosik. Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne. Lublin 1992 ss. 425. "Roczniki Teologiczne" 42:1995 z. 3 s. 113-116.

[Rec.] Ks. Franciszek Greniuk. Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości. Lublin 1993 s. 220. Rec. J. Nagórny. "Roczniki Teologiczne" 42:1995 z. 3 s. 110-113.

Grzech w życiu społecznym. "Wspólne Drogi" nr 10(37) [z października 1995] s. 1 i 11 [współautor: K. Jeżyna].

Nowe życie w Chrystusie. "Magazyn - Słowo - Dziennik Katolicki" 3:1995 nr 20(84) z dnia 19-21 maja 1995 r.

1996

[Red.] Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1996.

O teologię życia zawodowego. "Roczniki Teologiczne" 43:1996 s. 49-70.

Zaniedbanie i przemoc u źródeł współczesnych zagrożeń życia i zdrowia. W: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi. Red. P. Morciniec. Opole 1996 s. 285-305.

Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - teolog moralista. W: Vivere in Christo s. 13-26.

Moralność chrześcijańska jako moralność nowego życia w Chrystusie. W: Vivere in Christo s. 87-116.

Wprowadzenie. W: Vivere in Christo s. 9-10.

Ważniejsze daty z życia Księdza Profesora Seweryna Rosika. W: Vivere in Christo s. 27-29.

Bibliografia naukowa Księdza Profesora Seweryna Rosika. W: Vivere in Christo s. 30-48.

Kierownictwo prac naukowych. W: Vivere in Christo s. 49-59.

Recenzje prac naukowych. W: Vivere in Christo s. 60-73.

Moralne aspekty zapłodnienia in vitro. "Medicus" 1996 cz. 1 - nr 4; cz. 2 - nr 5 (s. 8.13.16); cz. 3 - nr 6.

Religia i religijność w telewizji. W: O Panu Bogu w telewizji. Red. L. Dyczewski. Częstochowa 1996 s. 63-80.

Kościół nakazów i zakazów? W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin 1996 s. 407-412.

Dlaczego Kościół zajmuje się seksem? W: Problemy współczesnego Kościoła s. 453-460.

Co Kościół ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi? "Forum Akademickie" [Częstochowa 2-5.5.1996] s. 22-29 i 35.

Etyka a biznes. "Forum Akademickie" [Częstochowa 2-5.5.1996] s. 10-13 i 30-34.

Zanik poczucia grzechu w świecie współczesnym. "Kurier Synodalny" 1996 nr 1(22) s. 10-11 i 14-15.

Czy akt wyborczy może być grzechem? "Niedziela" 39:1996 nr 6 [Dodatek akademicki nr 4].

[Kościół wobec kary śmierci]. "Życie" 9-11.11. 1996 s. 17.

Jezus Chrystus nadzieją współczesnego człowieka. "Kronika Diecezji Radomskiej" 5:1996 nr 4 s. 485-494.

Posłannictwo nauczyciela. "Kronika Diecezji Radomskiej" 5:1996 nr 4 s. 495-504.

Homilia. "Kronika Diecezji Radomskiej" 5:1996 nr 4 s. 504-510.

1997

Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota. Lublin 1997.

[Red.] Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997.

[Red.] Człowiek - sumienie - wartości. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997.

[Red.] Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń, J. Nagórny. Lublin 1997.

[Red.] Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997.

Godność powołania medycznego. "Roczniki Teologiczne"54:1997 z. 3 s. 5-25.

Chrześcijańskie orędzie o wolności w obliczu kultury współczesnej. "Zamojski Informator Diecezjalny" 6:1997 cz. 1 - nr 1 s. 35-46; cz. 2 - nr 2 s. 120-130; cz. 3 - nr 3 s. 180-190.

Ksiądz Profesor Franciszek Greniuk. Teolog moralista, badacz dziejów teologii moralnej. W: Veritatem facientes s. 29-44.

Rola wiodących idei biblijnych w teologii moralnej. W: Veritatem facientes s. 259-292.

Wezwanie do odpowiedzialności. W: Człowiek - sumienie - wartości s. 137-155.

Laudacja: Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - "teolog sumienia". W: Człowiek - sumienie - wartości s. 11-30.

Między "kulturą śmierci" a "kulturą życia" - wyzwania współczesności. W: Jan Paweł II. Evange-lium vitae. Tekst i komentarze s. 135-158.

Wyzwania współczesności czy wezwanie Chrystusa? W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności [Materiały z sympozjum teologiczno-pastoralnego zorganizowanego przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w Vallendar/Rh - Schönstatt w dniach 8-13 IV 1997]. Red. F. Mrowiec. Würzburg 1997 s. 11-26.

Jak przepowiadać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie o wolności? W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności s. 42-61.

Kościół wobec współczesnych problemów moralnych. W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności s. 73-92.

Słowo wstępne. W: Veritatem facientes s. 9-11.

Wprowadzenie. W: Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze s. 111-114.

Wprowadzenie. W: Sumienie wyznacznikiem ludzkiej moralności. Red. W. Bołoz. Warszawa 1997 s. 7-11.

Wprowadzenie. W: Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 11-15.

[Red. i autorstwo poważnej części tekstu] Uobecnianie Chrystusa w świecie [Pomoce synodalne - Zeszyt nr 6]. Zamość 1997 ss. 47.

1998

[Red.] Teologia moralna u kresu II tysiąclecia [Materiały z sympozjum (KUL 1-2 grudnia 1997 r.)]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998.

Wartość życia ludzkiego z perspektywy encykliki "Evangelium vitae". "Roczniki Teologiczne" 55:1998 z 3. s. 19-38.

Małżeńskie przymierze miłości. W: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. Lublin 1998 s. 207-230.

Przyszłość Europy z perspektywy "Centesimus annus". W: Europa - zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin Księdza Profesora Helmuta Jurosa. Red. A. Dylus. Warszawa 1998 s. 334-342.

Porządek moralny i porządek prawny w kontekście życia społecznego. W: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich. Red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński. Poznań 1998 s. 357-378.

Ksiądz Profesor Franciszek Greniuk - teolog moralista. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia s. 15-40.

Historiozbawczy fundament moralności chrześcijańskiej. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia s. 153-170.

Eucharystia źródłem miłości społecznej. "Ethos" 11:1998 nr 41-42 s. 63-77.

Sakrament Pokuty w kontekście miłosierdzia. W: Wierzę w Boga Ojca. Program Duszpasterski na rok 1998/99 (Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski). Katowice 1998 s. 210-244.

Świat przełomu tysiącleci - wyzwania wychowawcze. W: Wobec wyzwań wychowawczych przełomu tysiącleci [Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Lublin 7 i 21 listopada)]. Red. W. Stępniewski. Lublin 1998 s. 7-48.

Wprowadzenie. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia s. 5-8.

1999

Odnaleźć siebie i swoje miejsce w życiu społecznym [Rekolekcje dla parlamentarzystów (17-18 marca 1999)]. Warszawa 1999.

Biblijny rachunek sumienia młodych. Lublin 1999.

[Red.] Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata [Materiały z duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 27-28 sierpnia 1998]. Red. J. Nagór-ny, J. Gocko. Lublin 1999 s. 7-12.

[Red.] Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999.

[Red.] Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999.

[Red.] Człowiek - miłość - rodzina. "Humanae vitae" po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999.

Społeczny charakter troski o zdrowie. "Roczniki Teologiczne" 46:1999 z. 3 s. 5-23.

Moja Ojczyzna - Ojczyzna Jana Pawła II. "Ethos" 12:1999 nr 45-46 s. 383-392.

Małżeństwo i rodzina jako communio personarum. W: Człowiek - miłość - rodzina s. 85-116.

Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II. W: Człowiek - miłość - rodzina s. 223-246.

Moralność chrześcijańska w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Ła-bendowicz. Sandomierz 1999 s. 437-447.

Zagrożenia współczesnego świata. W: Jak być znakiem miłości Jezusa Chrystusa w perspektywie wyzwań trzeciego tysiąclecia. I Kongres Instytutów Świeckich - Jasna Góra. Warszawa-Katowice 1999 s. 16-55.

Co Kościół ma do powiedzenia człowiekowi przełomu tysiącleci (w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki. Red. I. Dec. Wrocław 1999 s. 147-191.

Wychowanie do dojrzałej miłości. W: Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki. Red. M. Chmielewski. Lublin 1999 s. 389-415.

Duch Święty "natrafia na opór i sprzeciw" w dzisiejszym świecie. W: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata s. 97-130.

Wiara i rozum w refleksji teologicznej. W: Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II "Fides et ratio". Red. G. Witaszek. Lublin 1999 s. 35-59.

Z Chrystusem w trzecie tysiąclecie. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci s. 163-175.

Rola Jasnej Góry w kształtowaniu sumienia narodu (w świetle nauczania Jana Pawła II). W: Jasna Góra w dwudziestoleciu pontyfikatu Jana Pawła II. Red. Z. Jabłoński. Jasna Góra 1999 s. 162-185.

Duch Święty zasadą nowego życia. W: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym. Red. F. Mrowiec. Würzburg 1999 s. 34-50.

Duch Święty - życiodajna zasada Kościoła. W: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym s. 51-68.

Duch Święty w sumieniu przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (DeV 27). W: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym s. 69-89.

Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii. "Pastores" 1999 nr 4 s. 139-149.

Zaproszenie do eucharystycznej szkoły wolności. "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1999 nr 1-2 s. 11-14.

Wprowadzenie. W: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata s. 7-12 [współautor: J. Gocko].

Wprowadzenie. W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń s. 11-15.

Wprowadzenie. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci s. 11-16.

Wprowadzenie. W: Człowiek - miłość - rodzina s. 5-9.

Miłość przykazań. W: Dzień Pański. VI Niedziela Wielkanocy. 9 maja 1999. nr 14 s. 4.

Kościół wobec wyzwań współczesności. "Niedziela Lubelska" [Dodatek do "Niedzieli] 1999 (w odcinkach: od nr 14 do 22).

O karze śmierci [Wywiad]. "Przebudzenie" 1999 nr 2(61) s. 20-21.

Kara śmierci - aktem zemsty? [Rozmowa]. "Źródło" 1999 nr 17 s. 10-11.

"... zło nie zbuduje dobra" [Rozmowa]. "Tygodnik Siedlecki" 1999 nr 12 s. 11.

Moralny wymiar strajku. "Przebudzenie" 1999 nr 11 s. 20-21.

2000

Ojczyzna. Na drogach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Lublin 2000.

[Red.] Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. RW KUL Lublin 2000.

Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 121-138.

Odpowiedzialność za świat jako dar Ojca. W: "Abba, Ojcze!". Red. A. J. Nowak. Lublin 2000 [Homo meditans, T. XXI] s. 287-301.

Kobiecość i męskość w perspektywie powołania chrześcijańskiego. Czy napięcia i konflikty są nieuniknione? W: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia. Red. G. Witaszek. Lublin 2000 s. 419-440.

Pojednanie Polaków: czy i jak możliwe? "Ethos" 13:2000 nr 3(51) s. 155-168.

Przezwyciężyć przeszkody na drogach międzyludzkiego pojednania. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 s. 143-160.

Obraz Kościoła w środkach komunikacji społecznej. W: Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokanoniczne. Red. A. Kaczor. Lublin 2000 s. 31-45.

Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II. W: Rodzina - źródło życia i miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2000 s. 137-157.

Sport i rekreacja jako sposób wykorzystania czasu wolnego. W: Świat bez granic. Wydawnictwo Kolegium Pijarów. Warszawa 2000 s. 53-68.

Wprowadzenie. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 s. 5-9.

Przedmowa. W: M. Pokrywka. Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota. Lublin 2000 s. 9-12.

Przedmowa. W: A. Bartoszek. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice 2000 s. 11-17.

Słowo wstępne. W: J. Mikrut. Obfite u Niego Odkupienie. Formacja podstawowa. Podręcznik dla prowadzących rekolekcje. Warszawa 2000 s. 5-13.

Być Polakiem-katolikiem dziś - zgodnie z przykazaniami Bożymi i tradycją narodową. W: Na polskie dziś 2000. Red. K. Targoński. Lublin 2000 s. 103-112.

2001

Wezwanie do solidarności. Lublin 2001.

[Red.] Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001.

[Red.] Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001.

Czas wolny w perspektywie teologicznomoralnej. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 133-150.

Kościół nakazów i zakazów. Współczesne zakwestionowanie "moralności przykazań". W: Przykazania kościelne dzisiaj s. 23-59.

Kryzys demograficzny kryzysem wiary człowieka w przyszłość. "Ethos" 14:2001 nr 3(55) s. 71-85.

Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie. W: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin. Red. A. Szostek, A. Wierzbicki. Lublin 2001 s. 487-502.

W służbie człowiekowi - dla dobra wspólnego narodu. Przesłanie Ojca świętego Jana Pawła II skierowane do Sejmu i Senatu RP w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W: Parlamentarzyści dla Jubileuszu Roku 2000. Kancelaria Senatu. Warszawa 2001 s. 16-26.

Wolność wyboru. W: Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Młodzież wobec wyzwań polityki prorodzinnej. Warszawa 2001 s. 99-120.

Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę a wybory. W: Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Młodzież wobec wyzwań polityki prorodzinnej s. 121-126.

Tryptyk radiowy. W: Odważny głos prawdy. Red. J. Kawecki i in. Warszawa 2001 s. 83-95.

2002

Ekonomia i etyka z perspektywy chrześcijańskiej. Zamość 2002.

[Red.] Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002.

[Red.] Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. Lublin 2002.

[Red.] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002.

Moralny sens świętowania. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3. s. 83-98.

Nowy człowiek w polityce. W: Homo novus. Red. J. Nowak, T. Paszkowska. Lublin 2002 s. 303-324.

Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie. W: Globalizacja. Życie i zdrowie. Medycyna. Chrześcijanin wobec niektórych problemów moralnych. Red. B. Mielec. Kraków 2002 s. 43-59.

Oko za oko? Etyczne aspekty dopuszczalności użycia siły. W: Agresja i przemoc w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych. Red. M. Machinek. Olsztyn 2002 s. 225-257.

Teologia ekologii. O prawdziwie chrześcijańskie spojrzenie na kwestie ekologiczne. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła s. 187-203.

Moja Ojczyzna - Ojczyzna Jana Pawła II. W: Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna. Red. W. Chudy. Lublin 2002 s. 191-204.

Posłannictwo ojca w kontekście współczesności. W: Oblicza ojcostwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2002 s. 59-81.

Grzech. W: Encyklopedia "Białych Plam". T. 7. Radom 2002 s. 164-169.

Pokusa kłamie. "Zeszyty Formacji Duchowej" nr 18. [Kraków 2002] s. 117-125.

Interpretacja pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. "Kontrola Państwowa" 47:2002 nr 4 [specjalny] s. 12-17 [głos w dyskusji: s. 70-73 oraz 74].

Wprowadzenie. W: Wartości u podstaw demokracji s. 7-11.

Wprowadzenie. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła s. 7-9.

Wprowadzenie. W: Prawo naturalne s. 7-19.

[Rec.] S. Nowosad. Odnowa anglikańskiej teologii moralnej. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 s. 191-193.

Teologia wobec polityki [Wywiad]. "Cywilizacja" 2002 nr 1 s. 100-107.

Szacunek dla ciała ludzkiego [Wywiad]. "Źródło" 2002 nr 10 [10.03.2002] s. 14.

Jesteśmy stróżami życia [Wywiad]. "Gość Niedzielny" 74:2002 nr 14 [7.04.2002] s. 16.

Zagrożona wartość - Ludzkie ciało [Wywiad]. "Przebudzenie" 2002 nr 2 [10.02.1002] s. 18-19

Próżność i wielkie pieniądze - o klonowaniu [Wywiad]. "Przebudzenie" 2002 nr 4 [28.04.2002] s. 10-12.

Przemoc w mediach. W kontekście etyki dziennikarskiej. Cz. 1: "Nasz Dziennik" 2002 nr 98(1291) [z dn. 26.4.2002] s. 12; Cz. 2: "Nasz Dziennik" nr 103(1296) [4-5.05.2002] s. 12.

Praca jest dobrem - potrzeba dobrej pracy. "Nasz Dziennik" 2002 nr 101(1294) [30.04.2002] s. 10.

Nie tracić nadziei… [Wywiad]. "Tygodnik Siedlecki" 2002 nr 19(1038) [12.05.2002] s. 13.

Maryja wzorem uczniów Chrystusowych. W: Koronacja Obrazu Matki Bożej w Nabrożu. Zamość 2002 s. 38-45.

Maryja rozpala ogniska miłości. W: Koronacja Obrazu s. 46-51.

2003

Wytrwajcie w mojej miłości. Refleksja o słowie Bożym (Rok B). Lublin 2003.

[Red.] Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

[Red.] Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Chrześcijański sytuacjonizm etyczny? Próba odpowiedzi Księdza Profesora Seweryna Rosika. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 17-29.

Wyzwania moralno-społeczne na progu trzeciego tysiąclecia. W: Modlitwa - praca - służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach. Red. A. Bartoszek. Katowice - Piekary Śląskie 2003 s. 105-141.

Prawo do słusznej obrony. W: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła 53-102.

Nadzieja chrześcijańska wobec wyzwań współczesności. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie s. 63-100.

Wprowadzenie. W: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła s. 9-13.

Wprowadzenie. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie s. 9-14.

Sprzeciw wobec "prawa" do zabijania. Uczestnictwo katolików w życiu politycznym w kontekście obowiązku prawnej ochrony życia nienarodzonych. "Ethos" 16:2003 nr 1-2 (61-62) s. 235-250.

Kapłaństwo w służbie Ludowi Bożemu. W: Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r. Kraków 2003 s. 715-730.

Libertynizm. W: Encyklopedia "Białych Plam". T. 9. Radom 2003 s. 129-132.

Przedmowa do wydania III. W: W. Fijałkowski. Ku afirmacji życia. Lublin 2003 s. 5-8.

Wezwanie do nadziei na progu XXI wieku. W: Godność osoby ludzkiej. IV Sympozjum Tarnogór-skie. Red. S. Kowolik. Tarnowskie Góry 2003 s. 9-33.

Cywilizacja miłości wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. W: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Red. P. Jaroszyński i in. Lublin 2003 s. 57-89.

Ukazał drogę wyzwolenia. Z ks. prof. Januszem Nagórnym z KUL rozmawia ks. Robert Nęcek. "Niedziela" 46:2003 nr 45.

2004

Bogaci w nadzieję. Refleksja nad słowem Bożym (Rok C). Lublin 2004.

Ojczyzna. Wyzwania na przełomie wieków. Szczecinek 2004 ss. 230.

Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2004.

[Red.] Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2004.

Chrystus sensem dziejów człowieka i świata. W: Spór o człowieka s. 97-126.

Wprowadzenie. W: Spór o człowieka s. 9-17.

Nudyzm. W: Encyklopedia "Białych Plam". T. 13. Radom 2004 s. 163-167.

Permisywizm. W: Encyklopedia "Białych Plam". T. 14 s. 97-101

Prawo do pokoju. W: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka. Red. P. Morciniec, S. L. Stadniczeńko. Opole 2004 s. 237-263.

Jan Paweł II - świadek nadziei. "Roczniki Teologiczne" 51:2004 z. 3 s. 5-23.

Najważniejsze współczesne problemy moralne w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: W co Kościół wierzy i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego (Kraków - Łagiewniki, 28 października 2003 r.). Red. T. Panuś. Kraków 2004 s. 99-152.

Przyszłość idzie przez rodzinę - Rodzina fundamentem życia społecznego w świetle Karty Praw Rodziny i nauczania Jana Pawła II. "Sprawy Rodziny" 2004 nr 65 s. 47-68.

Wiara fundamentem uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym. Refleksja na kanwie nauczania Jana Pawła II. W: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza. Red. C. Rogowski i in. Olsztyn 2004 s. 243-260.

Moralność chrześcijańska w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego". "Zeszyty Formacji Katechetów" 4:2004 nr 1 (13) s. 5-13.

Zło jest w nas. "Przebudzenie" 2004 nr 2 s. 11.

Prawo do godnej śmierci a eutanazja. W: Śmierć. Zeszyty Formacji Duchowej. Kraków 2004 s. 52-62.

Wprowadzenie. W: R. Nęcek. Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kraków 2004 s. 9-13.

Słowo wprowadzenia. W: A. Olczyk. Etos ludzkiej pracy. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II. Częstochowa 2004 s. 5-11.

2005
Bądźmy ludem życia. Felietony z Radia Maryja. Fundacja "Nasza Przyszłość". Szczecinek 2005 ss. 241.

Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Polskie Wydawnic-two Encyklopedyczne Radom 2005 ss. 638.

Wprowadzenie. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 11-19.

Antropologia moralna. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 48-62.

Biblijne podstawy moralności. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 78-82.

Duch Święty w życiu moralnym. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 155-158.

Heteronomia moralna. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 229-232.

Ingerencja humanitarna. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 242-244.

Ład moralny - porządek moralny. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 293-299.

Męstwo (współautorstwo z M. Pokrywką). W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 315-317.

Miłosierdzie. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 319-327.

Obrona - zasada słusznej obrony. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 367-370.

Prawo cywilne. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 419-429.

Przykazania. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 443-447.

Radykalizm ewangeliczny. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 454-458.

Rozwój (współautorstwo z R. Nęckiem). W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 474-477.

Solidarność. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 490-499.

Teologia moralna. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego jw. s. 537-543.
Geny - wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin 2005.

Wprowadzenie. W: Geny - wolność zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin 2005 s. 7-15.
Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005.

Wprowadzenie. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005 s. 11-18.

Płciowość ludzka - z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005 s. 19-117.

Nudyzm i naturyzm z perspektywy chrześcijańskiego orędzia moralnego. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005 s. 307-322.

Teologia moralna w czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. RT 52:2005 z. 3. s. 5-18.
Społeczeństwo informacyjne. Zagrożenie dla integralności osoby? "Ethos" 18:2005 nr 69-70 s. 364-377.

Wina - grzechem. Chrystus Odkupiciel odpowiedzią na winę i grzech człowieka. W: Lumen
Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM. Red. T. Paszkowska. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005 s. 359-378.

Prawe sumienie - fundamentem ładu moralnego w życiu społecznym. Refleksja na kanwie apelu Jana Pawła II o ludzi sumienia w Polsce (Skoczów - 22 maja 1995). W: Musicie być mocni w wierze… Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego. Red. T. Borutka, S. Zawada. Bielsko-Biała 2005 s. 147-165.

Godność, miłość i miłosierdzie - podstawowymi wartościami w rozwoju. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Wydawnictwo KUL Lublin 2005 s. 93-119.

Wprowadzenie. W: J. Wójcik. Seweryn Rosik - teolog moralista. Wydawnictwo KUL Lublin 2005 s. 5-10.

Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno-społecznych. "Zeszyty Edukacyjne" nr 3 (Sesje i sympozja): Etos nauczyciela. Lublin 2005 s. 35-64.

Posłannictwo szkoły - posłannictwo nauczyciela. "Cywilizacja" 2005 nr 14 s. 10-25.
"Zostań z nami". "Nasz Dziennik" 4 kwietnia 2005 s. 28-29.

Zjednoczony z Chrystusem. Droga Krzyżowa Jana Pawła II. "Nasz Dziennik" 7 kwietnia 2005 s. 6-7.

Duchowe przesłanie Jana Pawła II. "Nasz Dziennik" 9-10 kwietnia 2005 s. 11.
Mamy Papieża!!! "Nasz Dziennik" 20 kwietnia 2005 s. 3.

Zła wola oznaką słabości. Wokół kolejnych ataków na Radio Maryja. "Nasz Dziennik" 24 czerwca 2005 s. 9.

Spotkanie z lekarzem. Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Januszem Nagórnym, teologiem moralistą z KUL. "Lekarz Rodzinny" 2005 nr 7-8 (95-96) s. 737-739.

Radio Maryja i jego środowisko wobec aktualnych wyzwań (Zeszyt Biblioteki formacji katolicko-społecznej). Bielsko-Biała 2005 (broszura ss. 43).

Bronić i wspierać. Radio Maryja i jego środowisko wobec aktualnych wyzwań. Tryptyk o Radiu Maryja (1): Czy Lech Wałęsa jest katolikiem? "Nasz Dziennik" 3-4 września 2005  s. 16-17.

Bronić i wspierać. Radio Maryja i jego środowisko wobec aktualnych wyzwań. Tryptyk o Radiu Maryja (2): Apel o pojednanie w Polsce. "Nasz Dziennik" 5 września 2005  s. 16-17.

Bronić i wspierać. Radio Maryja i jego środowisko wobec aktualnych wyzwań. Tryptyk o Radiu
Maryja (3): Radio Maryja - zaangażowane politycznie? "Nasz Dziennik" 6 września 2005 s. 10-17.

Realizm i prorocze przewidywania. Na kanwie rozmowy Jana Gawrońskiego z Janem Pawłem II w 1998 roku. "Nasz Dziennik" 15-16 października 2005 s. 18.

Życiorys

Promotor prac doktorskich
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, godz. 09:46 - Krystyna Szawłowska